NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL5575: Tros- og livsfortelling

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav2019-12-31 31. des. 20192019-05-01 1. mai 2019

Generell informasjon

Deltakelse i emnet gir mulighet til å fordype seg i arbeid med egen livs- og trosfortelling i møte med teologi i spenningen mellom teori og praksis. Emnet skal bidra til økt forståelse av egen person og rolle/identitet som fremtidig prest gjennom arbeid med egne og andres tros- og livsfortellinger, individuelt og i gruppe.
 
Emnet gir perspektiver på livsfortelling, tro og trosutvikling, gudsbilder, identitet og selvbilde. Det hentes perspektiver fra religionspsykologi, sjelesorg og pastorallære.
Emnet er et valgemne i studieprogrammet profesjonsstudiet i teologi. For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL2510. Emnet tilbys primært til studenter som har avsluttet lavere grad i profesjonsstudiet.
 
Arbeidsform og organisering:
Emnet går over to semestre. Det legges opp til en innledende og en avsluttende forelesning i plenum hvert semester, samt seks gruppesamlinger hvert semester. Det forventes at studentene forbereder en refleksjon (ca 400 ord) basert på oppsatt litteratur til hver gruppesamling. Refleksjonen leveres på e-post til gruppeleder innen kl. 14 to dager før gruppesamlingen. Mot slutten av emnets første semester skal studenten ha en individuell samtale med gruppeleder. Det skal også leveres tre skriftlige arbeider i løpet av kurset: to refleksjonsnotat og en bokrapport.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Delta i undervisning og gruppe (minst 75 % oppmøte)
 • Levere refleksjonsnotat (400 ord) til hver gruppesamling
 • Første semester: levere refleksjonsnotat om egen tros- og livsfortelling (1200-1500 ord) innen fastsatt frist. Se mal i semesterark.
 • Første semester: individuell samtale med gruppeleder med bakgrunn i innlevert notat
 • Andre semester: levere bokrapport fra valgt litteratur (1200-1500 ord) innen fastsatt frist. Se mal i semesterark.
 • Andre semester: levere refleksjonsnotat om egen prosess gjennom emnet, notatet skal også gjør bruk av emnets litteratur (2500 ord). Se mal i semesterark.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5575 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått"/"ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • God kunnskap om og forståelse for betydningen av livs- og troshistorie i møte med prestetjeneste
 • God kunnskap om narrativ teori
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • Reflektere over egen tros- og livsfortelling i lys av litteratur i ulike sjangre
 • Reflektere over egne gudsbilder og egen teologi
 • Reflektere over eget selvbilde og identitet
 • Gi tilbakemeldinger på medstudenters tros- og livsfortelling
 • Ta imot andres perspektiver på egen tros- og livsfortelling

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Engedal, L. G. (2003). Mange fortellinger - ett liv: Momenter til belysning av narrativ teori. Tidsskrift for sjelesorg, 23(3), s. 165-179. Bibliotek (Kompendium).
 • Evans, R. H. (2015). Searching for Sunday: Loving, leaving, and finding the Church. Nashville: Thomas Nelson. Bibliotek
 • Halstensen, K. (2014). Når mennesker knytter bånd til Gud -tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om gudsrelasjonens egenart og funksjon. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 113-126). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Halvorsen, B. E. (2014). Jeg tror han ble rammet av en bunnløs, svart tomhet. Stavanger Aftenblad,. Hentet fra www.aftenbladet.no
 • Henriksen, J.-O. (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi. Teologisk tidsskrift, 2(4), s. 379-395. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Hovland, B. I. (2011). Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid (s. 112-148). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Leenderts, T. A. (2007). Når glassflaten brister, om brytningen mellom livet og troen. (2. utg.). Oslo: Verbum. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Studenten velger en av disse bøkene eller annen bok etter søknad til emneansvarlig som grunnlag for bokrapport/litteraturnotat.
 • Holm, V. (2012). På sporet av noe ekte. Oslo: Luther. Bibliotek
 • Malm, M. (2003). De stumme bildene: Om den livslange vandringen fra bilde til virkelighet. Oslo: Luther. Bibliotek
 • Nouwen, H. J. M. (2014). Den bortkomne sønn vender hjem (3. utg.). Oslo: Verbum. Bibliotek
 • Rimehaug, E. (2013). Når Gud blir borte (2. utg utg.). Oslo: Luther. Bibliotek
 • Rimehaug, E. (2007). Tørsten gir lys: Om åndelig lengsel og modning. Oslo: Lunde. Bibliotek
 • Root, A. (2010). The promise of despair: The way of the cross as the way of the church. Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek
 • Sjödin, T. (2012). Når trærne mister bladene, blir utsikten fra kjøkkenvinduet bedre. Oslo: Luther. Bibliotek
 • Søderlind, D. & Aarebrot, S. (2015). Presten og ateisten. Oslo: Vårt land : Humanist. Bibliotek
 • Taylor, B. B. (2009). An altar in the world: Finding the sacred beneath our feet. Canterbury Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift