NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL6462: Fundamental moralteologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Else-Britt Nilsen (E.B.Nilsen@teologi.uio.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)

Avsluttende vurdering

 
Undervisningen består i handledning för inläsningen av litteratur och handledning i utarbetandet av en skriftlig studie av ett väsentligt moralteologiskt problem (inkl. metodiska aspekter). Examinationen utgörs dels av denna mindre uppsats (10-15 A4-sidor), dels av en skriftlig tentamen (4 tim.) vid kursens slut.

Læringsutbytte etter fullført emne

 
Behörighet för studier på avancerad nivå. Kursen förutsätter fullgjorda kurser i systematisk och historisk teologi på grundläggande nivå motsvarande minst 60 hp.
 
 
Kursen ger en grundlig skolning i fundamental moralteologi, dvs. de grundläggande frågorna inom den teologiska etiken. Därvid uppmärksammas de allmänfilosofiska och allmänteologiska aspekter som påverkar utformningen av en kristen etik och ges anledning att ingående reflektera över metodfrågor och metaetiska problem. Den katolska moralteologin i historia och nutid uppmärksammas särskilt, men den studeras under jämförelse med andra former av kristen etik.
 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande vara grundligt förtrogen den kristna moralteologins huvudproblem och den samtida metoddiskussionen inom teologisk etik; visa mycket god förmåga att kritiskt diskutera förslag till lösningar av väsentliga problem inom både individual- och socialetik; relativt självständigt genomföra ett studium av ett moralteologiskt problem (inklusive metodiska aspekter) och presentera resultatet skriftligt.

> PDF-versjon for utskrift