Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL8580: Pastoral lederutvikling

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Fredrik Saxegaard (Fredrik.Saxegaard@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
2-årige masterprogrammer - Erfaringsbaser master i klinisk sjelesorg
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Pastoral lederutvikling (PLU) har som mål å dyktiggjøre prester til ledelse og sikter mot prester som ønsker å utvikle kompetanse innen ledelse, inklusive proster og sokneprester med formalisert ledelsesansvar. Kunnskapsutviklingen skjer i en gjensidig utvikling mellom innsikter fra nyere forskning, deltakernes praksiserfaringer og felles refleksjon. Det teoretiske tilfanget vil bestå av psykologisk teori og forskning rettet inn mot den verdibaserte organisasjonen med vekt på emosjonenes betydning i ulike typer ledelsessituasjoner; teorier omkring organisatorisk kompleksitet, samhandling og ledelsespraksiser; og teologiske og organisatoriske perspektiv på ledelse i folkekirkekonteksten. Ved å belyse ulike sider av ledelse som praksis, vil kurset gi økt kompetanse innen organisasjon, kommunikasjon og ledelse. Særlig oppmerksomhet vil vies mot det å fremme god samhandling og tilbakemeldingskultur, å forstå ledelse som en aktivitet forbundet med egen historie og tro, og å utøve fremtidsledelse i møte endringsprosesser i kirke og samfunn.
 
Arbeidsform og struktur: Emnet går over tre semestre og omfatter tre kurssamlinger på henholdsvis fire, fem og fire dager. Undervisningsformer vil være forelesninger, erfaringsutveksling, gruppearbeid, litteraturstudium og skriftlige arbeid. Det kreves at studenten forbereder seg til kurssamlinger gjennom lesning av oppsatt litteratur, og ved å utarbeide refleksjonsnotat med beskrivelse av spesifikke ledelsesutfordringer som vil danne grunnlag for felles refleksjon under kurssamlingene.
 
Forkunnskapskrav: Mastergrad i teologi og minimum to års praksis fra kirkelig tjeneste.
 

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • delta på oppsatte kurssamlinger
 • få godkjent tre refleksjonsnotat på 1200-1400 ord
 • få godkjent litteraturnotat på 1200-1400 ord
 • få godkjent en selvstendig faglig oppgave på 6000-8000 ord som leveres til tredje samling
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av gjennomførte studiekrav. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om praksisteori anvendt på komplekse organisasjoner og dets praksiser
 • inngående kunnskap om psykologiske teorier som belyser emosjonenes betydning i organisasjoner og for ledelse
 • god kunnskap om verdibasert og relasjonell ledelse og organisasjonskultur
 • god kunnskap om ekklesiologiske og organisatoriske premisser for utforming av lederroller med særlig henblikk på Den norske kirke som folkekirke.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • redegjøre for emnets teoretiske perspektiv og anvende faglige begrep og verktøy i skriftlig fremstilling på en selvstendig måte
 • analysere konkrete ledelsesutfordringer og organisatoriske problemstillinger i lys av emnets teoretiske perspektiver
 • reflektere omkring sin rolle som leder i spenningsfeltet mellom egen personlighet, egen tro og de relasjonelle og organisatoriske sammenhengene i egen tjeneste.

Litteratur

Litteraturlisten er ordnet tematisk. Alle titler som er merket canvas vil foreligge elektronisk i Canvas
 
Hva er ledelse og hva er ledelsesteori?
 • Klemsdal, L. (2013). Hva trenger vi ledere til? Organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner. Oslo: Gyldendal akademisk. Pp. 13-152; 188-211. 160 s
 • Ladegård, G., & Vabo, S. I. (2011). "Ledelse, styring og verdier." Magma (1), 23-31. www.magma.no
 • Mintzberg, H. (2004). Å jobbe som leder: Myter og fakta In Ø. L. Martinsen (Ed.), Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademisk. 20 s Canvas
 
Praksisteori og ledelse
 • Blackler, F., & Regan, S. (2009). Intentionality, Agency, Change: Practice Theory and Management. Management Learning, 40(2), 161-176. 15 s Canvas
 • Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: Toward an Activity Theoretical Reconceptualization. Journal of Education and Work, 14(1), 133-156. 20 s Canvas
 
Distribuert ledelse og selvledelse
 • Grint, K. (2010). The Sacred in Leadership: Separation, Sacrifice and Silence. Organization Studies, 31(1), 89-107. 20 s Canvas
 • Ottesen, E., & Møller, J. (2006). Distribuert ledelse som begrep og forskningsperspektiv. In K. Sivesind, G. Skedsmo, & G. Langfeldt (Eds.), Utdanningsledelse (pp. 136-147). Oslo: Cappelen kademisk forlag. 10 s Canvas
 • Sløk, C. (2008). Ledelse i folkekirken: Betingelser for selvledelse i den danske folkekirken. In C. Sløk & K. Villadsen (Eds.), Velfærdsledelse: I den selvstyrende velfærdsstat (pp. 98-126). København: Hans Reitzels Forlag. 30 s Canvas
 
Ledelse, profesjon og verdier
 • Busch, T. (2012). Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. Bergen: Fagbokforlaget. 11-140. 130 s
 
Ledelse, læring og endring
 • Blackler, F., & McDonald, S. (2000). Power, Mastery and Organizational Learning. Journal of Management Studies, 37(6), 833-851. 20 s Canvas
 • Nonaka, I., Toyama, R., & Konno, N. (2000). SECI, Ba and Leadership: A Unified Model of Dynamic Knowledge Creation. Long Range Planning, 33, 5-34. 30 s Canvas
 • von Krogh, G. (1998). Care in Knowledge Creation. California Management Review, 40(3), 133-153. 20 s Canvas
 
Strategisk ledelse
 • Jarzabkowski, P. (2010). An Activity-Theory Approach to Strategy as Practice. In D. Golsorkhi, L. Rouleau, D. Seidl, & E. Vaara (Eds.), Cambridge Handbook of Strategy as Practice (pp. 127-140). Cambridge: Cambridge University Press. 15 s Canvas
 • Mintzberg, H. (1989). Crafting Strategy. In H. Mintzberg (Ed.), Mintzberg on Management: Inside our Strange World of Organizations (pp. 25-42). New York; London: Free Press; Collier Macmillan. 15 s Canvas
 
Empirisk kunnskap om prestetjeneste i Den norske kirke
 • Høeg, I. M., & Gresaker, A. K. (2009). Prest i Den norske kirke: En rapport om presters arbeidsforhold. Oslo: Stiftelsen Kirkeforskning. UTDRAG s. 10 - 74. docplayer.me
 
Ledelsesdimensjoner i prestetjeneste
 • Kaufman, Tone Stangeland, Kirsten Donskov Felter, Marianne Gaarden. «Person og prestetjeneste. Persondimensjonens betydning for prestens profesjonsutøvelse», TPT 2/2016. s. 45-56 12 s Canvas
 • Saxegaard, F. (2009). Presten som symboliserende, strategisk og samhandlende leder: En modell for sokneprestens lederskap i folkekirken (17-28). Halvårsskrift for praktisk teologi, 26(2). 10 s Canvas
 
Ledelse, makt og kjønn
 • Strand, T. (2007a). Kjønn og ledelse. In T. Strand (Ed.), Ledelse, organisasjon og kultur (2 ed., pp. 351-384). Bergen: Fagbokforlaget. 30 s Canvas
 • Strand, T. (2007c). Personlig makt. In T. Strand (Ed.), Ledelse, organisasjon og kultur (2 ed., pp. 401-418). Bergen: Fagbokforlaget. 20 s Canvas
 
Ledelse og frivillighet
 • Fretheim, K., Lorentzen, H., & Mogstad, S. D. (Eds.). (2016). Fellesskap og organisering: Frivillig innsats i kirkens trosopplæring. Oslo: IKO-forlaget. UTDRAG. Kap 1, 6 og 7. s 8-40, 127-148. 55 s
 • Sirris, S. (2015). Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert modell for kirkelig frivillighetsledelse Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2, 1-21. sjlt-journal.com
 
Ledelse og emosjoner
 • Cote, S., Miners, C. T. & Moon, S. (2006). Emotional intelligence and wise emotion regulation in the workplace. I Zerbe, W. J., Ashkanasy, N. M. og Härtel, C. E. J. (Eds.), Individual and Organizational perspectives on emotion management and display: Vol. 2. Research on emotion in organizations (s. 1-24). Oxford, England: Elsvier/ JAI Press. 24 s Canvas
 • Elmholdt, C., & Tanggaard, L. (Eds.). (2011). Følelser i ledelse (s. 9-24, 25-45, 47-64, 111-130, 131-154, 197-222). Aarhus: Klim. 140 s
 • Haver; A , Akerjordet & Furunes, T (2013). Emotion Regulation and Its Implications for Leadership: An Integrative Review and Future Research Agenda. Journal of leadership & Organizational Studies 15 s Canvas
 • Padilla, A., Hogan, R., & Kaiser, R.B. (2007). The toxic triangle: Destructive leaders, susceptible followers, and conducive environments. The Leadership Quarterly, 18 (3), 176¿194. 18 s Canvas
 • Rydén, Göran og Wallroth, Per 2008/2010: Mentalisering. Å leke med virkeligheten. Oslo: Pax Forlag. S 52-79 og 79-128. 49 s
 • Skogstad, A., Einarsen, S., Torsheim, T., Aasland, M. S., & Hetland, H. (2007). The destructiveness of laissez-faire leadership behavior. Journal of occupational health psychology, 12(1), 80-92 12 s Canvas
 • Tsai, J., Koopmann-Holm, B., Miyazaki, M. & Ochs, C. (2013). The religious shaping of feeling: Implications of affect validation theory. I R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (2. utg., s. 274-291). New York: The Guildford Press. 17 s Canvas
 
Motivasjon, mestring og mening
 • Engedal, L. G. (2008). Meningsfull tjeneste - belastende arbeid: En undersøkelse av slitasjefaktorer i norske menighetspresters arbeid. Halvårsskrift for praktisk teologi, 25(1), 3-16. 15 s Canvas
 • Haukedal, W.B. (2011) Ledelse og kunnskapsarbeid: Motivering av autonome medarbeidere i Einarsen, S. & Skogstad, A (Red.). Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer. Bergen. Fagbokforlaget, s. 65 - 86 (kap 3) 21 s Canvas
 • Matthiesen, S. B. (2006). Lenket til jobben. Om arbeidsnarkomani og familieliv, i Roness, A. & Matthiesen, S. B., (Red.), I klem eller balanse, kap. 5, 62 - 78. 16 s Canvas
 • Wormnes, B. & Manger, T. (2005). Motivasjon og mestring. Veier til effektiv bruk av egne ressurser. Kap. 9: Stressmestring (side 166 - 186). Bergen: Fagbokforlaget. 20 s Canvas
 • Belfrage, L. 2011: Eksistensiellt meningsskapande i det sekulära Sverige-eksemplet präster i Svenska Kyrkan I: Wikström, O. & Cetrez, Ö.: Inspirasjon till Religionsspykologien. Sth.: Natur & Kultur, ss. 79-87 8 s Canvas
 
Organisasjonskultur, team, grupper
 • Bang, H. (2013). Organisasjonskultur: En begrepsavklaring. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50(4), s. 326-336. www.psykologtidsskriftet.no
 • Shamir, B. (2011). Leadership takes time: Some implications of (not) taking time seriously in leadership research. The Leadership Quarterly, 22(2), 307-315. 8 s Canvas
 • Vroom, V. H. & Jaago, A. G. (2007). The role of the situation in leadership. American Psychologist, 62(1), s. 17-24. 7 s Canvas
 • Shinning, E (2017). Fra meg og mitt , til vi og vårt. Kommuneforlaget. issuu.com
Kap 7. 5 dysfunksjoner i ledergruppen, s. 130-143
Kap 14. Ledermøtet før, under og etter, s. 239-359
Kap 15. Spørsmål og aktiv lytting, s. 260-266
Kap 19. Mantra: myndiggjøring, autonomi, normer, tillitskultur og rolleavklaring, s. 305-321
 • Haidt, J. (2012) The righteous mind. Why Good people are Divided by Politics and Religion (Part III: Morality Binds and Blinds s 189-318 29 s righteousmind.com Canvas
 • En introduksjon til Belbin: Hvorfor lykkes noen team og ikke andre ? Kompendium 28 s www.belbin-norge.no
www.belbin-norge.no
 
Konflikter og vanskelige samtaler
 • Einarsen, S. og Pedersen, H. (2007). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Arbeidsliv. UTDRAG ss. 17-224. 200 s
 • Shinning, E (2017). Konflikter og vanskelige samtaler (kap 9) i E. Shinning: Fra meg og mitt, til vi og vårt. Kommuneforlaget 156-174 18 s
 • Saksvik, P. Ø. (2011). Å leve med omstilling i Einarsen, S & Skogstad, A., (Red.). Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer. Bergen: Fagbokforlaget, s. 199 - 219 Canvas
 • Haugen, AO (2014). Når vil mangelfulle kvalifikasjoner hos arbeidstaker kunne være grunnlag for oppsigelse eller andre reaksjoner fra arbeidsgiversside Storhaug Hole, Å,  Haugen, AO, Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv. Vallset: Oplandske bokforlag. s. 229-246 17 s Canvas
 
Teologisk om folkekirken
Fra: Dietrich, S., Elstad, H., Fagerli, B. & Haanes, V. (2015) Folkekirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke:
 • Elstad, Hallgeir. «Folkekyrkeomgrepet - opphav og utvikling. Tysk og nordisk kontekst» s. 50-73 24 s
 • Dietrich, S. «Folkekirken som sanctorum communio: Innspill til nytenkning i lys av Bonhoeffers teologi og Barmenerklæringen».s. 48-59 12 s
 • Birkedal, E. «Menighetsutvikling i et folkekirkeperspektiv», s. 155-165. 10 s
 • Henriksen, J-O. «Sekularisering som folkekirkens tvetydige betingelse», s.166-178 12
 • Stålsett, Sa. «Folkekirke i et livssynsåpent samfunn: kirke for alle? Økende tros- og livssynsmangfold som utfordring til Den norske kirkes selvforståelse» s. 205-218 14
 
 • Hegstad, H. (2015). "Kirken som fellesskap. Lutherske folkekirker i forandring" i Nikolajsen, J. B National kristendom til debat, s. 253-266. 14 s. Canvas
 • Glebe-Møller, J. (2004). «Magt og teologi» i Bergmann, S. & Grenholm, C (ed.). Makt i nordisk teologisk tolkning. Relieff. S. 63-73. 9 s Canvas
 • Aldén, M. och Lundeberg, J. G.. (2014). «Skapelsen som evangeliets förståelseshorisont. En ecklesiologisk erinran», STK 3, s. 122-132 11 s Canvas
 • Eckerdal, J. & Hagman, P.: «En trinitariskt förankrad kyrkoteologi», STK 1-2/2015, s. 64-67 (respons på Aldén og Lundberg). 14 s Canvas
 • Fagermoen, T: «Etter folkekirken? En kritisk diskusjon av neo-anabaptismen som veileder for de nordiske folkekirkene». TPT 32(2): 24-35 12 s Canvas
 
Kirkelig organisering og ledelse
 • Lindhardt, M. & Andersen, E. (2010). Ledelse af tro. Folkekirken som virksomhed og netværk. København: Gyldendal Business. 250 s
 • Askeland, H. & Schmidt, U. (Eds.): Church Reform and Leadership of Change. Church of Sweden Research Series, vol 12. Oregon 2015. Kap 2, 4, 6, 7, 10, 11. (s. 1-17, 38-55, 75-116, 158-176 )
 • Westly, I. Ledelse i folkekirken: Perspektiver på ledelse og fremtidig organisering av Den norske kirke. Den norske kirkes presteforenings studiebibliotek nr. 49. Oslo 2011. Canvas
 
Kirke, teologi og samfunn
 • Fretheim, K. Interruption and Imagination. Public Theology in Times of Crisis. Eugene, Or 2016. Kap 1-3, 7. s. 1-58, 114-131. 78 s
 • Gylver, S.. «Dåpssamtaler i en flerreligiøs kontekst. Ansatser til en dialogisk ekklesiologi» i Dialogteologi på norsk. Verbum 2016. s. 136-150. 15 s Canvas

> PDF-versjon for utskrift