Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5475: Hellighet i kristen tradisjon

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Hilde Marie Øgreid Movafagh (Hilde.M.Movafagh@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Starttidspunkt:12:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2021

Generell informasjon

TEOL5475 vil belyse og drøfte hellighetsbegrepet slik det fremstår i ulike kristne tradisjoner. Det første delmenet presenterer en metodistisk forståelse, mens det neste delemnet presenterer ulike andre teologiske perspektiver på hellighet. Dette danner så grunnlaget for en faglig drøfting av begrepet. Emnet belyser også hellighet som personlig fromhet og gir studenten et redskap til innsikt i egen spiritualitet. Det siste aspektet som behandles er i hvilken grad hellighet kan forstås som diakonalt og samfunnsmessig engasjement, eller om hellighet bare kan relateres til individuell fromhet. Dette drøftes opp mot de generelle forståelsene av hellighet.
 
Emnet består av fire delemner:
 • Delemne A. Hellighet som teologisk begrep (3 stp)
 • Delemne B. Hellighet i ulike tradisjoner (3 stp)
 • Delemne C. Hellighet som personlig og åndelig vekst (1 stp)
 • Delemne D. Hellighet som sosialt og samfunnsmessig engasjement (3 stp)
 
TEOL5475 er et kjerneemne i Master i teologi, Metodistisk studiespesialisering og et valgemne både for Profesjonsstudiet i teologi og Master i teologi.

Studiekrav

 
Studenten skal
 • få godkjent en faglig oppgave (2000-2500 ord) fra et av de fire delemnene.
 • presentere oppgaven for gruppen og gi respons på en faglig oppgave fra en annen student.
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

 
Emnet TEOL5475 har én vurderingsform, skriftlig eksamen (6 timer). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den skriftlige eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Delemne A. Hellighet som teologisk begrep
Studenten har:
 • inngående kunnskap om hvorledes hellighet blir forstått innenfor en metodistisk tradisjon
 • god kunnskap om hvordan hellighet tilegnes, i lys av metodistisk tradisjon
 
DELEMNE B. HELLIGHET I ULIKE TRADISJONER
Studenten har:
 • god kunnskap om hvorledes hellighet blir forstått innenfor ulike teologiske tradisjoner
 • god kunnskap om hvordan hellighet tilegnes, i lys av ulike teologiske tradisjoner
 
DELEMNE C. HELLIGHET SOM PERSONLIG OG ÅNDELIG VEKST
Studenten har:
 • god kunnskap om hellighet som personlig fromhet
 
DELEMNE D. HELLIGHET SOM SOSIALT OG SAMFUNNMESSIG ENGASJEMENT
Studenten har:
 • inngående kunnskap om hvorfor sosialt og samfunnsmessig engasjement kan forstås som uttrykk for hellighet
 
FERDIGHETER
Felles ferdigheter for delemnene A, B, C og D
Studenten kan
 • drøfte hellighet som teologisk begrep innenfor rammen av en teologisk helhetsforståelse
 • relatere personlig hellighet til egen erfaring
 • vurdere forskjeller og likheter i perspektiv uavhengig av teologisk språk
 • drøfte aktuelle problemstillinger i kirke og samfunn i lys av hellighet som sosialt og samfunnsmessig engasjement.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Abrahams, I. (2009). To serve the present age, our calling to fulfill: A different Church for a different world. I M. D. Meeks (Red.), Our calling to fulfill (s. 71-90). Nashville, Tenn.: Kingswood Books. Bibliotek
 • Blocher, H. (2014). Sanctification by faith?. I K. Kapic (Red.), Sanctification: Explorations in theology and practice (s. 57-78). Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press. Bibliotek
 • Canlis, J. (2014). Sonship, identity and transformation. I K. Kapic (Red.), Sanctification: Explorations in theology and practice (s. 232-250). Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press. Bibliotek
 • Ellis, B. (2014). Covenantal union and communion: Union with Christ as the covenant of grace. I K. Kapic (Red.), Sanctification: Explorations in theology and practice (s. 79-101). Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press. Bibliotek
 • Horton, M. (2014). Let the earth bring forth...: The Spirit and human agency in sanctification. I K. Kapic (Red.), Sanctification: Explorations in theology and practice (s. 127-149). Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press. Bibliotek
 • Kapic, K. (2014). A theological meditation on suffering and sanctification. I K. Kapic (Red.), Sanctification: Explorations in theology and practice (s. 212-231). Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press. Bibliotek
 • Lodahl, M. E. (2003). God of nature and of grace: Reading the world in a Wesleyan way (s. 13-52, 107-165). Nashville, Tenn: Kingswood. Bibliotek
 • Phillips, P. (2014). The universal call to holiness: Engaging with the secular. New Blackfriars, 95(1059), s. 579-592. Bibliotek.
 • Suchocki, M. H. (2009). Christian perfection: A methodist perspective on ecclesiology. I M. D. Meeks (Red.), Our calling to fulfill: Wesleyan views of the church in mission (s. 91-108). Nashville, Tenn.: Kingswood Books. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Cairns, P. (2011). Personal perspectives of the holiness experience. Word and deed: A journal of Salvation Army theology and ministry, 13(2), s. 51-63. Bibliotek. Hentet fra www.sanationalpublications.org
 • Colle, R. D. (2000). The pursuit of holiness: A Roman Catholic-Pentecostal dialogue. Journal of ecumenical studies, 37(3-4), s. 301-320. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Fader Johannes, . (2008). Theosis, menneskets guddommeliggjørelse. Over alt: Tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning, 20, s. 58-71. Bibliotek.
 • Fotland, R. G. (2008). Helliggjørelsen, et metodistisk perspektiv. Over alt: Tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning, 20, s. 72-83. Bibliotek.
 • Holm, B. K. (2008). Luther og menneskets helliggjørelse. Over alt: Tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning, 20, s. 100-107. Bibliotek.
 • Oalang, E. (2012). Relational holiness in community. Word and deed: A journal of Salvation Army theology and ministry, 14(2), s. 17-28. Bibliotek. Hentet fra www.sanationalpublications.org
 • Olson, R. & Winn, C. (2015). Reclaiming pietism: Retrieving an evangelical tradition (s. 1-18, 132-181). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek
 • Yong, A. (2014). Renewing Christian theology: Systematics for a global Christianity (s. 81-130). Waco, Texas: Baylor University Press. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Chopp, R. S. (2003). Hearing, holiness, and happiness: Listening to God and neighbour. I J. Rieger & J. J. Vincent (Red.), Methodist and radical: Rejuvenating a tradition (s. 95-106). Nashville, Tenn: Kingswood Books. Bibliotek
 • Clapper, G. S. (2002). Making disciples in community. I P. W. Chilcote (Red.), The Wesleyan tradition: A paradigm for renewal (s. 111-122). Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek
 • Haanes, V. L. (2008). Formatio. Over alt: Tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning, 20, s. 168-173. Bibliotek.
 • Harper, S. (2002). Works of piety as spiritual formation. I P. W. Chilcote (Red.), The Wesleyan tradition: A paradigm for renewal (s. 87-97). Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek
 • Knox-Seith, E. (2008). Pilgrimsspiritualiteten og den moderne søgen. Over alt: Tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning, 20, s. 26-37. Bibliotek.

DELEMNE D LITTERATUR

 • Crawford, N., Dodrill, J. & Wilson, D. (2015). Introduction: Reimagining holiness. I N. Crawford, J. Dodrill & D. Wilson (Red.), Holy imagination: Rethinking social holiness (s. 1-10). Lexington: Emeth Press. Bibliotek
 • Green, R. (2015). The evolution of social ministry in the Salvation Army. I N. Crawford, J. Dodrill & D. Wilson (Red.), Holy imagination: Rethinking social holiness (s. 73-94). Lexington: Emeth Press. Bibliotek
 • Jennings, T. W. (1990). Good news to the poor: John Wesley's evangelical economics (s. 13-118). Nashville, Tenn: Abingdon Press. Bibliotek
 • Lodahl, M. E. (2003). God of nature and of grace: Reading the world in a Wesleyan way (s. 191-220). Nashville, Tenn: Kingswood. Bibliotek
 • Maddox, R. L. (2015). Reclaiming holistic salvation: A continuing wesleyan agenda. I N. Crawford, J. Dodrill & D. Wilson (Red.), Holy imagination: Rethinking social holiness (s. 41-54). Lexington: Emeth Press. Bibliotek
 • Miles, R. (2002). Works of mercy as spiritual formation. I P. W. Chilcote (Red.), The Wesleyan tradition: A paradigm for renewal (s. 98-110). Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek
 • Rieger, J. (2015). Speaking truth to power - with a twist: Reenvisioning the task of theology and the academy. I N. Crawford, J. Dodrill & D. Wilson (Red.), Holy imagination: Rethinking social holiness (s. 113-126). Lexington: Emeth Press. Bibliotek
 • Swoboda, A. (2015). Peaceful pentecost: The pentecostal pacifist tradition for contemporary political praxis and theology. I N. Crawford, J. Dodrill & D. Wilson (Red.), Holy imagination: Rethinking social holiness (s. 95-112). Lexington: Emeth Press. Bibliotek
 • Weber, T. R. (2001). Politics in the order of salvation: Transforming Wesleyan political ethics (s. 17-38, 391-420). Nashville, Tenn.: Kingswood Books. Bibliotek
 • Winslow, K. (2015). Enfolding others: Social holiness in the Bible and biblical interpretation. I N. Crawford, J. Dodrill & D. Wilson (Red.), Holy imagination: Rethinking social holiness (s. 11-28). Lexington: Emeth Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift