Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL8514: Sjelesorg som kritisk hermeneutisk praksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Erfaringsbaser master i klinisk sjelesorg
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Videreutdanningsemnet «Sjelesorg som kritisk hermeneutisk praksis» er utviklet av MF vitenskapelig høyskole i samarbeid med PKU-veiledere og Programutvalget for Erfaringsbasert master i klinisk sjelesorg.
 
Emnet er en faglig oppfølging og fordypning av Felles Fagdager for PKU som arrangeres på MF hvert semester i samarbeid med lederne for de pågående PKU-kurs. Emnet forutsetter at studenten gjennomfører de ordinære PKUkurs, deltar på Felles Fagdager og gjennomfører foreskrevne studiekrav.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • Delta på minimum 75 % av undervisningen
 • Levere og få godkjent et litteraturnotat på 1200-1500 ord
 • Delta i evaluering av studietilbudene

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL8514 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått»/»ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Etter fullført emne skal kursdeltakeren ha:
 
 • Kunnskap om filosofisk og teologisk hermeneutikk slik den utvikles og anvendes inn mot sjelesørgerisk praksis
 • Evne til kritisk refleksjon i møte med forsoning og tilgivelse som tema i sjelesorgen
 • Evne til kritisk refleksjon over forholdet mellom teologisk og psykologisk fortolkning av gudsrelasjon og gudsbilde

Litteratur

 • Grevbo, T. J. S. (2013). Guds masker i sjelesorgen : hvordan forholde seg til den guddommelige maskebruken, teoretisk og praktisk? (Rev. ed.). [Oslo]: Luther : Høyskolen Diakonova.
 • Henriksen, J.-O. (2013). Relating God and the self : dynamic interplay. Farnham: Ashgate.
 • Hunsinger, D. v. D. (1995). Theology and pastoral counseling : a new interdisciplinary approach. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.
 • Iversen, R. (2011). Hva vil det si å fortolke konfidentens liv. Tidsskrift for sjelesorg(2), ikke oppgitt.
 • Iversen, R. (2011). Robert D. Enrights forgiveness therapy : en introduksjon og noen kritiske bemerkninger. Tidsskrift for sjelesorg(4), 271-289.
 • Iversen, R. (2013). Sjelesorg som kritisk hermeneutisk praksis Barmhjertighet og frigjøring : sjelesorg som kritisk hermeneutisk praksis : refleksjoner i grenselandet mellom teologi og filosofi (pp. 71-103). Oslo: Det teologiske menighetsfakultet.
 • Leer-Salvesen, P. (2009). Forsoning etter krenkelser. Bergen: Fagbokforl.
 • Persson, P. E. (1971). Att tolka Gud i dag : debattlinjer i aktuell teologi. Lund: CWK Gleerup Bokförlag.
 • Shea, J. J. (2005). Finding God again : spirituality for adults. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers

> PDF-versjon for utskrift