NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL5215: Første Korinterbrev og Johannes Åpenbaring

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Ole Jakob Filtvedt (Ole.J.Filtvedt@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste C2

Generell informasjon

Emnet fortsetter det grunnspråkbaserte NT-studiet. Nå studeres utvalgte tekster fra 1. Korinterbrev og Johannes' åpenbaring. Brevet til korinterne gir et levende inntrykk av hvilke utfordringer en kristen menighet møtte i en hellenistisk by. Også Johannes' åpenbaring handler om forholdet til omgivelsene, men i dette apokalyptiske skriftet får forholdet til omgivelsene både en litterær form og et innhold som krever særlig innsikt i sjanger og kontekst.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammene Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad, og Master i teologi studieretning Det nye testamente.
 
Emnet er delt inn i følgende delemner: A. 1. Korinterbrev (3 stp), B. Johannes' åpenbaring (2 stp).
 
Forkunnskapskrav: TEOL1210, TEOL1220 og TEOL2210, eller tilsvarende.

Overlappende emner

TEOL5215 Første Korinterbrev og Johannes Åpenbaring overlapper fullstendig med det utgåtte emnet GT501 Det gamle testamente 1, og delvis med det utgåtte emnet BIB501 Bibelfag. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har GT501 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL5215 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har BIB501 fra før, vil få 2 poeng uttelling for TEOL5215 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

 • Levere og få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave (minimum 1000 ord). Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon, og vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • Levere og få godkjent individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord).
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5215 har muntlig prøve (30 minutter) som eksamensform. Prøven tar utgangspunkt i hele pensum. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den muntlige prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: 1 Korinterbrev
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om innledningsspørsmål til 1. Korinterbrev
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • tolke følgende tekster på grunnlag av den greske tekst: 1. Korinterbrev kap. 8-14
 • reflektere over relevansen av apostelens veiledning for vår tid
 
Delemne B: Johannes' åpenbaring
KUNNSKAP
Studenten skal ha:
 • inngående kunnskap om Johannes' åpenbarings sjanger, teologi og relevans
 • oversikt over innholdet i Johannes' åpenbaring med henblikk på en helhetsforståelse
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • tolke følgende tekster på grunnlag av den greske tekst: Åp 5,1-14; 12-13; 20,1-21,8; 22,1-7

Merknad til litteraturlisten

Litteratur (under) uten sidehenvisning er å anse som referanselitteratur. Det betyr: I kommentarer studeres innledningsdelen og de sidene som kommenterer bibeltekstene omtalt i målformuleringene.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Hays, R. B. (1997). First Corinthians (s. 143-146, 156-158, 171-173, 180-181, 218-221, 231-233, 249-252). Louisville, Ky: John Knox Press. Bibliotek
 • Witherington, B. (1995). Conflict and community in Corinth: A socio-rhetorical commentary on 1 and 2 Corinthians (s. 1-48, 186-290). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Bauckham, R. (1993). The theology of the Book of Revelation. Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek
 • Boxall, I. (2006). The Revelation of Saint John (s. 1-20, 92-102, 178-199, 278-297, 309-314). Peabody, Mass.: Hendrickson. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift