NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL8525: Teologi og forkynnelse for høytidene

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Jan-Olav Henriksen (Jan.O.Henriksen@mf.no)
Studiepoeng:20
Undervisningsstart:
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet vil bidra til utdypning og fornyelse av forkynnelsen knyttet til sentrale tema i kirkeåret. Emnet er tverrfaglig homiletisk, systematisk og bibelfaglig. Det setter søkelys på høytidene jul, påske og pinse, og arbeider samtidig med spørsmål som er vesentlige for forkynnelsen i sin alminnelighet: Hvordan tolke kirkens sentrale tekster inn i en verden som er i stadig endring? Hva slags lesestrategier preger vår fortolkning og hvilke konsekvenser får disse for vår resepsjon og formidling av kirkeårstekstene? Hvordan finne sin egen stemme som predikant i spenningsfeltet mellom kirkens overlevering, egen tro og en kritisk tenkende samtid?
 
Arbeidsform og struktur:
Emnet går over to semestre og med en kurssamling hvert semester. Undervisningsformer vil være forelesninger, erfaringsutveksling, arbeid med videoopptak av forkynnelse i reflekterende team, gruppearbeid, litteraturstudium og skriftlige arbeid. Det kreves at studenten forbereder seg til kurssamlinger gjennom lesning av oppsatt litteratur, videoopptak av prekener, og ved å utarbeide refleksjonsnotat som vil danne grunnlag for felles refleksjon under kurssamlingene.
 
Forkunnskapskrav:
Mastergrad i teologi, cand. theol. eller tilsvarende, og minimum to års praksis fra kirkelig tjeneste.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Ha godkjent oppmøte i undervisningen (75 %)
 • Legge frem videopptak av egen preken i refleksjonsgruppe
 • Få godkjent refleksjonsnotat på 1200-1400
 • Få godkjent litteraturnotat på 1200-1400 ord
 • Få godkjent en selvstendig faglig oppgave på 5000-6000 ord
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende vurdering av gjennomførte studiekrav. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • God kunnskap om samtidsteologiske tilnærminger til høytidens hovedtema
 • God kunnskap om bibelfaglige og homiletiske tilnærminger til høytidenes tekster
 • God kunnskap om sentrale tema i nyere homiletisk diskusjon
 
FERDIGHET
Studenten kan:
 • Analysere, språkliggjøre og utvikle høytidenes sentrale tema på en gjenkjennelig og utfordrende måte
 • Nyttiggjøre seg grunnleggende hermeneutiske perspektiver i arbeid med prekenen
 • Evne til å reflektere om egen forkynnelse i spenningsfeltet mellom kirkens overlevering, egen tro og en kritisk tenkende samtid

Merknad til litteraturlisten

Homiletisk
 
Angel, Sivert (2014). «Ordet og prekenen» i Gudstjeneste på ny. Universitetsforlaget. S. 133-156. I Canvas
Childers, Jana (1998). «What Actors Know» i: Performing the word – Preaching as Theatre, Abingdon Press. S. 99-120. I Canvas
Jacobsen, D.S. (ed.) (2015) Homiletical theology. Preaching as Doing Theology. Eugene – Oregon
Jones, W. Paul. (1989) Theological Worlds. Understanding the Alternative Rhythms of Christian Belief. Abingdon Press. Nashville. S. 11-44 I Canvas
Sunberg, C. (2008). Här är rymlig plats. Predikoteologier i en komplex verklighet. Doktorsavhandling, Karlstad University Studies På nettet
 
Sundberg, C. (2018) “Dårskapens Hermeneutikk. Om störande mångtydighet som rum för evangelium” i Predikan - i tid och otid. Årsbok för svenskt gudstjänstliv 93. S 187-206 I Canvas
Wilhelm, Dawn Ottoni (2010). New Hermeneutic, New Homiletic, and New Directions. Source: Homiletic (Online), 35 no 1. S.17-31.
I Canvas
 
 
Bibelfaglig
 
Vermes, Geza (2010). Nativity, passion, resurrection. Penguin books. London.
Klappert, B. (1967) art “Word” in Dictionary of New Testament Theology III, s. 1114-1117 I Canvas
 
 
 
Samtidsteologisk / systematisk / tverrfaglig
 
Gregersen, Nils Henrik (2015) (red). Incarnation. On the Scope and Depth of Christology. Fortress Press Minneapolis.
Utvalgte kapitler: 1. 2. 5. 6. 9.10 (dvs R. Bauckham, G O’Collins SJ, J Moltmann, Elizabeth A Johnson, C. Southgate, N.H. Gregersen)
Henriksen, J.-O. (2009) Desire, Gift, and Recognition. Eerdmans publishing. Michigan/Cambridge. S. 1-111; 223-368.
Henriksen, J.-O. & Sandnes, K. O. (2018) The Vulnerable Human and the Absent God: the Stories about Gethsemane as a Possible Source for Theological Anthropology. Kerygma und Dogma: Zeitschrift für theologische Forschung und kirchliche Lehre, 64(3), s. 163-177
I Canvas
Henriksen, J.-O. (2018) Three perspectives on Resurrection: Revelation, Experience, Recognition. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 60 (3), s. 321 - 341. I Canvas
Mjaaland, Marius Timmann (2017). Systematisk teologi. Verbum Akademisk. Oslo. S. 191-206. 215-251
Kim, Kirsteen (2008). The Holy Spirit in the World. A Global Conversation. Orbis Books, Maryknoll/New York. S. 1-23 I Canvas
Robinette, D Brian. Grammars of Resurrection (2009): A Christian Theology of Presence and Absence. Herder & Herder Book, New York.
Yong, Amos (2008). “Guests, hosts and the Holy Ghost. Pneumatical Theology and Christian Practices in a World of Many Faiths.” - i David H. Jensen (red): The Lord and Giver of Life. Perspectives on Constructive Pneumatology. s. 71-86 I Canvas

> PDF-versjon for utskrift