Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5419: Luthersk teologi i dag

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Harald Hegstad (Harald.Hegstad@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste I

Generell informasjon

Emnets faglige tilhørighet er den systematiske teologi. Det bygger på den generelle innføring i dogmatikk og etikk som er gitt på bachelornivå. Emnet gir en fordypning i dogmatiske og etiske tema som er særlig relevant i forhold til forståelsen av luthersk teologi. Emnet drøfter hva som særkjenner luthersk teologi i et historisk og aktuelt perspektiv, og drøfter forholdet mellom det lutherske og det økumeniske. Det arbeides med tekster fra de lutherske bekjennelsesskrifter, tekster av Luther, nyere økumeniske dokumenter og systematiskteologisk litteratur. Særlige innholdsmessige fokuspunkter er menneskesyn, frelsesforståelse, læren om kirken og sakramentene, og sosialetikk. Emnet gir studentene trening i å skrive oppgave innen systematisk teologi. 
 
Emnet kan brukes som valgemne på masternivå.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i K1030 eller tilsvarende. 

Overlappende emner

TEOL5419 Luthersk teologi i dag overlapper fullstendig med TEOL2410 Luthersk teologi i dag, og delvis med det utgåtte emnet K2020 Luthersk reformasjon og bekjennelse. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har TEOL2410 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL5419 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har K2020 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5419 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten: 
 • få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave. Studenten velger selv tema i samråd med faglærer
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
  
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering for emnet er en individuell skriftlig oppgave (2800-4000 ord) og 4-timers skriftlig eksamen. Til skriftlig eksamen kan det gis oppgave fra hele pensum. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (2/3) og skriftlig eksamen (1/3). 

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om sentrale punkter i luthersk teologi, med særlig vekt på menneskesyn, frelsesforståelse, læren om kirken og sakramentene og sosialetikk
 • god kunnskap om de lutherske bekjennelsesskrifter og sentrale nyere økumeniske dokumenter
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • drøfte relevansen av luthersk teologi i en postkristen og multikulturell kontekst
 • drøfte forholdet mellom konfesjonell identitet og økumenisk grunnholdning
 • tolke de lutherske bekjennelsesskrifter i en aktuell kontekst
 • drøfte selvstendig en problemstilling i en faglig oppgave, basert på relevante kilder som det refereres til faglige kilder på en god og redelig måte.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • (2006). Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren (s. 7-17). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra kirken.no
 • (1994). §§ 14-38. I Nådens fellesskap: Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke. Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. Bibliotek. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • (1983). Dåp, nattverd og embete. [Oslo]: Verbum. Bibliotek. Hentet fra www.nb.no
 • Aschim, P. K. & Rasmussen, T. (Red.) (2016). Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (s. 89-107, 119-150, 173-180, 269-303, 401-549). Stavanger: Eide forl. Bibliotek
 • Gassmann, G. & Hendrix, S. H. (1999). Fortress introduction to the Lutheran confessions (s. 33-192). Minneapolis: Fortress Press. Bibliotek
 • Gregersen, N. H. (2005). The Gift of grace: The future of Lutheran theology. Minneapolis, Minn: Fortress Press. Bibliotek
 • Grenholm, C.-H. & Gunner, G. (Red.) (2014). Justification in a Post-Christian Society. Eugene, Or: Pickwick. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Hegstad, H. (2017). Dåpen som hendelse og prosess. Teologisk tidsskrift, 6(3), s. 176-194. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Hegstad, H. (2010). Fra konfesjonalisme til differensiert konsensus: Refleksjoner om luthersk teologi i en økumenisk kontekst. I T. Austad, T. Engelsviken & L. Østnor (Red.), Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv (s. 199-209). Trondheim: Tapir akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Kurtén, T. (2013). Political theology in a Nordic post-secular setting. Studia Thelogica, 67(2), s. 90-109. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Mæland, J. O. & Berg, A. (Red.) (1985). Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse utg., s. 26-59, 277-291, 303-308, 343-351, 365-382, 388-389). Oslo: Lunde. Bibliotek
 • Peura, S. (1998). Christ as Favor and Gift (donum): The Challenge of Luther's Understanding of Justification. I C. E. Braaten & R. W. Jenson (Red.), Union with Christ: The New Finnish Interpretation of Luther (s. 42-69). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift