Elev og lærer i klasserommet

Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk

Vil du utvikle deg som lærer og få ny kunnskap? Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk kan kombineres med full jobb.

Varighet
3 år (90 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. juni - løpende opptak frem til studiestart ved kapasitet.

Søk via SøknadsWeb

Semesteravgift
Kr 5000 inkl. avgift til SiO

Kontakt
deltid@mf.no

 

Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk gir fordypet innsikt om tema innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole.​

Studiet er tilrettelagt for lærere i full jobb og for andre som kvalifiserer for opptak. Det går over tre år, og gir lektorkompetanse, om du har praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg.

Fag-emnene utgjør 60 studiepoeng og tas normalt over to år. Emnene avsluttes med hjemmeeksamen. Deretter kommer avhandlingen som skrives det tredje året, med veiledning av faglærer (se mer info om programmet nedenfor).

Opptakskrav

Grad eller profesjonsutdanning (skole) på minimum 180 studiepoengs omfang. Utdanningen må inneholde minimum 60 stp. KRLE/kristendom/religionsvitenskap. Minst to års relevant yrkespraksis. MF avgjør hva som er relevant praksis.

MF kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpet nevnt ovenfor.

Undervisning

Høsten 2021 blir det undervisning seks lørdager fra kl. 09.30-16.00: 21. august, 4. september, 18. september, 23. oktober, 13. november og 4. desember.

Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Dersom koronatiltakene opprettholdes ved oppstart av høstsemesteret 2021, vil MF tilby digital undervisning. MF bruker læringsplattformen Canvas som kontaktledd med den enkelte student.

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Opptak: MF har følgende rammebestemmelse og opptakskrav til studieprogrammet:

Grad eller profesjonsutdanning (skole) på minimum 180 studiepoengs omfang. Utdanningen må inneholde minimum 60 stp. KRLE/kristendom/religionsvitenskap. Minst to års relevant yrkespraksis. MF avgjør hva som er relevant praksis.

MF kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpet nevnt ovenfor.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 15. august. Søk via SøknadsWeb

Antall plasser

20

Oppbygging

Erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk f.o.m våren 2020

3. årAVH5090
Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk:
(30 stp)
2. årValgfritt fordypningsemne (10 stp). f.eks RL5050RL5240
Det nye testamentet
(10 stp)
RL5056
Filosofi og hermeneutikk
(5 stp)
MET5080
Metodelære: Deltid
(5 stp)
1. årRL5010
Religion og læring
(10 stp)
RL5015
Islam: Tro, tradisjon og fornyelse
(10 stp)
RL5020
Mediert religion: Hellige tekster, skjønnlitteratur og underholdningsmedier
(10 stp)

Kvalifikasjonsbeskrivelse

KUNNSKAP
Felt/aspekt:KANDIDATEN:
Faglig kvalifisering- har omfattende kunnskaper på sentrale områder innenfor de fag- og forskningsfelt som er relevant for kristendoms-, religions- og livssynsundervisning
- har kunnskap om forskningsmetoder og evne til selvstendig faglig skriving gjennom masteravhandlingen
Faglig bredde- kan vurdere ulike faglige og fagdidaktiske perspektiver
Faglig endringskompetanse- har faglig kompetanse som er sterk nok til å forstå og tilpasse seg endringer i nye planer for skole, samt delta i endringer og tilrettelegging av lokalt planarbeid
Skolens ressursperson på religion - er skolens ressursperson på religion/livssyn i undervisningen og på spørsmål som gjelder religion i skolesamfunnet
 
FERDIGHET
Felt/aspekt:KANDIDATEN:
Teori og praksis - kan bruke teoretisk fundert kunnskap aktivt og fleksibelt i læringsarbeidet
- kan drøfte erfaringer fra praksis og bidra til utvikling av ny teori og nye planer
Beherske relevante faglige verktøy- har gode ferdigheter i å analysere ulike kulturelle/religiøse fenomen og uttrykk
- kan reflektere over religionspedagogisk arbeid i ulike kontekster og begrunne didaktiske valg
Planlegging, overblikk og gjennomføring- kan planlegge helhetlige undervisningsopplegg, der overordnede planer, formål, virkemiddel og verktøy og ønsket kompetanse, sees i sammenheng
 
GENERELL KOMPETANSE
Felt/aspekt:KANDIDATEN:
Fordypning og anvendelse- behersker fagområdet religion, livssyn og etikk, og kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder i skole og samfunn
Refleksjon og formidling- har evne til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid og skriftlig framstilling av fagstoffet
Nytenkning og innovasjon- kan holde seg oppdatert på faglige debatter og bidra til nytenkning

Beskrivelse av programmet

Det erfaringsbaserte studiet er primært rettet mot KRLE-faget i grunnskolen og religion og etikk i den videregående skolen. Studiet tar sikte på å bedre forståelsen for faglige og didaktiske problemstillinger i grunnskolen og i den videregående skolen. Studiet er åpent for alle som er kvalifisert for opptak.

Profilering av eget studium
Dette mastergradsprogrammet gir studentene noe anledning til å profilere sitt eget studium ut fra faglig bakgrunn, interesser, yrkeshensyn osv. Profileringen kan skje ved valg av tema for avhandling og ved valg av fordypningsemne.

Studentene kan etter søknad bytte ut enkelte emner med ekvivalerende emner avlagt ved MF eller ved andre institusjoner.

Innhold og progresjon
Programmet er i hovedsak bygd opp av et fast system av emner på 5000- og 600-nivå og av et større selvstendig arbeid (mastergradsavhandling).

Følgende emner i mastergradsstudiet er kjerneemner (obligatoriske) i studieprogrammet:
RL5010/RP501 Religion og læring (10 stp)
RL5015/RV502 Islam (10 stp)
RL5020 Mediert religion: Hellige tekster, litteratur, populære medier (10 stp)
RL5240 Det nye testamentet (10 stp)
RL5056/ST525 Filosofi og hermenutikk (5 stp)
MET5080/MET508 Metodelære (5 stp)
AVH5090/AVH505 Masteravhandling (30 stp) med relevans for studieprogrammet.

I tillegg skal det velges ett valgfritt fordypningsemne (10 stp) fra 6000-nivå eller mulige emner på 5000-nivå tilhørende andre studieprogram. Det undervises i emne RL5050 Europeisk klassisk kultur og kristen tradisjon (tidl. TE607 Kristendommens kulturhistorie) som fordypningsemne, men studentene står fritt til å velge et annet emne på masternivå.

Det er satt opp studiekrav for de enkelte emnene. Arbeidet med å oppfylle studiekravene skal bidra til å nå kompetansemålene.

Progresjon: Normert tid for programmet er tre år. Progresjonen i studiet er organisert slik at det undervises i tre emner hvert år over to år. Det betyr at studentene får et slags «tre-semestersystem» i løpet av et studieår. Det siste året er det arbeid med avhandling. Etter hvert emne er det avsluttende vurdering.

Masteroppgaven: Studenter må normalt ha bestått emner tilsvarende 40 studiepoeng, inkludert metodeemnet, før oppmelding. Alle emner som inngår i graden skal normalt være bestått før masteroppgaven leveres.

Undervisning

Arbeidsformer
Arbeidsformer og vurdering skal bidra til at studentene fra første stund og gjennom hele studiet får en aktiv læringsprosess.

Arbeidsformer
Det legges opp til arbeidsformer som skal bidra til å aktivisere studentene og stimulere læringsprosessen. Arbeidsmåtene vil veksle mellom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, oppgaveskriving, avhandlingsseminar og selvstendig vitenskapelig arbeid.

Som ressursbøker til arbeidsmåter i studiet brukes:

Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag as 2000.

Tove Pettersen: Skriv: fra idé til fagoppgave, Ad Notam Gyldendal, 2. opplag Oslo 2003.

Læringsutbytte

 Mastergradsstudiet har som overordnede mål:

- å gi fordypet innsikt på viktige områder innenfor de fag- og forskningsfelt som er relevant for kristendoms-, religions- og livssynsundervisning

- å stimulere til en faglig og fagdidaktisk helhetsforståelse

- å utvikle evnen til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid med fagstoffet og til skriftlig framstilling av fagstoff

- å gi innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, og erfaring med å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid

- å dyktiggjøre for yrkesutøvelse i skole, samfunn og kirke

- å gi et faglig grunnlag for å formidle fagets innhold i møte med andre fag og med samfunnet og kulturen for øvrig

Kvalifikasjon etter fullført program

Fullført studieprogram gir graden Erfaringsbasert master i KRLE / Religion og etikk.