Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL8520: Kunsten å preke troverdig

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ingen faglærer, spør student@mf.no
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

«Kunsten å preke troverdig» er et prostibasert kurs om prekenen som egner seg som en videreføring i forhold til kurset «Kunsten å snekre en preken - med prostiet som verksted». Nyere empiriske studier har satt søkelys på hvordan opplevelser av predikantens nærvær og troverdighet har betydning for hvordan en preken kommuniserer. Et overordnet mål i emnet er å bidra til utvikling av disse sidene av kommunikasjonen. Dette vil på den ene siden skje ved at den enkelte får mulighet til å bearbeide prekenpraksis og muntlig fremføring gjennom en metode med reflekterende team. På den andre siden vil emnet gå inn på hvordan vi fortolker og utlegger tekstene med tanke på vår egen tid. Hvordan kan forkynnelsen utformes i spenningsfeltet mellom kirkens overleverte tekster, egen tro og en kritisk tenkende samtid?
 
Emnet går over to semestre og omfatter fire kursdager med undervisning fra MFs lærere fordelt på to eller flere samlinger. Videre inngår seks studiesamlinger i prostiet som gjennomføres etter oppsatt plan. En hoveddel av arbeidet i prostiet vil bestå i at den enkelte prest tar med videoopptak fra en utført preken som tas inn i reflekterende team i grupper på ca. 6-8. Undervisningsformer for øvrig vil være forelesninger, erfaringsutveksling, gruppearbeid, litteraturstudium og skriftlige arbeid.
 
Forkunnskapskrav: Mastergrad i teologi, cand. theol. eller tilsvarende.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten
 • Ha godkjent oppmøte i undervisningen (75 %)
 • Legge frem videopptak av egen preken i refleksjonsgruppe
 • Levere tre refleksjonsnotat (1200-2000 ord hver)
 • Delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende vurdering av gjennomførte studiekrav. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om utviklingstrekk i nyere homiletikk, med særlig vekt på refleksjoner om predikantens etos og troverdighet i muntlig formidling
 • god kunnskap om og erfaring med reflekterende metode i prekenarbeidet
 • kunnskap om teologiske og hermeneutiske perspektiv i analysen av tekster og tema i kirkeåret
 
FERDIGHET
Studenten kan:
 • gjennomføre en prekenprosess med høy bevissthet om hvilke faktorer som motvirker og fremmer troverdighet i egen formidling
 • reflektere over hermeneutiske og teologiske problemstillinger i samspillet mellom tekstarbeid, forkynnelsessituasjon og egen tro.

Litteratur

Fellespensum - A
 • Fylling, Hilde. Praktisk kirkelig årbok 2015: Hellige ord i vanlige liv. Tromsø/KUN 2015. s. 11-82
 • Gaarden, Marianne. Predikenen som det tredje rom. Fredriksberg: Anis forlag 2015. s. 9-24; 69-151
 • Angel, Sivert. «Talerens troverdighet i prekener for konfirmanter», i Gudstjenester med konfirmanter. Elisabeth Tveito Johnsen (red.). IKO 2017. s. 75-118. (kompendium)
 
Pensum med studiepoeng - B
 • Augustin, De Doctina Christiana, - Om dei tre stillaga. (S. 228-240) (kompendium)
 • Kaufman, Tone Stangeland. A New Old Spirituality? Eugene/Oregon: Church of Sweden Research Series. Vol 15. S. 120-148, 294-309. (kompendium)
 • Felter, Kristen Donskov. «Præsten prædikenen og autoriteten» i temanummer Homiletik, Kritisk Forum for Praktisk Teologi (dk), september 2016. s. 91-103. (kompendium)
 • Thompson, James W. "Interpreting Texts for Preaching" I Teaching Preaching as a Christian Practice. Thomas Long / Leonora Tubbs Tisdale (red) s. 61-74 (kompendium)
 • Allen, Ronald J./Blaisdell, Barbara Shires/Johnston, Scott Black. Theology for Preaching. Abingdon Press Nashvill 1997, s. 35-57 (Authority in the Pulpitin a Postmodern Ethos). (kompendium)
 • Taylor, Charles. Autentisitetens etikk. Cappelens akademisk forlag. 4. opplag 2004. S. 39-54 (kompendium)
 • Kaufman, Tone Stangeland. Verken «24/7» eller «ni-til-fire», TPT 2016/2 (kompendium)
 
Delemne C
 • Allen, Ronald J. Preaching and the Other, Studies of Postmodern Insights (kap 1) Missouri: Lucas Parcs Books . s. 1-154.
 • Lorensen, Marlene Ringgaard: «Fremmedhedens homiletik - og prædikenens forenede forskellighet.» i temanummer Homiletik, Kritisk Forum for Praktisk Teologi (dk), september 2014. s. 72-90. (Kompendium)
 • Sundberg, Carina. Här är rymlig plats. Predikoteologier i en komplex verklighet. Doktorsavhandling Karlstad University Studies 2008:16. s. 127-158. Se lenke i Fronter.
 
Delemne D
 • Deeg, Alexander. Disruption, Initiation, and Staging: The Theological Challenge of Christian Preaching. Homiletic 06/27/2013, Vol.38(1) s. 3-17. (Kompendium)
 • Jones, Paul W. Theological Worlds. Understanding the Alternative Rhytms of Christian Belief. Nashville: Abingdon press 1989. S. 11-44. (Kompendium)
 • Ottensten, Maria / Johansson Tina: «Predikan i tid och rum» i Predikan växer fram. S. 47-67 (Kompendium)
 • Ottoni-Wilhelm, Dawn. «New Hermeneutic, New Homiletic, and New Directions: An U.S. - North American Perspective, i Homiletic 06/011/2010 Vol 35/1, s. 17-33. (Kompendium)
 • Sundberg, Carina. Här är rymlig plats. Predikoteologier i en komplex verklighet. Doktorsavhandling Karlstad University Studies 2008:16 s. 9-52, 193-203. Se lenke i Fronter.

> PDF-versjon for utskrift