Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5580: Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Fredrik Saxegaard (Fredrik.Saxegaard@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
2-årige masterprogrammer - Master i teologi
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Hva er ledelse og hva er god ledelse? Hvorfor har interessen for ledelse økt så voldsomt i vår tid, og hvordan bør vi forstå og praktisere ledelse i kirkelige og ideelle kontekster?
Emnet gir kunnskap om disse spørsmålene. Målet er at studentene skal bli kjent med viktig teoriutvikling innen ledelsesfaget og sette denne i fruktbar forbindelse med egen profesjonsfaglighet. Emnet gir mulighet til å bli bedre kjent med studenter på andre kirkelige profesjonsprogrammer, og utforske ledelsesutfordringer i fellesskap.
Emnet er delt inn i tre hovedtemaer: Ledelse som ansvar for medarbeidere og fellesskap, ledelse som forhandling av mandat og rolle, og ledelse som ansvar for helhet, endring og retning. Under disse overskriftene tar emnet bl.a. opp ekklesiologiske temaer, arbeidsmiljø og kultur, frivillighet, team, konflikt, «jeg – en leder?», kjønn, personlighet og lederrolle, profesjonsteori, og teorier om ledelse, strategi og endring.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon opp mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten få godkjent (se semesterark for nærmere beskrivelse og krav):
 • Fremmøte og deltakelse i undervisning og gruppearbeid. Det er krav om 100 % oppmøte. Emneansvarlig kan godkjenne inntil 25 % fravær etter begrunnet søknad.
 • Kortprøve over avgrenset del av litteraturen (inntil 350 sider).
 • Skrive faglig oppgave, 2800-4000 ord, i henhold til mal.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5580 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • Inngående kunnskap om ledelse i menighet og ideelle organisasjoner, med vekt på samspill mellom profesjoner og ledelse av frivillige
 • Inngående kunnskap om teamteori og ledelse i/av team 
 • Kunnskap om kjønn og ledelse 
 • Kunnskap om strategisk ledelse
 • Kunnskap om maktteori, konfliktforebygging og håndtering av konflikt
 • Kunnskap om ledelse av læringsprosesser
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • samhandle i team
 • forstå og utvikle egen ledelses- og samhandlingsatferd i lys av relevant teori 
 • bidra i ledelsesprosesser med bakgrunn i egen profesjonskunnskap (hhv. teologi, diakonivitenskap og utdanningsvitenskap) 
 • analysere en institusjonell/organisatorisk kontekst gjennom å forstå sitt mandat/sin rolle, bidra til utvikling av gode fellesskap, og tolke og utvikle virksomhetens identitet og mål
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Andersen, E. & Lindhardt, M. (2010). Ledelse af tro: Folkekirken som virksomhed og netværk (s. 17-159, 181-197). København: Gyldendal. Bibliotek
 • Cummings, S. (2008). Strategy: Past, Present, Future. I D. Barry & H. Hansen (Red.), The SAGE Handbook of New Approaches in Management and Organization (s. 184-194). Los Angeles: Sage. Bibliotek (Kompendium)
 • Edgardh, N. (2015). (De)gendering Ecclesiology: Reflections on the Church as a Gendered Body. I S. Fahlgren & J. Ideström (Red.), Ecclesiology in the trenches: Theory and method under construction (s. 193-207). Pickwick Publications. Bibliotek (Kompendium)
 • Fauske, H. (2008). Profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 31-53). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Fretheim, K. (Red.) (2014). Ansatte og frivillige: Endringer i Den norske kirke (s. 1-56). Oslo: IKO-forl. Bibliotek
 • Grint, K., Jones, O. S. & Holt, C. (2017). What is Leadership: Person, Result, Postition or Process, or All or None of These?. I J. Storey (Red.), The Routledge Companion to Leadership (s. 3-20). New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Bibliotek (Se Canvas)
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (s. 61-109, 125-147). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Hetland, H. . & Hetland, J. (2011). Basale psykologiske behov i arbeidslivet: Autonomi, kompetanse og tilhørighet. I S. Einarsen & A. Skogstad (Red.), Det Gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer (2. utg., s. 104-119). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Ladegård, G. & Vabo, S. I. (2011). Ledelse, styring og verdier. Magma, 14(1), s. 23-31. Bibliotek. Hentet 2019-05-10 fra www.magma.no
 • Nonaka, I., Toyama, R. & Konno, N. (2000). SECI, Ba and Leadership: A Unified Model of Dynamic Knowledge Creation. Long Range Planning, 33(1), s. 5-34. Bibliotek (Kompendium).
 • Ottesen, E. & Møller, J. (2006). Distribuert ledelse som begrep og forskningsperspektiv. I K. Sivesind, G. Skedsmo & G. Langfeldt (Red.), Utdanningsledelse (s. 136-147). Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Ridderspore, B. & Lundberg, J. (2016). Church Leadership and the Management of Meaning in Times of Change: Notes from the Inside. I H. Askeland & U. Schmidt (Red.), Church reform and leadership of change (s. 56-74). Eugene, Or: Pickwick. Bibliotek (Kompendium)
 • Sirris, S. (2018). "Så lenge vi er med i et utviklingsprosjekt skjer det noe": Ti års erfaring med systematisk menighetsutvikling i Den norske kirke i en kontekst av ekklesiologisk og organisatorisk endring. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 45(3), s. 213-237. Bibliotek.
 • Sirris, S. (2015). Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert modell for kirkelig frivillighetsledelse. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2, s. 1-21. Bibliotek. Hentet fra sjlt-journal.com
 • Sjøvold, E. (2010). Ledelse og utvikling av høyytelsesteam - et spørsmål om mestring av kompleksitet og balanse. Scandinavian journal of organizational psychology, 2(1), s. 27-36. Bibliotek. Hentet 2014-05-28 fra sjop.no
 • Sortland, N. & Einarsen, S. (2011). Mellommenneskelige konflikter: Årsaker og kommunikasjonsmønstre. I S. Einarsen & A. Skogstad (Red.), Det Gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer (2. utg., s. 138-163). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Strand, T. (2007). Ledelse, organisasjon og kultur (2. utg., s. 351-383). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Sutton, A., Allinson, C. . & Williams, H. (2013). Personality type and work-related outcomes: An exploratory application of the Enneagram model. European management journal, 31(3), s. 234-249. Bibliotek (Se Canvas).

> PDF-versjon for utskrift