Student utenfor Stortinget i Oslo

Religion og samfunn

Vil du lære mer om religion og religioners rolle i dagens samfunn? Vil du forstå aktuelle hendelser i samfunnet og hvordan religion og samfunn påvirker hverandre? Er du samfunnsengasjert og opptatt av sosial rettferdighet lokalt og globalt?

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april 

Søk via Samordna Opptak

Studieavgift
Ordinær studieavgift inkl. medlemsskap i SiO

Kontakt
religion@mf.no

Bachelorprogrammet Religion og samfunn har tre studieretninger: 
Samfunnsvitenskap, Religionsvitenskap og Globalisering og sosial bærekraft.

Samfunnsvitenskap

Studieretning samfunnsvitenskap er for deg som vil ha en dypere forståelse av samfunnet og hvilke endringer som utfordrer oss både lokalt og globalt. 
Les mer om samfunnsvitenskap.

Religionsvitenskap

Studieretning religionsvitenskap er for deg som vil ha en dypere forståelse av religion og er nysgjerrig på hvilken rolle religion spiller i dagens samfunn.  
Les mer om religionsvitenskap.

Globalisering og sosial bærekraft

Studieretning globalisering og sosial bærekraft gir deg kunnskap og verktøy som hjelper deg til å forstå den globale verden vi lever i og engasjere deg i å skape sosialt bærekraftige samfunn.
Les mer om globalisering og sosial bærekraft.

Her finner du programbeskrivelse for studenter som begynte på Bachelor i religion og samfunn høsten 2020 eller tidligere.

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Innen 15. april.
Søknad gjennom Samordna Opptak.

For å bli tatt opp på studieprogrammet må man enten ha generell studiekompetanse, eller bli tatt opp etter realkompetansevurdering.  

Studieprogrammet følger de reglene for akademiske grader, studieprogram, studieplan, utdanningsplaner, arbeidsformer, eksamen, vurderingsformer, innpassing og fritak, reduksjon av studiepoeng samt utstedelse av vitnemål som er fastsatt for MF (se Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole).

Beskrivelse av programmet

Bachelorgraden i religion og samfunn består av en kombinasjon av ulike emner på 1000- og 2000-nivå. De to ulike studieretningene på programmet har ulike krav til hvilke emner som er obligatoriske og hvilke emner som er valgfrie. Se mer informasjon om hvordan graden kan bygges opp under punktet «Studieretninger». 

De enkelte emnene har et omfang på et visst antall studiepoeng, vanligvis 10 studiepoeng. For hvert emne er det formulert læringsutbytte i form av kunnskapsmål og ferdighetsmål, og evt. generell kompetanse. Kunnskapsmålene er knyttet til det faglige innholdet i emnet og er formulert på tre stigende nivåer: oversikt over, kunnskap og god kunnskap. Ferdighetsmålene uttrykker hvilke faglige ferdigheter emnet gir studentene trening i. Til sammen utrykker beskrivelsene av læringsutbytte hvilke kunnskaper, ferdigheter og evt. generell kompetanse studenten forventes å beherske etter å ha fullført emnet. De fleste emnene har studiekrav som må oppfylles for at studenten skal kunne gå opp til eksamen og få avsluttende vurdering. Arbeidet med å oppfylle studiekravene skal bidra faglig og pedagogisk til at kunnskapsmålene og ferdighetsmålene nås.

For nærmere innhold i de enkelte emnene, samt når de undervises: se emnekatalogen.

Alle studenter på programmet skal etablere en elektronisk utdanningsplan som bekreftes hvert semester.

Emner fra andre studiesteder kan også innpasses. Hvis emner tas ved andre institusjoner enn MF, må studenten selv søke om å få disse innpasset. For å få bachelorgraden utstedt fra MF er det et vilkår at minst 60 av de avlagte studiepoengene som danner grunnlag for graden, er avlagt ved MF.

Undervisning

Organisering, arbeidsformer og vurdering
Organisering, arbeidsformer og vurdering skal bidra til at studentene fra første stund og gjennom hele studiet får en aktiv læringsprosess.

Organisering
Målet med studiets organisering og arbeidsformer er å engasjere studenten i tilretteleggingen av sin egen læringsprosess og stimulere til læring og selvstendig vitenskapelig arbeid. Undervisningen gis hovedsakelig i form av fellesforelesninger og seminargrupper. I enkelte emner vil det være felles undervisning med årsstudiet i kristendom/KRLE, årsstudiet i samfunnsfag eller årsstudiet i interkulturell kommunikasjon. Studentene anbefales å danne kollokviegrupper/arbeidsgrupper der de kan drøfte fagstoff og gi hverandre respons på oppgaveutkast m.m.

Arbeidsformer
Organiseringen av studiet legger opp til varierte arbeidsformer som skal bidra til å aktivisere studentene og stimulere læringsprosessen. Arbeidsmåtene vil veksle mellom fellesforelesninger, selvstudium, gruppearbeid og oppgaveskriving, samt seminarer hvor studentene har framlegg, får undervisning og veiledning, samt stimuleres til samtale om faglige og eksistensielle spørsmål.

Vurdering og karakterskala
Det vil foregå en fortløpende vurdering av studentene og deres studieinnsats. Den avsluttende vurderingen tar sikte på å prøve studentenes evne til å gjøre rede for relevant fagstoff på en oversiktlig og rimelig selvstendig måte, og bruke stoffet til å drøfte faglige problemstillinger. I den avsluttende formelle vurderingen av studentenes arbeid brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått.

Læringsutbytte

Kvalifikasjonsbeskrivelse - Læringsutbyttebeskrivelser Bachelor i religion og samgunn

STUDIERETNING GLOBALISERING OG SOSIAL BÆREKRAFT

KUNNSKAP

Kandidaten:

- har god kunnskap om globalisering og sammenhenger mellom globalisering og sosial bærekrafT
- har god kunnskap om sosial bærekraft og muligheter og utfordringer for å utvikle sosialt bærekraftige samfunn
- har god kunnskap om sammenhenger mellom identitet, makt og andregjøring
- har kunnskap om maktforhold lokalt og globalt og ulike samfunnsanalytiske tilnærminger til disse
- har kunnskap om samfunnsvitenskapelige teorier og metode
- har kunnskap om sentrale temaer innenfor samfunnsvitenskap som fagtradisjon
- har kjennskap til religion som fenomen og tro og praksis innen ulike religioner

FERDIGHETER

Kandidaten:

- kan bruke relevant teori til å analysere empiriske eksempler
- kan finne, vurdere og henvise til relevant faglitteratur for å belyse faglige problemstillinger
- kan formidle faglig innsikt både muntlig og skriftlig på en klar og tydelig måte
- kan planlegge og gjennomføre et selvstendig faglig arbeid i tråd med prinsipper for forskningsetikk og vitenskapelig redelighet
- kan jobbe selvstendig og i grupper med faglige problemstillinger
- kan ta imot og gi tilbakemeldinger på eget og andres arbeid
- kan oppdatere seg faglig og bruke tilegnet kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

- kan identifisere og reflektere over sammenhenger mellom det lokale og det globale og mellom historiske og nåtidige samfunnsforhold
- kan reflektere over muligheter og utfordringer for å utvikle sosialt bærekraftige samfunn og tenke kritisk om ens egen rolle i dette
- kan reflektere over hvordan kunnskapsutvikling og begrepsbruk kan bidra til å reprodusere eller utfordre maktulikheter
- kan reflektere over egen og andres faglige utøvelse og justere denne under veiledning

STUDIERETNING RELIGIONSVITENSKAP

KUNNSKAP

Kandidaten:

- har god kunnskap om sentrale temaer innenfor religion og samfunn
- har kunnskap om samfunnsfaglige teorier og metoder
- har kunnskap om religioner og livssyn som tro, tradisjon og livstolkning
- har kunnskap om ulike fagfelt innenfor samfunnsfagene, interkulturell kommunikasjon og/eller religionsvitenskap/kristendom
- har god kunnskap om religionenes substansielle og funksjonelle sider
- har kunnskap om ulike religioner

FERDIGHETER

Kandidaten:

