Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5710: Mellom tekst og preken: Teologi, hermeneutikk og retorikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ole Jakob Filtvedt (Ole.J.Filtvedt@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Forkynnelse utgjør en sentral del av prestetjenesten, ikke minst i protestantisk og luthersk tradisjon. Arbeidet med prekener, og andre former for forkynnelse og muntlig kommunikasjon, er et prisme for hermeneutiske, retoriske og teologiske problemstillinger.
 
Prestens arbeid med forkynnelse er innvevd i et mangfold av pastorale gjøremål, og omgangen med tekster, kontekst og utforming vil ofte ha preg av å være taus kunnskap opparbeidet gjennom lang øvelse. Samtidig er det viktig at en prest og teolog utvikler et språk for denne fagligheten, ikke minst for å kunne være i utvikling som fagperson og å bidra i veiledning med kolleger.
 
Emnet gir en unik mulighet til å arbeide tverrfaglig med de prosessene som finner sted «mellom tekst og preken». Utvikling av egne, og analyse av andres, prekener, kombineres med undervisning og felles refleksjon om det komplekse samspillet mellom bibeltekstene, egne forutsetninger, aktuell kontekst, tilhørernes situasjon, kirkeåret, den retoriske utforming osv.
 
Studieprogramtilhørlighet
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi, høyere grad.
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL2120 , TEOL2210 og TEOL2510, eller tilsvarende.
 
Arbeidsform og organisering
Emnet inneholder blant annet:
 • Introduksjonsforelesninger, knyttet til prekenbeskrivelse som metode, retorikk og hermeneutikk i kristen forkynnelse, og de evangelietekstene det forkynnes over i dette emnet.
 • Prekengruppe, hvor studentene holder en preken hver og gir hverandre beskrivelse av prekenens muntlige form.
 • Fremleggsseminar, der prekener og prekenbeskrivelser legges frem og diskuteres..

Studiekrav

 
 For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Obligatorisk oppmøte (minimum 75 %) på introduksjonsforelesningene, og obligatorisk oppmøte og deltakelse på prekengruppen og fremleggseminaret knyttet til egen prekenbeskrivelse.
 • Holde preken over oppgitt tekst, og innen angitt frist legge frem prekenmanuskript eller transkribert preken i gruppe. Prekenmanuskriptet vurderes som godkjent/ikke-godkjent i henhold til en mal som innneholder en minimumsbeskrivelse av hva det er vi forventer (se canvas).
 • Levere og få godkjent utkast til skriftlig prekenanalyse, etter nærmere angitt mal og innen gitt frist.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.
 

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave (4000 - 6000 ord) som eksamensform. Oppgaven er en bearbeidet variant av den tidligere innleverte prekenanalysen. For å få avsluttende vurdering må studenten levere oppgave innen angitt frist. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • Inngående kunnskap om hvordan teologi kommer til uttrykk i og gjennom prekenpraksis.
 • inngående kunnskap om hermeneutiske og retoriske problemstillinger i prekenarbeid
 • inngående kunnskap om bibeltekstene det forkynnes over.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • forberede, holde og motta tilbakemelding på en preken
 • reflektere over egen prekenpraksis, og samspillet mellom retorikk, hermeneutikk og teologi i egen forkynnelse.
 • analysere og gi tilbakemelding på andres prekener ut fra retoriske, hermeneutiske og teologiske perspektiver
 • reflektere tverrfaglig over sentrale teologiske temaer i samspillet mellom tekstarbeid og forkynnelsessituasjon
 • tolke de bibeltekstene det forkynnes over i emnet

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Angel, S. (2014). Ordet og prekenen. I G. Hellemo (Red.), Gudstjeneste på ny (s. 50-70). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Bultmann, R. (2001). Er forutsetningsløs eksegese mulig?. I S. Lægreid, T. Skorgen & E. B. Hagen (Red.), Hermeneutisk lesebok (s. 107-114). Oslo: Spartacus. Bibliotek (Kompendium)
 • Campbell, C. L. & Cilliers, J. ([2012], 2020). Preaching fools: The Gospel as a rhetoric of folly. Waco, Tex.: Baylor University Press. Bibliotek
 • Gadamer, H.-G. (2001). Fra sannhet og metode. I S. Lægreid, T. Skorgen & E. B. Hagen (Red.), Hermeneutisk lesebok (s. 115-136). Oslo: Spartacus. Bibliotek (Kompendium)
 • Jakobsen, R. N. & Øierud, G. L. (2009). Prekenbeskrivelse: Forstå - formidle - forbedre - forkynne (s. 15-110). Oslo: Høyskoleforlaget. Bibliotek
 • Kjeldsen, J. E. (2014). Hva er retorikk?. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Lægreid, S. & Skorgen, T. (2006). Hermeneutikk: En innføring (s. 7-38). Oslo: Spartacus. Bibliotek (Kompendium)
 • Ricoeur, P. (2001). Hva er en tekst? å forstå og forklare. I S. Lægreid, T. Skorgen & E. B. Hagen (Red.), Hermeneutisk lesebok (s. 39-59). Oslo: Spartacus. Bibliotek (Kompendium)
 • Skjevesland, O. (1995). Det skapende ordet: En prekenlære (s. 131-172). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra urn.nb.no
 • Stenström, H. (2004). Den irriterande rösten: Ett feministisk exegetisk bidrag til samtalet om Bibeln som norm. I A.-L. Eriksson (Red.), Tolkning för livet: Åtta teologer om Bibelns autoritet (s. 66-90). Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Svenungsson, J. (2004). Bibeln och den radikala hermeneutiken. I A.-L. Eriksson (Red.), Tolkning för livet: Åtta teologer om Bibelns autoritet (s. 193-214). Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift