Elev og lærer i klasserommet

Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk

Vil du utvikle deg som lærer og få ny kunnskap? Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk kan kombineres med full jobb.

Varighet
3 år (90 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. juni - løpende opptak frem til studiestart ved kapasitet.

Søk via SøknadsWeb

Semesteravgift
Kr 5000 inkl. avgift til SiO

Kontakt
deltid@mf.no

 

Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk gir fordypet innsikt om tema innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole.​

Studiet er tilrettelagt for lærere i full jobb og for andre som kvalifiserer for opptak. Det går over tre år, og gir lektorkompetanse, om du har praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg.

Normert tid for programmet er tre år. De spesifikke fag-emnene tas over to år. Det tredje året er viet arbeid med masteroppgaven, som skrives under veiledning.
 

Undervisning

Høsten 2021 blir det undervisning seks lørdager fra kl. 09.30-16.00: 21. august, 4. september, 18. september, 23. oktober, 13. november og 4. desember.

Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Dersom koronatiltakene opprettholdes ved oppstart av høstsemesteret 2021, vil MF tilby digital undervisning. MF bruker læringsplattformen Canvas som kontaktledd med den enkelte student.

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Opptak: MF har følgende rammebestemmelse og opptakskrav til studieprogrammet:

Grad eller profesjonsutdanning (skole) av minimum 180 studiepoengs omfang. Utdanningen må inneholde minimum 60 stp. KRLE/kristendom/religionsvitenskap. Det er også et krav om minst to års relevant yrkespraksis. MF avgjør hva som er relevant praksis.

MF kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpet nevnt ovenfor.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 15. juni med løpende opptak etter denne dato dersom om det er ledige plasser. Søk via SøknadsWeb.

Studietilbudets relevans

Studieprogrammet gir fordypet innsikt i sentrale tema som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole. Det har overføringsverdi for undervisning i religion i andre kontekster enn skole

Fullført studieprogram gir graden Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk (90 stp). Om studenten har praktisk-pedagogisk utdanning i sin lærerutdanning, gir graden lektorkompetanse.

Profilering av eget studium
Studieprogrammet gir studentene noe anledning til å profilere sitt eget studium ut fra faglig bakgrunn, interesser o.a. Det gjelder først og fremst i valg av tema for masteravhandlingen. MF gir tilbud om undervisning i et valgfritt fordypningsemne i det andre året, men studenten kan også velge et annet emne eller søke om innpassing av emner fra annet studiested. MF avgjør etter søknad om annen relevant utdanning kan gi grunnlag for fritak fra emner som inngår i programmet.

Antall plasser

25/30

Oppbygging

Erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk f.o.m våren 2020

3. årAVH5090
Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk:
(30 stp)
2. årValgfritt fordypningsemne (10 stp). f.eks RL5050RL5240
Det nye testamentet
(10 stp)
RL5056
Filosofi og hermeneutikk
(5 stp)
MET5080
Metode: deltid
(5 stp)
1. årRL5010
Religion og læring
(10 stp)
RL5015
Islam: Tro, tradisjon og mangfold
(10 stp)
RL5020
Mediert religion: Hellige tekster, skjønnlitteratur og underholdningsmedier
(10 stp)

Kvalifikasjonsbeskrivelse

KUNNSKAP
Felt/aspekt:KANDIDATEN:
Faglig kvalifisering- har omfattende kunnskaper på sentrale områder innenfor de fag- og forskningsfelt som er relevant for kristendoms-, religions- og livssynsundervisning
- har kunnskap om forskningsmetoder og evne til selvstendig faglig skriving gjennom masteravhandlingen
Faglig bredde- kan vurdere ulike faglige og fagdidaktiske perspektiver
Faglig endringskompetanse- har faglig kompetanse som er sterk nok til å forstå og tilpasse seg endringer i nye planer for skole, samt delta i endringer og tilrettelegging av lokalt planarbeid
Skolens ressursperson på religion - er skolens ressursperson på religion/livssyn i undervisningen og på spørsmål som gjelder religion i skolesamfunnet
 
