Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5420: Etikk og religionsfilosofi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Asle Eikrem (Asle.Eikrem@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår (uregelmessig)
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Forkunnskapskrav tilsvarende:EX1010 EX1020 K-RLE1110 K-RLE1120 K2010 K2020

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2021-11-26 26. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2021
Muntlig dag 12021-11-29 29. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Varighet:30 minutter
Muntlig dag 22021-11-30 30. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Varighet:30 minutter

Generell informasjon

Kan en fullkomment god og allmektig Gud eksistere når det er så mye ondskap i verden? Kan alle livssyn være like sanne? Hvordan bør Bibelen brukes i etisk argumentasjon? Hva kjennetegner et godt samfunn, et godt samliv, god pengebruk eller en god død? Hvordan vi svarer på slike spørsmål avgjør hva vi velger å gjøre med livene våre, og hvordan vi forholder oss til verden rundt oss. TEOL5420 er en god anledning til å fordype seg i dem, og gjøre oss bedre skodd til å forstå og vurdere vår egen og andres måte å leve på.
 
Emnet er todelt. Studiet i religionsfilosofi fokuserer på spørsmål knyttet til gudstro, ateisme, og religionskritikk. I etikken drøfter vi hvordan teologisk etikk kan forholde seg til ulike kilder for etisk argumentasjon, samt diskuterer hvordan disse bør brukes i møte med dagsaktuelle etiske tema knyttet til samliv, miljø, økonomi og politikk. Begge fag vil forholde seg til kirkelig tradisjon samt relevante innsikter fra andre religioner og livssyn som finnes i vår kulturkontekst.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad, og Master i teologi, studieretning systematisk teologi.

Overlappende emner

Deler av TEOL5420 Etikk og religionsfilosofi overlapper med K5410 Systematisk teologi og FIL5010 De store spørsmålene. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har K5410 fra før, vil få 8 poeng uttelling for TEOL5420 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har FIL5010 fra før, vil få 8 poeng uttelling for TEOL5420 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har FIL2010 fra før, vil få 8 poeng uttelling for TEOL5420 på karakterutskriften eller vitnemålet.
Studenter som planlegger å ta flere enn to av disse overlappende emnene, bes kontakte studieveileder for en individuell beregning av studiepoeng.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering i emnet må studenten:
 • levere og få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave (2800-4000 ord) med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal beskrive tema, problemstilling, material, fremgangsmåte og disposisjon, og vise at studenten at studenten har arbeidet med relevant litteratur. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2800-4000 ord) og muntlig prøve som eksamensform. Individuell skriftlig oppgave er over selvvalgt tema, mens muntlig prøve tar utgangspunkt i hele pensum. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (50 %) og muntlig (50 %).
 
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Etikk (6 stp)
KUNNSKAP 
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike måter Bibelen kan brukes på innen teologisk etikk.
 • kunnskap om ulike forståelser av Guds åpenbaring
 • kunnskap om kildetekster både fra den teologiske etikks historie og fra nyere tid.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte ulike forståelser av Guds åpenbaring.
 • drøfte ulike måter å bruke Bibelen på innenfor teologisk etikk.
 • drøfte hvordan man kan begrunne standpunkter i teologisk etikk.
 • reflektere selvstendig over utvalgte, områdeetiske emner: samliv og familie, liv og død, økonomi, arbeid, økologi og politikk.
 • reflektere kritisk over hovedtankene i ulike kildetekster.
   
Delemne B: Religionsfilosofi (4 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om sentrale religionsfilosofiske tema.
 • kunnskap om særtrekk ved post-moderne, asiatisk og feministisk religionsfilosofi.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte gudsbilder, ulike forståelser av forholdet mellom tro og fornuft, religionskritikk, teodicéproblemet, sannhetsspørsmålet, samt ulike forståelser av forholdet mellom teologi og naturvitenskap på en kritisk og selvstendig måte.
 • bruke religionsfilosofiske begreper og verktøy til å analysere en religionsfilosofisk problemstilling.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Asheim, I. (1994). Mer enn normer: Grunnlagsetikk (s. 51-58, 64-68, 79-83, 155-173). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Bispemøtet . Samlivsutvalget, . (2013). Sammen: Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv: Utredning fra et utvalg oppnevnt av Bispemøtet i Den norske kirke (s. 40-44). Oslo: Bispemøtet, Den Norske kirke. Bibliotek. Hentet fra kirken.no
 • Gill, R. (Red.) (2012). The Cambridge companion to Christian ethics (2. utg., s. 3-15, 28-86, 103-130, 162-191, 205-303). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek
 • Grenz, S. J. (1997). The moral quest: Foundations of Christian ethics (s. 44-58). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Hays, R. B. (1997). The moral vision of the New Testament: Community, cross, new creation (s. 187-214, 291-310). Edinburgh: T & T Clark. Bibliotek (Kompendium)
 • Henriksen, J.-O. (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi. Teologisk tidsskrift, 2(4), s. 379-395. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Wells, S. (Red.) (2010). Christian ethics: An introductory reader (s. 97-322). Malden, Mass.: Wiley-Blackwell. Bibliotek
 • Østnor, L. (2007). Etisk tenkning: Hvordan drøfte og grunngi i teologisk etikk (s. 167-190). Trondheim: Tapir. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Copan, P. & Meister, C. (Red.) (2008). Philosophy of religion: Classic and contemporary issues (s. 51-80, 156-169, 229-273). Malden, Mass.: Blackwell. Bibliotek
 • Murray, M. J. & Rea, M. C. (2008). An introduction to the philosophy of religion. Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift