Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL8550: Teologi for en truet jord

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Inge Westly (Inge.Westly@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet tar opp teologiske, etiske, miljøfaglige, politiske og pastorale spørsmålsstillinger som reiser seg i møte med miljø- og klimautfordringene. Det gir inngående kunnskap om økoteologi og samfunnsteologi. Det gir kjennskap til forskning på klima og naturmangfold, analyserer kirkelige uttalelser på feltet, og drøfter premisser for kirkens engasjement i samfunnsspørsmål.
Kurset legges opp nettbasert og prostibasert. Det innebærer at en hoveddel av undervisningen vil bli tilrettelagt for studiesamlinger i prostier eller andre egnede samarbeidsenheter i kirken. Den nettbaserte undervisningen vil dels foregå gjennom videoforelesninger som gis under de lokale samlingene, dels gjennom nettleksjoner som følges individuelt.
 
Forkunnskapskrav: Fullført cand.theol. grad eller annen tilsvarende utdanning som kvalifiserer til prest, diakon eller kateket, minimum bachelorgrad.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten
 • Ha godkjent oppmøte i undervisningen (75 %)
 • Levere og få godkjent ett refleksjonsnotat (1200-1500ord).
 • Gjennomføre og få godkjent tre læringsstier, hver bestående av 1-3 nettleksjoner og tilhørende spørreoppgaver (multiple choice) i Canvas.
 • Delta i evaluering av studietilbudene dersom tilbudet blir gjort til gjenstand for evaluering.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene innen fastsatte frister, kan ikke få avsluttende vurdering i emnet. For at ikke vurderingsmeldingen skal regnes som ett av i alt tre vurderingsforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL8550 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått». For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten
 • har avansert kunnskap om økoteologi og klimateologi i ulike utforminger
 • har inngående kunnskap om kirkelige uttalelser, satsinger og praksiser knyttet til miljø- og klimautfordringene
 • har god forståelse for problemstillinger innenfor politisk teologi og samfunnsteologi
 • har kjennskap til hovedlinjer innen forskning omkring klima og artsmangfold
FERDIGHET
Studenten
 • kan utvikle teologisk refleksjon og reflektere selvstendig omkring kirkens mandat og rolle i møte med miljø- og klimautfordringene
 • kan analysere og reflektere omkring kirkens kommunikasjon i møte med klimautfordringer slik de nedfelles i kirkelige uttalelser, forkynnelse, liturgi og praksiser

Litteratur

 • Bergmann, Sigurd med respons fra Fulata L. Moyo (2020) "Spirit and Climate Change" i T&T Clark Handbook of Christian Theology and Climate Change. Ersnt M. Conradie & Hilda P. Koster (ed) T&T Clark. Ploomsbury Publishing, London/New York. S. 497-512 (i Canvas)
 • Fretheim, Kjetil (2016). Interruption and Imagination. Public Theology in Times of Crisis. Eugene, OR., Pickwick. S 1-58.114-155
 • Grau, Marion (2018). "The Revelations of Global Climate Change: A petro-eschatology" i Eschatology as Imagining the End": Faith Between Hope and Despair. Sigurd Bergmann (ed.) London: Routledge, s. 45-46. (i Canvas)
 • Gschwandtner, Christina M. med respons fra Ezra Chitando (2020). "Climate Change and liturgical praxis" i T&T Clark Handbook of Christian Theology and Climate (i Canvas)
 • Hessen, Dag Olav (2020). Verden på vippepunktet. Hvor ille kan det bli? Oslo: Res Publica. S. 77-177
 • Johnsen, Tore (2007). «Teologi fra livets sirkel: økoteologiske refleksjoner med utgangspunkt i samisk joikpoesi og indiansk filosofi» i Økoteologi. B. Mæland @ T. S. Tomren. Trondheim: Tapir forlag. s. 211-227 (i Canvas)
 • Lobeda, Cynthia Moe med respons fra Marundo C Barreto (2020). "Finding common ground on a moral vision for det good society" i T&T Clark Handbook of Christian Theology and Climate Change. Ersnt M. Conradie & Hilda P. Koster (ed) T&T Clark. Ploomsbury Publishing, London/New York. S. 153-177 (i Canvas)
 • Sallie McFague "Jesus Christ and the Climate Change" i T&T Clark Handbook of Christian Theology and Climate Change. Ersnt M. Conradie & Hilda P. Koster (ed) T&T Clark. Ploomsbury Publishing, London/New York. S. 513-527 (i Canvas)
 • Tomren, Tom Sverre (2019). Kyrkje, miljø og berekraft. Ein studie av miljøfråsegnenen i dei store kyrkjesamfunna i perioden 1969-2019 og ein detaljanalyse av korleis Den norske kyrkja har arbeidd med det grøne skiftet gjennom 50 år. Steinkjer: Embla akademisk forlag AS. s. 29-68. 273-308.

> PDF-versjon for utskrift