FERDIGHET
Felt/aspekt:KANDIDATEN:
Teori og praksis - kan bruke teoretisk fundert kunnskap aktivt og fleksibelt i læringsarbeidet
- kan drøfte erfaringer fra praksis og bidra til utvikling av ny teori og nye planer
Beherske relevante faglige verktøy- har gode ferdigheter i å analysere ulike kulturelle/religiøse fenomen og uttrykk
- kan reflektere over religionspedagogisk arbeid i ulike kontekster og begrunne didaktiske valg
Planlegging, overblikk og gjennomføring- kan planlegge helhetlige undervisningsopplegg, der overordnede planer, formål, virkemiddel og verktøy og ønsket kompetanse, sees i sammenheng
 
GENERELL KOMPETANSE
Felt/aspekt:KANDIDATEN:
Fordypning og anvendelse- behersker fagområdet religion, livssyn og etikk, og kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder i skole og samfunn
Refleksjon og formidling- har evne til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid og skriftlig framstilling av fagstoffet
Nytenkning og innovasjon- kan holde seg oppdatert på faglige debatter og bidra til nytenkning

Beskrivelse av programmet

Innhold og progresjon
Programmet er bygd opp av et fast system av emner på 5000-nivå, inkludert av et større selvstendig arbeid (masteroppgave).

Følgende emner er kjerneemner (obligatoriske)
RL5010 Religion og læring (10 stp)
RL5015 Islam: Tradisjon og mangfold (10 stp)
RL5020 Mediert religion: Hellige tekster, skjønnlitteratur og underholdningsmedier (10 stp)
RL5240 Det nye testamentet (10 stp)
RL5056 Filosofi og hermeneutikk (5 stp)
MET5080 Metode. Deltid (5 stp)
AVH5090 Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk (30 stp) 

I tillegg skal studentene velge ett valgfritt fordypningsemne (10 stp) på 5000/6000-nivå. MF gir tilbud om undervisning i RL5050 Europeisk klassisk kultur og kristen tradisjon (10 stp) som fordypningsemne.

Det er satt opp studiekrav for de enkelte emnene. Arbeidet med å oppfyllestudiekravene skal bidra til å at studentene når kompetansemålene.

Progresjon: Normert tid for programmet er tre år. De spesifikke fag-emnene tas over to år, og det undervises i tre emner hvert år Det betyr at studentene får et «tre-semestersystem» i løpet av studieåret. Etter hvert emne er det avsluttende vurdering.

Det siste året er viet arbeid med masteroppgaven, som skrives under veiledning.

Masteroppgaven: Studenter må normalt ha bestått alle emner (tilsvarende 60 studiepoeng, inkludert metodeemnet), før oppmelding til masteremnet.

Undervisning

Arbeidsformer
Det legges opp til arbeidsformer som skal bidra til å aktivisere studentene og stimulere læringsprosessen. Arbeidsmåtene vil veksle mellom forelesninger, diskusjoner, selvstudium, oppgaveskriving, metode- og avhandlingsseminar og selvstendig vitenskapelig arbeid.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

- har inngående kunnskap på viktige områder innenfor fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i norsk skole

- har kunnskap om fagområdets vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger

FERDIGHETER

Kandidaten

- kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor fagområdet

- kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder

- kan bruke relevante metoder for forskning og fagligutviklingsarbeid på en selvstendig måte

- kan reflektere over etiske og verdimessige utfordringer ved det å undervise og være lærer

- kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til skolens faglige utvikling

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

- kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

- kan kommunisere til andre om faglige problemstillinger knyttet til religions- og livssynsundervisning i norsk skole

Kvalifikasjon etter fullført program

Fullført studieprogram gir graden Erfaringsbasert master i KRLE / Religion og etikk.