Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL6733: Jesu oppstandelse - tekster, fortolkning og hermeneutikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Karl Olav Sandnes (Karl.O.Sandnes@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

De første Jesus-etterfølgernes erfaringer med den oppstandne Jesus Kristus var avgjørende for det fromhetslivet og den teologiske refleksjonen som vokste frem i det første århundre. Dette emnet tar for seg Jesu oppstandelse som et kjernepunkt i kristen tro, både fra et nytestamentlig og et systematisk-filosofisk perspektiv.
 
Emnet behandler sentrale oppstandelsestekster i Det nye testamente og drøfter hvordan Jesu oppstandelse kan forstås, og hvilken betydning den har ifølge tekstene. Emnet drøfter også spørsmålet om Jesu oppstandelse som historisk hendelse og vurderer NTs oppstandelsestro i rammen av tidlig-kristen teologi mer generelt samt i lys av antikk diskurs om kropp og oppstandelse. Alle disse spørsmålene settes inn i en relevant teologisk-filosofisk ramme.
 
Forkunnskapskrav: TEOL1210 Gresk 1: Grunnelementer og TEOL1220 Gresk 2: Tekstarbeid, eller tilsvarende.

Overlappende emner

TEOL6733 overlapper delvis med TEOL6233 Jesu oppstandelse - tekster, fortolkning og hermeneutikk. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har TEOL6233 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL6733 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Levere utkast (ca. 2000 ord) til individuell oppgave.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

TEOL6733 har individuell skriftlig oppgave som vurderingsform (2800-4000 ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om oppstandelsesberetningene i evangeliene
 • god kunnskap om oppstandelsens betydning hos Paulus
 • god kjennskap til diskursen om oppstandelsen i de nytestamentlige skrifter, og kunnskap om antikk diskurs om kropp og oppstandelse
 • god kunnskap om den systematiske diskursen om oppstandelse i samtidens teologi.
 • kunnskap om relevante hermeneutiske teorier og sentrale teologiske konsekvenser av troen på Jesu oppstandelse
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte følgende tekster på grunnlag av den greske teksten: Mark 16,1-8; Luk 24,13-35; Joh 20,1-31; 1 Kor 15,1-11, 34-50
 • drøfte problemfelt og ¿løsninger på de utfordringer som troen på oppstandelse er stilt overfor

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Alkier, S. (2013). The Reality of the Resurrection: The New Testament Witness (s. 1-238). Waco, Tex.: Baylor University Press. Bibliotek
 • Henriksen, J.-O. & Sandnes, K. O. (Under arbeid. Vil bli gjort tilgjengelig for studentene ). Resurrection: Text and History, Experience and Theology.
 • Robinette, B. D. (2009). Grammars of Resurrection: A Christian Theology of Presence and Absence. New York: Crossroad Pub. Co. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift