Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL6744: Kjønn, historie og teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Kristin Joachimsen (Kristin.Joachimsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet består av et studium på masternivå av kjønnsperspektiv med fokus på hellige tekster og historiske og systematisk-teologiske innfallsvinkler, hvor det legges vekt på empiriske, teoretiske og historiografiske problemstillinger. Emnet har en interdisiplinær innretning og spenner historisk over kildemateriale fra antikken til vår egen samtid. Tematiske fokus er knyttet til resepsjon av hellige tekster, religiøs femininitet og maskulinitet, kjønn og maktbruk, kjønn og gudsforestillinger, samt kristen antropologi fra et kjønnsperspektiv. Hovedvekten vil bli lagt på materiale fra kristen tradisjon, men med et sideblikk til andre religiøse tradisjoner. Teoretiske perspektiv som blir behandlet, er knyttet til interseksjonalitet, konstruksjon av den andre, og kontekstualitet.
 
Emnet er satt sammen av følgende komponenter:
 
A. FELLES TEORI-OG METODEDEL
B. BIBELVITENSKAP
C. KRISTENDOMS- OG KULTURHISTORIE
D. SYSTEMATISK TEOLOGI
 
Arbeidsform og organisering
Emnets arbeidsform er obligatorisk seminarundervisning og oppgaveskriving. Undervisningen vil være diskusjonsbasert, og forutsetter at studentene møter forberedt til undervisningen. Emnet har en innledende teori- og metodedel. I tillegg vil emnets overordnede tematikk belyses fra de ulike fagområdene.
 
Emnet undervises vår-semester.
Forkunnskapskrav
Emnet stiller ikke krav til grunnspråklig kompetanse (gresk og hebraisk). For studenter med kunnskap i gresk og/eller hebraisk som ønsker å skrive oppgave innenfor NT eller GT, vil forslag til oppgavetema være tilrettelagt slik at denne kompetansen kommer til nytte i arbeidet med oppgaven.
 
Arbeidsform
Seminar, med innlagt muntlig presentasjon av deler fra pensum i seminaret (studiekrav).

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
 
For å få avsluttende vurdering må studenten: 
 • gi et 10 minutters muntlig fremlegg (eller skriftlig presentasjon, dersom studenten er forhindret fra å legge frem muntlig) fra deler av bok eller artikkel fra pensumlitteraturen. 
 • levere og få godkjent utkast til faglig oppgave med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. 
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent). 
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL6744 har faglig oppgave (4000-4500 ord) som eksamensform. For å kunne levere oppgaven må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av faglig oppgave.

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne:
 • få innsikt i aktuelle teorier, tema og empiri knyttet til kjønnsforskning (A)
 • ha en faglig forståelse av kjønnsaspektet i hellige tekster (B) og i historiske (Se Canvas) og systematisk-teologiske sammenhenger (D)
 • kunne gjøre rede for betydningen av kjønn i historiske, religiøse, sosiale og kulturelle sammenhenger

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Bynum, C. W. (1984). Women's stories, women's symbols: A critique of Victor Turner's theory of liminality. I F. E. Reynolds & R. L. Moore (Red.), Anthropology and the study of religion (s. 105-125). Chicago: Center for the Scientific Study of Religion. Bibliotek (Kompendium)
 • Dahl, O. (2004). Historie og teori: Artikler 1975-2001 (s. 23-35). [Oslo]: Unipub forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hammer, I. (1998). Några reflexioner kring "religionsblind" kvinnoforskning. Historisk tidskrift, (1), s. 3-29. Bibliotek (Kompendium).
 • Knapp, G.-A. (2005). Race, class, gender: Reclaiming baggage in fast travelling theories. The European journal of women's studies, 12(3), s. 249-265. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org

DELEMNE B LITTERATUR

 • Aadland, I. (2019). Kvinna i den kulturelle bibelen: Ein analyse av nyare norske barne- og ungdomsbiblar. Prismet, 70(2), s. 141-159. Bibliotek. Hentet fra journals.uio.no
 • Bibelen. Norsk. Oversettelse 2011, . (2011). Ruts bok og Esters bok. I Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente (s. 293-297, 541-549). [Oslo]: Bibelselskapet. Bibliotek
 • Bottigheimer, R. B. (1996). The Bible for children: From the age of Gutenberg to present (s. 116-151, 197-215). New Haven: Yale University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Bro Larsen, K. (2019). Børnebibelen som kulturelt erindringssted mellem kirkekristendom og kulturkristendom. Prismet, 70(2), s. 125-140. Bibliotek. Hentet fra journals.uio.no
 • Fewell, D. N. (2018). The ones returning: Ruth, Naomi and social negotiation in the post-exilic period. I K. Southwood & M. A. Halvorsen-Taylor (Red.), Women and exilic identity in the Hebrew Bible (s. 23-40). London: Bloomsbury T&T Clark. Bibliotek (Kompendium)
 • Graybill, R. (2015). Masculinity, materiality, and the body of Moses. Biblical Interpretation, 23(4-5), s. 518-540. Bibliotek. Hentet fra brill.com
 • Heldgaard Bylund, L. (2019). Udvandringen fra Egypten er som et 17. majoptog uden bunader og flag. Prismet, 70(2), s. 109-124. Bibliotek. Hentet fra journals.uio.no
 • Joachimsen, K. (2019). Esther in Shusan: Narrative constructions of otherness related to gender, ethnicity and social status within the Persian empire. I A. Berlejung & M. Grohmann (Red.), Foreign Women - Women in Foreign Lands: Studies on Foreignness and Gender in the Hebrew Bible and the Ancient Near East in the First Millennium BCE (1. Auflage. utg., s. 203-222). Tu?bingen: Mohr Siebeck. Bibliotek (Kompendium)
 • Koepf, L. (2012). The othered child. I C. V. Stichele & H. S. Pyper (Red.), Text, image, and otherness in children's Bibles: What is in the picture? (s. 11-30). Atlanta, Ga: Society of biblical literature. Bibliotek (Kompendium)
 • Lerheim, B. (2016). Trosopplæring for Guds små prinsesser: Teologi, kjønn og læring i bibelbøker for barn. Prismet, 67(1), s. 19-34. Bibliotek. Hentet fra journals.uio.no
 • Olson, D. T. (2016). Crossing boundaries: Moses the man, masculinities and methods. Hebrew Bible and ancient Israel, 5, s. 151-168. Bibliotek. Hentet fra viewer.content-select.com
 • Sawyer, D. F. (2007). Gender criticism: A new discipline in biblical studies or feminism in disguise?. I D. W. Rooke (Red.), A question of sex?: Gender and difference in the Hebrew Bible and beyond (s. 2-17). Sheffield: Sheffield Phoenix Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Solevåg, A. R. (2017). "Hysterical Women?": Gender and Disability in Early Christian Narrative. I C. Laes (Red.), Disability in antiquity (s. 315-327). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Stone, K. (2007). Gender criticism: The un-manning of Abimelech. I G. A. Yee (Red.), Judges and method: New approaches in biblical studies (2. utg., s. 183-201). Minneapolis, MN: Fortress Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Stone, M. J. (2018). Empire and gender in LXX Esther (s. 50-67). Atlanta, GA: SBL Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Anderson, J. (2011). Conservative Christianity, the global south and the battle over sexual orientation. Third World Quarterly, 32(9), s. 1589-1605. Bibliotek. Hentet fra www.jstor.org
 • Bynum, C. W. (2005). Jesus as mother and abbot as mother: Some themes in twelfth-century cistercian writing. I C. H. Berman (Red.), Medieval religion: New approaches (s. 18-43). New York: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Engh, L. C. (2014). Gendered identities in Bernard of Clairvaux's Sermons on the song of songs: Performing the bride (s. 15-62). Turnhout: Brepols. Bibliotek (Kompendium)
 • Jaeger, C. S. (1999). Ennobling love: In search of a lost sensibility (s. 82-106, 258-264). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Kaoma, K. J. (2016). The African Christian family life. I I. A. Phiri, D. Werner, K. Owino & C. Kaunda (Red.), Anthology of African Christianity (s. 1055-1061). Oxford: Regnum Books International. Bibliotek (Kompendium)
 • Kloster, S. T., Lende, G., Løland, O. J. & Horsfjord, V. L. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie (s. 267-282). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Martin, B. (2013). Tensions and trends in pentecostal gender and family relations. I P. L. Berger & R. W. Hefner (Red.), Global Pentecostalism in the 21st century (s. 115-140). Bloomington: Indiana University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Nugent, S. (2000). Virtues or virago?: The female personifications of Prudentius' psychomachia. I C. Hourihane (Red.), Virtue & vice: The personifications in the Index of Christian art (s. 13-28). Princeton, N.J: Index of Christian Art, Dept. of Art and Archaeology, Princeton University in association with Princeton University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Phiri, I. (2009). Major challenges for African women theologians in theological education (1989-2008). International Review of Mission, 98(388), s. 105-119. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Vik, I. & Moe, C. (2019). Weaponizing faith and family: Opposition to SRHR politics. Oslo: Norad. Bibliotek. Hentet fra norad.no

DELEMNE D LITTERATUR

 • Brock, R. N. & Parker, R. A. (2001). Proverbs of ashes: Violence, redemptive suffering, and the search for what saves us (s. 15-50). Boston, Mass: Beacon Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Brown, J. C. & Parker, R. (1989). For God so loved the world?. I J. C. Brown & C. R. Bohn (Red.), Christianity, patriarchy, and abuse: A feminist critique (s. 1-30). N.Y: The Pilgrim Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Clough, M. (2017). Shame, the church, and the regulation of female sexuality (s. 66-130). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Ellison, M. M. & Douglas, K. B. (Red.) (2010). Sexuality and the sacred: Sources for theological reflection (2. utg., s. 69-132). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Rambo, S. (2019). How Christian theology and practice are being shaped by trauma studies. The Christian Century, s. 1-7. Hentet fra www.christiancentury.org
 • Williams, D. S. (2013). Sisters in the wilderness: The challenge of womanist God-talk (s. 127-157). Maryknoll, N.Y: Orbis Books. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift