Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PRA1001: Praksis - Lektorprogrammet

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Torbjørg Torp Nilssen (Torbjorg.T.Nilssen@mf.no)
Studiepoeng:0
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i Lektorprogrammet. Det tas sammen med K1010, RL1010 og RL1015 i grunnstudier høst Lektorprogrammet. Emnet undervises i det første semesteret på Lektorprogrammet. Studentene på Lektorprogramets første semester blir automatisk oppmeldt i praksisemnet.
 
PRA1001 består av 5 dagers observasjonspraksis i skolen. Studenten skal være tilstede i ulike undervisningssituasjoner og vil få ferdigheter i å observere og analysere undervisningspraksis. Emnet legger spesielt vekt på skolemiljø, lærerrollen og samhandling med elevene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • levere og få godkjent praksisjournal
  • få bestått praksis (jfr. Retningslinjer for praksisopplæring)
  • være til stede på forberedelse og oppsummering av praksis
  • delta i formell evaluering av studium og læringsmiljø i Canvas, dersom studiet blir gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til bestått eller ikke bestått.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
  • kunnskap om skolemiljø og lærerrollen
 
Ferdigheter
Studenten kan
  • gjøre observasjoner og analysere og diskutere undervisningspraksis med medstudenter og praksislærer
  • kommunisere med elevene på deres nivå
 
Generell kompetanse
Studenten kan
  • reflektere over sin fremtidige rolle som lærer i møte med elever
  • ta imot veiledning
  • møte i god tid til undervisning og holde avtaler

> PDF-versjon for utskrift