Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5770: Metodismens historie og teologi 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Hilde Marie Øgreid Movafagh (Hilde.M.Movafagh@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

TEOL5770 gir en bred presentasjon av Metodistkirkens historie, med særlig vekt på utviklingen av metodismen i England og dens begynnelse i Norge. Videre gir emnet en god forståelse for den teologiske tradisjon Metodistkirken er en del av. I tillegg til en metodistisk egenforståelse vil teologien også bli sett i et økumenisk perspektiv. Det økumeniske ståsted til Metodistkirken vil bli gjenstand for videre presentasjon under metodismen i dag. Der vil det også bli tatt opp hvordan metodistisk teologi kan gi hjelp til å tolke dagens samfunn.
 
Emnet består av tre delemner:
 • Delemne A. Metodismens historie (3 stp)
 • Delemne B. Metodismens teologi (4 stp)
 • Delemne C. Metodismen i dag (3 stp)
 
TEOL5770 er et kjerneemne i utdanningen av diakoner for Metodistkirken.

Overlappende emner

Emnet har 10 studiepoengs reduksjon mot TEOL2770.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Levere utkast til en skriftlig oppgave på 1000-1500 ord i metodismens historie
 • Levere utkast til en skriftlig oppgave på 2000-2500 ord i metodismens teologi
 • Levere utkast til en skriftlig oppgave på 1000-1500 ord om metodismen i dag
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Oppgavene formuleres i samarbeid med faglig ansvarlig. Oppgavene blir evaluert og danner grunnlag for mappeinnleveringen.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5770 har ett vurderingsalternativ, mappeinnlevering. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av denne.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Delemne A: Metodismens historie
Studenten har:
 • inngående kunnskap om Metodistkirken i Norge
 • god kunnskap om diakoniens rolle i den tidlige metodismen
 • god kunnskap om utviklingen av metodismen i England
 • god kunnskap om John Wesleys liv og lære
 
Delemne B: Metodismens teologi
Studenten har:
 • inngående kunnskap om hovedtrekkene i metodismens teologi
 • inngående kunnskap om Metodistkirkens forståelse av rollen og tjenesten til en diakon
 • god kunnskap om metodismens teologi i en økumenisk kontekst
 • god kunnskap om sammenhengen mellom teologi og etikk i metodismen
 
Delemne C: Metodismen i dag
Studenten har:
 • inngående kunnskap om "Nådens fellesskap"
 • inngående kunnskap om Metodistkirkens diakoniplan
 • god kunnskap om internasjonal metodisme i dag
 • god kunnskap om metodismens teologi i relasjon til dagens samfunn
 
FERDIGHETER
Felles for delemnene A, B og C
Studenten kan:
 • drøfte hvordan teologi blir til i en historisk og kontekstuell sammenheng
 • drøfte metodismens teologi i en økumenisk kontekst
 • drøfte sammenhengen mellom teologi, etikk og diakoni i et metodistisk perspektiv
 • drøfte metodismens teologi i relasjon til dagens samfunn
 • forstå og formidle diakoniens rolle i kirke og samfunn

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Borgen, P. (1993). Metodistkirken. I P. Borgen & B. Haraldsø (Red.), Kristne kirker og trossamfunn (s. 229-242). Trondheim: Tapir. Bibliotek
 • Haddal, I. (1969). Hvem var John Wesley?. I E. A. Nilsen (Red.), Metodismen og John Wesley (s. 15-35). Oslo: Lutherstiftelsen.
 • Hassing, A. (1991). Religion og makt: Metodismen i norsk historie (s. 11-115, 247-315). Trondheim: Tapir. Bibliotek
 • Metodistkirken i Nord-Europa, . (2016). The Book of discipline: 2016 supplement (s. 7-15). Fredrikstad: The Northern Europe and Eurasia Central Conference,.. Hentet fra www.umc-northerneurope.org
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (s. 11-24). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Bibliotek
 • Wesley, J. (1969). Et besøk hos Herrnhuterne; Metodist-selskapene. I E. A. Nilsen (Red.), Metodismen og John Wesley (s. 104-121). Oslo: Lutherstiftelsen.

DELEMNE B LITTERATUR

 • Crain, M. A. (2014). The United Methodist deacon: Ordained to word, service, compassion and justice. Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek
 • Meistad, T. (1992). Frelsens veg: Teologi og etikk i wesleyansk tradisjon (s. 13-234, 265-299, 325-330, 353-399). Alta: Alta lærerhøgskole. Bibliotek
 • Meistad, T. (1999). Metodistisk kristendomsforståelse i dag. (Med teologiske kommentarer fra representanter for andre kirkesamfunn). Teologisk forum, 13(2), s. 1-87. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (s. 93-103). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Bibliotek
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (s. 47-91). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Bibliotek
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (s. 25-44). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • (1994). Nådens fellesskap: Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke (s. 2-58). Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. Bibliotek
 • (2006). En metodistisk erklæring om tilslutning til Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren.. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • (1997/2000). Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren.. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • Fotland, R. G. (2015). En kirke for folket: Et metodistisk perspektiv. I S. Dietrich (Red.), Folkekirke nå (s. 82-92). Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek
 • Metodistkirken i Norge, . (2010). Diakoniplan for Metodistkirken i Norge. Oslo: Metodistkirken i Norge.. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • Nordby, L. E. (2011). Som i et speil: En sammenligning mellom Den norske kirke og Metodistkirken. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 227-247). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (s. 105-145). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Bibliotek
 • Wesley, J. (2013). Et økumenisk sinn. I P. Braaten & O. Braaten (Red.), John Wesleys standardprekener (s. 191-198). Bergen: Ove Braaten. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift