Bibel og kaffekopp

Kristendom/KRLE

Årsstudiet i kristendom/KRLE vil ikke bli tilbudt fra høsten 2021. Studiet erstattes da av årsstudium i teologi og årsstudium i religion.

Varighet
1 år (60 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. april 

Søk via Samordna Opptak

Studieavgift
Ordinær studieavgift inkl. medlemsskap i SiO

Kontakt
religion@mf.no

 

Årsstudiet i kristendom/KRLE gir grunnleggende innføring i religion og livssyn, med hovedvekt på kristendommen.

Studiet gir bred allmennkunnskap, og er relevant for ulike yrker innen kirke, skole og samfunn. Det inngår i MFs lektorprogram, flere bachelorprogram og teologistudiet. Studenter som ønsker seg inn på disse programmene, søker opptak direkte på disse.

KRLE-emnene på årsstudiet tar opp en rekke spørsmål knyttet til kristendom, religion og livssyn: 

- Hva er religion?
- Hva tror og praktiserer kristne, jøder, muslimer, hinduer og buddhister?
- Hvilken historisk kontekst ble disse religionene til i?
- Hva kjennetegner hellige skrifter i ulike religioner?
- Hvordan er det religiøse og livssynsmessige landskapet i dagens Norge?
- Hva kjennetegner de viktigste ikke-religiøse livssynene?
- Hvordan begrunnes etikk innenfor ulike religioner og livssyn?
- Hva er historisk bakgrunn for og innhold i kristendommens hellige skrift, Bibelen?
- Hvordan analysere bibeltekster?
- Hva er sentralt i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket?
- Hvordan er kristendommen blitt forstått og praktisert gjennom historien?
- Hva kjennetegner ulike kristne kirkesamfunn?
- Hva er sentrale spørsmål i pedagogikkfaget?

Studenter som ikke har Examen Philosophicum (ex.phil.) fra før, tar dette som en del av årsstudiet. Studenter som har ex.phil. fra før, velger i stedet et fordypningsemne.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Søknadsfrist
15. april for studiestart om høsten. Søknad via Samordna Opptak.
15. desember for studiestart om våren. Søk enkeltemner via Søknadsweb.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Oppbygging

 

Årsstudium i Kristendom/KRLE

Vår semesterK1030
Kristen livstolkning i dag
(10 stp)
K1020 eller RL1030EX1010 Examen philosophicum eller fordypningsemne
Høst semesterK1010RL1010
Religion i historie og samtid
(10 stp)
RL1015
Historie, livssynskunnskap og pedagogikk
(10 stp)
Semester10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

Beskrivelse av programmet

Reglement

Studieprogrammet Årsstudium i kristendom/KRLE følger de reglene for akademiske grader, studieprogram, studieplan, utdanningsplaner, arbeidsformer, eksamen, vurderingsformer, innpassing og fritak, reduksjon av studiepoeng samt utstedelse av vitnemål som er fastsatt for Det teologiske Menighetsfakultet (se «Forskrift om opptak, studier og eksamen» fastsatt av fakultetets styre og gjeldende fra 1.1.2006).

Oppbygning
De enkelte grunnstudieemnene gir grunnleggende innføring i kristendomsfaglige, religionsfaglige og livssynsfaglige disipliner og i religionspedagogikk og didaktikk. Det er lagt vekt på at studentene gjennom disse innføringsemnene skal opparbeide seg kunnskap i de enkelte disiplinene, og slik være faglig forberedt på eventuelle videre studier innenfor religionsfag eller teologi.
De enkelte emnene har et omfang på 10, 20 eller 30 studiepoeng. For hvert emne er det formulert kompetansemål: Kunnskapsmål med stigende nivåer: kjennskap til, kunnskap om og god kunnskap om og ferdighetsmål: evne til.

De enkelte emnene har et omfang på 10 studiepoeng. For hvert emne er det formulert kompetansemål: Kunnskapsmål med stigende nivåer: kjennskap til, kunnskap om og god kunnskap om og ferdighetsmål: evne til.

