Praktisk teologi

Er du prest og ønsker mulighet for faglig inspirasjon og fordypning? Ønsker du å bygge videre på erfaring og kunnskap du har opparbeidet i en utdanning som gir formell uttelling? Da bør du søke dette programmet! 

Varighet
Graden har et omfang på 90 studiepoeng, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Hvor lang tid det vil ta å fullføre graden, avhenger av den enkelte student.

Søknad
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet. Bruk eget søknadsskjema.

Kontakt
Inge Westly

Studieprogrammet har som mål å gi prester og andre kirkelige medarbeidere mulighet til økt praktisk-teologisk kompetanse. Det tar utgangspunkt i innsikter den enkelte har med seg fra grunnutdanning og arbeidserfaring, og gir redskaper til analysere det kirkelige praksisfeltet i lys av aktuell praktisk-teologisk forskning. Ved hjelp av undervisning på høyt faglig nivå, og refleksjon over egen praksis, skal studentene få hjelp til å utvikle egen tjeneste. Etter gjennomført program skal studentene være bedre rustet til å tenke selvstendig, arbeide konstruktivt i samspill med andre, og være faglig oppdatert i møte med utvikling innen teologi, kirke og samfunn. 

Samarbeidsprogram 
Erfaringsbasert masterutdanning i praktisk teologi tilbys i samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole (MF), VID vitenskapelige høgskole (VID) og Det teologiske fakultet ved universitetet i Oslo (TF). Den norske kirkes presteforening deltar i utformingen av emne-tilbudet innenfor samarbeidsprogrammet. Minimum 60 av studiepoengene må være avlagt ved den utdanningsinstitusjonen kandidaten velger å avlegge graden ved. 

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Målgruppe for studiet er prester i Den norske kirke. Studiet kan også være relevant for andre kirkelige tilsatte i Den norske kirke og i andre kirkesamfunn.

For opptak til den erfaringsbaserte masteren i praktisk teologi kreves:

- Fullført cand.theol. grad, mastergrad eller annen faglig fordypning som kvalifiserer til prest, kateket eller diakon. Utdanningen må inneholde minimum 80 studiepoeng i teologi eller tilsvarende. Søkere som legger til grunn en annen faglig fordypning enn cand theol eller mastergrad, må ha et vektet karaktersnitt på minst C (evt. 2,7) innenfor teologiemnene.

- Minimum to års yrkespraksis tilsvarende heltid som prest, kateket eller diakon. MF avgjør hva som er relevant praksis.

Normalt søkes det opptak til programmet når du begynner på avhandlingsarbeidet.

Krav til opptak

Målgruppe for studiet er prester i Den norske kirke. Studiet kan også være relevant for andre kirkelige tilsatte i Den norske kirke og i andre kirkesamfunn.

For opptak til den erfaringsbaserte masteren i praktisk teologi kreves:

- Fullført cand.theol. grad, mastergrad eller annen faglig fordypning som kvalifiserer til prest, kateket eller diakon. Utdanningen må inneholde minimum 80 studiepoeng i teologi eller tilsvarende. Søkere som legger til grunn en annen faglig fordypning enn cand theol eller mastergrad, må ha et vektet karaktersnitt på minst C (evt. 2,7) innenfor teologiemnene.

- Minimum to års yrkespraksis tilsvarende heltid som prest, kateket eller diakon. MF avgjør hva som er relevant praksis.

Opptak i programmet er ikke nødvendig for gjennomføring av øvrige enkeltemner i programmet med unntak av masteroppgaven. Normalt søkes det opptak til programmet når du begynner på avhandlingsarbeidet.

Antall plasser

Alle kvalifiserte får opptak.

Oppbygging

 

C) Selvstendig arbeid 30 stp
(masteroppgave AVH8020)
B) Enkelt emner (til sammen 50 stp)
A) Fellesemnet: Prest og teolog i praksis 10 stp (TEOL8598 og TEOL8599)

Beskrivelse av programmet

Obligatoriske emner / innføringsemne

«Prest og teologi i praksis» bestående av to delemner på hver 5 studiepoeng, er obligatorisk i graden. De undervises av de tre samarbeidende lærestedene på rundgang.

Valgemner

Studentene velger praktisk-teologiske emner som bygger opp graden i samsvar med egne og eventuelt arbeidsgivers ønsker. Tilbudet av emner er begrenset og vil variere fra semester til semester. Valgemner kan tas hos institusjonene som samarbeider om programmet eller ved andre akkrediterte institusjoner i inn- eller utland.

Masteroppgave/selvstendig arbeid

Problemstilling for masteroppgaven utformes i god tid før oppgaven påbegynnes og må godkjennes av programleder ved lærestedet. Masteroppgaven kan gjennomføres som fulltidsstudium hvis ønskelig. Se emnebeskrivelse for mastergradsoppgaven.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har relevante emner fra høyere utdanning fra et annet lærested, eller moduler fra Presteforeningens utdanningsprogram SPP – spesialisering i praktisk prestetjeneste, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved MF. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes.

Tilknytningskrav

Graden tildeles fortrinnsvis ved det lærestedet der studenten leverer masteroppgaven. Studenten å ta minst 60 av gradens 90 studiepoeng ved dette lærestedet.

Læringsutbytte

Erfaringsbasert master i praktisk teologi er en videreutdanningsgrad som bygger på graden cand theol/profesjonsstudiet i teologi. Med utgangspunkt i kompetanse tilegnet i grunnstudiet, samt praksiserfaringer gir studiet perspektiver og kompetanse til å forstå praksisfeltet for prestetjenesten på nye måter. Studiet gir spesialkompetanse til å være utøvende teolog i prestetjeneste og i andre relevante sammenhenger. Studieprogrammets hovedmålsetning er å gi en utdannelse på høyt nivå som bidrar til å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og til å gi kandidatene økt kompetanse innen de praktisk-teologiske disipliner. Studiet skal dessuten gjøre kandidatene i stand til å gjennomføre et vitenskapelig selvstendig arbeid, skriftliggjort i en Masteroppgave. (30 stp) Programmet forutsetter praksiserfaring som bringes med inn i studiet. Alle emner i programmet er orientert mot praksisfeltet eller prøves ut i praksisfeltet. Studiet gir stor grad av individuell fordypning og valg av studieemner med praktiskteologisk relevans.

Kvalifikasjonsbeskrivelser

KUNNSKAP
Kandidaten…
Bred og spesialisert praktiskteologisk fagkompetanse - Har god kunnskap om de praktiskteologiske disipliners egenart, materiale, historie, problemstillinger og metoder.
- Har spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor praktisk prestetjeneste.
- Har god evne til å integrere kunnskapen på tvers av disipliner og å relatere den til prestetjenestens ulike kontekster.
Kompetanse i praktiskteologisk metode - Har god kunnskap om modeller for teologisk refleksjon over pastoral praksis.
Faglig utviklings-kompetanse- Har god evne til å utvikle egen teologiske faglighet, ved kontinuerlig faglig oppdatering og integrasjon av erfaring og teologi.
FERDIGHETER
Kandidaten...
Anvende faglige verktøy- Kan anvende modeller for teologisk refleksjon over helheten i den pastorale praksis.
- Kan på en fordypet måte reflektere teologisk over ett eller flere utvalgte pastorale praksisfelt.
Faglig utøvelse og utvikling- Kan gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid der utfordringer fra praktisk prestetjeneste bearbeides metodisk og der resultatet gjøres tilgjengelig gjennom en masteroppgave (30stp)
Samhandling- Kan inngå i en fordypet faglig refleksjon over pastoral praksis i samspill med andre.
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten...
Refleksjon over identitet- Kan utøve god prestetjeneste med høy grad av refleksjon over forholdet mellom egen identitet, tro og profesjonsutøvelse.
Kritisk og konstruktiv aktør - Kan utøve god og spesialisert prestetjeneste innen en eller flere pastorale praksisområder. Prestetjenesten kan utøves med høy grad av bevissthet om egen rolle som kritisk og konstruktiv aktør i spennet mellom tradisjon og innovasjon.
Selvstendighet og samhandling - Kan utøve prestetjenesten ansvarlig, med høy grad av selvstendighet og med høy grad av involvering og samhandling, og med evne til å veksle mellom disse.
Formuleringsevne - Kan på en meget god måte formidle praktiskteologisk fagkompetanse, både skriftlig og muntlig
Profesjonsetikk- Kan utøve praktisk prestetjeneste med høy grad av moralsk bevissthet, og kan innenfor en eller flere pastorale praksisområder ha spesialkompetanse til å analysere relevante profesjonsetiske problemstillinger.

Kvalifikasjon etter fullført program

Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi.

Utveksling

MF har samarbeidsavtaler som gir mulighet for studieopphold i Skandinavia og i andre deler av verden.

For mer informasjon om hvor du kan dra og søknadsprosess, se MFs sider om utveksling.