- kan drøfte og kombinere samfunnsfaglig og religionsfaglig kunnskap
- kan oppdatere seg faglig og anvende tilegnet kunnskap på nye områder innenfor disse fagfeltene
- kan bringe relevant teori inn i analysen av sosial praksis
- har gode ferdigheter til å analysere ulike sosiale og religiøse fenomen og uttrykk
- kan reflektere over egen og andres faglige utøvelse
- Kan analysere og drøfte ulike religiøse fenomen og tradisjoner

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

- kan tolke og analysere historiske og aktuelle sosiale og religiøse fenomener og uttrykk
- kan drøfte deskriptivt og normative ulike sosiale og religiøse fenomen og uttrykk
- kan skrive faglige oppgaver ved hjelp av pensumlitteratur og andre relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte.

STUDIERETNING SAMFUNNSVITENSKAP

KUNNSKAP

Kandidaten:

- har god kunnskap om sentrale temaer innenfor religion og samfunn
- har kunnskap om samfunnsfaglige teorier og metoder
- har kunnskap om religioner og livssyn som tro, tradisjon og livstolkning
- har kunnskap om ulike fagfelt innenfor samfunnsfagene, interkulturell kommunikasjon og/eller religionsvitenskap/kristendom
- har god kunnskap om ulike samfunnsanalytiske tilnærminger
- har kunnskap om ulike samfunnssektorer

FERDIGHETER

Kandidaten:

- kan drøfte og kombinere samfunnsfaglig og religionsfaglig kunnskap
- kan oppdatere seg faglig og anvende tilegnet kunnskap på nye områder innenfor disse fagfeltene
- kan bringe relevant teori inn i analysen av sosial praksis
- har gode ferdigheter til å analysere ulike sosiale og religiøse fenomen og uttrykk
- kan reflektere over egen og andres faglige utøvelse
- kan analysere og drøfte ulike sosiale fenomen

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

- kan tolke og analysere historiske og aktuelle sosiale og religiøse fenomener og uttrykk
- kan drøfte deskriptivt og normative ulike sosiale og religiøse fenomen og uttrykk
- kan skrive faglige oppgaver ved hjelp av pensumlitteratur og andre relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte

Kvalifikasjon etter fullført program

Fullført studieprogram gir tittelen Bachelor i kultur- og samfunnsfag.

Utveksling

Studenter som ønsker et studieopphold i utlandet, anbefales å legge dette til 4. eller 6. semester.MF har samarbeidsavtaler som gir mulighet for studieopphold i flere deler av verden. Et studieopplegg i utlandet må planlegges i god tid, start gjerne et år før du planlegger å dra.

For mer informasjon om hvor du kan dra og søknadsprosess, se MFs sider om utveksling.

Videre studier og karrieremuligheter

Bachelor i religion og samfunn gir grunnlag for videre studier på masternivå innenfor enten religionsvitenskap eller samfunnsvitenskap. Studiet gir også grunnlag for jobb i skole, kirke og samfunn for øvrig.

Hvis du tar studieretning religionsvitenskap vil du være faglig kvalifisert til opptak på masterprogrammeti History of Religions ved MF.

Med en bachelor i religion og samfunn vil du også være faglig kvalifisert til opptak på masterprogram Religion in Contemporary Society ved MF.

Ved opptak til enkelte masterprogram er det satt opp spesielle krav til sammensetning av bachelorgraden. Det er også et krav om et karaktersnitt på minimum C fra bachelorgraden. Ta kontakt med studieveileder og sjekk programbeskrivelsene for de enkelte program for nærmere informasjon.

Hvis du ønsker å jobbe som lærer er det mulig å søke om overgang fra bachelor i religion og samfunn til Lektorprogrammet etter det første året. Det er kun mulig å innpasse 60 studiepoeng fra bachelorgraden i lektorprogrammet.

Studieretninger/Spesialiseringer

Globalisering og sosial bærekraft

Bachelorgraden i religion og samfunn består av 180 studiepoeng, som på studieretningen globalisering og sosial bærekraft fordeler seg slik:

 • 120 studiepoeng i samfunnsvitenskap
 • 20 studiepoeng i religionsvitenskap
 • 20 studiepoeng i ex.phil og ex.fac
 • 20 studiepoeng valgfrie emner

Tabellen viser et eksempel på hvordan bachelorgraden kan bygges opp. Tabellen leses nedenfra.

Studieretning: Globalisering og sosial bærekraft

6.sem.BAOXXX
Bacheloroppgave med metode og mulighet for feltarbeid i utlandet
5.sem. alt 1Utveksling (inkludert 10 stp religionsfaglige emner)
5.sem. alt 2Valgfritt emneValgfritt emneValgfritt religionsfaglig emne
4.sem.SAM2085
Makt og motmakt
(10 stp)
SAM2550
Verden sett hjemmefra: Fremstillinger av "de andre"
(10 stp)
EX1010
Examen philosophicum
(10 stp)
3.sem.SAM2080
Globalisering og historie
(10 stp)
RL1010
Religion i historie og samtid
(10 stp)
EX1025
Examen facultatum, samfunnsfaglig variant
(10 stp)
2.sem.SAM1040
Demokrati, ulikhet og velferdsstat
(10 stp)
SAM1050
Internasjonal politikk
(10 stp)
SAM1060
Det flerkulturelle Norge
(10 stp)
1.sem.SAM1000
Innføring i samfunnsfag
(20 stp)
SAM1080
Identitet, makt og mangfold
(10 stp)
Studiepoeng10 stp10 stp10 stp

120 studiepoeng i samfunnsvitenskap
Graden inneholder en kombinasjon av innføringsemner (1000-nivå) og fordypningsemner. Alle emnene er obligatoriske.

- SAM1000 Innføring i samfunnsfag (høst)
- SAM1080 Identitet, makt og mangfold (høst)
- SAM1040 Demokrati, ulikhet og velferdsstat (vår)
- SAM1050 Internasjonal politikk (vår)
- SAM1060 Det flerkulturelle Norge (vår)

- SAM2080 Globalisering og historie
- SAM2085 Makt og motmakt (vår)
- SAM2550 Verden sett hjemmefra: Fremstillinger av «de andre»
- BAOXXXX Bacheloroppgave med metode

20 studiepoeng emner i religionsvitenskap
Følgende emne er obligatorisk:
RL1010 Religion i historie og samtid

I tillegg kommer 10 studiepoeng valgfritt emne i religionsvitenskap som tas
enten på MF eller som del av utveksling.

 

20 studiepoeng ex.phil og ex.fac
Følgende emner er obligatoriske:
EX10125 Examen facultatum, samfunnsfaglig variant
EX1010 Examen philosophicum

20 studiepoeng valgfrie emner
Du har stor valgfrihet i hvilke emner du tar som valgfrie emner. Du kan for eksempel:
- ta flere emner i samfunnsvitenskap
- ta emner i religionsvitenskap, teologi eller filosofi
- dra på utveksling til et lærested i utlandet som MF har en utvekslingsavtale med. Vi anbefaler at du drar på utveksling i 5. semester
- få innpassing for emner fra andre studiesteder

Fordypningsemner på 2000-nivå vil ofte ha som forkunnskapskrav at du har tatt bestemte emner på 1000-nivå først. Se emnekatalogen for oversikt over aktuelle emner, hvilket semester ulike emner undervises og eventuelle forkunnskapskrav.

Religionsvitenskap

Bachelorgraden i religion og samfunn består av 180 studiepoeng, som på studieretningen religionsvitenskap fordeler seg slik:

 • 100 studiepoeng i religionsvitenskap
 • 40 studiepoeng i samfunnsvitenskap
 • 20 studiepoeng ex.phil og ex.fac
 • 20 studiepoeng valgfrie emner

Tabellen viser et eksempel på hvordan bachelorgraden kan bygges opp. Tabellen leses nedenfra. De tre første semestrene er felles for alle studentene på studieretning religionsvitenskap. I fjerde semester begynner du å velge fordypningsemner og valgfrie emner.

Studieretning Religionsvitenskap

6.sem.BAO2700 BacheloroppgaveFordypningsemne i religionsvitenskap
Valgfritt emne
5.sem.Fordypningsemne i religionsvitenskap
Valgfritt emne i samfunnsvitenskapEX1025
Examen facultatum, samfunnsfaglig variant
(10 stp)
4. sem. alt 2Utveksling
4.sem. alt. 1Fordypningsemne i religionsvitenskap
Valgfritt emne i samfunnsvitenskap
Valgfritt emne
3.sem.SAM1000
Innføring i samfunnsfag
(20 stp)
SAM1070
Religion og samfunn: Norge i dag
(10 stp)
2.sem.RL1013
Kristendom: tradisjon og tolkning
(10 stp)
EX1010
Examen philosophicum
(10 stp)
Valgfritt emne i religionsvitenskap
1.sem.RL1010
Religion i historie og samtid
(10 stp)
RL1016
Historie og livssyn: den antikke verden, kristendommens historie og det moderne livssynsmangfold
(10 stp)
RL1014
Hellige skrifter
(10 stp)
Semester10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

100 studiepoeng i religionsvitenskap

Graden inneholder en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie emner på grunnivå (1000-nivå) og fordypningsnivå (2000-nivå).

 

Obligatoriske emner (60 studiepoeng)

- RL1010 Religion i historie og samtid (høst)

- RL1016 Historie og livssyn: den antikke verden, kristendommens historie og det moderne livssynsmangfoldet (høst)

- RL1014 Hellige skrifter (høst)

- RL1013 Kristendom, tradisjon og tolkning

- SAM1070 Religion og samfunn: Norge i dag (høst)

- BAO2700 Bacheloroppgave (høst og vår)

 

Valgfrie fordypningsemner (40 studiepoeng):
Velg fire av følgende fordypningsemner:

- RL2035 Islam: Tradisjon og mangfold (høst)

- RL2040 Østlig religiøsitet (vår)

- RL2050 Kristendommens kulturhistorie (høst)

- RL2615 Kirkearkitekturens historie: kult, estetikk og sakralitet (vår)

- SAM2270 Sociology of religion (høst)

- SAM2070 Religion og samfunn II: Europa og USA (høst)

- SAM2075 Religion og samfunn III: Globale perspektiver (vår)
- FIL2010 De store spørsmålene (høst og vår)

 

40 studiepoeng i samfunnsvitenskap
Obligatorisk emne: SAM1000 Innføring i samfunnsfag (høst)

Valgfrie emner (20 studiepoeng):

SAM1040 Demokrati, ulikhet og velferdsstat (vår)

SAM1050 Internasjonal politikk (vår)
SAM1060 Det flerkulturelle Norge (vår)

SAM1080 Identitet, makt og mangfold (høst)

 

20 studiepoeng i ex.phil og ex.fac
Følgende emner er obligatoriske:
EX1025 Examen facultatum
EX1010 Examen philosophicum

 

20 studiepoeng valgfrie emner
Du har stor valgfrihet i hvilke emner du tar for de resterende 20 studiepoengene i bachelorgraden. Du kan for eksempel:
- ta flere fordypningsemner i religionsvitenskap

- ta ett eller flere emner i samfunnsvitenskap, teologi eller filosofi

- dra på utveksling til et lærested i utlandet som MF har en utvekslingsavtale med. Vi anbefaler at du drar på utveksling i 4. semester

- få innpassing for emner fra andre studiesteder

 

Fordypningsemner på 2000-nivå vil ofte ha som forkunnskapskrav at du har tatt bestemte emner på 1000-nivå først. Se emnekatalogen for oversikt over aktuelle emner, hvilket semester ulike emner undervises og eventuelle forkunnskapskrav.

 

Hvis du planlegger å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for å kunne undervise i skolen, bør du som valgfrie emner ta flere emner i samfunnsvitenskap, slik at du får til sammen 60 studiepoeng i samfunnsvitenskap. Det er et krav om mastergrad for opptak til PPU.

Samfunnsvitenskap

Bachelorgraden i religion og samfunn består av 180 studiepoeng, som på studieretningen samfunnsvitenskap fordeler seg slik:

 • 100 eller 120 studiepoeng i samfunnsvitenskap
 • 30 studiepoeng i religionsvitenskap
 • 20 studiepoeng i ex.phil og ex.fac
 • 10 eller 30 studiepoeng valgfrie emner
Antall studiepoeng i samfunnsvitenskap og valgfrie emner vil avhenge av om du velger å skrive en liten bacheloroppgave (10 studiepoeng) eller en stor bacheloroppgave med metode (30 studiepoeng).

Tabellen viser et eksempel på hvordan bachelorgraden kan bygges opp. Tabellen leses nedenfra.

Studieretning samfunnsvitenskap

6.sem. alt. 1Utveksling eller
BAO2700 Bacheloroppgave
Valgfritt emneValgfritt emne
6.sem. alt. 2BAOXXXX
Bacheloroppgave med metode og mulighet for feltarbeid
5.sem. alt 1SAM2070
Religion og samfunn II: Europa og USA
(10 stp)
RL2035
Islam: Tradisjon og mangfold
(10 stp)
Valgfritt emne
5. sem. alt 2Utveksling
4.sem.SAM2075
Religion og samfunn III: Globale perspektiver
(10 stp)
RL2040
Østlig religiøsitet
(10 stp)
EX1010
Examen philosophicum
(10 stp)
3.sem.SAM2270
Sociology of Religion
(10 stp)
RL1010
Religion i historie og samtid
(10 stp)
EX1025
Examen facultatum, samfunnsfaglig variant
(10 stp)
2.sem.SAM1040
Demokrati, ulikhet og velferdsstat
(10 stp)
SAM1050
Internasjonal politikk
(10 stp)
SAM1060
Det flerkulturelle Norge
(10 stp)
1.sem.SAM1000
Innføring i samfunnsfag
(20 stp)
SAM1070
Religion og samfunn: Norge i dag
(10 stp)
Semester10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

100 eller 120 studiepoeng i samfunnsvitenskap

Graden inneholder en kombinasjon av innføringsemner (1000-nivå) og fordypningsemner. Alle emnene er obligatoriske.

- SAM1000 Innføring i samfunnsfag (høst)
- SAM1070 Religion og samfunn: Norge i dag (høst)
- SAM1040 Demokrati, ulikhet og velferdsstat (vår)
- SAM1050 Internasjonal politikk (vår)
- SAM1060 Det flerkulturelle Norge (vår)

- SAM2270 Sociology of religion
- SAM2070 Religion og samfunn II: Europa og USA (høst)
- SAM2075 Religion og samfunn III: Globale perspektiver (vår)

Studenten velger enten
- BAO2700 Bacheloroppgave (høst og vår)

eller

- BAOXXX Bacheloroppgave med metode

30 studiepoeng emner i religionsvitenskap
Følgende emner er obligatoriske:
RL1010 Religion i historie og samtid
RL2040 Østlig religiøsitet
RL2035 Islam: Tradisjon og mangfold

20 studiepoeng ex.phil og ex.fac
Følgende emner er obligatoriske:
EX10125 Examen facultatum, samfunnsfaglig variant
EX1010 Examen philosophicum

10 eller 30 studiepoeng valgfrie emner
Hvis du velger å skrive stor bacheloroppgave med metode (30 studiepoeng) har du 10 studiepoeng valgfrie emner. Hvis du skriver en liten bacheloroppgave (10 studiepoeng) har du 30 studiepoeng valgfrie emner.

Du har stor valgfrihet i hvilke emner du tar som valgfrie emner. Du kan for eksempel:
- ta flereemner i samfunnsvitenskap
- ta emner i religionsvitenskap, teologi eller filosofi
- dra på utveksling til et lærested i utlandet som MF har en utvekslingsavtale med. Vi anbefaler at du drar på utveksling i 5. eller 6. semester
- få innpassing for emner fra andre studiesteder

Fordypningsemner på 2000-nivå vil ofte ha som forkunnskapskrav at du har tatt bestemte emner på 1000-nivå først. Se emnekatalogen for oversikt over aktuelle emner, hvilket semester ulike emner undervises og eventuelle forkunnskapskrav.

Hvis du planlegger å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for å kunne undervise i skolen, bør du velge å skrive liten bacheloroppgave (10 studiepoeng) og ta 30 studiepoeng religionsvitenskap som valgfrie emner, slik at du får til sammen 60 studiepoeng i religionsvitenskap. Det er et krav om mastergrad for opptak til PPU.