NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL8541: Veiledning for arbeidsveiledere i kirkelig kontekst

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Lars Johan Danbolt (Lars.Danbolt@mf.no)
Studiepoeng:20
Undervisningsstart:
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet Veiledning for arbeidsveiledere i kirkelig kontekst (VAV) er tilrettelagt for et løp over tre år og arrangeres i sammenheng med AVU (Arbeidsveilederutdanning, se egen emnebeskrivelse). Studiet er samlingsbasert med en obligatorisk samling på fire dager hvert semester (sammen med AVU). VAV har som mål å utdanne kompetente veiledere for arbeidsveiledere til kirkelige sammenhenger.
 
Undervisningen har en praksisbasert profil med en dynamisk meningsorientert teoretisk plattform og en sosiokulturell læringsforståelse der mennesker forstås i relasjonelle kontekster som både preger arbeidslivet og veiledningen. Kurset skal gi kunnskaper og ferdigheter som gir studenten god kompetanse til å veilede arbeidsveiledere og bevissthet om ABVs og VAVs teorigrunnlag og metodikk, samt evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere VAV-forløp. Et sentralt fokus er på veilederidentitet og egen rolleforståelse som VAV-veileder i et komplekst kirkelig arbeidsliv med varierende prioritering av ABV.
 
Forkunnskapskrav
 • mastergrad i teologi, diakoni, kateketikk, ledelse eller andre relevante kirkelige utdanninger
 • minst 2 års yrkeserfaring fra kirkelig sektor eller tilsvarende
 • være godkjent ABV-veileder eller tilsvarende
 • selv ha gått i veiledning, drevet ABV-gruppe og vært med i VAV-gruppe, eksempelvis organisert av eget bispedømme
 
Arbeidsform og struktur
VAV arrangeres i sammenheng med AVU og strekker seg over 6 semester med til sammen 7 samlinger à 4 dager. I tillegg møtes VAV-studentene med kursledelsen på 3 egne samlinger à 4 timer med undervisning, samtaler og forberedelser. Det er et begrenset antall plasser, normalt ca 4, avhengig av hvor mange deltagere det er på AVU. VAV-studenter er gruppeledere for AVU-studenter, og dette er VAVs praksisarena. I tillegg mottar VAV-studentene selv veiledning i gruppe med erfaren VAV-veileder. VAV-studentene deltar også i undervisningen på AVU og har et lesepensum, men ingen mappeinnleveringer, kun en kort avsluttende oppgave.
 
Emnet kan inngå i erfaringsbasert master i praktisk teologi.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha deltatt på minimum 75 % av kursukene
 • ha gjennomført praksis som veileder i VAV-gruppe med AVU-studenter, min 80 timer
 • selv ha mottatt veiledning i VAV-gruppe gjennom kursukene, min 40 timer
 • ha forelest 1 time for AVU-deltagere i løpet av kursukene
 • ha gjennomført litteraturstudium på 800 sider (400 sider felles, 400 sider valgfritt etter avtale med faglig ansvarlig).
 • ha levert en avsluttende oppgave på 2500-3000 ord.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende vurdering av gjennomførte studiekrav til bestått / ikke bestått. Studenten evalueres kontinuerlig av kursledelsen og vil bli tatt ut av kurset tidlig dersom hun/han ikke evner å fylle rollen som VAV-veileder for deltagerne i AVU.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • God kunnskap om ledelse av VAV i grupper, planlegging og gjennomføring, teknikker og virkemidler, gruppeprosesser og mentalisering.
 • God kunnskap om kirkelig profesjonell identitet og veilederidentitet: rolle, kompetanse, ansvar og kollegialitet, flerfaglighet og konflikthåndtering.
 • God kunnskap om eksistensielle temaer og om meningsdannelse, og hvordan dette spiller en rolle for veiledere.
 • God kunnskap om følelsesbevissthet og transport av følelser og tankemønstre, hvordan veiledere kan bli bærere av krevende inntrykk og hvordan VAV kan bidra til å avklare handlingsrom og til å styrke rolleforståelse for ABV-veilederne.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • planlegge, gjennomføre, strukturere og vurdere VAV (inkl. gjennomføre evalueringer).
 • lytte, forstå og snakke adekvat med andre ut fra en rolle som VAV-veileder.
 • forstå gruppeprosesser og forholde seg bevisst til overføringer/motoverføringer og bidra til at de arbeidsveilederne man veileder kan reflektere over slike dynamiske prosesser i sin praksis.
 • sammenholde praksis og teori på en måte som kan videreutvikle praksis, og også formidle teoretiske perspektiver til de som veiledes.
 • arbeide med og utvikle egen rolleidentitet som veileder, drive VAV-veiledning i tråd med god etikk og vurdere hva som ligger innenfor og utenfor VAVs mandat

> PDF-versjon for utskrift