Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5610: Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Overlappende emner | Overlappende emner | Studiekrav | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Jeppe Bach Nikolajsen (Jeppe.B.Nikolajsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
2-årige masterprogrammer - Master in Religion, Society and Global Issues
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste E, Liste F

Generell informasjon

Dette emnet vil fokusere på de hovedspørsmål som missiologien arbeider med. De ulike "paradigmer" innen misjonsforståelsen fra oldtiden til i dag vil bli analysert og vurdert med sikte på å møte de utfordringer som kirken står overfor i dagens misjonssituasjon. Dette vil bl. a. innbefatte den teologiske begrunnelse for misjon, misjonal ekklesiologi, misjonens forhold til andre religioner og åndelig konflikt, kontekstualisering, misjonens sosiale engasjement for fattigdom, fred og frigjøring, økumenikk og eskatologi. En vil drøfte de svarene som gis innenfor de store kristne tradisjonene; den ortodokse, katolske, protestantisk økumeniske, evangelikale og pentekostale. Siktemålet er å utvikle en misjonsteologi som både er bibelsk forankret og relevant i vår tids globale kontekst. 

Overlappende emner

Deler av TEOL5610 Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien overlapper med MV602 Misjon i forandring - hovedspørsmål i misjonsteologien. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har MV602 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5610 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 • Få godkjent en bokrapport (ca. 2000 ord) levert innen en fastsatt frist.
 • Ha godkjent oppmøte i undervisningen (minimum 75%)
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5610 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. Ved skriftlig eksamen anvendes hjelpemidlene beskrevet i Liste E.
 
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KNOWLEDGE
The student has:
 • thorough knowledge of the theological basis for mission.
 • thorough knowledge of how the church in its different confessional traditions down through history has understood and prac-tised its missionary obligation.
 • thorough knowledge of different mission paradigms and the main issues in mission theology.
 • thorough knowledge of the main factors in church and society that have influenced the mission theology and practice of the church.
 
SKILLS
The student can:
 • deal critically with various historical and contemporary sources within missiology in order to formulate arguments.
 • utilize existing theories in the field and apply them on theoretical and practical problems.
 • discuss critically main issues in missiology.
 • contribute to the on-going development of a missiology for our time.
 
GENERAL COMPETENCE
The student can:
 • analyze historical and contemporary missiological problems.
 • master terminology of the field of missiology and to communicate about main issues in missiology.
 • communicate about main missiological issues, both with specialists and the general public.
 • contribute to new thinking in the field of missiology.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Clarke, S. (2012). The task, method and content of Asian theologies. I P. Rajkumar (Red.), Asian theology on the way: Christianity, culture and context (s. 3-22). London: SPCK. Bibliotek (Kompendium)
 • Draper, J. (2000). The Bishop and the Bricoleur: Bishop John William Colenso's Commentary on Romans and Magema Kamagwaza Fuze's The Black People and Whence they Came. I G. O. West & M. W. Dube Shomanah (Red.), The Bible in Africa: Transactions, trajectories, and trends (s. 415-454). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium)
 • Goheen, M. W. (2014). Introducing Christian mission today: Scripture, history and issues (s. 15-224). Downers Grove, Ill.: IVP Academic. Bibliotek
 • Grau, M. (2011). Rethinking mission in the postcolony: Salvation, society and subversion (VI-135, 206-289). London: T & T Clark. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Kärkkäinen, V.-M. (2013). Spirit(s) in Contemporary Christian Theology: An Interim Report of the Unbinding of Pneumatology. I V.-M. Kärkkäinen, K. Kim & A. Yong (Red.), Interdisciplinary and Religio-Cultural Discourses on a Spirit-Filled World: Loosing the Spirits (s. 29-53). New York: Palgrave Macmillan. Bibliotek (Kompendium)
 • Lienemann-Perrin, C. (2004). The biblical foundations for a feminist and participatory theology of mission. International review of mission, 93(368), s. 17-34. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Lindenfeld, D. F. & Richardson, M. (Red.) (2012). Beyond conversion and syncretism: Indigenous encounters with missionary Christianity, 1800-2000 (s. 51-77, 243-298). New York: Berghahn Books. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Longchar, W. (2012). Indigenous theology in Asia: Issues and perspectives. I P. Rajkumar (Red.), Asian theology on the way: Christianity, culture and context (s. 83-96). London: SPCK. Bibliotek (Kompendium)
 • Meyer, B. (2002). Christianity and the Ewe nation: German Pietist missionaries, Ewe converts and the politics of culture. Journal of Religion in Africa, 32(2), s. 167-199. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Nikolajsen, J. B. (2015). The distinctive identity of the Church: A constructive study of the post-Christendom theologies of Lesslie Newbigin and John Howard Yoder (s. 3-193). Eugene, Or.: Pickwick Publications. Bibliotek
 • Phan, P. C. (2008). World Christianity and Christian mission: Are they compatible? Insights from the Asian churches. International Bulletin of Missionary Research, 32(4), s. 193-200. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Pui-lan, K. (2012). Postcolonial Asian feminist theologies. I P. Rajkumar (Red.), Asian theology on the way: Christianity, culture and context (s. 41-47). London: SPCK. Bibliotek (Kompendium)
 • Rajkumar, P. (2012). Dalit Theology: The Untouched touching theology. I P. Rajkumar (Red.), Asian theology on the way: Christianity, culture and context (s. 132-141). London: SPCK. Bibliotek (Kompendium)
 • Rieger, J. (2004). Theology and mission between neocolonialism and postcolonialism. Mission Studies, 21(2), s. 201-227. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Sugirtharajah, R. S. (2005). The Bible and empire: Postcolonial explorations (s. 145-191). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Thompson, D. M. (2008). Introduction: Mapping Asian Christianity in the Context of World Christianity. I S. C. H. Kim (Red.), Christian theology in Asia (s. 3-21). New York: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift