Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5110: Jesajaboken og gammeltestamentlig teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Gard Granerød (Gard.Granerod@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste A2

Generell informasjon

Emnet består av to delemner.
DELEMNE A: JESAJABOKEN OG DENS VIDERE BRUK (5 STP)
Jesajaboken er av stor betydning i både jødedom og kristendom. Boken reflekterer teologi fra flere ulike perioder i Israels historie og gir et godt innblikk i hvordan profetenes forkynnelse var knyttet til den aktuelle historiske situasjonen profetene levde og forkynte i. Den utgjør et godt eksempel på profetisme som fenomen i den gamle Midtøsten. Dette delemnet gir en fordypning i utvalgte tekster fra Jesaja-boken, som analyseres på grunnlag av hebraisk tekst. Tekstene plasseres i sin historiske og litterære kontekst, med vekt på teologiske forestillinger. Det fokuseres også på de ulike litterære sjangere vi finner i Jesajaboken, med en blanding av fortelling og poesi. Ved å se på ulike måter å lese disse tekstene på, legges det vekt på metodiske og hermeneutiske problemstillinger. Sentrale spørsmål dreier seg om forholdet mellom tekst og historie, og tekst og resepsjon.
DELEMNE B: GAMMELTESTAMENTLIG TEOLOGI (5 STP)
Deleemnets mål er å beskrive og reflektere kritisk over teologisk innhold og teologiske hovedtendenser i de ulike delene av Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet (HB/GT) fra et religionshistorisk perspektiv. Tekster i HB/GT tegner et sammensatt bilde av Jahve, preget av de ulike miljøene dets tekster har oppstått i. Delemnet innbefatter arbeid med ulike teologiske temaer, som bl.a. hellighet, hellig rom, hellig tid, renhet og ofring.
 
Forkunnskaper: K-RLE1110/K1010, K-RLE1120/K1020, TEOL1110, TEOL1120 og TEOL2110 eller tilsvarende.
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningsform er forelesninger. Det åpnes for at studentene kan gi et kort, forberedt muntlig fremlegg over et faglig tema i forelesningene.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi.

Overlappende emner

Deler av TEOL5110 Det gamle testamentets profetlitteratur og gammeltestamentlig teologi overlapper med GT501 Det gamle testamente 1, BIB501 Bibelfag og TEOL2110 Innføring i arbeidet med Det gamle testamente og profetlitteratur utgave 2008V-2016V (merk at lenken viser den nåværende emnebeskrivelsen). En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har GT501 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5110 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har BIB501 fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOL5110 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2110 utgave 2008V-2016V fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5110 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Levere og få godkjent et utkast til individuell skriftlig oppgave (minimum 1500 ord) med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon. Utkastet skal dessuten vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur og vise at studenten har arbeidet på grunnlag av GTs hebraiske tekst. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5110 har individuell skriftlig oppgave (2800-4000 ord) og muntlig prøve som eksamensform. Den muntlige prøven er en selvstendig prøve, og det kan gis oppgaver fra hele pensum. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven (50%) og muntlig prøve (50%).

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Jesajaboken og dens videre bruk
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om Jesajabokens tilblivelse, form, innhold og utvalgt tematikk
 • kunnskap om ulik bruk av Jesajaboken innenfor jødiske og kristne tradisjoner
 • kunnskap om profetisme og profeter i Israel og det gamle Midtøsten for øvrig i det andre og det første førkristne årtusen
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • eksegere følgende tekster på grunnlag av den hebraiske teksten (BHS): Jes 1,1-20; 5,1-7; 6,1-13; 7,1-17; 25,6-9; 40,1-11; 44,6-11; 49,1-6.14-16; 56,1-8; 66,17-24
 
Delemne B: Gammeltestamentlig teologi
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om HB/GTs mange og ulike fremstillinger av og måter å tale om Jahve på
 • god kunnskap om sentrale teologiske emner og tradisjoner i HB/GT
 • kunnskap om forskningshistorien til gammeltestamentlig teologi som akademisk disiplin
 • kunnskap om ulike tilnærminger til gammeltestamentlig teologi i nyere forskning både i kristen og jødisk akademisk fagsamtale
 • kunnskap om nyere debatt omkring kjønnet språkbruk og kjønnede gudsbilder i HB/GT
 • kunnskap om hermeneutiske grunnspørsmål vedrørende forholdet mellom HB/GT og NT, herunder spørsmål knyttet til hvordan jødiske grupper i antikken, blant annet de første kristne, brukte og fortolket HB/GT
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere hermeneutisk over arbeidet med Det gamle testamentets ulike teologier

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Abernethy, A. (2018). Feasts and Taboo Eating in Isaiah: Anthropology as a Stimulant for the Exegete's Imagination. The Catholic Biblical Quarterly, 80(3), s. 393-408. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Blenkinsopp, J. (2000). Isaiah 1-39: A new translation with introduction and commentary (s. 175-188, 205-208, 222-226, 357-360). New York: Doubleday. Bibliotek (Kompendium)
 • Blenkinsopp, J. (2003). Isaiah 56-66: A new translation with introduction and commentary (s. 129-143, 308-317). New York: Doubleday. Bibliotek (Kompendium)
 • Blenkinsopp, J. (2002). Isaiah 40-55: A new translation with introduction and commentary (s. 177-187, 234-243, 297-302, 307-313). New York: Doubleday. Bibliotek (Kompendium)
 • Carr, D. (1996). Reading Isaiah from beginning (Isaiah 1) to end (Isaiah 65-66): Multiple modern possibilities. I R. F. Melugin & M. A. Sweeney (Red.), New visions of Isaiah (s. 188-218). Sheffield: Sheffield Academic Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Cho, P. K.-K. (2013). Death and feasting in the Isaiah apocalypse (Isaiah 25: 6-8). I J. T. Hibbard & H. C. P. Kim (Red.), Formation and intertextuality in Isaiah 24-27 (s. 117-142). Atlanta: Society of Biblical Literature. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Fretheim, T. E. (2016). What kind of god is portrayed in Isaiah 5: 1?7?. Lutheran Theological Journal, 50(2), s. 106-115. Bibliotek (Kompendium).
 • Gosse, B. (2005). Sabbath, Identity and Universalism Go Together after the Return from Exile. Journal for the Study of the Old Testament, 29(3), s. 359-370. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Landy, F. (2005). The Parable of the Vineyard (Isaiah 5: 1-7), or what is a love song doing among the prophets?. Studies in Religion, 34(2), s. 147-164. Bibliotek (Kompendium).
 • McGinnis, C. M. & Tull, P. K. (2006). Remembering the former things: The history of interpretation and critical scholarship. I C. M. McGinnis & P. K. Tull (Red.), "As those who are taught": The interpretation of Isaiah from the LXX to the SBL (s. 1-27). Atlanta, Ga: Society of Biblical Literature. Bibliotek (Kompendium)
 • Melugin, R. (1996). Figurative speech and the reading of Isaiah I as scripture. I R. F. Melugin & M. A. Sweeney (Red.), New visions of Isaiah (s. 282-305). Sheffield: Sheffield Academic Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Nissinen, M. (2003). Prophets and prophecy in the ancient Near East (s. 17-21, 102-103, 203-214, 219-220). Atlanta, GA:. Bibliotek (Kompendium)
 • Schuele, A. (2019). Who is the True Israel? Community, Identity, and Religious Commitment in Third Isaiah (Isaiah 56?66). Interpretation: A journal of Bible and theology, 73(2), s. 174-184. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Stöckl, J. (2012). How Unique Was Israelite Prophecy?. I A. T. Levenson (Red.), The Wiley-Blackwell History of Jews and Judaism (s. 53-69). Malden, Mass: Wiley-Blackwell. Bibliotek (Kompendium)
 • Stökl, J. (2015). Prophetic hermeneutics in the Hebrew Bible and Mesopotamia. Hebrew Bible and ancient Israel, (4), s. 267-292. Bibliotek (Kompendium).
 • Stökl, J. (2015). Deborah, Huldah, and Innibana: Constructions of female prophecy in the ancient Near East and the Hebrew Bible. Journal of ancient Judaism, (6), s. 320-334. Bibliotek (Kompendium).
 • Sweeney, M. A. (2016). Isaiah (Book and person). I . Klauck Hans-Josef...[et al.], (Red.), Encyclopedia of the Bible and its reception (Vol. 13, kol. 297-343). Berlin: Walter de Gruyter. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Tull, P. K. (2012). Isaiah. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 255-266). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Williamson, H. G. M. (2005). Temple and worship in Isaiah 6. I J. Day (Red.), Temple and worship in biblical Israel (s. 123-144). London: T&T Clark Int. Bibliotek (Kompendium)
 • de Hoop, R. (2008). The Interpretation of Isaiah 56: 1-9: Comfort or Criticism?. Journal of Biblical Literature, 127(4), s. 671-695. Bibliotek. Hentet fra doi.org

DELEMNE B LITTERATUR

 • Anderson, G. (2007). Redeem your sins by the giving of alms: Sin, debt, and the "treasury of merit" in early Jewish and Christian tradition. I S. Hahn & D. Scott (Red.), Letter & spirit (Vol. 3, s. 39-69). Bibliotek (Kompendium)
 • Arnold, B. (2008). Old Testament Eschatology and the Rise of Apocalypticism. I J. L. Walls (Red.), The Oxford handbook of eschatology (s. 23-39). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Ben Zvi, E. (2000). About Time: Observations About the Construction of Time in the Book of Chronicles. Horizons in Biblical Theology, 22(1), s. 17-31. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Bringsværd, T. Å. (2000). Enuma elish: Den gang der oppe. I T. Å. Bringsværd, J. Braarvig & E. Berg (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden (s. 50-84). Oslo: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Clifford, R. J. & Collins, J. J. (1992). Introduction: The Theology of Creation Traditions. I R. J. Clifford & J. J. Collins (Red.), Creation in the biblical traditions (s. 1-15). Washington, DC: Catholic Biblical Association of America. Bibliotek (Kompendium)
 • Eberhart, C. (2011). Sacrifice? Holy smokes! Reflections on cult terminology for understanding sacrifice in the Hebrew Bible. I C. Eberhart (Red.), Ritual and metaphor: Sacrifice in the Bible (s. 17-32). Atlanta, Ga: Society of Biblical Literature. Bibliotek (Kompendium)
 • Granerød, G. (2016). Dimensions of Yahwism in the Persian period: Studies in the religion and society of the Judaean community at Elephantine (s. 81-127). Berlin: de Gruyter. Bibliotek (Kompendium)
 • Granerød, G. (2016). Multi-Dimensional Yahwism: The Case of the Persian Period Judaean Community in Elephantine. The Ancient Near East Today, 4(10). (Kompendium). Hentet fra www.asor.org
 • Granerød, G. (2015). The former and the future temple of YHW in Elephantine: A traditio-historical case study of ancient Near Eastern antiquarianism. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 127(1), s. 63-77. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Gudme, A. d. H. (2015). Tomhændet må ingen se mit ansigt! Gavens teologi i Det Gamle Testamente. Dansk teologisk tidsskrift, 78(4), s. 300-319. Bibliotek. Hentet fra www.eksistensen.dk
 • Maul, S. (2008). Walking backwards inti the future: The conception of time in the ancient Near East. I M. Tyrus (Red.), Given World and Time: Temporalities in Context (New utg., s. 15-24). Central European University Press. Bibliotek
 • Olyan, S. M. (2012). Is Isaiah 40-55 really monotheistic?. Journal of Ancient Near Eastern Religions, 12(2), s. 190-201. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Schmid, K. (2014). New Creation Instead of New Exodus: The Innerbiblical Exegesis and Theological Transformations of Isaiah 65: 17?25. I L.-S. Tiemeyer & H. M. Barstad (Red.), Continuity and discontinuity: Chronological and thematic development in Isaiah 40-66 (s. 175-194). Vandenhoeck & Ruprecht. Bibliotek (Kompendium)
 • Sommer, B. (2009). The bodies of God and the world of ancient Israel. Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek
 • Spieckermann, H. (2016). Creation: God and World. I J. Barton (Red.), The Hebrew Bible: A critical companion (s. 271-290). Princeton University Press. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift