NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL5710: Mellom tekst og preken: Teologi, hermeneutikk og retorikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Per Kristian Hovden Sætre (Per.K.Satre@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Forkynnelse utgjør en sentral del av prestetjenesten, ikke minst i protestantisk og luthersk tradisjon. Arbeidet med prekener, og andre former for forkynnelse og muntlig kommunikasjon, er et prisme for hermeneutiske, retoriske og teologiske problemstillinger.
 
Prestens arbeid med forkynnelse er innvevd i et mangfold av pastorale gjøremål, og omgangen med tekster, kontekst og utforming vil ofte ha preg av å være taus kunnskap opparbeidet gjennom lang øvelse. Samtidig er det viktig at en prest og teolog utvikler et språk for denne fagligheten, ikke minst for å kunne være i utvikling som fagperson og å bidra i veiledning med kolleger.
 
Emnet gir en unik mulighet til å arbeide både med det implisitte og eksplisitte i prekenprosessene. Utvikling av egne, og analyse av andres, prekener, kombineres med undervisning og felles refleksjon om det komplekse samspillet mellom bibeltekstene, egne forutsetninger, aktuell kontekst, tilhørernes situasjon, den retoriske utforming osv.
 
Studieprogramtilhørlighet
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi, høyere grad.
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL2110, TEOL2210 og TEOL2510, eller tilsvarende.
 
Arbeidsform og organisering
Emnet inneholder blant annet:
 • Innføringskurs i prekenbeskrivelse.
 • Gruppebasert arbeid med beskrivelse av den holdte preken og analyse av prekenmanus/transkribert preken.
 • Forelesninger om retoriske og hermeneutiske temaer historisk og aktuelt.
 • Tverrfaglige seminarer om hermeneutiske og teologiske temaer som aktualiseres i kristen gudstjenestepreken.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Obligatorisk oppmøte (minimum 75 %) i all undervisning.
 • Holde preken over oppgitt tekst, og innen angitt frist legge frem prekenmanuskript eller transkribert preken i gruppe.
 • Levere skriftlig beskrivelse av de andre prekenene i gruppa, etter nærmere angitt mal.
 • Levere forslag til problemstilling, disposisjon og litteratur for faglig oppgave.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell faglig oppgave (4000-4500 ord) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering må studenten levere oppgave innen angitt frist. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om hermeneutiske og retoriske problemstillinger i prekenarbeid, historisk og aktuelt
 • inngående kunnskap om teologiske temaer som aktualiseres i kristen forkynnelse.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • forberede, holde og motta tilbakemelding på en preken
 • analysere og gi tilbakemelding på andres prekener ut fra retoriske, hermeneutiske og teologiske perspektiver
 • reflektere tverrfaglig over sentrale teologiske temaer i samspillet mellom tekstarbeid og forkynnelsessituasjon

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • (2016). Utvalgte artikler fra debatten om fortapelse i VL/Dagen oktober 2016. (Se Canvas)
 • Allison, D. C. (2005). Resurrecting Jesus: The earliest Christian tradition and its interpreters (s. 56-100). New York: T&T Clark. Bibliotek (Kompendium)
 • Augustinus, A. Confessiones (Bok 3, kap. 1-5; Bok 6, kap. 1-5). (Se Canvas)
 • Augustinus, A. De doctrina christiana. Bok 4, avsnitt 1-60. (Se Canvas)
 • Bultmann, R. (1953). The task of Demythologizing the New Testament and Mythology. I H. W. Bartsch (Red.), Kerygma and myth: A theological debate (s. 1-44). New York: Harper & Row. (Kompendium)
 • Craddock, F. B. (2001). As one without authority (4th utg., s. 95-112). St. Louis, Mo: Chalice Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Edwards, O. C. (2004). A history of preaching (s. 3-48, 100-121). Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Hays, R. (2003). Reading Scripture in Light of the Resurrection. I E. F. Davis & R. B. Hays (Red.), The art of reading Scripture (s. 216-238). Grand Rapids, MI: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Henriksen, J.-O. & Sandnes, K. O. (2016). Jesus as healer: A gospel for the body (s. 25-60, 187-220, 221-247). Grand Rapids, Mich: William B. Eerdmans Publishing Company. Bibliotek
 • Hilkert, M. C. (1997). Naming grace: Preaching and the sacramental imagination (s. 71-88). New York: Continuum. Bibliotek (Kompendium)
 • Jakobsen, R. N. & Øierud, G. L. (2009). Prekenbeskrivelse: Forstå - formidle - forbedre - forkynne (s. 15-110). Oslo: Høyskoleforlaget. Bibliotek
 • Kjeldsen, J. (2015). Retorikk i vår tid: En innføring i moderne retorisk teori (5. oppl. ie. ny utg., s. 15-50, 53-68, 115-150, 170-228, 297-332). Oslo: Spartacus, Scandinavian Academic Press. Bibliotek
 • Levenson, J. D. (1993). The death and resurrection of the beloved son: The transformation of child sacrifice in Judaism and Christianity (s. 200-232). New Haven: Yale University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • McClure, J. S. (2001). Other-wise preaching: A postmodern ethic for homiletics (s. 13-26). St. Louis, Mo: Chalice Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Nielsen, K. (2013). The Violent God of the Old Testament: Reading Strategies and Responsibility. I M. Zehnder & H. Hagelia (Red.), Encountering violence in the Bible (s. 207-215). Sheffield: Sheffield Phoenix Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Volf, M. (2008). Johannine Dualism and Contemporary Pluralism. I R. Bauckham & C. Mosser (Red.), The Gospel of John and Christian theology (s. 19-50). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Westphal, M. (2009). Whose community? which interpretation?: Philosophical hermeneutics for the church (s. 27-86, 101-156). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Bibliotek
 • Wingren, G. (1960). Predikan: En principiell studie (2. utg., s. 1-19). Lund: Gleerup. (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift