Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5410: Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Harald Hegstad (Harald.Hegstad@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste E

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:31. aug. 2021
Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-31 31. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Varighet:30 minutter
Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-31 31. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Varighet:30 minutter

Generell informasjon

Emnet tar for seg sentrale temaer innenfor kristen teologi og drøfter disse i et hermeneutisk og systematisk perspektiv. Det innebærer at ulike syn knyttet til disse temaer vil presenteres og drøftes med henblikk på holdbarhet og relevans. Dette gir faget et særlig ansvar for å integrere innsikt fra de øvrige teologiske fag og fra andre vitenskaper. Studiet skal gi innsikt i sentrale emner i kristen tro og lære, så vel som god evne til å drøfte dem ut fra Skriften, i rammen av kirkens bekjennelser, i økumenisk perspektiv, samt som ressurs for livstolkning og livsmestring. Emnet vil fokusere på spørsmål knyttet til hvordan Gud gir seg til kjenne, hvem Gud er og hvem Jesus er. Et viktig mål er at studentene skal bli i stand til å relatere faget til kirkens forkynnelse, liturgi, undervisning og diakoni. Dette forutsetter at en arbeider inngående med forutsetninger, metoder og argumentasjonsmåter i systematisk teologi, så vel som med forståelsen av teologien og teologiens kilder, åpenbaringen, Skriften og kirkens bekjennelse. 
 
Studiet av faget systematisk teologi på profesjonsstudiet i teologi, høyere grad, består TEOL5410 og TEOL5420, som til sammen består av delemnene dogmatikk, etikk og religionsfilosofi.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet profesjonsstudiet i teologi - høyere grad. Emnet kan inngå som valgemne i master i teologi.
Forkunnskapskrav tilsvarende: TEOL1010. RL1010, RL1016, TEOL1013
, EX1010, EX1020, TEOL2410

Overlappende emner

Deler av TEOL5410 Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon overlapper med K5410 Systematisk teologi og det utgåtte emnet K5415 Dogmatikk og etikk for kirkelig undervisning. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har K5410 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5410 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har K5415 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5410 på karakterutskriften eller vitnemålet.
Studenter som planlegger å ta flere enn to av disse overlappende emnene, bes kontakte studieveileder for en individuell beregning av studiepoeng.

Studiekrav

 
 
For å få avsluttende vurdering i emnet må studenten: 
 • Levere og få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon, og vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2800-4000 ord) og muntlig prøve som eksamensform. Individuell skriftlig oppgave er over selvvalgt tema, mens muntlig prøve tar utgangspunkt i hele pensum. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (50 %) og muntlig (50 %). 
 
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om sentrale problemstillinger i dogmatikken særlig knyttet til åpenbaringsforståelse, trinitarisk gudsforståelse og læren om Kristi person og verk
 • god kunnskap om systematisk-teologisk metode og fagforståelse
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte sentrale problemstillinger i kristen dogmatikk
 • drøfte problemstillinger knyttet til forståelsen av systematisk teologi og systematisk-teologisk metode
 • utnytte faglig kunnskap i muntlige diskusjoner på en reflektert og kritisk måte
 • drøfte selvstendig en problemstilling i en faglig oppgave, basert på relevante kilder som det refereres til faglige kilder på en god og redelig måte.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Afdal, G. (2020). Two concepts of practice and theology (s. 21). (Se Canvas)
 • Anselmus Cantuariensis, e. a. C. (1994). Teologiske tekster: Udvalg af klassiske dogmatiske tekster (s. 107-135). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Aschim, P. K. & Rasmussen, T. (Red.) (2016). Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (s. 17-87). Stavanger: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Barth, K. (2011). The word of God and theology (s. 171-198). London: T & T Clark. Bibliotek (Kompendium)
 • Bultmann, R. K. (1968). Mytologi og bibelforståelse (s. 56-68). Oslo: Gyldendal. (Kompendium)
 • Coakley, S. (2010). Afterword: "relational ontology", trinity and science. I J. Polkinghorn (Red.), The trinity and an entangled world (s. 184-198). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Henriksen, J.-O. (2016). Everyday Religion as Orientation and Transformation: A Challenge to Theology. Nordic Journal of Religion and Society, 29(1), s. 36-51. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Henriksen, J.-O. (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi. Teologisk tidsskrift, 2(4), s. 379-395. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Jüngel, E. (1995). Theological essays (Vol. 2, s. 120-144). Edinburgh: T &T Clark. Bibliotek (Kompendium)
 • LaCugna, C. M. (1993). God in communion with us: The Trinity. I C. M. LaCugna (Red.), Freeing theology: The essentials of theology in feminist perspective (s. 83-114). San Francisco, Calif.: HarperSanFrancisco. Bibliotek (Kompendium)
 • Mjaaland, M. T. (2017). Systematisk teologi (s. 17-107, 163-281, 309-322). Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek
 • Moltmann, J. (2001). The crucified God: The cross of Christ as the foundation and criticism of Christian theology (s. 164-205). London: SCM Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Moltmann, J. (2006). The crucified God: Yesterday and today: 1972-2002. I M. Trelstad (Red.), Cross examinations: Readings on the meaning of the cross today (s. 127-138). Minneapolis, Minn: Fortress Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Moltmann, J. (1992). The Spirit of life: A universal affirmation (s. 268-309). Minneapolis, Minn: Fortress Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Namli, E. (2007). Teologisk kunskap, förnunft och uppenbarelse. I M. Martinson, O. Sigurdson & J. Svenungsson (Red.), Systematisk teologi: En introduktion (s. 71-92). Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Pannenberg, W. (1968). Dogmatic theses on the revelation. I W. Pannenberg (Red.), Revelation as history (s. 125-158). New York: Macmillan. (Kompendium)
 • Peters, T. (2015). God - The World's Future: Systematic Theology for a New Era (3rd utg., s. 5-286, 343-427, 473-516). Minneapolis, Minn: Fortress Press. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Sobrino, J. (2004). Where is God?: Earthquake, terrorism, barbarity, and hope (s. 1-16). Maryknoll, N.Y: Orbis Books. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Tanner, K. (2010). Christ the key (s. 247-273). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Wingren, G. (1982). Skapelsestro och Kristusbekändelse. Kirke og kultur, 87, s. 133-151. Bibliotek (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift