Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5210: Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ole Jakob Filtvedt (Ole.J.Filtvedt@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste D

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

I dette emnet blir tekster fra de synoptiske evangeliene utforsket fra ulike synsvinkler. Emnet er delt inn i følgende delemner: A. Den historiske Jesus (4 stp), B. De synoptiske
evangeliene i lys av Israels hellige skrifter (GT) (3 stp) og C. Jesu profetiske stemme: Makt, rikdom og fattigdom i Lukasevangeliet (3 stp).
 
Emnet gir bred kunnskap om de synoptiske evangeliene, og evne til å anvende ulike metodiske tilnærminger i møte med disse tekstene. Studenten vil blant annet møte historisk kildekritikk, perspektiver fra nyere minneforskning, narrativ metode og bibelteologiske innfallsvinkler. Studenten skal gjennom dette oppøve en reflektert og selvstendig holdning i møte med tekstene, og samtidig få redskaper som kan gi hjelp til å identifisere og utforske evangelienes teologiske budskap.
 
I delemne A spør vi hva disse tekstene kan si oss om den historiske personen som tekstene omhandler, nemlig Jesus fra Nasaret. Noen sentrale spørsmål vil være: Hvor mye kan vi egentlig vite om Jesus? Hva kan vi anta om hvordan han framstod og forstod sin oppgave: I hvilken grad og på hvilken måte var Jesu selvforståelse og budskap preget av en eskatologisk forståelseshorisont? Forstod Jesus seg som noe mer enn en visdomslærer? Var han opptatt av sin egen død, og hvordan tolket han i så fall denne?
 
I delemne B undersøker vi hvordan de tre synoptiske evangeliene på hver sin måte drar veksler på tekster og tradisjoner fra Israels hellige skrifter for å uttrykke sitt hovedbudskap. Noen sentrale spørsmål vil være: På hvilken måte fungerer Israels historie som et bakteppe for evangelienes budskap? Hvordan brukes Skriftene for å tegne et bilde av Jesu person og virke? Hvilke visjoner tegnes for gudsfolket og dets oppdrag?
 
I delemne C fokuserer vi på utvalgte tekster fra Lukasevangeliet som har med makt, rikdom og fattigdom å gjøre. Lukasevangeliet understreker på en særlig måte at Jesus fremstod som en profet som brydde seg om menneskers livsvilkår, hvordan de forvalter pengene sine, hvordan de bruker makt og hvem som rammes av urettferdighet. Dette er brennbare spørsmål for kirken også i dag, både globalt og i Norge. I dette delemnet ønsker vi å lytte oss inn på Jesu profetiske stemme, slik den formidles i Lukasevangeliet.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad og Disiplinbasert Master i kristendomskunnskap med studieretningen Det nye testamente. Emnet fortsetter grunnspråkskompetanse.
 
Forkunnskaper
TEOL1210, TEOL1220 og TEOL2210, eller tilsvarende.

Overlappende emner

 • Studenter som har NT513 fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOL5210 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5210 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den skriftlige eksamenen.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. Den historiske Jesus (4 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om aktuell forskning om den historiske Jesus
 • kunnskap om betydningen av nyere minne-forskning for forståelsen av den historiske Jesus
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte problemer knyttet til å rekonstruere den historiske Jesus «bak» tekstene
 • drøfte hva forutsetninger og metoder har å si for forståelsen av den historiske Jesus
 • drøfte den historiske Jesu eskjatologi, selvforståelse, forkynnelse og død
 
DELEMNE B: De synoptiske evangeliene i lys av Israels hellige skrifter (GT) (3 stp)
 
MÅL
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om de synoptiske evangelienes bruk av Skriftene
 • kunnskap om de tre synoptiske evangelienes litterære og teologiske egenart
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte kriterier for å identifisere bruk av Skriftene i evangeliene
 • drøfte i hvilken grad og på hvilke måter bruk av Skriftene har formet de synoptiske evangelienes budskap
 
DELEMNE C: Jesu profetiske stemme: Makt, rikdom og fattigdom i Lukasevangeliet (3 stp)
 
MÅL
 
Studenten skal etter fullført emne ha
 
KUNNSKAP:
 
 • kunnskap om Lukasevangeliet som helhet, basert på en lesning av hele evangeliet i oversettelse
 
FERDIGHETER:
 
 • god evne til å tolke følgende tekster på grunnlag av den greske teksten: Luk 1,39-56; 2,1-20; 3,7-22; 4,14-30; 6,20-36; 7,18-23; 9,23-27; 12,13-34; 14,7-35; 16,1-13; 16,19-31; 18,9-30; 19,1-10; 20,20-26; 21,1-4; 22,14-30
 • god evne til å lese Lukasevangeliet som helhetlig fortelling, med vekt på tematikk knyttet til makt, rikdom og fattigdom.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Allison, D. C. (2010). Constructing Jesus: Memory, imagination, and history (s. 1-304, 387-462). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Hays, R. B. (2016). Echoes of scripture in the gospels (s. 1-280, 347-366). Waco, Tex.: Baylor University Press. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Green, J. B. (1997). The Gospel of Luke (1-25, 92-106, 120-138, 172-187, 203-219, 263-275, 293-297, 371-376, 485-496, 548-568, 586-600, 604-610, 643-659, 666-673, 710-716, 728-729, 756-770.). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com

> PDF-versjon for utskrift