bibel og notatbok

Master i teologi

Ønsker du å fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller spesialisere deg inn mot enkelte fagområder?

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni (for søkere med statsborgerskap i Norge/EU).
1. februar for søkere utenfor EU.

Søk via SøknadsWeb

Studieavgift
Ordinær studieavgift inkl. medlemsskap i SiO

Kontakt
teologi@mf.no

 

Master i teologi gir deg en solid utdanning innen kristendom og teologi, med faglig trygghet og skarpe perspektiver på eget ståsted. I løpet av studiet får du innsikt i sentrale fagdebatter og teologisk tematikk. Masterstudiet i teologi vil stimulere til faglig helhetsforståelse, til å utvikle evnen til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid og god skriftlig framstilling av fagstoffet.

Hva lærer du?
Du kan fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller spesialisere deg mer inn mot enkelte fagområder. Du får solid forståelse av bibelske studier, systematisk teologi, og kirkehistorie. Spesialiseringen skjer ved valg av fordypningsemner og tema for avhandlingen. Alle studieretninger inkluderer masteroppgave og metodelære. Du kan lese mer om du ulike spesialiseringene nederst på denne siden.

Flere emner gir deg også mulighet til å studere teologi i rammen av ulike kirkelige tradisjoner.

En mastergrad i teologi kan komponeres forholdsvis fritt. Ta kontakt med studieveileder for å drøfte sammensetningen av ditt program. Studiet kan gjennomføres på engelsk.

Videre muligheter
Master i teologi gir et godt grunnlag for arbeid innenfor bistandsarbeid, organisasjon, skole og institusjon, samt videre studier på doktorgradsnivå. Du kan også få innpass til profesjonsstudiet i teologi som kvalifiserer til jobb som prest.

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Søknadsfrist: 1. juni for studiestart om høsten. Søk via SøknadsWeb.

Opptak til Master i teologi bygger på følgende:

- Grad eller yrkesutdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng
- Utdanningen på lavere grads nivå skal ha 80 studiepoeng innenfor teologiske fag eller andre relevante fag. Karaktergjennomsnittet må være C (eventuelt 2,7) eller bedre. 

For de ulike studieretningene gjelder følgende tilleggskrav:

- I Det gamle testamente kreves dokumenterte forkunnskaper i bibelhebraisk, tilsvarende 20 studiepoeng.

- I Det nye testamente kreves dokumenterte forkunnskaper i nytestamentlig gresk (Koiné), tilsvarende 20 studiepoeng.

- I kirkelig undervisning: Bachelor som inneholder 80 stp. KRLE/Kristendom/teologi og 30 stp. pedagogikk. Karakteren C i snitt

Alle kvalifiserte får opptak.

Beskrivelse av programmet

Følgende rammekrav stilles for å oppnå graden Master i teologi (med angitt studieretning) ved MF:

- studiet består av totalt 120 studiepoeng med teologiske eller andre relevante fag.

- minst to av teologiens fem hoveddisipliner må studeres på 5000-nivå

- i løpet av studiet skriver studenten et selvstendig vitenskapelig arbeid (masteroppgave) under veiledning. Arbeidets omfang er 60 studiepoeng. Etter søknad kan masteroppgavens omfang reduseres til 30 studiepoeng.

- En student må normalt ha bestått emner tilsvarende 40 studiepoeng, inkludert metodeemnet, før oppmelding i et masteroppgaveemne.

- Alle emner som inngår i graden skal normalt være bestått før masteroppgaven leveres.

For å oppnå graden med en spesifisert studieretning, må minst 70 poeng i graden totalt være avlagt innenfor den studieretningen man spesialiserer seg innenfor. Dette inkluderer normalt masteroppgaven.

Innpasning i studiet gis der studenten kan dokumentere å ha gjennomført tilsvarende studier ved andre læresteder. Likevel kreves det at man normalt avlegger eksamen for minst 60 studiepoeng (inklusive masteroppgaven) av sin toårige mastergrad ved MF. Normalt kreves det at masteroppgaven leveres ved MF. Studenter kan etter faglig begrunnet søknad skrive sin masteroppgave ved en samarbeidende utdanningsinstitusjon. I slike tilfeller teller masteroppgaven ikke som studiepoeng avlagt ved MF. MF kan etter faglig begrunnet søknad dispensere fra disse bestemmelsene.

De enkelte emnene har et omfang på 10 til 60 studiepoeng. For hvert emne er det formulert kompetansemål, med vekt på studentens innsikt i sentrale faglige problemstillinger. Kunnskapsmålene er formulert på tre stigende nivåer: kjennskap til, kunnskap og god kunnskap om. Ferdighetsmål er også formulert stigende med uttrykkene evne til/grunnleggende ferdighet i, ferdighet i og god evne til/god ferdighet i. For de enkelte emnene er det satt opp studiekrav. Arbeidet med å oppfylle studiekravene skal bidra faglig og pedagogisk til å nå kompetansemålene, og skal være utgangspunkt for vurderingen (Jfr. "Felles om organisering, arbeidsformer og vurdering" under).

Undervisning

Organisering, arbeidsformer og vurdering skal bidra til at studentene fra første stund og gjennom hele studiet får en aktiv læringsprosess.

Organisering
Studentene kan organiseres i skrivegrupper og seminargrupper. I tillegg gis det individuell veiledning.

- Seminargruppene består av studenter som arbeider med sin avhandling eller med samme eller tilsvarende emner i studiet. Disse gruppene ledes av én eller flere lærere. Seminargruppene brukes til undervisning og veiledning og til presentasjon av og respons på oppgaver og framlegg fra studentene. For å få veiledning fra lærer i arbeidet med emnene må studentene delta i seminargrupper, fysisk eller elektronisk.

Individuell veiledning er i hovedsak reservert for arbeidet med masteroppgaven. Alle studenter som skriver mastergradsoppgave, skal ha avtale med en veileder.

Arbeidsformer
Organiseringen legger opp til varierte arbeidsformer som skal bidra til å aktivisere studentene og stimulere læringsprosessen. Arbeidsmåtene vil veksle mellom selvstudium, gruppearbeid og oppgaveskriving, seminar hvor studentene har framlegg, gir respons og får undervisning og veiledning, forelesninger og selvstendig vitenskapelig arbeid.

Vurdering
Det vil fremgå under hvert emne hvilke vurderingsformer som blir brukt. MF legger vekt på å bruke differensierte vurderingsformer tilpasset studentens studiesituasjon og emnets egenart og målsetning.

Det vil foregå en fortløpende vurdering av studentene og deres studieinnsats, men også evaluering av studietilbudene: av undervisning og veiledning, organisering, studieplaner osv. Studenter og lærere skal være med på en fortløpende evaluering av studietilbudene. Dette er en del av MFs system for å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningen.

Masteroppgave
For å få levere masteroppgave må de samlede studiekravene være oppfylt, både studiekravene for emnene og for arbeidet med masteroppgaven.

Læringsutbytte

Studieprogrammet for graden master i teologi tar sikte på å gi studentene, med støtte i forskningsbasert undervisning, et solid grunnlag til å kunne på egen hånd søke og håndtere store mengder informasjon, samt legge grunnlaget for videre studier på doktorgradsnivå.

En kandidat med fullført mastergrad i teologi skal ha det totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, Kunnskapsdepartementet 15.desember 2011).

Kvalifikasjonsbeskrivelser

ENGLISH
KNOWLEDGE
After finishing the degree the candidate:
- has in-depth knowledge in fields relevant for academic theological study and research
- has an academic and interdisciplinary understanding of theology as an academic discipline
- has insight in philosophy of science and methodological questions
SKILLS
After finishing the degree the candidate:
- has the ability to carry out independent academic reflection, methodical study of academic literature and written presentation thereof
- has experience in conducting independent scientific studies
has the ability to communicate academic theological insights in dialogue with other academic disciplines and with other partners within the realm of society and culture
GENERAL COMPETENCE
After finishing the degree the candidate:
- has a basis for further academic research
- has the necessary skills for working in school, church and society
- has basic insight in Christian and religious topics which are asked for in churches, media, organizations and the culture at large
NORSK
KUNNSKAP
Ved fullført mastergrad skal studenten:
- ha fordypet innsikt på viktige områder innenfor de fag- og forskningsfelt som er relevant for teologien
- ha en helhetsforståelse av teologien som fag
- ha innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger
FERDIGHETER
Ved fullført mastergrad skal studenten:
- ha evnen til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid med fagstoffet og til skriftlig framstilling av fagstoff
- ha erfaring med og evne til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid
- ha evne til å formidle fagets innhold i møte med andre fag og med samfunnet og kulturen for øvrig
GENERELL KOMPETANSE
Ved fullført mastergrad skal studenten:
- ha grunnlag for å kunne drive videre forskning
- være dyktiggjort for yrkesutøvelse i skole, kirke og samfunn
- ha gode faglige forutsetninger for å kunne formidle fagets innhold på en kritisk reflektert måte i møte med andre fagtradisjoner og aktuelle utfordringer i samtidens kontekst
- ha grunnleggende innsikt i kristne og religiøse tema som etterspørres i kirker, i mediesektoren, i organisasjoner og ellers i kultur- og samfunnsliv

Kvalifikasjon etter fullført program

Master i teologi.

Utveksling

Teologistudenter som ønsker et studieopphold i utlandet anbefales å legge dette til 2. semester. Søknad om utveksling 1. semester er forbeholdt studenter som allerede er tatt opp på et av MFs studieprogrammer.

MF har samarbeidsavtaler som gir mulighet for studieopphold i flere deler av verden. Et studieopplegg i utlandet må planlegges i god tid, start gjerne et år før du planlegger å dra.

For mer informasjon om hvor du kan dra og søknadsprosess, se MFs sider om utveksling.

Videre studier og karrieremuligheter

Masterstudiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram. Med master i teologi vil du også bli en attraktiv arbeidstaker for kirker og organisasjoner som opererer innenfor felt som misjon, bistand og næringsliv.

Studieretninger/Spesialiseringer

Det gamle testamente

Studieretning Det gamle testamente

4.sem.AVH5010
Masteroppgave i teologi:
(60 stp)
3.sem.AVH5010

2.sem.TEOL5115
Tillit og klage i bibelhebraisk poesi
(5 stp)
Valgemne
(5 stp)
TEOL6110 eller valgemne (10 stp)MET5115
Bibelfaglig metode: Det gamle testamente
(10 stp)
1.sem.TEOL5110
Jesajaboken og gammeltestamentlig teologi
(10 stp)
Valgemne (10 stp)K5410
Systematisk teologi
(10 stp)

Det nye testamente

Studieretning Det nye testamentet

4.sem.AVH5010
Masteroppgave i teologi:
(60 stp)
3.sem.AVH5010
(60 ects)

2.sem.TEOL5215
Teologi, retorikk og sosial-historie: 1. Korinterbrev og Åpenbaringsboken
(5 stp)
Valgemne
(5 stp)
TEOL6210 eller valgemne (10stp)MET5215
Bibelfaglig metode: Det nye testamente
(10 stp)
1.sem.TEOL5210
Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling
(10 stp)
Valgemne (10 stp)K5410
Systematisk teologi
(10 stp)

Kirkehistorie

Studieretning Kirkehistorie

4.sem.AVH5010
Masteroppgave i teologi:
(60 stp)
3.sem.AVH5010
(60 stp)

2.sem.Valgemne
(10 stp)
Valgemne
(10 stp)
MET5310
Methodology: Texts and History
(10 stp)
1.sem.TEOL5310
Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie
(10 stp)
Valgemne
(10 stp)
K5410 eller NT513

Kirkelig undervisning

Opptakskrav: Bachelor som inneholder 80 stp. KRLE/Kristendom/teologi og 30 stp. pedagogikk. Karakteren C i snitt

Studieretning: Kirkelig undervisning (KU)

4.sem.AVH5040
Masteroppgave i kirkelig undervisning:
(30 stp)
3.sem.Valgfritt emne
Eks. RPSY5020 (10 stp.) eller
FIL5010 (10 stp.) eller TEOL5420 (10 stp.)
MET5010
Kvalitative forskningsmetoder
(10 stp)
Valgfritt emne
Eks. TEOL5310 (10 stp.) TEOL5610 (10 stp.)
2.sem.TEOL5410
Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon
(10 stp)
TEOL5550
Sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier
(5 stp)
PED5550
Kateketen i kirkerommet med internpraksis
(15 stp)
1.sem.PED5520
Kirken som lærende fellesskap
(10 stp)
TEOL5580
Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner
(10 stp)
NT513
Det nye testamentet - bibelteologi
(10 stp)

Systematisk teologi

Studieretning Systematisk teologi

4.sem.AVH5010
Masteroppgave i teologi:
(60 stp)
3.sem.AVH5010
(60 ects)

2.sem.TEOL5410
Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon
(10 stp)
Valgemne
(10 stp)
MET5920
Metode: praktiske og systematiske disipliner
(10 stp)
1.sem.TEOL5420
Etikk og religionsfilosofi
(10 stp)
TEOL5310
Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie
(10 stp)
NT513
Det nye testamentet - bibelteologi
(10 stp)

Teologi, misjon og samfunn

Theology, Mission and Society

3.sem.AVH5010
Masteroppgave i teologi:
(60 stp)
4.sem.AVH5010
Masteroppgave i teologi:
(60 stp)
2.sem.Methodology
MET5310, MET5920 or MET5010
TEOL5640
Kirke og teologi i sør
(10 stp)
Elective
1.sem.NT513
Det nye testamentet - bibelteologi
(10 stp)
K5410
Systematisk teologi
(10 stp)
TEOL5610
Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien
(10 stp)