Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

VEIL5060: Veiledning for praksislærere

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Torbjørg Torp Nilssen (Torbjorg.T.Nilssen@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Veiledning for praksislærere retter seg mot lærere som ønsker mer kunnskap om og ferdigheter i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere. Overgangen fra utdanning til yrkeskarriere kan oppleves krevende, og god veiledning kan være avgjørende for at nyutdannede velger å bli i skolen. Veiledere i skolen skal bidra til at studentene eller de nyutdannede utvikler egen profesjonsidentitet gjennom refleksjon over egen yrkesutførelse.
 
I Veiledning for praksislærere presenteres ulike teoretiske tilnærminger til veiledning. Studiet har en praksisnær tilnærming med ferdighetstrening som har fokus på både det å være veileder og det å motta veiledning i gruppe.
 
Emnet gir kompetanse i å veilede studenter i praksis og nyutdannede lærere i skolen, og gir en innføring i
 • ulike veiledningstradisjoner og tilnærmingsmåter til veiledning
 • kommunikasjon og samspill i veiledning
 • å være ny i yrket, overgang fra utdanning til yrke
 • profesjonsetikk og veiledning
 • analytisk og kritisk tilnærming til veiledning
 
Praksislærere i skolen skal normalt ha veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng, og Veiledning for praksislærere gir denne kompetansen. Studiet går over to semestre, med to samlinger á to dager per semester.
 
Arbeidsformene er forelesning, selvstudium, diskusjon, skriveøvelser, gruppeveiledning og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Arbeidsformene skal bidra til faglig og personlig utvikling og økt refleksjons- og ferdighetsnivå.
 
Opptakskrav
For å bli tatt opp som student må man:
 • ha relevant utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år)
 • ha minst to års relevant yrkeserfaring. MF avgjør hva som er relevant erfaring

Studiekrav

 
 • ledelse av to veiledersamtaler i løpet av studieperioden
 • levere og få godkjent refleksjonsnotat på inntil 1000 ord over oppgitt emne
 • levere, presentere og få godkjent problemstilling med relevant litteratur til individuell skriftlig oppgave
 • gi og motta veiledning i gruppe med utgangspunkt i problemstilling for individuell skriftlig oppgave
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave som eksamensform. Oppgaven skal være på 2500-3500 ord. Oppgaven vurderes til «bestått»/«ikke bestått».
 
Ved innlevering av oppgaven vil man bli bedt om å godta en erklæring om at arbeidet er gjennomført selvstendig og alle kilder er ført opp. For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskaper
Studenten har
 • god kunnskap om teorier fra ulike veiledningstradisjoner
 • god kunnskap om kommunikasjons- og samspillsteorier knyttet til veiledning
 • god kunnskap om etiske utfordringer og maktforhold knyttet til veiledning
 • god kunnskap om profesjonsutvikling og profesjonsidentitet
 • god kunnskap om overgang fra utdanning til yrke
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningssamtaler
 • beherske relevante faglige verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer i veiledningssituasjonen
 • bidra til at veisøker utvikler egen profesjonsidentitet
 • utøve veiledning tilpasset veisøkers forutsetninger og behov
 • kritisk analysere og reflektere over veiledningsprosesser
 • identifisere og håndtere etiske utfordringer i veiledning

> PDF-versjon for utskrift