Knelende konfirmanter

Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (deltid)

Å gi barn og unge kristendomskunnskap gjennom fortellinger, opplevelser, ritualer og lek er en viktig oppgave for kateketen.

Varighet
3 år (90 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni med løpende opptak frem til 1. august ved evt. ledige plasser.

Søk via SøknadsWeb

Politiattest
Søkere som tas opp til studiet må legge fram politiattest.

Studieavgift
Kr 7500 pr. semester

Kontakt
teologi@mf.no

Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning går over tre år og kan kombineres med full jobb. Se Master i kirkelig undervisning om du ønsker å studere på heltid.

Kateketen er menighetens undervisningsleder. Kateketen har liturgiske funksjoner og forkynnelsesoppgaver og legger til rette for barn, unge og andre gruppers deltakelse i gudstjenester.

Trosopplæring er en sentral del av menighetens liv. Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har skapt et stort behov for kvalifiserte kateketer. På MF kan du ta masterstudiet som kvalifiserer til arbeid som kateket i Den norske kirke.

En kateket har ansvar for å:

  • ivareta menighetens undervisning av barn, unge og voksne
  • tilrettelegge kirkens arbeid for livslang læring innen kristen tro
  • bidra til oppfølging av frivillige medarbeidere, samt koordinere samarbeidet med skolen, ulike organisasjoner og kommunale etater
  • bidra til å skape gode og trygge arenaer i menigheten for undring, tro og livsmestring

De fleste kateketer er med på å bestemme profilen i sin egen stilling, og dette gir en god fleksibilitet.

Et praksisnært studium
Gjennom oppgaveskriving og gruppearbeid vil studenten reflektere over konkrete problemstillinger som en kateket står overfor i sitt arbeid. Gjennom faglig fordypning, øvelsesdager og veiledet praksis dyktiggjøres studenten i sin yrkesutøvelse. Masteren kjennetegnes av å bevege seg i mellomrommet mellom praksis og teori. Teori brukes i refleksjon over praksis, og erfaringer fra praksis tas med inn i drøftingen av teori.

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkeserfaring etter avsluttet utdanning. Utdanningen må inneholde minimum 60 stp. KRLE/Kristendom og 30 stp. pedagogikk.

Yrkeserfaring skal være arbeid i kirke og/eller organisasjon. MF avgjør hva som er relevant yrkeserfaring.

Innpassing av tidligere studier: Ta kontakt med studierådgiver for teologi og kirkelig utdanning for innpassing av tidligere studier. Hver søker vurderes individuelt.

Søknadsfrist: 1. juni for studiestart om høsten, med løpende opptak frem til semesterstart. Lokalt opptak via SøknadsWeb.

Åpner for søknad 1. april.

Antall plasser

10

Oppbygging

Oppstart høst 2019

6.sem.AVH5045
Masteravhandling i erfaringsbasert master i kirkelig undervisning:
(15 stp)
5.sem.K5720
Kristen livstolkning og livsmestring
(15 stp)
4.sem.PED5550
Kateketen i kirkerommet med internpraksis
(15 stp)
3.sem.TEOL5580
Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner
(10 stp)
TEOL5550
Sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier
(5 stp)
2.sem.K5710
Bibel og formidling med masterarbeid
(15 stp)
1.sem.PED5520
Kirken som lærende fellesskap
(10 stp)
MET5515
Metode Kirkelig undervisning
(5 stp)

Oppstart høst 2020

6.sem.AVH5045
Masteravhandling i erfaringsbasert master i kirkelig undervisning:
(15 stp)
5.sem.K5720
Kristen livstolkning og livsmestring
(15 stp)
4.sem.K5710
Bibel og formidling med masterarbeid (15 stp.)
3.sem.PED5520 Kirken som lærende fellesskap (10 stp)MET5515
Metode Kirkelig undervisning
(5 stp)
2.sem.PED5550
Kirkebyggets teologi, gudstjeneste og læring med veiledet praksis (15 stp.)
1.sem.TEOL5580
Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner
(10 stp)
TEOL5550
Sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier
(5 stp)

Oppstart høsten 2021

6.sem. Vår 2024AVH5045
Masteravhandling i erfaringsbasert master i kirkelig undervisning:
(15 stp)
5.sem. Høst 2023K5720
Kristen livstolkning og livsmestring
(15 stp)
4.sem. Vår 2023PED5550
Kateketen i kirkerommet med internpraksis
(15 stp)
3.sem. Høst 2022PED5520
Kirken som lærende fellesskap
(10 stp)
MET5515
Metode Kirkelig undervisning
(5 stp)
2.sem. Vår 2022K5710
Bibel og formidling med masterarbeid
(15 stp)
1.sem. Høst 2021TEOL5580
Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner
(10 stp)
TEOL5550
Sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier
(5 stp)

Beskrivelse av programmet

Studiet tilbys på deltid, med emner på til sammen 15 studiepoeng pr. semester. Emnene kan tas som enkeltemner.

Det vil normalt være 2-3 samlinger per semester (à 2-4 dager). Arbeidsform er forelesninger, diskusjon,gruppearbeid og case, samt nettstøttet undervisning og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Samlingene er lagt til MFs lokaler i Oslo. Studiet forutsetter mye selvstendig arbeid. Det vil være oppgaveinnleveringer underveis i emnene. De fleste emnene har hjemmeeksamen.

- PED5550 Kirkebyggets teologi , gudstjeneste og læring med veiledet praksis (15 stp.)

- PED5520 Kirken som lærende fellesskap (10 stp.) + MET5045 Metode kateket (5 stp)

- K5710 Bibel og formidling (10 stp.) med selvstendig masterarbeid (5 stp.)

- K5720 Kristen tro som ressurs for livstolkning og livsmestring (5stp.) med selvstendig masterarbeid (10 stp.)

- MET5515 Metode Kirkelig undervisning (5 stp.)

- TEOL5580 Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner

- TEOL5550 Sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier

- AVH5045 Masteravhandling (15 stp.)

 De enkelte emnene har et omfang på 5 til 15 studiepoeng. For hvert emne er det formulert kompetansemål, med vekt på studentens innsikt i sentrale faglige problemstillinger. Kunnskapsmålene er formulert på tre stigende nivåer: kjennskap, kunnskap og god kunnskap. Ferdighetsmål er også formulert stigende med uttrykkene evne til/grunnleggende ferdighet i, ferdighet i og god evne til/god ferdighet i. For de enkelte emnene er det satt opp studiekrav. Arbeidet med å oppfylle studiekravene skal bidra faglig og pedagogisk til å nå kompetansemålene, og skal være utgangspunkt for vurderingen (Jfr. Organisering, arbeidsformer og vurdering under).

Avhandling

Studenten leverer tre selvstendige oppgaver som til sammen utgjør det selvstendige arbeidet (30 stp.) For studenter som får innpasset emner fra andre studiesteder og som derfor ikke har fullført deler av det selvstendige arbeidet innenfor rammen av disse emnene, gis mulighet til å levere ett større arbeid på 30 stp. etter søknad.

Praksis

Det skal være veiledet praksis i menighet.

Profesjonssamlinger

Profesjonssamlingene er et møtepunkt for studenter både på erfaringsbasert og disiplinbasert master.

Masterstudiet forutsetter at grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse er tilegnet på bachelornivå. For Masterprogrammet forutsettes dette å ha skjedd gjennom en bachelorgrad som består av minimum 60 studiepoeng Teologi/ Kristendom/ KRLE og 30 stp. pedagogikk.

Studieprogrammet Erfaringsbaset Master i kirkelig undervisning følger de reglene for akademiske grader, studieprogram, studieplan, utdanningsplaner, arbeidsformer, eksamen, vurderingsformer og for innpassing og fritak, reduksjon av studiepoeng samt utstedelse av vitnemål som er fastsatt for MF.

Innhold og progresjon

Gjennom studiet vil studentene arbeide med praktisk-teologiske, pedagogiske og didaktiske utfordringer og møte konkrete oppgaver som en kateket vil stå overfor i sin tjeneste.

Se tabell.

Undervisning

Målet med studiets organisering og arbeidsformer er å engasjere studenten i tilretteleggingen av sin egen læringsprosess og å stimulere til læring og selvstendig vitenskapelig arbeid.

 Arbeidsformer

Det legges opp til varierte arbeidsformer som skal bidra til å aktivisere studentene og stimulere læringsprosessen. Arbeidsmåtene vil veksle mellom forelesninger, seminarundervisning, selvstudium, gruppearbeid, oppgaveskriving og et selvstendig vitenskapelig arbeid.

 Vurdering og karakterskala

Det vil fremgå under hvert emne hvilke vurderingsformer som blir brukt. Fakultetet legger vekt på å bruke differensierte vurderingsformer tilpasset studentenes studiesituasjon og emnets egenart og målsetning. Vurderingsformene som benyttes har sammenheng med utdanningens mål, innhold og arbeidsformer. I studiekravene til hvert emne er beskrevet hva som er obligatoriske aktiviteter.

Studenter og lærere deltar i fortløpende evaluering av studietilbudene. Dette er en del av fakultetets system for å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningen.

 Karakterskala

For å bestå de enkelte emnene, må studentene oppfylle alle tilhørende studiekrav.

For de fleste emner brukes karakterskala fra A (best) til E (dårligst). Studenter som får F har ikke bestått. For en oversikt over nivåspesifikke karakterbeskrivelser se vedlegg. Vurderingen tar sikte på å prøve studentenes evne til å finne fram og gjøre rede for relevant fagstoff på en selvstendig måte, og bruke stoffet til å drøfte faglige problemstillinger på en teoretisk og metodisk måte.

Noen av emnene i planen vurderes med karakterene bestått eller ikke bestått

 Praksis

Praksisperioden er veiledet. Dersom man ikke består praksis, vil man få tilbud om ytterlige én ny praksis. Nærmere beskrivelse av praksisopplegget finnes i informasjonsmappe om praksis (felles for prestestudenter og kateketstudenter).

I vurderingen av praksisperiodene vil studentene bli gjenstand for egnethetsvurdering.

Studenter som i lære og livsførsel setter seg utover de rammer som gjelder for vigslet tjeneste i Den norske kirke, kan nektes å gjennomføre praksis.

Læringsutbytte

 Mastergradsstudiet har som overordnede mål:

- å gi god kristendomsfaglig kompetanse

- å gi fordypet innsikt på viktige områder innenfor kirkelig undervisning

- å stimulere til en menighetspedagogisk helhetsforståelse

- å utvikle evnen til selvstendig kateketisk refleksjon, til metodisk arbeid med fagstoff og til skriftlig fremstilling av fagstoff

- å gi innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, og erfaring med å gjennomføre selvstendig vitenskapelig arbeid

- å dyktiggjøre for pedagogisk yrkesutøvelse i kirke, skole og samfunn

- å gi godt grunnlag for å formidle kristendom i møte med samfunnet og kulturen forøvrig

Kvalifikasjonsbeskrivelse

DimensjonKUNNSKAP
Felt/aspektKandidaten:
• har avansert kunnskap om den kristne tradisjon og om barne- og ungdomsteologi
• har god kunnskap om religion og livssyn som tro, tradisjon og livstolkning
• har god kunnskap om barns og unges liv i en flerkulturell kontekst
Faglig kvalifisering• har avansert kunnskap om didaktikk og kan lede læringsarbeid i ulike institusjonelle sammenhenger som skole og kirke
• kan videreføre og aktualisere/nytolke den kristne tradisjon i møte med barn og unge i ulike kontekster
Didaktisk kvalifisering• kan vurdere ulike faglige og fagdidaktiske perspektiver knyttet til skole og kirke som ulike rom, og kan anvende disse perspektivene på en saksvarende måte
Faglig bredde• har faglig kompetanse som er sterk nok til å forstå og tilpasse seg endringer i nye planer for skole eller kirke, samt delta i endringer og tilrettelegging av lokalt planarbeid
Faglig endringskompetanse• har faglig kompetanse som er sterk nok til å forstå og tilpasse seg endringer i nye planer for skole eller kirke, samt delta i endringer og tilrettelegging av lokalt planarbeid
Ajourføring• kan ajourføre seg faglig og pedagogisk og holde seg oppdatert på utviklingen innen religionspedagogikk nasjonalt og internasjonalt
Kirkens undervisningsleder, skolens ressursperson • er kirkens undervisningsleder, ansvarlig for læreplaner og opplæring og veiledning av medarbeidere
• er skolens ressursperson på religion, livssyn og etikk i undervisningen og på spørsmål som gjelder religion i skolesamfunnet
Teori og praksis• kan bruke teoretisk fundert kunnskap aktivt og fleksibelt i læringsarbeidet
• kan drøfte erfaringer fra praksis og bidra til utvikling av ny teori og nye planer
DimensjonFERDIGHET
Beherske relevante, faglige verktøy• har gode ferdigheter i å utøve religionspedagogisk arbeid i ulike kontekster
• kan begrunne didaktiske valg og lede prosjekter
Planlegging, overblikk og gjennomføring• kan planlegge og lede andre i planlegging av helhetlige undervisningsopplegg, der overordnede planer, formål, virkemiddel og verktøy ses i sammenheng med den kompetanse undervisningen skal gi
Faglig utøvelse, refleksjon og utvikling• kan utøve egen profesjon og forstår behovet for å være i utvikling
• kan reflektere over egen og andres praksis, og gjennom veiledning kunne endre kurs
Samhandling• forstår sin profesjonsrolle i stab
• kan arbeide i team, bygge nettverk, lede frivillige og samhandle med ulike institusjoner og instanser
DimensjonGENERELL
Profesjonsetikk• har forståelse for grunnleggende faglige og profesjonsetiske problemstillinger omkring taushetsplikt, maktforhold, grenser, seksualitet, tro og livstolkning
• kan reflektere over sin egen rolle- og yrkesutøvelse
• forstår sin egen forbilderolle
Undervisningsprosjekt og læringsledelse• har kunnskap om kriterier for god undervisningsledelse i ulike kontekster som skole og kirke
• kan undervise og tilrettelegge læringsarbeid innenfor rammen av ulike kontekster
• kan lede tverrfaglige prosjekter og planprosesser
Formidling og kommunikasjon• har evne til å formidle på en faglig og pedagogisk måte i ulike sammenhenger
• har evne til god kommunikasjon med ulike aldersgrupper
Nytenking og innovasjon* kan holde seg oppdatert på faglige debatter, bidra til nytenkning og lede lokale innovasjonsprosesser

Kvalifikasjon etter fullført program

Fullført studieprogram gir tittelen erfaringsbasert Master i kirkelig undervisning.

Videre studier og karrieremuligheter

Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning kvalifiserer for arbeid som kateket i Den norske kirke.

Utdannelsen kvalifiserer også til arbeid i kristne organisasjoner, folkehøyskole og annet tilsvarende undervisningsarbeid.