Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5571: Trosfortellingsgruppe

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Profesjonsstudiet i teologi skal blant annet gi studentene hjelp til å se sammenhengen mellom tro, fag og person i studentens eget liv, gi hjelp til å forstå og anvende teologien i spenningen mellom teori og praksis og stimulere til integrert teologisk helhetsforståelse, og gi hjelp til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for pastoral praksis og for selvstendig faglig arbeid med teologiske problemstillinger. Arbeidet i en trosfortellingsgruppe har fokus på disse målene. Emnet gir perspektiver på egen livsfortelling, tro og trosutvikling, gudsbilder og selvbilde. Det hentes perspektiver fra religionspsykologi, sjelesorg og pastorallære. Emnet skal bidra til økt forståelse av egen person og rolle/identitet som fremtidig prest gjennom tre semestres arbeid med egen tros- og livshistorie.
 
Emnet er et valgemne i studieprogrammet profesjonsstudiet i teologi. For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL2510. Emnet tilbys primært til studenter som har avsluttet lavere grad i profesjonsstudiet.
 
Arbeidsform og organisering
Studiet legger opp til varierte arbeidsformer, og emnet går over tre semestre. Det holdes en innledende forelesning, fire gruppesamlinger og en avsluttende samling for gruppene hvert semester. I løpet av andre semester skal studenten ha en individuell samtale med gruppeleder. Det forventes at studentene forbereder et kort innlegg til hver gruppesamling, basert på oppsatt litteratur. Det skal også leveres tre skriftlige arbeider i løpet av kurset: to refleksjonsnotat og en bokrapport.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Delta i undervisning (minst 75 % oppmøte)
 • Delta i gruppe (minst 75 % oppmøte)
 • Første semester: levere refleksjonsnotat om egen tros- og livsfortelling (1200-1500 ord) innen fastsatt frist. Se mal i emneark.
 • Andre semester: levere bokrapport fra valgt litteratur (1200-1500 ord) innen fastsatt frist. Se mal i emneark.
 • Andre semester: individuell samtale med gruppeleder om egen prosess
 • Tredje semester: levere refleksjonsnotat om egen prosess gjennom gruppearbeidet (1200-1500 ord). Se mal i emneark.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5571 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått"/"ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

Emnet skal gi studenten evne til å reflektere over og uttrykke hvilke faktorer som har innvirket på egne gudsbilder, selvbilde og trosliv.
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • God kunnskap om betydningen av egen livs- og troshistorie i møte med prestetjeneste
 • God kunnskap om narrativ teori
 • Evne til å gi og få tilbakemeldinger i gruppe
 • Evne til å reflektere over eget selvbilde
 • Evne til å reflektere over eget trosliv
 • Evne til å reflektere over egne gudsbilder
 • Evne til narrativ tilnærming til eget og andres liv

> PDF-versjon for utskrift