NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL8512: Når klinisk erfaring og teologisk refleksjon møtes

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Master i klinisk sjelesorg
Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i praktisk teologi

Generell informasjon

Videreutdanningsemnet «Når klinisk erfaring møter teologisk refleksjon» er utviklet av MF i samarbeid med PKU-veiledere og Programutvalget for Master i klinisk sjelesorg.
 
Emnet er en faglig oppfølging og fordypning av Felles Fagdager for PKU som arrangeres på MF hvert semester i samarbeid med lederne for de pågående PKU-kurs. Emnet forutsetter at studenten gjennomfører de ordinære PKUkurs, deltar på Felles Fagdager og gjennomfører foreskrevne studiekrav.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
  • Delta på minimum 75 % av undervisningen
  • Levere og få godkjent et litteraturnotat på 1200-1500 ord
  • Delta i evaluering av studietilbudene

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL8512 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten kan:
  • Kunnskap om teologiens egenart som kritisk vitenskap
  • Kunnskap om ulike modeller for teologisk refleksjon over klinisk praksis
 
FERDIGHETER
Studenten har:
  • Evne til å reflektere over hvordan personlige, sosiale og kontekstuelle faktorer påvirker det relasjonelle samspill i sjelesorgen

Litteratur

  • Doehring, C. (2006). The practice of pastoral care : a postmodern approach. (s./p. 15-34). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press.
  • Graham, E. L., Walton, H., & Ward, F. (2005). Theological reflection : methods. (s./p. 1-45). London: SCM Press.
  • Henriksen, J.-O. (2007). Teologi i dag : samvittighet og selvkritikk. (s./p. 13-52, 86-100). Bergen: Fagbokforlaget.
  • Thompson, J., Pattison, S., & Thompson, R. (2008). SCM studyguide to theological reflection. (s./p. 1-174). London: SCM Press.

> PDF-versjon for utskrift