NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL6744: Kjønn, historie og teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Kristin Joachimsen (Kristin.Joachimsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:19. juni 2020

Generell informasjon

Emnet består av et studium på masternivå av kjønnsperspektiv med fokus på hellige tekster og historiske og systematisk-teologiske innfallsvinkler, hvor det legges vekt på empiriske, teoretiske og historiografiske problemstillinger. Emnet har en interdisiplinær innretning og spenner historisk over kildemateriale fra antikken til vår egen samtid. Tematiske fokus er knyttet til resepsjon av hellige tekster, religiøs femininitet og maskulinitet, kjønn og maktbruk, kjønn og gudsforestillinger, samt kristen antropologi fra et kjønnsperspektiv. Hovedvekten vil bli lagt på materiale fra kristen tradisjon, men med et sideblikk til andre religiøse tradisjoner. Teoretiske perspektiv som blir behandlet, er knyttet til interseksjonalitet, konstruksjon av den andre, og kontekstualitet.
 
Emnet er satt sammen av følgende komponenter:
 
A. FELLES TEORI-OG METODEDEL
B. BIBELVITENSKAP
C. KRISTENDOMS- OG KULTURHISTORIE
D. SYSTEMATISK TEOLOGI
 
Arbeidsform og organisering
Emnets arbeidsform er obligatorisk seminarundervisning og oppgaveskriving. Undervisningen vil være diskusjonsbasert, og forutsetter at studentene møter forberedt til undervisningen. Emnet har en innledende teori- og metodedel. I tillegg vil emnets overordnede tematikk belyses fra de ulike fagområdene.
 
Emnet undervises vår-semester.
Forkunnskapskrav
Emnet stiller ikke krav til grunnspråklig kompetanse (gresk og hebraisk). For studenter med kunnskap i gresk og/eller hebraisk som ønsker å skrive oppgave innenfor NT eller GT, vil forslag til oppgavetema være tilrettelagt slik at denne kompetansen kommer til nytte i arbeidet med oppgaven.
 
Arbeidsform
Seminar, med innlagt muntlig presentasjon av deler fra pensum i seminaret (studiekrav).

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten: 
 • gi et 10 minutters muntlig fremlegg (eller skriftlig presentasjon, dersom studenten er forhindret fra å legge frem muntlig) fra deler av bok eller artikkel fra pensumlitteraturen. 
 • levere og få godkjent utkast til faglig oppgave med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. 
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent). 
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL6744 har faglig oppgave (4000-4500 ord) som eksamensform. For å kunne levere oppgaven må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av faglig oppgave.

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne:
 • få innsikt i aktuelle teorier, tema og empiri knyttet til kjønnsforskning (A)
 • ha en faglig forståelse av kjønnsaspektet i hellige tekster (B) og i historiske (Se Canvas) og systematisk-teologiske sammenhenger (D)
 • kunne gjøre rede for betydningen av kjønn i historiske, religiøse, sosiale og kulturelle sammenhenger

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Cornwall, S. (2009). Apophasis and ambiguity: The "unknowingness" of transgender. I L. Isherwood & M. Althaus-Reid (Red.), Trans/formations (s. 13-40). London: SCM. Bibliotek (Kompendium)
 • Dahl, O. (2004). Historie og teori: Artikler 1975-2001 (s. 23-35). [Oslo]: Unipub forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hammer, I. (1998). Några reflexioner kring "religionsblind" kvinnoforskning. Historisk tidskrift, (1), s. 3-29. Bibliotek (Kompendium).
 • Isherwood, L. & Stuart, E. (1998). Introducing body theology (s. 52-77). Sheffield, England: Sheffield Academic Press. ISBN/ISSN: 9781850759959 (Kompendium)
 • Knapp, G.-A. (2005). Race, class, gender: Reclaiming baggage in fast travelling theories. The European journal of women's studies, 12(3), s. 249-265. Bibliotek (Kompendium).
 • Lowe, M. E. (2014). Re-embracing the body of Jesus Christ: A queer, lutheran theology of the body of Christ. I C.-H. Grenholm & G. Gunner (Red.), Lutheran identity and political theology (s. 117-133). Eugene, Or.: Pickwick Publications. Bibliotek (Kompendium)
 • Offen, K. M. (2000). European feminisms, 1700-1950: A political history (s. 1-30, 399-408). Stanford, Calif.: Stanford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Ruether, R. R. (2002). The emergence of feminist theology. I S. F. Parsons (Red.), The Cambridge companion to feminist theology (s. 3-22). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Adelman, R. (2014). "Passing strange" - reading transgender across genre: Rabbinic midrash and feminist hermeneutics on Esther. Journal of feminist studies in religion, 30(2), s. 81-97. Bibliotek.
 • Bailey, R. C. (2009). That's why they didn't call the book Hadassah: The interse(ct)/(x)ionality of race/ethnicity, gender and sexuality in the book of Esther. I R. C. Bailey, T.-S. B. Liew & F. F. Segovia (Red.), They were all together in one place?: Toward minority biblical criticism (s. 227-250). Atlanta, Ga.: Society of Biblical Literature. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Bibelen. Norsk. Oversettelse 2011, . (2011). 1. Mosebok (Genesis) kapittel 1-3, og Esters bok. I Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente (s. 1-4, 541-549). [Oslo]: Bibelselskapet. Bibliotek
 • Fuchs, E. (1999). Status and role of female heroines in the biblical narratives. I A. Bach (Red.), Women in the Hebrew Bible: A reader (s. 77-84). New York: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Niditch, S. (2012). Genesis. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 27-45). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Niditch, S. (1995). Esther: Folklore, wisdom, feminism and authority. I A. Brenner (Red.), A feminist companion to Esther, Judith and Susanna (s. 26-46). Sheffield: JSOT Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Schüngel-Straumann, H. (1993). On the creation on man and woman in Genesis 1-3: The history and reception of the texts reconsidered. I A. Brenner (Red.), A feminist companion to Genesis (s. 53-76). Sheffield: JSOT Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Bibelen. Norsk. Oversettelse 2011, . (2011). Luk 22-23, og Apg. 9: 1-25. I Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente (s. 1200-1204, 1252). Oslo: Bibelselskapet. Bibliotek
 • Wilson, B. E. (2015). Unmanly men: Refigurations of masculinity in Luke-Acts (s. 13-75, 153-262). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek

DELEMNE D LITTERATUR

 • Blasche, O. (2008). Fältmarskalk Jesus Kristus, Religiös remaskulinisering i Tyskland. I Y. M. Werner (Red.), Kristen manlighet: Ideal och verklighet 1830-1940 (s. 23-50, 231-236). Lund: Nordic Academic Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Dons, H. (1911). Kvindens deltagelse i opbyggelsesarbeidet. Sambaandet, 13(45 og 46), 1-2 og 2-3. Bibliotek (Kompendium) (Kildelitteratur).
 • Færden, M. J. (1885). Kvindespørgsmaalet: Gjennemseet og forøget Udgave af Redaktionsartikler fra "Luthersk Ugeskrift" (s. 1-20). Kristiania: Steeen. (Kompendium) (Kildelitteratur)
 • Hansteen, A. (1878). Kvinden, skabt i Guds Billede: En Fremstilling (s. 1-32). Christiania: [s.n.]. (Kildelitteratur). Hentet fra urn.nb.no
 • Johansen, K. (1998). Hvis kvinner ville være kvinner: Sigrid Undset, hennes samtid og kvinnespørsmålet (s. 212-239). Oslo: Aschehoug. Bibliotek (Kompendium)
 • Mikaelsson, L. (2002). Kvinne ta ansvar og ledelse i dine egne hender: Historien om Henny Dons. Norsk tidsskrift for misjon, (2), s. 107-137. Bibliotek. Hentet fra egede.mf.no
 • Norseth, K. (2011). De kristelige organisasjoner og kvinners prestetjeneste. I B. K. Myren & H. Stenvaag (Red.), Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge (s. 195-208). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Tjelle, K. F. (2011). Misjonærfeminitet: Norske kvinnelige misjonærer i Sør-Afrika 1844-1930. I B. K. Myren & H. Stenvaag (Red.), Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge (s. 209-224). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Tjelle, K. F. (2013). Misjonærer mellom selvrealisering og selvfornektelse: Norsk misjonærmaskulinitet 1870-1930. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 67(2), s. 103-121. Bibliotek. Hentet fra egede.mf.no
 • Undset, S. (1973). Et kvinnesynspunkt (s. 7-21, 69-107). Oslo: Aschehoug. Bibliotek (Kildelitteratur). Hentet fra urn.nb.no

DELEMNE E LITTERATUR

 • Dahill, L. (2005). Reading from the underside of selfhood: Bonhoeffer and spiritual formation. I E. A. Dreyer & M. S. Burrows (Red.), Minding the Spirit: The study of Christian spirituality (s. 249-266). Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Keller, C. (2003). Face of the deep: A theology of becoming (xv-xx, 1-140, 157-238). London: Routledge. Bibliotek
 • Keller, C. (1998). Burning tongues: A feminist trinitarian epistemology. I R. Bedham (Red.), Introduction to christian theology: Contemporary north american perspectives (s. 225-236). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. (Kompendium)
 • LaCugna, C. M. (1993). God in communion with us: The Trinity. I C. M. LaCugna (Red.), Freeing theology: The essentials of theology in feminist perspective (s. 83-114). San Francisco, Calif.: HarperSanFrancisco. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift