NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL8513: Trinitarisk teologi i sjelesorgen

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Master i klinisk sjelesorg

Generell informasjon

Videreutdanningsemnet «Trinitarisk teologi i sjelesorgen» er utviklet av MF vitenskapelig høyskole i samarbeid med PKU-veiledere og Programutvalget for Master i klinisk sjelesorg.
 
Emnet er en faglig oppfølging og fordypning av Felles Fagdager for PKU som arrangeres på MF hvert semester i samarbeid med lederne for de pågående PKU-kurs. Emnet forutsetter at studenten gjennomfører de ordinære PKUkurs, deltar på Felles Fagdager og gjennomfører foreskrevne studiekrav.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • Delta på minimum 75 % av undervisningen
 • Levere og få godkjent et litteraturnotat på 1200-1500 ord
 • Delta i evaluering av studietilbudene

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL8513 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått»/»ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Etter fullført emne skal kursdeltakeren ha:
 
 • Kunnskap om trinitarisk teologi slik den utvikles i oldkirkelig og nåtidig teologi
 • Evne til å reflektere over hvordan en kristen gudsforståelse bidrar til faglig forankring av sjelesorgens egenart
 • Evne til å reflektere over den trinitariske teologiens betydning i møte med menneskelig erfaring

Litteratur

 • Engedal, L. G. (2008). Sjelesorgens teologiske forankring og egenart : bidrag til refleksjon. Tidsskrift for sjelesorg, 28(2), 76-93.
 • Eschmann, H. (2000). Towards pastoral care in a trinitarian perspective. The Journal of pastoral care, (4), 419-427. search.ebscohost.com
 • Henriksen, J.-O. (2001). Gud: fortrolig og fremmed : ettertanker. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Pembroke, N. (2006). Renewing pastoral practice : trinitarian perspectives on pastoral care and counselling. Aldershot: Ashgate.
 • Wilken, R. L. (2003). The spirit of early Christian thought : seeking the face of God. New Haven, [Conn.]: Yale University Press.

> PDF-versjon for utskrift