Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

VEIL5060: Veiledning for praksislærere

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Torbjørg Torp Nilssen (Torbjorg.T.Nilssen@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst og vår
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

Veiledning for praksislærere retter seg mot lærere som ønsker mer kunnskap om og ferdigheter i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere. Overgangen fra utdanning til yrkeskarriere kan oppleves krevende, og god veiledning kan være avgjørende for at nyutdannede velger å bli i skolen. Veiledere i skolen skal bidra til at studentene eller de nyutdannede utvikler egen profesjonsidentitet gjennom refleksjon over egen yrkesutførelse.
 
I Veiledning for praksislærere presenteres ulike teoretiske tilnærminger til veiledning. Studiet har en praksisnær tilnærming med ferdighetstrening som har fokus på både det å være veileder og det å motta veiledning i gruppe.
 
Emnet gir kompetanse i å veilede studenter i praksis og nyutdannede lærere i skolen, og gir en innføring i
 • ulike veiledningstradisjoner og tilnærmingsmåter til veiledning
 • kommunikasjon og samspill i veiledning
 • å være ny i yrket, overgang fra utdanning til yrke
 • profesjonsetikk og veiledning
 • analytisk og kritisk tilnærming til veiledning
 
Praksislærere i skolen skal normalt ha veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng, og Veiledning for praksislærere gir denne kompetansen. Studiet går over to semestre, med to samlinger á to dager per semester.
 
Arbeidsformene er forelesning, selvstudium, diskusjon, skriveøvelser, gruppeveiledning og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Arbeidsformene skal bidra til faglig og personlig utvikling og økt refleksjons- og ferdighetsnivå.
 
Opptakskrav
For å bli tatt opp som student må man:
 • ha relevant utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år)
 • ha minst to års relevant yrkeserfaring. MF avgjør hva som er relevant erfaring

Studiekrav

 
 • ledelse av to veiledersamtaler i løpet av studieperioden
 • levere og få godkjent refleksjonsnotat på inntil 1000 ord over oppgitt emne
 • levere, presentere og få godkjent problemstilling med relevant litteratur til individuell skriftlig oppgave
 • gi og motta veiledning i gruppe med utgangspunkt i problemstilling for individuell skriftlig oppgave
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave som eksamensform. Oppgaven skal være på 2500-3500 ord. Oppgaven vurderes til «bestått»/«ikke bestått».
 
Ved innlevering av oppgaven vil man bli bedt om å godta en erklæring om at arbeidet er gjennomført selvstendig og alle kilder er ført opp. For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskaper
Studenten har
 • god kunnskap om teorier fra ulike veiledningstradisjoner
 • god kunnskap om kommunikasjons- og samspillsteorier knyttet til veiledning
 • god kunnskap om etiske utfordringer og maktforhold knyttet til veiledning
 • god kunnskap om profesjonsutvikling og profesjonsidentitet
 • god kunnskap om overgang fra utdanning til yrke
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningssamtaler
 • beherske relevante faglige verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer i veiledningssituasjonen
 • bidra til at veisøker utvikler egen profesjonsidentitet
 • utøve veiledning tilpasset veisøkers forutsetninger og behov
 • kritisk analysere og reflektere over veiledningsprosesser
 • identifisere og håndtere etiske utfordringer i veiledning

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Bjerkholt, E. (2017). Profesjonsveiledning: Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt (s. 11-120, 167-229). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Bjørndal, C. (2011). Hva slags kompetanse trenger veilederen?. I T. J. Karlsen (Red.), Veiledning under nye vilkår: Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Bjørndal, C. (2009). Hvordan forbedre veiledningssamtalen?: Ni empirisk funderte anbefalinger. I M. Brekke & K. Søndenå (Red.), Veiledningskvalitet (s. 174-196). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Bjørndal, C. (2011). Hvordan kan veilederen utvikle sin kompetanse?. I T. J. Karlsen (Red.), Veiledning under nye vilkår: Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Bjørndal, C. (2011). Hva er kvalitet i veiledning?. I T. J. Karlsen (Red.), Veiledning under nye vilkår: Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Børresen, M. B. (2013). Veiledning i barnehage og skole: Samtaler til vekst (2. utg., s. 33-65). Vallset: Oplandske bokforl. Bibliotek
 • Eide, S. B. .. a. (2008). Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk (s. 24-72). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Hansen, K. (2020). Mesterlære i praksisveiledning i lærerutdanning. Acta didactica,. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Jensen, M. S., Karlsen, T. J. & Luthen, G. (Red.) (2017). Veiledning og oppdagelse (s. 9-28, 163-219). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Karlsen, T. J. (2011). Forhold av betydning for veileders delaktighet i veiledning. I T. J. Karlsen (Red.), Veiledning under nye vilkår: Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Kvernbekk, T. (2011). Filosofisk om teori og praksis. Bedre skole, (2), s. 20-25. Bibliotek. Hentet 2018-05-31 fra utdanningsforskning.no
 • Larsen, A. (2011). Å lytte til det uforutsette, det ukjente og det uforutsigbare. I T. J. Karlsen (Red.), Veiledning under nye vilkår: Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Mathisen, P. (2015). Mentor: Mentoring i teori og praksis (2. utg., s. 196-245). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Nilssen, V. L. (2018). Praksislæreren (2. utg., s. 48-95, 112-123). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Skagen, K. (2013). I veiledningens landskap: Innføring i veiledning og rådgivning (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Smith, K. (2018). Mentorrollen - norske og internasjonale stemmer. I K. Smith & M. Ulvik (Red.), Veiledning av nye lærere: Nasjonale og internasjonale perspektiver (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Smith, K. & Ulvik, M. (2018). Nye læreres stemme. I K. Smith & M. Ulvik (Red.), Veiledning av nye lærere: Nasjonale og internasjonale perspektiver (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Smith, K. & Ulvik, M. (2018). Ulike verktøy for profesjonell utvikling. I K. Smith & M. Ulvik (Red.), Veiledning av nye lærere: Nasjonale og internasjonale perspektiver (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Sträng, R. (2011). Handledning för utveckling och förändring. I T. J. Karlsen (Red.), Veiledning under nye vilkår: Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Ulleberg, I. (2014). Kommunikasjon og veiledning: En innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori - med historier fra veiledningspraksis (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Ulvik, M. (2018). Nye lærere - hvorfor trenger de støtte?. I K. Smith & M. Ulvik (Red.), Veiledning av nye lærere: Nasjonale og internasjonale perspektiver (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Worum, K. S. (2014). Veiledning, kunnskapssyn og danning. Norsk pedagogisk tidsskrift, (1), s. 26-35. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no

> PDF-versjon for utskrift