Erfaringsbasert master i praktisk teologi

Er du prest og ønsker mulighet for faglig inspirasjon og fordypning? Ønsker du å bygge videre på erfaring og kunnskap du har opparbeidet i en utdanning som gir formell uttelling? Da bør du søke dette programmet! 

Varighet
Graden har et omfang på 90 studiepoeng, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Hvor lang tid det vil ta å fullføre graden, avhenger av den enkelte student.

Søknad
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på masteroppgaven. Bruk eget søknadsskjema.

Kontakt
Inge Westly

Studieprogrammet har som mål å gi prester og andre kirkelige medarbeidere mulighet til økt praktisk-teologisk kompetanse. Det tar utgangspunkt i innsikter den enkelte har med seg fra grunnutdanning og arbeidserfaring, og gir redskaper til analysere det kirkelige praksisfeltet i lys av aktuell praktisk-teologisk forskning. Ved hjelp av undervisning på høyt faglig nivå, og refleksjon over egen praksis, skal studentene få hjelp til å utvikle egen tjeneste. Etter gjennomført program skal studentene være bedre rustet til å tenke selvstendig, arbeide konstruktivt i samspill med andre, og være faglig oppdatert i møte med utvikling innen teologi, kirke og samfunn. 

Samarbeidsprogram 
Erfaringsbasert masterutdanning i praktisk teologi tilbys i samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole (MF), VID vitenskapelige høgskole (VID) og Det teologiske fakultet ved universitetet i Oslo (TF). Den norske kirkes presteforening deltar i utformingen av emne-tilbudet innenfor samarbeidsprogrammet. Minimum 60 av studiepoengene må være avlagt ved den utdanningsinstitusjonen kandidaten velger å avlegge graden ved. 

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Målgruppe for studiet er prester i Den norske kirke. Studiet kan også være relevant for andre kirkelige tilsatte i Den norske kirke og i andre kirkesamfunn.

For opptak til den erfaringsbaserte masteren i praktisk teologi kreves:

- Fullført cand.theol. grad, mastergrad eller annen faglig fordypning som kvalifiserer til prest, kateket eller diakon. Utdanningen må inneholde minimum 80 studiepoeng i teologi eller tilsvarende. Søkere som legger til grunn en annen faglig fordypning enn cand theol eller mastergrad, må ha et vektet karaktersnitt på minst C (evt. 2,7) innenfor teologiemnene.

- Minimum to års yrkespraksis tilsvarende heltid som prest, kateket eller diakon. MF avgjør hva som er relevant praksis.

Opptak i programmet er ikke nødvendig for gjennomføring av øvrige enkeltemner i programmet med unntak av masteroppgaven. Normalt søkes det opptak til programmet når du begynner på avhandlingsarbeidet.

Antall plasser

Alle kvalifiserte får opptak.

Oppbygging

 

Masterprogrammet i praktisk teologi er et deltidsstudium på 90 studiepoeng. Programmet består av:

C) Selvstendig arbeid 30 stp
(masteroppgave AVH8020)
B) Enkelt emner (til sammen 50 stp)
A) Fellesemnet: Prest og teolog i praksis 10 stp (TEOL8598 og TEOL8599)

Beskrivelse av programmet

Obligatoriske emner / innføringsemne

«Prest og teologi i praksis» bestående av to delemner på hver 5 studiepoeng, er obligatorisk i graden. De undervises av de tre samarbeidende lærestedene på rundgang. Emnet må være avlagt før det selvstendige arbeidet kan påbegynnes.

Valgemner

Studentene velger praktisk-teologiske emner som bygger opp graden i samsvar med egne og eventuelt arbeidsgivers ønsker. Tilbudet av emner er begrenset og vil variere fra semester til semester. Valgemner kan tas hos institusjonene som samarbeider om programmet eller ved andre akkrediterte institusjoner i inn- eller utland.

Programmet kan om ønskelig gjennomføres med en særskilt faglig fordypning ved at minst et emne på 20 studiepoeng og det selvstendige arbeidet gjennomføres innen samme fagområde.

MF tilbyr i samarbeid med TF og VID regelmessige kurs og emner innenfor de sentrale praktisk teologiske områder, som:

- Homiletikk, kirkelig fortolkning og formidling
- Sjelesorg, pastoralklinisk utdanning (PKU)
- Gudstjenesteliv, liturgikk og spiritualitet
- Kirkelig organisasjon og ledelse
- Kirkelig undervisning og læring
- Diakoni, kirke og kultur

Følgende emner har inngått tidligere og kan bli tilbudt i MFs studietilbud fremover:

- Pastoralklinisk utdanning / PKU
- Kunsten å snekre en preken – med prostiet som verksted
- Kunsten å preke troverdig – prostibasert
- Pastoral lederutdanning / PLU
- Arbeidsveilederutdanning / AVU
- Gudstjenesteliv – tverrfaglig utdanning for kirkemusikere og prester
- Teologi og forkynnelse i kirkeåret

Andre praktisk-teologiske emner kan etter søknad vurderes innpasset i utdanningen. Emner, inntil 30 stp, kan tas hos institusjonene som samarbeider om programmet eller ved andre akkrediterte institusjoner i inn- eller utland.

Masteroppgave/selvstendig arbeid

Øvrige emner i mastergraden, tilsvarende 60 studiepoeng, skal normalt være gjennomført før det selvstendige arbeidet kan påbegynnes. Problemstilling for masteroppgaven utformes i god tid før oppgaven påbegynnes og må godkjennes av programleder ved lærestedet. Masteroppgaven kan gjennomføres som fulltidsstudium hvis ønskelig. Se emnebeskrivelse for mastergradsoppgaven.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har relevante emner fra høyere utdanning fra et annet lærested, eller moduler fra Presteforeningens utdanningsprogram SPP – spesialisering i praktisk prestetjeneste, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved MF. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes.

Tilknytningskrav

Graden tildeles fortrinnsvis ved det lærestedet der studenten leverer masteroppgaven. Studenten å ta minst 60 av gradens 90 studiepoeng ved dette lærestedet.

Undervisning og læringsformer
Programmet vektlegger læring forstått som en aktiv og sammensatt prosess, som skjer både individuelt og i samhandling med andre. Studentene anses som ressurspersoner og medansvarlige aktører som deltar aktivt i læringsfellesskapet og tar ansvar for egen læring. Den erfaringsbaserte masteren i praktiske teologi karakteriseres ved at yrkeskompetanse, teoretiske perspektiv og refleksjon over dette sees i sammenheng.

Samlingsbasert undervisning inneholder studentaktive undervisnings- og læringsformer, forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstudier og veiledning knyttet til arbeidskrav, faglige essay og masteroppgave.

For å kunne avlegge eksamen må godkjente studiekrav være bestått. Bestemmelser om tilstedeværelse i undervisning er nedfelt emnevis. Litteratur fremgår i det enkelte emne. Den vil være både på engelsk og nordiske språk.

Eksamens- og vurderingsformene som benyttes i programmet kan være mappevurdering, muntlig og skriftlig eksamen, semesteroppgave og hjemmeeksamen og et større selvstendig arbeid (se emnebeskrivelsene for spesifikasjon av vurderingsform på det enkelte emne). Flere av emnene har obligatorisk aktivitet, for eksempel frammøtekrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

- avansert kunnskap om aktuelle diskusjoner innen fagfeltet praktisk teologi

har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metode i praktisk teologi

- kunnskap om faglige problemstillinger som bidrar til oppdatert rolleforståelse og profesjonsforståelse innenfor kirkelig tjeneste

- inngående kunnskap om de kontekstuelle rammene for kirkelig tjeneste, kirkekunnskap og aktuelle debatter om kirkesyn

- spesialisert innsikt innenfor et avgrenset område av de kirkelige tjenestene

Ferdigheter

Studenten kan:

- analysere og drøfte teorier, metoder og fortolkninger i nyere praktisk teologi

- kritisere kilder og strukturere og formulere faglige resonnementer

- anvende praktisk-teologisk teori og metode til å analysere, fortolke og videreutvikle egen profesjonsutøvelse og praksis

- gjennomføre et avgrenset og selvstendig forskningsprosjekt i praktisk teologi under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

- utvise høy grad av selvstendighet på alle nivå i det faglige arbeidet

Generell kompetanse

Studenten kan:

- utøve kirkelig tjeneste med høy grad av refleksjon over forholdet mellom identitet, tro, profesjonsutøvelse og kontekst

- anvende sine kunnskaper med høy bevissthet om egen rolle som kritisk og konstruktiv aktør i spenningsfeltet mellom tradisjon og innovasjon

- utøve kirkelig tjeneste på en måte som integrerer faglig selvstendighet, involvering og samhandling på en konstruktiv måte

- analysere sin tjeneste med høy grad av profesjonsetisk og moralsk bevissthet

Studenten har

- evne til å formidle praktisk-teologisk fagkompetanse på en meget god måte i skriftlig og muntlig form

Kvalifikasjon etter fullført program

Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi.

Utveksling

MF har samarbeidsavtaler som gir mulighet for studieopphold i Skandinavia og i andre deler av verden.

For mer informasjon om hvor du kan dra og søknadsprosess, se MFs sider om utveksling.