Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5610: Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Overlappende emner | Overlappende emner | Studiekrav | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Jeppe Bach Nikolajsen (Jeppe.B.Nikolajsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste E, Liste F

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

Dette emnet vil fokusere på de hovedspørsmål som missiologien arbeider med. De ulike "paradigmer" innen misjonsforståelsen fra oldtiden til i dag vil bli analysert og vurdert med sikte på å møte de utfordringer som kirken står overfor i dagens misjonssituasjon. Dette vil bl. a. innbefatte den teologiske begrunnelse for misjon, misjonal ekklesiologi, misjonens forhold til andre religioner og åndelig konflikt, kontekstualisering, misjonens sosiale engasjement for fattigdom, fred og frigjøring, økumenikk og eskatologi. En vil drøfte de svarene som gis innenfor de store kristne tradisjonene; den ortodokse, katolske, protestantisk økumeniske, evangelikale og pentekostale. Siktemålet er å utvikle en misjonsteologi som både er bibelsk forankret og relevant i vår tids globale kontekst. 

Overlappende emner

Deler av TEOL5610 Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien overlapper med MV602 Misjon i forandring - hovedspørsmål i misjonsteologien. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har MV602 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5610 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 • Få godkjent en bokrapport (ca. 2000 ord) levert innen en fastsatt frist.
 • Ha godkjent oppmøte i undervisningen (minimum 75%)
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5610 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. Ved skriftlig eksamen anvendes hjelpemidlene beskrevet i Liste E.
 
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KNOWLEDGE
The student has:
 • thorough knowledge of the theological basis for mission.
 • thorough knowledge of how the church in its different confessional traditions down through history has understood and prac-tised its missionary obligation.
 • thorough knowledge of different mission paradigms and the main issues in mission theology.
 • thorough knowledge of the main factors in church and society that have influenced the mission theology and practice of the church.
 
SKILLS
The student can:
 • deal critically with various historical and contemporary sources within missiology in order to formulate arguments.
 • utilize existing theories in the field and apply them on theoretical and practical problems.
 • discuss critically main issues in missiology.
 • contribute to the on-going development of a missiology for our time.
 
GENERAL COMPETENCE
The student can:
 • analyze historical and contemporary missiological problems.
 • master terminology of the field of missiology and to communicate about main issues in missiology.
 • communicate about main missiological issues, both with specialists and the general public.
 • contribute to new thinking in the field of missiology.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Duraisingh, C. (2010). From Church-shaped mission to mission-shaped Church. Anglican theological review, 92(1), s. 7-28. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Elton, T. M. (2013). Mergers and possibilities: The intersection of missiology and youth ministry. Missiology: An international review, 41(1), s. 62-73. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Goheen, M. W. (2014). Introducing Christian mission today: Scripture, history and issues (s. 15-224). Downers Grove, Ill.: IVP Academic. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Lings, G. (2017). Encountering the day of small things (s. 4-35). Sheffield: Church Army.. Hentet fra churcharmy.org
 • Martin, R. K. (2019). New ways of being Church: The promise of fresh expressions. International Journal of Practical Theology, 23(2), s. 287-305. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Miller-McLemore, B. J. (Red.) (2012). The Wiley-Blackwell companion to practical theology (s. 422-431, 463-554, ). Malden, MA: Wiley-Blackwell. Bibliotek
 • Nikolajsen, J. B. (2015). The distinctive identity of the Church: A constructive study of the post-Christendom theologies of Lesslie Newbigin and John Howard Yoder (s. 3-193). Eugene, Or.: Pickwick Publications. Bibliotek
 • Walton, R. L. (2012). The reflective disciple: Learning to live as faithful followers of Jesus in the twenty-first century. London: SCM Press. Bibliotek
 • Weber, S. (2017). Decolonising youth ministry models?: Challenges and opportunities in Africa. HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 73(4), e1-e10. Bibliotek. Hentet fra doi.org

> PDF-versjon for utskrift