Følgende emner inngår i studieprogrammet og er kjerneemner (obligatoriske):

Høstsemesteret:

K1010 Bibelfag (10 stp)

RL1010 Religionsvitenskap (10 stp)

RL1015 Historie, livsynsskunnskap og pedagogikk (10 stp)

Vårsemesteret:

K1020 Bibelfag og Kristendommens historie (10 stp) eller RL1030 Religion og kristendommens historie (10 stp.)

K1030 Kristen livstolkning i dag (10 stp).

Studentene velger i tillegg enten EX1010 Examen philosophicum (10 stp), eller (for studenter som enten har ex.phil. fra tidligere, eller ikke trenger ex.phil.) et 10 poengsemne på 2000-nivå, for eksempel RL2040 Østlig religiøsitet. For nærmere informasjon om hvilke emner som kan velges, kontakt studierådgiver. Merk at emnene på 2000-nivå normalt har forkunnskapskrav (se de enkelte emnebeskrivelsene).

For nærmere beskrivelse av innhold i de enkelte emnene, se Emnekatalogen på MFs nettsider.

Undervisning

Organisering, arbeidsformer og vurdering skal bidra til at studentene gjennom hele studiet skal ha en aktiv læringsprosess.

Organisering

Undervisningen er organisert i forelesninger og seminarundervisning. Deltakelse i seminargruppe er obligatorisk Studentene melder seg på seminargruppe når de melder seg opp i emnet i Studentweb. Studentene anbefales å danne kollokviegrupper/arbeidsgrupper der de kan presentere faglige tema for hverandre og drøfte fagstoff.

Arbeidsformer

Organiseringen av studiet legger opp til varierte arbeidsformer, som skal stimulere til læring og selvstendig faglig refleksjon. Arbeidsmåtene veksler mellom ulike former for undervisning, selvstudium, oppgaveskriving, deltakelse på ekskursjoner, gjennomføring av prøver og deltakelse i frivillige arbeidsgrupper.

Vurdering og karakterskala

Den avsluttende vurderingen tar sikte på å prøve studentenes evne til å gjøre rede for relevant fagstoff på en oversiktlig og selvstendig måte, og til å bruke stoffet til å drøfte faglige problemstillinger.

I den avsluttende vurderingen brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått. Det foreligger en beskrivelse av karakterene for 1000-nivå (se vedlegget bakerst i dokumentet Nivåspesifikke karakterbeskrivelser 1000-/2000-nivå).

Læringsutbytte

Studiet skal
- gi grundig kunnskap om Bibelen og om kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning
- gi kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme som levende kilder for tro, moral og livstolkning
- gi kunnskap om sentrale livssynstradisjoner som aktuelle kilder for moral og livstolkning
- gi kjennskap til religion som fenomen og til forholdet mellom de faglige begrepene religion, livssyn og ideologi.
- gi grunnlag for faglig og didaktisk god undervisning i skole eller kirke
- stimulere til en etisk grunnholdning i yrkesutøvelsen
- stimulere til selvstendig innsats, kritisk vurdering og en integrert faglig helhetsforståelse
- gi grunnlag for videre studier i kristendomskunnskap, religionskunnskap, livssynskunnskap og teologi

Examen philosophicum og fordypningsemnene har egne spesifikke målformuleringer

Kvalifikasjon etter fullført program

Fullført studieprogram gir ingen tittel, men 60 stp som kan inngå i ulike bachelorprogram, lektorprogrammet og profesjonsstudiet i teologi.

Videre studier og karrieremuligheter

Kompetanse innen feltet kristendom, religion, livssyn og etikk er etterspurt i mange sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Den kompetansen som årsstudiet gir, er nyttig for ulike typer arbeid innen kirke, skole eller andre deler av samfunnslivet. Studiet gir fagkompetanse til å undervise i KRLE i grunnskolen og Religion og etikk i videregående skole. Kombinert med utdanning i andre skolefag og praktisk pedagogisk utdanning gir studiet mulighet til tilsetting i skoleverket.