Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5710: Mellom tekst og preken: Teologi, hermeneutikk og retorikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ole Jakob Filtvedt (Ole.J.Filtvedt@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Forkynnelse utgjør en sentral del av prestetjenesten, ikke minst i protestantisk og luthersk tradisjon. Arbeidet med prekener, og andre former for forkynnelse og muntlig kommunikasjon, er et prisme for hermeneutiske, retoriske og teologiske problemstillinger.
 
Prestens arbeid med forkynnelse er innvevd i et mangfold av pastorale gjøremål, og omgangen med tekster, kontekst og utforming vil ofte ha preg av å være taus kunnskap opparbeidet gjennom lang øvelse. Samtidig er det viktig at en prest og teolog utvikler et språk for denne fagligheten, ikke minst for å kunne være i utvikling som fagperson og å bidra i veiledning med kolleger.
 
Emnet gir en unik mulighet til å arbeide tverrfaglig med de prosessene som finner sted «mellom tekst og preken». Utvikling av egne, og analyse av andres, prekener, kombineres med undervisning og felles refleksjon om det komplekse samspillet mellom bibeltekstene, egne forutsetninger, aktuell kontekst, tilhørernes situasjon, kirkeåret, den retoriske utforming osv.
 
Studieprogramtilhørlighet
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi, høyere grad.
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL2120TEOL2210 og TEOL2510, eller tilsvarende.
 
Arbeidsform og organisering
Emnet inneholder blant annet:
 • Introduksjonsforelesninger, knyttet til prekenbeskrivelse som metode, retorikk og hermeneutikk i kristen forkynnelse, og de evangelietekstene det forkynnes over i dette emnet.
 • Prekengruppe, hvor studentene holder en preken hver og gir hverandre beskrivelse av prekenens muntlige form.
 • Fremleggsseminar, der prekener og prekenbeskrivelser legges frem og diskuteres..

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Obligatorisk oppmøte (minimum 75 %) på introduksjonsforelesningene, og obligatorisk oppmøte og deltakelse på prekengruppen og fremleggseminaret knyttet til egen prekenbeskrivelse.
 • Holde preken over oppgitt tekst, og innen angitt frist legge frem prekenmanuskript eller transkribert preken i gruppe. Prekenmanuskriptet vurderes som godkjent/ikke-godkjent i henhold til en mal som innneholder en minimumsbeskrivelse av hva det er vi forventer (se canvas).
 • Levere skriftlig prekenbeskrivelse, etter nærmere angitt mal og innen gitt frist.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.
 

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell faglig oppgave (4000 - 6000 ord) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering må studenten levere oppgave innen angitt frist. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • Inngående kunnskap om hvordan teologi kommer til uttrykk i og gjennom prekenpraksis.
 • inngående kunnskap om hermeneutiske og retoriske problemstillinger i prekenarbeid
 • inngående kunnskap om bibeltekstene det forkynnes over.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • forberede, holde og motta tilbakemelding på en preken
 • reflektere over egen prekenpraksis, og samspillet mellom retorikk, hermeneutikk og teologi i egen forkynnelse.
 • analysere og gi tilbakemelding på andres prekener ut fra retoriske, hermeneutiske og teologiske perspektiver
 • reflektere tverrfaglig over sentrale teologiske temaer i samspillet mellom tekstarbeid og forkynnelsessituasjon
 • tolke de bibeltekstene det forkynnes over i emnet

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Augustinus, A. Confessiones (Bok 3, kap. 1-5; Bok 6, kap. 1-5). (Se Canvas)
 • Augustinus, A. De doctrina christiana. Bok 4, avsnitt 1-60. (Se Canvas)
 • Augustinus, A. (2009). The works of Saint Augustine: A translation for the 21st century: Pt. 3 Vol. 12: Sermons Homilies on the Gospel of John 1-40 (Vol. 3:12, s. 39-54). Hyde Park, N.Y: New City Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Bultmann, R. (1953). The task of Demythologizing the New Testament and Mythology. I H. W. Bartsch (Red.), Kerygma and myth: A theological debate (s. 1-44). New York: Harper & Row. (Kompendium)
 • Buttrick, D. (2000). Speaking parables: A homiletic guide (s. 39-57). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Collins, J. J. (2005). The Bible after Babel: Historical criticism in a postmodern age (s. 53-74). Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Publ. Bibliotek (Kompendium)
 • Craddock, F. B. (2001). As one without authority (4th utg., s. 95-112). St. Louis, Mo: Chalice Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Edwards, O. C. (2004). A history of preaching (s. 3-48, 100-121). Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Graff-Kallevåg, K. & Henriksen, J.-O. (2018). Jesus og kaptein Sabeltann (upublisert manus). (Se Canvas)
 • Guttormsen, A. L. M. (2019). 1. mai. Nytt norsk kirkeblad: For teologi og praksis, 47, s. 147-150. Bibliotek (Kompendium). Hentet 2019-12-03 fra www.tf.uio.no
 • Hays, R. (2003). Reading Scripture in Light of the Resurrection. I E. F. Davis & R. B. Hays (Red.), The art of reading Scripture (s. 216-238). Grand Rapids, MI: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Hengel, M. (2008). The Prologue of the Gospel of John as the Gateway to Christological Truth. I R. Bauckham & C. Mosser (Red.), The Gospel of John and Christian theology (s. 265-294). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Hultgren, A. J. (2000). The parables of Jesus: A commentary (s. 181-199, 453-464). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Innerdal, G. (2019). 1. mai 2019. Luthersk kirketidende, 154(6), s. 143-145. Bibliotek (Kompendium).
 • Jakobsen, R. N. & Øierud, G. L. (2009). Prekenbeskrivelse: Forstå - formidle - forbedre - forkynne (s. 15-110). Oslo: Høyskoleforlaget. Bibliotek
 • Kim, S. (2019). Jesus and the missional movement in Galilee: Markan spatial presentation and its hermeneutical significance (s. 1-24). Eugene, Oregon: Pickwick Publications. Bibliotek (Kompendium)
 • Kjeldsen, J. (2015). Retorikk i vår tid: En innføring i moderne retorisk teori (5. oppl. ie. ny utg., s. 15-50, 53-68, 115-150, 170-228, 297-332). Oslo: Spartacus, Scandinavian Academic Press. Bibliotek
 • Levenson, J. D. (2000). Liberation Theology and the Exodus. I A. O. Bellis & J. S. Kaminsky (Red.), Jews, Christians, and the theology of the Hebrew scriptures (s. 215-230). Atlanta, Ga: Society of Biblical Literature. Bibliotek (Kompendium)
 • Martinson, M. (2002). Predikans frälsning: Soteriologi och metod i nutida theologisk praktik. I M. Martinson (Red.), Mänsklig frälsning: Soteriologi i samtidsperspektiv (s. 75-104). Uppsala: Uppsala University. Bibliotek (Kompendium)
 • McClure, J. S. (2001). Other-wise preaching: A postmodern ethic for homiletics (s. 13-26). St. Louis, Mo: Chalice Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Pixley, J. V. (2000). History and particularity in reading the Hebrew Bible: A response to Jon D. Levenson. I A. O. Bellis & J. S. Kaminsky (Red.), Jews, Christians, and the theology of the Hebrew scriptures (s. 231-237). Atlanta, Ga: Society of Biblical Literature. Bibliotek (Kompendium)
 • Powell, M. (2010). Narrative Criticism. I J. B. Green (Red.), Hearing the New Testament: Strategies for interpretation (2. utg., s. 240-258). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Rhoads, D. M., Michie, D. & Dewey, J. (2012). Mark as story: An introduction to the narrative of a gospel (3rd utg., s. 63-72). Minneapolis, Minn: Fortress Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Westphal, M. (2009). Whose community? which interpretation?: Philosophical hermeneutics for the church (s. 27-86, 101-156). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Bibliotek
 • Wingren, G. (1960). Predikan: En principiell studie (2. utg., s. 1-19). Lund: Gleerup. (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift