Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5215: Teologi, retorikk og sosial-historie: 1. Korinterbrev og Åpenbaringsboken

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Karl Olav Sandnes (Karl.O.Sandnes@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste F

Generell informasjon

I all teksttolkning er det en vekselvirkning mellom innholdet i det som sies, måten dette sies på, og den situasjonen som ligger bak. Denne vekselvirkningen utforskes i dette emnet med utgangspunkt i 1. Korinterbrev og Åpenbaringsboken. Disse to tekstene er illustrerende eksempler på at man ikke uten videre kan forstå hva som sies i en tekst hvis man ikke vet noe om den sosial-historiske konteksten teksten ble til i, eller er fortrolig med de retoriske virkemidler teksten bruker.
 
Delemne A Teologi for enhet: 1. Korinterbrev (3 stp):
1. Korintebrev er skrevet til en menighet der enheten er truet. Studentene får kunnskap om sosiale forhold som kan ha gitt næring til splittelse, og hvordan brevet som helhet ved hjelp av antikke retoriske konvensjoner er designet for å adressere dette problemet. Studentene skal også fordype seg i utvalgte passasjer i brevet og de temaene som der reises: Hvordan skal kvinner og menn forholde seg til hverandre? Hva vil det si å bekjenne troen på Jesus i en by preget av avgudsdyrkelse? Hvordan kan menighetens nådegavepraksis og nattverdsfeiring gå fra å være kilder til splittelse til å bli enhetsskapende? Selv om brevet adresserer en sosial-historisk kontekst som er annerledes enn vår egen, er svarene Paulus utvikler for å veilede menigheten i Korint relevante for kirken også i dag.
 
Delemne B Åpenbaringsbokens retorikk og samtid (2 stp):
Dette er kanskje NTs vanskeligste og samtidig mest fascinerende bok. Åpenbaringsboken leses ofte primært som en endetidsvisjon, uten at man legger vekt på at den er et brev til konkrete menigheter som levde i en bestemt sosial-historisk kontekst mot slutten av det første århundret, som var preget av en rekke spørsmål som reflekteres i Åpenbaringsboken: Kan man bekjenne troen på Jesus og samtidig underkaste seg den romerske keiseren og den makten han representerer? Er Romerriket en garantist for fred, trygghet og fremgang, eller risikerer troende å forføres av dens militære og økonomiske ekstravaganse? Hva er Guds svar på ropet fra de som har mistet livet på grunn av troen? For å adressere slike og lignende spørsmål griper forfatteren til profetiske og apokalyptiske tradisjoner og virkemidler, som det er viktig å få grep om for å kunne forstå bokens budskap.
 
 
Forkunnskapskrav: TEOL1210, TEOL1220 og TEOL2210, eller tilsvarende.

Overlappende emner

TEOL5215 Første Korinterbrev og Johannes Åpenbaring overlapper fullstendig med det utgåtte emnet GT501 Det gamle testamente 1, og delvis med det utgåtte emnet BIB501 Bibelfag. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har GT501 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL5215 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har BIB501 fra før, vil få 2 poeng uttelling for TEOL5215 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

 
 
 • Levere og få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave (minimum 1000 ord). Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon, og må vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur og NTs greske tekst.
 
 • Levere og få godkjent individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord).
 
 • Delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, hvis dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5215 har muntlig prøve (30 minutter) som eksamensform. Prøven tar utgangspunkt i hele pensum. Studenter vil på prøven bli bedt om å lese, oversette og diskutere en av bibeltekstene som emnet forutsetter at de studenter kan tolke på grunnlag av den greske teksten. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den muntlige prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: TEOLOGI FOR ENHET: 1. KORINTERBREV
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om 1. Korinterbrev som helhet, basert på en lesning av hele brevet i oversettelse
 • inngående kunnskap om brevets retoriske struktur og virkemidler
 • god kunnskap om de kildene til splittelse i menigheten som brevet identifiserer, og den teologien Paulus utvikler for å bidra til å løse disse utfordringene
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • tolke følgende tekster på grunnlag av den greske tekst: 1 Kor 1,1-2,16; 7,12-16; 8,1-9,27; 11,2-34; 12,1-13,13; 14,33-38.
 • anvende sosial-historisk innsikt for å forstå de utfordringer menigheten i Korint stod overfor ifølge 1. Korinterbrev
 • drøfte sammenhengen mellom brevets teologi, retorikk og sosial-historisk kontekst
DELEMNE B: ÅPENBARINGSBOKENS RETORIKK OG SAMTID
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om Åpenbaringsboken som helhet, basert på en lesning av hele boken i oversettelse
 • god kunnskap om Åpenbaringsbokens sjanger, retoriske virkemidler og sosial-historiske kontekst
 • inngående kunnskap om Åpenbaringsbokens teologi
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • tolke følgende tekster på grunnlag av den greske tekst: Åp 1,1-20; 5,1-14; 12-13; 21,1-8; 22,1-7
 • drøfte sammenhengen mellom Åpenbaringsbokens teologi, retorikk og sosial-historisk kontekst
 • drøfte Åpenbaringsbokens plass og bidrag innenfor rammen av den kristne kanon

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Duff, P. (2017). Alone together: Celebrating the Lord's supper in Corinth (1 Cor 11, 17-34). I D. Hellholm & D. Sänger (Red.), The Eucharist - its origins and contexts: Sacred meal, communal meal, table fellowship in late Antiquity, early Judaism, and early Christianity: Volume 1: Old Testament, early Judaism, New Testament (s. 555-578). Tübingen: Mohr Siebeck. Bibliotek (Kompendium)
 • Hodge, C. (2010). Married to an unbeliever: Households, hierarchies, and holiness in 1 Corinthians 7: 12-16. The Harvard theological review., 103(1), s. 1-25. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Horrell, D. (1998). Theological principle or christological praxis? pauline ethics in 1 Corinthians 8.1-11.1. Journal for the Study of the New Testament, 20(67), s. 83-114. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Larsen, K. (2012). Paulus' lovprisningstale til kærligheden (1 Kor 13) - et prisme i Første Korintherbrev. I S. Holst & C. Petterson (Red.), Den Store fortælling: Festskrift til Geert Hallbäck (s. 103-118). København: Anis. Bibliotek (Kompendium)
 • Mitchell, M. M. (1993). Paul and the rhetoric of reconciliation: An exegetical investigation of the language and composition of 1 Corinthians (s. 25-70, 81-111, 121-138, 149-175, 184-213, 235-250, 258-283). Louisville, Ky: Westminster/John Knox. Bibliotek
 • Winter, B. W. (2003). Roman wives, Roman widows: The appearance of new women and the Pauline communities (s. 77-96). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Bauckham, R. (1993). The theology of the Book of Revelation. Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek
 • DeSilva, D. A. (2009). Seeing things John's way: The rhetoric of the Book of Revelation (s. 93-116). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • DeSilva, D. A. (2009). Seeing things John's way: The rhetoric of the Book of Revelation (s. 147-174). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Nicklas, T. (2012). The apocalypse in the framework of the canon. I R. B. Hays & S. Alkier (Red.), Revelation and the politics of apocalyptic interpretation (s. 143-154). Waco, Tex: Baylor University Press. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift