Praktisk teologi

I enhver profesjon lærer man ved å være i praksis. Livet lærer også. Likevel har du kanskje oppdaget et behov for mer faglig påfyll i ditt presteyrke.

Varighet
Graden har et omfang på 90 studiepoeng, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Hvor lang tid det vil ta å fullføre graden, avhenger av den enkelte student.

Søknad
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet. Bruk eget søknadsskjema.

Kontakt
Inge Westly

Studieprogrammets hovedmålsetning er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste. Programmet er praksisorientert. Det forutsetter minimum to års erfaring fra arbeid som prest. Alle emnene i programmet er praksisorientert eller skal prøves ut i praksisfeltet.

Programmet kombinerer et overordnet perspektiv på teologi forstått som levende og praktisk teologi med et praksisnært fokus, der alle sider ved en prests hverdag vil kunne gjøres til gjenstand for ny kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon.

Samarbeidsprogram
Den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi er en grad som gis i et samarbeid mellom MF, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og VID. Den norske kirkes presteforening er samarbeidspartner i utvikling av programtilbudet.
Graden skrives ut av den utdanningsinstitusjonen kandidaten har tatt flest studiepoeng ved.

Opptakskrav
Cand. theol.-grad eller tilsvarende, samt minimum to års praksis i prestetjeneste. MF avgjør hva som er relevant praksis.

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Det er anledning til å søke opptak til programmet samtidig med søknad om opptak til enkeltemner innenfor programmet.
Søknadsfrist til enkeltemner angis ved utlysning. Søknad sendes den institusjon som tilbyr emnet. Søknad om permisjon og økonomisk støtte for ansatte i bispedømmene sendes arbeidsgiver innen de fastsatte fristene 15. mars og 15. september.

Krav til opptak

 For å bli tatt opp teologi på programmet må man:

- Være tildelt graden cand. theol. eller tilsvarende.

- Ha minimum 2 års praksis i prestetjeneste. MF avgjør hva som er relevant praksis.

For øvrig følger opptaket de til enhver tid fastsatte forskrifter og reglementer.

Antall plasser

Alle kvalifiserte får opptak.

Oppbygging

 

C) Selvstendig arbeid 30 stp
(masteroppgave AVH8020)
B) Enkelt emner (til sammen 50 stp)
A) Fellesemnet: Prest og teolog i praksis 10 stp (TEOL8598 og TEOL8599)

Beskrivelse av programmet

Følgende rammekrav stilles for å oppnå graden Master i praktisk teologi (med angitt fordypning) ved ett av de tre teologiske fakultetene i Norge.

Obligatorisk emne
Programmet har ett obligatorisk emne på 10 stp: Prest og teolog i praksis


På bakgrunn av kompetanse og praktisk erfaring som prest skal deltageren etter fullført emne ha videreutviklet sin grunnkompetanse, og ha tilegnet seg fordypet innsikt i hvordan teologi utøves i forholdet mellom praksis - teori/refleksjon - praksis. Dette skal resultere i at deltageren har tilegnet seg ny kunnskap om presten som utøvende teolog i kirke, i profesjon og i praksis, og deltageren skal videre være i stand til å omsette denne kunnskapen i praksis. Emnet må være avlagt før det selvstendige arbeidet kan påbegynnes.

Selvstendig arbeid
Graden må inneholde et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng. Institusjonene avgjør selv hvor mange studiepoeng kandidaten må ha avlagt før det selvstendige arbeidet påbegynnes. Arbeidet med det selvstendige arbeidet skal være forskningsbasert og ta i bruk metoder og teoretiske perspektiv som er spesifikke for dette masterstudiet. Det selvstendige arbeidet kan utføres som ett av de nedenstående:
- et større skriftlig arbeid (normalt 50 - 70 sider)
- et praktisk forskningsprosjekt i felt/praksis med en forskningsrapport (se nærmere spesifikasjoner i emnebeskrivelse)
- en del (delarbeid) av en gruppeundersøkelse dersom den representerer en innsats hvor arten og omfanget av den enkeltes arbeidsinnsats lar seg identifisere (se nærmere spesifikasjoner i emnebeskrivelse).
- levere flere enkeltarbeider dersom disse samlet sett utgjør et innholdsmessig hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides en sammenfattende introduksjon som gjør nærmere rede for helhet og struktur i arbeidet.

I tilknytning til arbeidet med masteroppgaven skal deltageren delta i 2 framleggsseminar. Det første skal gjennomføres tidlig i studiet, og deltageren skal her legge fram et tema for oppgaven som så drøftes. Når deltageren er i gang med å utarbeide oppgaven, skal det andre gjennomføres. Da skal en del av oppgaven/arbeidet legges fram til felles drøfting. Samtidig skal deltageren være hovedrespondent på en annens framlegg.

Det selvstendige arbeidets problemstilling skal velges innenfor fagområdet til ett av de emner kandidaten har tatt. Valg av oppgave skal skje i god tid før arbeidet påbegynnes. Institusjonen studenten knytter seg til for oppgaven skal godkjenne valg av fagområde samt utpeke veileder. Emnet/prosjektbeskrivelse/disposisjon for oppgaven skal godkjennes av veileder. Emnet for oppgaven må være slik at den planlagte utarbeidelse ikke er dekket av tidligere arbeider, selv om det i mange tilfelle vil være mulig å ta opp et tidligere behandlet emne under nye synsvinkler.

Oppbygning av graden og faglig fordypning

Utover dette kan kandidatene bygge opp sin egen grad etter egne og eventuelt arbeidsgivers ønsker. Dersom man ønsker en særskilt faglig fordypning kreves det at man har tatt et 20- poengsemne innenfor fordypningen. Det selvstendige arbeidet gjennomføres innenfor samme fagområde. Programmet kan også gjennomføres uten at det angis særskilt fordypning.

Tilknytningskrav
Minst 60 av gradens studiepoeng må være avlagt ved de tre teologiske fakultetene. Øvrige emner kan tas ved de samme institusjoner, eller ved andre norske eller utenlandske institusjoner som er akkreditert, og dersom de aktuelle emnene er gitt på mastergradsnivå. Selvstendige studier kan på forhånd godkjennes som fordypningsemner ved en av de ovennevnte institusjoner. Kurs som gis av institusjoner som ikke er akkreditert vil normalt ikke kunne inngå i graden dersom kursopplegget på forhånd ikke er godkjent av de samarbeidende institusjoner gjennom en samarbeidsavtale eller annen forhåndsgodkjenning.

Faglige områder for graden
Samarbeidspartene for graden forplikter seg over en rulleringsperiode å gi tilbud om undervisning innenfor sentrale emner innenfor praktisk teologi. Det er utarbeidet en plan som angir emner som undervises for de neste tre år. Hovedemner som vil bli undervist med jevne mellomrom er bl.a.:
- Liturgikk
- Homiletikk
- Pastorallære
- Menighetspedagogikk
- Sjelesorg
- Missiologi
- Spiritualitet
- Arbeidsveiledning
- Kirkerett

I tillegg vil det bli gitt kurs/bli undervist i emner som er hentet fra teologiens klassiske disipliner (teoretikumsdisipliner). Forutsetningen for å få emner fra denne gruppen inkludert i graden er at emnet forholder seg aktivt til praksis i kunnskaps- og ferdighetstilegnelse.

Generelt om strukturen
Planen er i hovedsak bygd opp av et fast system av emner på masternivå og av et større selvstendig arbeid. I emnebeskrivelsene er det angitt om det aktuelle emnet kan inngå i denne graden. For at et emne skal kunne inngå i graden er det et krav at emnet leder frem til økt teologisk refleksjon, og at emnet bygger på praksis og bruker praksiserfaringer aktivt i kunnskaps- og ferdighetstilegnelse. Som en hovedregel kan emner byttes ut med emner på samme nivå, forutsatt at emnet er godkjent for å kunne inngå i graden master i praktisk teologi.

De enkelte emnene har normalt et omfang på 10 eller 20 studiepoeng. For hvert emne er det formulert kompetansemål, med vekt på deltagerens innsikt i sentrale faglige problemstillinger.

For de enkelte emnene er det satt opp studiekrav. Arbeidet med å oppfylle studiekravene skal bidra faglig og pedagogisk til å nå kompetansemålene, og skal være utgangspunkt for vurderingen (jfr. -Vurdering-).
Hvis et emne som inngår i graden overlapper i faglig innhold med et annet emne i graden, reduseres antall studiepoeng i samsvar med graden av overlapp.

Profilering av eget studium
Studieprogrammet gir kandidatene god anledning til å profilere sitt eget studium ut fra faglig bakgrunn, interesser, yrkeshensyn osv. Profileringen kan skje først og fremst ved valg av faglige emner, dernest ved valg av omfang og tema for masteravhandlingen.

Ta kontakt med studieveileder for planlegging av studiet, som er individuelt sammensatt.

Læringsutbytte

Erfaringsbasert master i praktisk teologi er en videreutdanningsgrad som bygger på graden cand theol/profesjonsstudiet i teologi. Med utgangspunkt i kompetanse tilegnet i grunnstudiet, samt praksiserfaringer gir studiet perspektiver og kompetanse til å forstå praksisfeltet for prestetjenesten på nye måter. Studiet gir spesialkompetanse til å være utøvende teolog i prestetjeneste og i andre relevante sammenhenger. Studieprogrammets hovedmålsetning er å gi en utdannelse på høyt nivå som bidrar til å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og til å gi kandidatene økt kompetanse innen de praktisk-teologiske disipliner. Studiet skal dessuten gjøre kandidatene i stand til å gjennomføre et vitenskapelig selvstendig arbeid, skriftliggjort i en Masteroppgave. (30 stp) Programmet forutsetter praksiserfaring som bringes med inn i studiet. Alle emner i programmet er orientert mot praksisfeltet eller prøves ut i praksisfeltet. Studiet gir stor grad av individuell fordypning og valg av studieemner med praktiskteologisk relevans.

Kvalifikasjonsbeskrivelser

KUNNSKAP
Kandidaten…
Bred og spesialisert praktiskteologisk fagkompetanse - Har god kunnskap om de praktiskteologiske disipliners egenart, materiale, historie, problemstillinger og metoder.
- Har spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor praktisk prestetjeneste.
- Har god evne til å integrere kunnskapen på tvers av disipliner og å relatere den til prestetjenestens ulike kontekster.
Kompetanse i praktiskteologisk metode - Har god kunnskap om modeller for teologisk refleksjon over pastoral praksis.
Faglig utviklings-kompetanse- Har god evne til å utvikle egen teologiske faglighet, ved kontinuerlig faglig oppdatering og integrasjon av erfaring og teologi.
FERDIGHETER
Kandidaten...
Anvende faglige verktøy- Kan anvende modeller for teologisk refleksjon over helheten i den pastorale praksis.
- Kan på en fordypet måte reflektere teologisk over ett eller flere utvalgte pastorale praksisfelt.
Faglig utøvelse og utvikling- Kan gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid der utfordringer fra praktisk prestetjeneste bearbeides metodisk og der resultatet gjøres tilgjengelig gjennom en masteroppgave (30stp)
Samhandling- Kan inngå i en fordypet faglig refleksjon over pastoral praksis i samspill med andre.
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten...
Refleksjon over identitet- Kan utøve god prestetjeneste med høy grad av refleksjon over forholdet mellom egen identitet, tro og profesjonsutøvelse.
Kritisk og konstruktiv aktør - Kan utøve god og spesialisert prestetjeneste innen en eller flere pastorale praksisområder. Prestetjenesten kan utøves med høy grad av bevissthet om egen rolle som kritisk og konstruktiv aktør i spennet mellom tradisjon og innovasjon.
Selvstendighet og samhandling - Kan utøve prestetjenesten ansvarlig, med høy grad av selvstendighet og med høy grad av involvering og samhandling, og med evne til å veksle mellom disse.
Formuleringsevne - Kan på en meget god måte formidle praktiskteologisk fagkompetanse, både skriftlig og muntlig
Profesjonsetikk- Kan utøve praktisk prestetjeneste med høy grad av moralsk bevissthet, og kan innenfor en eller flere pastorale praksisområder ha spesialkompetanse til å analysere relevante profesjonsetiske problemstillinger.

Kvalifikasjon etter fullført program

Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi.

Utveksling

Studieopphold i utlandet

Gjennom en av MFs utvekslingsavtaler, kan du ta deler av studiet i utlandet. Et slikt opphold gir viktige faglige inntrykk og minner for livet.

For mer informasjon om søknadsprosess og praktisk informasjon, se MFs sider om delstudier i utlandet.