Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5520: Stiftspraksis med øvingsdager

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Roald Eskildsen (Roald.Eskildsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

TEOL5520 Stiftspraksis utgjør den siste av tre praksisperioder i profejonsstudiet i teologi. Det legges til rette for en selvstendig praksis, der studenten inngår i samhandlende prestetjeneste som selvstendig fagperson, og utfører et bredt utvalg av pastorale oppgaver.
 
Praksisperioden forberedes gjennom fire øvingsdager, der studentene videreutvikler ferdigheter innen stemmebruk og formidling, og øver på/reflekterer over sentrale deler av gudstjeneste og kirkelige handlinger.
 
Veiledning i praksisperioden skjer et mønster av Arbeidsveiledning i Den norske kirke. Veileder er ikke ansatt i soknet, og veiledning skjer primært på basis av studentens egne erfaringer og refleksjoner i praksis. Samtidig skal veileder være til stede på et utvalg gudstjeneste og kirkelige handlinger, slik at også veileders observasjoner her blir materiale i veiledningen. Student er under tilsyn av stedlig prest. Gjennomføring av menighetspraksis forutsetter at student snakker flytende norsk.
 
Emnet inngår også som del av Den norske kirkes «Veien til prestetjeneste». Oppmelding i emnet forutsetter at studenten har gjennomført O1- og O2-samlinger/samtaler. Ordinær stiftspraksis er lønnet og forutsetter biskopens fullmakt.
 
Emnet består av to delemner stiftspraksis (9 stp) og øvingsdager (1 stp).
 
Arbeidsform og organisering:
Læring og kunnskapsutvikling i emnet skjer i form av praksis, seminar, øvelse med instruksjon i mindre grupper og individuell instruksjon.
 
Nærmere informasjon om praksisperioden, og om praksis som studiekrav:
For studenter tilhørende Den norske kirke:
Praksisperioden varer i 5 uker og er en selvstendig prestetjeneste i det bispedømmet studenten er knyttet til gjennom ordningen «Veien til prestetjeneste» (VTP). Praksis er veiledet. Veileder arbeider ikke på studentens praksissted, men i nærliggende menighet. Veileder har normalt en særlig kompetanse innen veiledning. Stiftspraksis er et samarbeidstiltak mellom biskopene/bispedømmene og de teologiske lærestedene. Se for øvrig heftet «Informasjon om stiftspraksis», eller se nettstedet: vtp.kirken.no.
 
For studenter fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke tilrettelegges tilsvarende praksis, som normalt vil finne sted i det kirkesamfunnet studenten tilhører.
 
Dersom praksisperioden vurderes til «ikke bestått», må den helt eller delvis tas om igjen. Det gis normalt én ny mulighet til dette, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole. Fravær, eller trekk, fra praksis uten gyldig grunn teller som ett forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvingende fravær. Fraværet må meldes til MF umiddelbart.

Overlappende emner

TEOL5520 Stiftspraksis med øvingsdager overlapper fullstendig med de utgåtte emnene PT504 Stiftspraksis/pastoral praksis i menighet: Gudstjenesteøvelser og PT574 Stiftspraksis/pastoral praksis i menighet: Gudstjenesteøvelser. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har PT504 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL5520 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har PT574 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL5520 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

 
 
Studenten skal:
 • ha godkjent oppmøte i øvingsdager, praksis samt øvrige forberedende og oppsummerende samvær (maks 25 % godkjent fravær).
 • gjennomføre og få godkjent emnets øvingsdager. Godkjente øvingsdager er en forutsetning for å kunne gjennomføre praksisperioden (se egne retningslinjer)
 • gjennomføre og få godkjent praksis, inkl. levere og få godkjent evalueringsrapport
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5520 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått". I vurderingen av praksisperioden vil studenten bli gjenstand for egnethetsvurdering. Egnethetsvurderingen bygger på «Kriterier for egnethet til prestetjeneste» (se Informasjonshefte om veiledet institusjonspraksis PT574).

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om prestetjeneste i menighet
 • inngående kunnskap om liturgien for hovedgudstjeneste, samt ordningene for dåp, vielse og gravferd
 • kunnskap om arbeidsveiledning (ABV)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • utføre kirkelig tjeneste med personlig og teologisk integritet, i balanse mellom samhandling og selvstendighet
 • reflektere adekvat omkring egen pastoral praksis, identitet og tro
 • samarbeide om planlegging, gjennomføring og evaluering av gudstjenester, og til å lede et gudstjenetearbeid
 • inngå i veiledningsprosesser ved å gi tilbakemeldinger til evt. medstudent, motta veiledning og kunne reflektere adekvat over veiledningen.
 • samhandle i formelle og uformelle situasjoner.
 • nyttiggjøre seg egen teologisk kunnskap i eget pastorale arbeid, og i fortolkning av kontekst
 • samhandle adekvat med frivillige, egen og andres yrkesgrupper i formelle og uformelle situasjoner.
 • bruke stemme og kroppsspåk på en god måte i gudstjenestesammenheng og i andre formidlingssituasjoner.
 • øve og forberede seg selvstendig til liturgiske oppgaver.
 • reflektere over egen formidlingspraksis og motta veiledning på en adekvat måte.

> PDF-versjon for utskrift