Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5550: Sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Einar Eidsaa Edland (Einar.E.Edland@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning
2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet TEOL5550 er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning. Emnet gir en grunnleggende innføring i sjelesorg og diakoni. Dette innebærer bl.a. trening i grensesetting, samtaleteknikk, rammer for samtale og henvisning videre til andre instanser. Emnet undervises i høstsemesteret, og har 2-3 dagssamlinger.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i undervisningen 
 • delta i rollespillgrupper
 • levere og få godkjent et samtalereferat med refleksjon (1200-1500 ord) fra en sjelesorgsrelater samtale, eksempelvis fra rollespillene.
 • delta i oppgavegrupper for å jobbe frem tema og problemstilling til sårbarhetsanalyse
 • levere og få godkjent et refleksjonsnotat knyttet til en sårbarhetsanalyse (ca. 2000 ord) i et konkret barne- og eller ungdomsarbeid. Studenten velger ca. 100 sider selvvalgt litteratur knyttet til tematikken sårbarhetsanalysen omhandler
 • delta i evaluering av studietilbudet, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

 Emnet TEOL5550 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om sjelesørgeriske kompetanseområder
 • kunnskap om forholdet mellom taushetsplikt, avvergeplikt og meldeplikt for kirkelig ansatte
 • inngående kunnskap om verbale og nonverbale kommunikasjonsformer
 • inngående kunnskap om kirken som diakonalt fellesskap i møte med barn, ungdommer og familier
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over egen rolle som samtalepartner
 • analysere og vurdere sjelesørgeriske utfordringer
 • reflektere over sentrale dimensjoner og problemstillinger knyttet til taushetsplikten
 • benytte og vurdere ulike verbale og nonverbale kommunikasjonsferdigheter i en samtale
 • evne til å reflektere over forholdet mellom sosialpedagogisk arbeid og sjelesorg i et barne- og ungdomsarbeid- møte mennesker i samtale som sjelesørger
 • identifisere behov og reflektere over prioritering mellom ulike diakonale utfordringer hos barn, ungdom og familier i lokalsamfunnet
 • utføre en sårbarhetsanalyse i et barne- og/eller ungdomsarbeid

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • (2016). Kirkens samtaler med barn og ungdom: Om taushetsplikt og profesjonelt skjønn (33 s.). Oslo: Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter. Bibliotek ?3. Hentet fra ressursbanken.kirken.no
 • (2013). Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle. Hentet 2018-06-18 fra ressursbanken.kirken.no
 • Afdal, G. (2013). Religion som bevegelse: Læring, kunnskap og mediering (s. 141-166, 188-204). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Briså, L. & Lindtjørn, M. (2016). Medvandring med ungdom i sårbare livssituasjoner: En teoretisk og empirisk beskrivelse av det ungdomsdiakonale samtaletilbudet 13-20. Tidsskrift for sjelesorg, 36(1), s. 5-21. Bibliotek (Kompendium).
 • Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner: Personorientering, samhandling, etikk (3. utg., Kap. 3-5 +7). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), s. 84-95. Bibliotek (Kompendium).
 • Gjertsen, P.-?. (2010). Sosialpedagogikk: Forståelse, handling og refleksjon (2. utg., s. 45-217). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Halstensen, K. (2014). Når mennesker knytter bånd til Gud -tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om gudsrelasjonens egenart og funksjon. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 113-126). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Holmboe, M. (2017). Tale eller tie: Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser (Kap. 22). Oslo: Gyldendal juridisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Jordheim, K. (2009). "Barnediakoni" i lys av trosopplæringsreformen. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 195-214). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2007). Babysangen i pedagogisk lys. I E. T. Johnsen (Red.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perskektiver [sic] på trosopplæring, barn og konfirmanter (s. 129-141). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandsmark, A. (2013). Hva driver vi egentlig med?: En aktivitetsteoretisk analyse av trosopplæringsarenaer. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 209-222). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift