Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL6110: Hebraisk fordypning

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Litteratur 


Emneansvarlig:Andrew Donald Wergeland (Andrew.Wergeland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Undervisningsspråk:Norsk
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste D2
Forkunnskapskrav tilsvarende:TEOL1110 TEOL1120

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021

Generell informasjon

Dette fordjupingsemnet rettar seg mot studentar som er motiverte for å auke sine evner til å arbeide fagleg - både språkleg og tekstkritisk - med bibelske tekstar på hebraisk. Omfanget av tekstpensum er på ca. 12 sider hebraisk tekst. Det er sperre mot å velje tekstar til fordjupingsemnet frå TEOL1120. Emnet har to delemne: A. Hebraisk språk (6 stp), B. Gammaltestamentleg tekstkritikk (4 stp).
 
Arbeidsform og organisering
Emnet organiserast som ein kombinasjon av forelesing og seminararbeid der gruppa les og analyserer tekst saman eller jobbar med ulike tekstkritiske kasus.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL1110 og TEOL1120 eller tilsvarande.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
  • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har skriftleg prøve (6 timar) som eksamensform. For å få avsluttande vurdering, må studenten innan fastsette fristar ha oppfylt studiekravet. Karakteren (A-F) setjast på grunnlag av den skriftlege eksamenen.

Mål

DELEMNE A: HEBRAISK SPRÅK (6 STP)
Gjennom å lese og analysere ulike typar hebraisk tekst, m.a. inskripsjonar, tidleg bibelsk poesi, standar bibelhebraisk, sein bibelhebraisk, bibelarameisk og Qumran-hebraisk, blir studentane betre kjent med hebraisk grammatikk - både morfologi og syntaks. Dette krev bruk av dei større referansegrammatikkane som har blitt standard innanfor faget.
 
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha:
  • grundig kunnskap om bibelhebraisk grammatikk,
  • god evne til å gjere språkleg eksegese på hebraiske tekstar frå Det gamle testamente.

DELEMNE B: GAMMALTESTAMENTLEG TEKSTKRITIKK (4 STP)
Tekstane i Det gamle testamente ser ut til å ha blitt til på ulike måtar og til dels over lang tid. Å bli kjent med tekstane - både utviklinga deira og den noverande tilstanden deira - er målet for dette delemnet.
 
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha

  • grundig kunnskap om gammaltestamentleg tekstkritikk,
  • god evne til å gi ei tekstkritisk evaluering av hebraiske tekstar frå Det gamle testamente.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
  • Elliger, K., Rudolph, W., Kittel, R., Rüger, H. P., Bardtke, H. & Schenker, A. (1997). Biblia Hebraica Stuttgartensia (Ed. funditus renovata adjuvantibus H. Bardtke ... [et al.] utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

  • Tov, E. (2012). Textual criticism of the Hebrew Bible (3 utg.). Minneapolis, Minn.: Fortress Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift