NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL8514: Sjelesorg som kritisk hermeneutisk praksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Master i klinisk sjelesorg

Generell informasjon

Videreutdanningsemnet «Sjelesorg som kritisk hermeneutisk praksis» er utviklet av MF vitenskapelig høyskole i samarbeid med PKU-veiledere og Programutvalget for Master i klinisk sjelesorg.
 
Emnet er en faglig oppfølging og fordypning av Felles Fagdager for PKU som arrangeres på MF hvert semester i samarbeid med lederne for de pågående PKU-kurs. Emnet forutsetter at studenten gjennomfører de ordinære PKUkurs, deltar på Felles Fagdager og gjennomfører foreskrevne studiekrav.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • Delta på minimum 75 % av undervisningen
 • Levere og få godkjent et litteraturnotat på 1200-1500 ord
 • Delta i evaluering av studietilbudene

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL8514 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått»/»ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Etter fullført emne skal kursdeltakeren ha:
 
 • Kunnskap om filosofisk og teologisk hermeneutikk slik den utvikles og anvendes inn mot sjelesørgerisk praksis
 • Evne til kritisk refleksjon i møte med forsoning og tilgivelse som tema i sjelesorgen
 • Evne til kritisk refleksjon over forholdet mellom teologisk og psykologisk fortolkning av gudsrelasjon og gudsbilde

Litteratur

 • Grevbo, T. J. S. (2013). Guds masker i sjelesorgen : hvordan forholde seg til den guddommelige maskebruken, teoretisk og praktisk? (Rev. ed.). [Oslo]: Luther : Høyskolen Diakonova.
 • Henriksen, J.-O. (2013). Relating God and the self : dynamic interplay. Farnham: Ashgate.
 • Hunsinger, D. v. D. (1995). Theology and pastoral counseling : a new interdisciplinary approach. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.
 • Iversen, R. (2011). Hva vil det si å fortolke konfidentens liv. Tidsskrift for sjelesorg(2), ikke oppgitt.
 • Iversen, R. (2011). Robert D. Enrights forgiveness therapy : en introduksjon og noen kritiske bemerkninger. Tidsskrift for sjelesorg(4), 271-289.
 • Iversen, R. (2013). Sjelesorg som kritisk hermeneutisk praksis Barmhjertighet og frigjøring : sjelesorg som kritisk hermeneutisk praksis : refleksjoner i grenselandet mellom teologi og filosofi (pp. 71-103). Oslo: Det teologiske menighetsfakultet.
 • Leer-Salvesen, P. (2009). Forsoning etter krenkelser. Bergen: Fagbokforl.
 • Persson, P. E. (1971). Att tolka Gud i dag : debattlinjer i aktuell teologi. Lund: CWK Gleerup Bokförlag.
 • Shea, J. J. (2005). Finding God again : spirituality for adults. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers

> PDF-versjon for utskrift