Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5710: Mellom tekst og preken: Teologi, hermeneutikk og retorikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ole Jakob Filtvedt (Ole.J.Filtvedt@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020

Generell informasjon

Forkynnelse utgjør en sentral del av prestetjenesten, ikke minst i protestantisk og luthersk tradisjon. Arbeidet med prekener, og andre former for forkynnelse og muntlig kommunikasjon, er et prisme for hermeneutiske, retoriske og teologiske problemstillinger.
 
Prestens arbeid med forkynnelse er innvevd i et mangfold av pastorale gjøremål, og omgangen med tekster, kontekst og utforming vil ofte ha preg av å være taus kunnskap opparbeidet gjennom lang øvelse. Samtidig er det viktig at en prest og teolog utvikler et språk for denne fagligheten, ikke minst for å kunne være i utvikling som fagperson og å bidra i veiledning med kolleger.
 
Emnet gir en unik mulighet til å arbeide både med det implisitte og eksplisitte i prekenprosessene. Utvikling av egne, og analyse av andres, prekener, kombineres med undervisning og felles refleksjon om det komplekse samspillet mellom bibeltekstene, egne forutsetninger, aktuell kontekst, tilhørernes situasjon, den retoriske utforming osv.
 
Studieprogramtilhørlighet
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi, høyere grad.
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL2110, TEOL2210 og TEOL2510, eller tilsvarende.
 
Arbeidsform og organisering
Emnet inneholder blant annet:
 • Innføringskurs i prekenbeskrivelse.
 • Gruppebasert arbeid med beskrivelse av den holdte preken og analyse av prekenmanus/transkribert preken.
 • Forelesninger om retoriske og hermeneutiske temaer historisk og aktuelt.
 • Seminarer om hermeneutiske og teologiske temaer som aktualiseres i kristen gudstjenestepreken.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Obligatorisk oppmøte (minimum 75 %) i all undervisning.
 • Holde preken over oppgitt tekst, og innen angitt frist legge frem prekenmanuskript eller transkribert preken i gruppe.
 • Levere skriftlig beskrivelse av de andre prekenene i gruppa, etter nærmere angitt mal.
 • Levere og få godkjent utkast til faglige oppgave (kriteriene for å bestå dette studiekravet spesifiseres nærmere i canvas)
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell faglig oppgave (4000-4500 ord) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering må studenten levere oppgave innen angitt frist. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om hermeneutiske og retoriske problemstillinger i prekenarbeid, historisk og aktuelt
 • inngående kunnskap om teologiske temaer som aktualiseres i kristen forkynnelse.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • forberede, holde og motta tilbakemelding på en preken
 • analysere og gi tilbakemelding på andres prekener ut fra retoriske, hermeneutiske og teologiske perspektiver
 • reflektere tverrfaglig over sentrale teologiske temaer i samspillet mellom tekstarbeid og forkynnelsessituasjon

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Augustinus, A. Confessiones (Bok 3, kap. 1-5; Bok 6, kap. 1-5). (Se Canvas)
 • Augustinus, A. De doctrina christiana. Bok 4, avsnitt 1-60. (Se Canvas)
 • Augustinus, A. (2009). The works of Saint Augustine: A translation for the 21st century: Pt. 3 Vol. 12: Sermons Homilies on the Gospel of John 1-40 (Vol. 3:12, s. 39-54). Hyde Park, N.Y: New City Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Bultmann, R. (1953). The task of Demythologizing the New Testament and Mythology. I H. W. Bartsch (Red.), Kerygma and myth: A theological debate (s. 1-44). New York: Harper & Row. (Kompendium)
 • Buttrick, D. (2000). Speaking parables: A homiletic guide (s. 39-57). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Collins, J. J. (2005). The Bible after Babel: Historical criticism in a postmodern age (s. 53-74). Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Publ. Bibliotek (Kompendium)
 • Craddock, F. B. (2001). As one without authority (4th utg., s. 95-112). St. Louis, Mo: Chalice Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Edwards, O. C. (2004). A history of preaching (s. 3-48, 100-121). Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Graff-Kallevåg, K. & Henriksen, J.-O. (2018). Jesus og kaptein Sabeltann (upublisert manus). (Se Canvas)
 • Guttormsen, A. L. M. (2019). 1. mai. Nytt norsk kirkeblad: For teologi og praksis, 47, s. 147-150. Bibliotek (Kompendium). Hentet 2019-12-03 fra www.tf.uio.no
 • Hays, R. (2003). Reading Scripture in Light of the Resurrection. I E. F. Davis & R. B. Hays (Red.), The art of reading Scripture (s. 216-238). Grand Rapids, MI: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Hengel, M. (2008). The Prologue of the Gospel of John as the Gateway to Christological Truth. I R. Bauckham & C. Mosser (Red.), The Gospel of John and Christian theology (s. 265-294). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Hultgren, A. J. (2000). The parables of Jesus: A commentary (s. 181-199, 453-464). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Innerdal, G. (2019). 1. mai 2019. Luthersk kirketidende, 154(6), s. 143-145. Bibliotek (Kompendium).
 • Jakobsen, R. N. & Øierud, G. L. (2009). Prekenbeskrivelse: Forstå - formidle - forbedre - forkynne (s. 15-110). Oslo: Høyskoleforlaget. Bibliotek
 • Kim, S. (2019). Jesus and the missional movement in Galilee: Markan spatial presentation and its hermeneutical significance (s. 1-24). Eugene, Oregon: Pickwick Publications. Bibliotek (Kompendium)
 • Kjeldsen, J. (2015). Retorikk i vår tid: En innføring i moderne retorisk teori (5. oppl. ie. ny utg., s. 15-50, 53-68, 115-150, 170-228, 297-332). Oslo: Spartacus, Scandinavian Academic Press. Bibliotek
 • Levenson, J. D. (2000). Liberation Theology and the Exodus. I A. O. Bellis & J. S. Kaminsky (Red.), Jews, Christians, and the theology of the Hebrew scriptures (s. 215-230). Atlanta, Ga: Society of Biblical Literature. Bibliotek (Kompendium)
 • Martinson, M. (2002). Predikans frälsning: Soteriologi och metod i nutida theologisk praktik. I M. Martinson (Red.), Mänsklig frälsning: Soteriologi i samtidsperspektiv (s. 75-104). Uppsala: Uppsala University. Bibliotek (Kompendium)
 • McClure, J. S. (2001). Other-wise preaching: A postmodern ethic for homiletics (s. 13-26). St. Louis, Mo: Chalice Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Pixley, J. V. (2000). History and particularity in reading the Hebrew Bible: A response to Jon D. Levenson. I A. O. Bellis & J. S. Kaminsky (Red.), Jews, Christians, and the theology of the Hebrew scriptures (s. 231-237). Atlanta, Ga: Society of Biblical Literature. Bibliotek (Kompendium)
 • Powell, M. (2010). Narrative Criticism. I J. B. Green (Red.), Hearing the New Testament: Strategies for interpretation (2. utg., s. 240-258). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Rhoads, D. M., Michie, D. & Dewey, J. (2012). Mark as story: An introduction to the narrative of a gospel (3rd utg., s. 63-72). Minneapolis, Minn: Fortress Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Westphal, M. (2009). Whose community? which interpretation?: Philosophical hermeneutics for the church (s. 27-86, 101-156). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Bibliotek
 • Wingren, G. (1960). Predikan: En principiell studie (2. utg., s. 1-19). Lund: Gleerup. (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift