Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL8535: Pilegrimsferd: historie, teologi og praksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Marion Grau (Marion.Grau@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet gir kort innføring i historien omkring pilegrimsferd og en utdypet forståelse av praksisen som globalt fenomen med voksende utbredelse. Det bidrar til forståelsen av pilegrimsferd som et ritual med forbindelse til sentrale tema i kirkens teologi og praksis. Emnet er tverrfaglig og knytter kirkehistoriske perspektiver sammen med systematiske og praktisk teologiske perspektiv. Linjer vil trekkes fra senere middelalder med helgenhistorie, historie om nordisk tilstedeværelse på de britiske øyer og kristningen av Norge, frem til moderne former for pilegrimsferd som kroppsligjort engasjement i forbindelse med klimasaken. Studentene vil få redskaper til å utvikle pilegrimsteologi- og praksis som kan bidra til arbeid med stedstilpasset forkynnelse, retreat, undervisning, samfunnsengasjement m.m.
 
Forkunnskapskrav
Profesjonsstudiet i teologi og minimum to års praksis fra kirkelig tjeneste

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
  • Ha godkjent oppmøte i undervisningen (75 %)
  • Få godkjent litteraturnotat på 1300-1500 ord
  • Få godkjent faglig oppgave på 1300-1500 ord i tråd med føringer i arbeidsplan (Se Canvas)
  • Delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av emnets studiekrav.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
 
Studenten har:
  • God kunnskap om sentrale teorier omkring pilegrimsferd og ritualer
  • God kunnskap om mangfoldet av dagens former av pilegrimspraksiser
  • God kunnskap om pilegrimsteologiske konsepter
 
 
FERDIGHET
Studenten kan:
  • Analysere, språkliggjøre og utvikle sentrale tema i ritualstudier og pilegrimspraksis på en gjenkjennelig og utfordrende måte
  • Nyttiggjøre seg grunnleggende kunnskap om historie og praksis omkring pilegrimsferd
  • Reflektere om dagens pilegrimsrenessanse og relatere dette til kirkens praksis i det lokale, samt en stedstilpasset, kritisk forståelse av pilegrimsferd

Litteratur

Litteraturlisten er tilgjengelig i Canvasrommet.

> PDF-versjon for utskrift