Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL8512: Når klinisk erfaring og teologisk refleksjon møtes

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
2-årige masterprogrammer - Erfaringsbaser master i klinisk sjelesorg
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Videreutdanningsemnet «Når klinisk erfaring møter teologisk refleksjon» er utviklet av MF i samarbeid med PKU-veiledere og Programutvalget for Erfaringsbasert master i klinisk sjelesorg.
 
Emnet er en faglig oppfølging og fordypning av Felles Fagdager for PKU som arrangeres på MF hvert semester i samarbeid med lederne for de pågående PKU-kurs. Emnet forutsetter at studenten gjennomfører de ordinære PKUkurs, deltar på Felles Fagdager og gjennomfører foreskrevne studiekrav.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
  • Delta på minimum 75 % av undervisningen
  • Levere og få godkjent et litteraturnotat på 1200-1500 ord
  • Delta i evaluering av studietilbudene

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL8512 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten kan:
  • Kunnskap om teologiens egenart som kritisk vitenskap
  • Kunnskap om ulike modeller for teologisk refleksjon over klinisk praksis
 
FERDIGHETER
Studenten har:
  • Evne til å reflektere over hvordan personlige, sosiale og kontekstuelle faktorer påvirker det relasjonelle samspill i sjelesorgen

Litteratur

  • Doehring, C. (2006). The practice of pastoral care : a postmodern approach. (s./p. 15-34). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press.
  • Graham, E. L., Walton, H., & Ward, F. (2005). Theological reflection : methods. (s./p. 1-45). London: SCM Press.
  • Henriksen, J.-O. (2007). Teologi i dag : samvittighet og selvkritikk. (s./p. 13-52, 86-100). Bergen: Fagbokforlaget.
  • Thompson, J., Pattison, S., & Thompson, R. (2008). SCM studyguide to theological reflection. (s./p. 1-174). London: SCM Press.

> PDF-versjon for utskrift