NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL5110: Det gamle testamentets profetlitteratur og gammeltestamentlig teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Matthew Phillip Monger (Matthew.P.Monger@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste A2

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Muntlig dag 12019-11-20 20. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019
Varighet:30 minutter
Individuell skriftlig oppgave2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020

Generell informasjon

Profetene utgjør en av de tre hoveddelene i Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet (HB/GT), sammen med Loven og Skriftene. Dette emnet gir studenten inngående kunnskap om profetisme i det gamle midtøsten og HB/GT gjennom nærlesing av tekster fra Jesajaboken, og drøfter forskjellige teologiske temaer i en historisk kontekst.
 
Emnet består av to delemner.
DELEMNE A: JESAJABOKEN OG DENS VIDERE BRUK (5 STP)
Jesajaboken er av stor betydning i både jødedom og kristendom. Boken reflekterer teologi fra flere ulike perioder i Israels historie og gir et godt innblikk i hvordan profetenes forkynnelse var knyttet til den aktuelle historiske situasjonen profetene levde og forkynte i. Den utgjør et godt eksempel på profetisme som fenomen i den gamle Midtøsten.
 
DELEMNE B: GAMMELTESTAMENTLIG TEOLOGI (5 STP)
Deleemnets mål er å beskrive og reflektere kritisk over teologisk innhold og teologiske hovedtendenser i de ulike delene av Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet (HB/GT) fra et religionshistorisk perspektiv. Tekster i HB/GT tegner et sammensatt bilde av Jahve, preget av de ulike miljøene dets tekster har oppstått i. Delemnet innbefatter arbeid med ulike teologiske temaer, som bl.a. hellighet, hellig rom, hellig tid, renhet og ofring.
 
Forkunnskaper: K-RLE1110/K1010, K-RLE1120/K1020, TEOL1110, TEOL1120 og TEOL2110 eller tilsvarende.
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningsform er forelesninger. Det åpnes for at studentene kan gi et kort, forberedt muntlig fremlegg over et faglig tema i forelesningene.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi.

Overlappende emner

Deler av TEOL5110 Det gamle testamentets profetlitteratur og gammeltestamentlig teologi overlapper med GT501 Det gamle testamente 1, BIB501 Bibelfag og TEOL2110 Innføring i arbeidet med Det gamle testamente og profetlitteratur utgave 2008V-2016V (merk at lenken viser den nåværende emnebeskrivelsen). En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har GT501 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5110 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har BIB501 fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOL5110 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2110 utgave 2008V-2016V fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5110 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Levere og få godkjent et utkast til individuell skriftlig oppgave (minimum 1500 ord) med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon. Utkastet skal dessuten vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur og vise at studenten har arbeidet på grunnlag av GTs hebraiske tekst. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5110 har individuell skriftlig oppgave (2800-4000 ord) og muntlig prøve som eksamensform. Den muntlige prøven er en selvstendig prøve, og det kan gis oppgaver fra hele pensum. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven (50%) og muntlig prøve (50%).

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Jesajaboken og dens videre bruk
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om Jesajabokens tilblivelse, form og innhold, utvalgt tematikk og bokens resepsjonshistorie
 • kunnskap om profetisme og profeter i Israel og det gamle Midtøsten for øvrig i det andre og det første førkristne årtusen
 • kunnskap om profetisk litteratur og utvalgte profetbøker i HB/GT (Jeremia, Hosea og Amos)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • eksegere følgende tekster på grunnlag av den hebraiske teksten (BHS): Jes 1,1-20; 5,1-7; 6,1-13; 7,1-17; 25,6-9; 40,1-11; 44,6-11; 49,1-6.14-16; 56,1-8; 66,17-24
 
Delemne B: Gammeltestamentlig teologi
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om HB/GTs mange og ulike fremstillinger av og måter å tale om Jahve på
 • god kunnskap om sentrale teologiske emner og tradisjoner i HB/GT
 • kunnskap om forskningshistorien til gammeltestamentlig teologi som akademisk disiplin
 • kunnskap om ulike tilnærminger til gammeltestamentlig teologi i nyere forskning både i kristen og jødisk akademisk fagsamtale
 • kunnskap om nyere debatt omkring kjønnet språkbruk og kjønnede gudsbilder i HB/GT
 • kunnskap om hermeneutiske grunnspørsmål vedrørende forholdet mellom HB/GT og NT, herunder spørsmål knyttet til hvordan jødiske grupper i antikken, blant annet de første kristne, brukte og fortolket HB/GT
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere hermeneutisk over arbeidet med Det gamle testamentets ulike teologier

Merknad til litteraturlisten

Litteratur (under) uten sidehenvisning er å anse som referanselitteratur. Det betyr: I kommentarer studeres innledningsdelen og de sidene som kommenterer bibeltekstene omtalt i målformuleringene.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Blenkinsopp, J. (2000). Isaiah 1-39: A new translation with introduction and commentary (s. 175-188, 205-208, 222-226, 357-360). New York: Doubleday. Bibliotek (Kompendium)
 • Blenkinsopp, J. (2003). Isaiah 56-66: A new translation with introduction and commentary (s. 129-143, 308-317). New York: Doubleday. Bibliotek (Kompendium)
 • Blenkinsopp, J. (2002). Isaiah 40-55: A new translation with introduction and commentary (s. 177-187, 234-243, 297-302, 307-313). New York: Doubleday. Bibliotek (Kompendium)
 • Goldingay, J. & Payne, D. (2006). A critical and exegetical commentary on Isaiah 40-55: Commentary on Isaiah 44.24-55.13 (Vol. 2). London: T&T Clark. Bibliotek
 • Goldingay, J. & Payne, D. (2006). A critical and exegetical commentary on Isaiah 40-55: Introduction and commentary on Isaiah 40.1-44.23 (Vol. 1). London: T&T Clark. Bibliotek
 • Kratz, R. G. (2015). The prophets of Israel. Winona Lake, Ind: Eisenbrauns. Bibliotek
 • McGinnis, C. M. & Tull, P. K. (2006). Remembering the former things: The history of interpretation and critical scholarship. I C. M. McGinnis & P. K. Tull (Red.), "As those who are taught": The interpretation of Isaiah from the LXX to the SBL (s. 1-27). Atlanta, Ga: Society of Biblical Literature. Bibliotek (Kompendium)
 • Nissinen, M. (2003). Prophets and prophecy in the ancient Near East (s. 17-21, 102-103, 203-214, 219-220). Atlanta, GA:. Bibliotek (Kompendium)
 • Pardee, D. (1997). The Ba'lu Myth (utdrag). I W. W. Hallo, K. L. Younger & D. E. Orton (Red.), The context of Scripture: Canonical compositions, monumental inscriptions, and archival documents from the Biblical world: Vol. 1: Canonical compositions from the Biblical world (Vol. 1, s. 241-242, 265-273). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium)
 • Paul, S. M., Freedman, D. N. & Beck, A. B. (2012). Isaiah 40-66: Translation and commentary. Grand Rapids, MI: Eerdmans. Bibliotek
 • Stöckl, J. (2012). How Unique Was Israelite Prophecy?. I A. T. Levenson (Red.), The Wiley-Blackwell History of Jews and Judaism (s. 53-69). Malden, Mass: Wiley-Blackwell. Bibliotek (Kompendium)
 • Stökl, J. (2015). Deborah, Huldah, and Innibana: Constructions of female prophecy in the ancient Near East and the Hebrew Bible. Journal of ancient judaism, (6), s. 320-334. Bibliotek (Kompendium).
 • Stökl, J. (2015). Prophetic hermeneutics in the Hebrew Bible and Mesopotamia. Hebrew Bible and ancient Israel, (4), s. 267-292. Bibliotek (Kompendium).
 • Sweeney, M. A. (2016). Isaiah 40-66. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company. Bibliotek
 • Sweeney, M. A. (1996). Isaiah 1-39: With an introduction to prophetic literature. Grand Rapids, Mich: Eerdman. Bibliotek
 • Sweeney, M. A. (2016). Isaiah (Book and person). I . Klauck Hans-Josef...[et al.], (Red.), Encyclopedia of the Bible and its reception (Vol. 13, kol. 297-343). Berlin: Walter de Gruyter. Bibliotek. Hentet fra www.degruyter.com
 • Tull, P. K. (2012). Isaiah. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 255-266). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Anderson, G. (2007). Redeem your sins by the giving of alms: Sin, debt, and the "treasury of merit" in early Jewish and Christian tradition. I S. Hahn & D. Scott (Red.), Letter & spirit (Vol. 3, s. 39-69). Bibliotek (Kompendium)
 • Arnold, B. (2008). Old Testament Eschatology and the Rise of Apocalypticism. I J. L. Walls (Red.), The Oxford handbook of eschatology (s. 23-39). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Clifford, R. J. & Collins, J. J. (1992). Introduction: The Theology of Creation Traditions. I R. J. Clifford & J. J. Collins (Red.), Creation in the biblical traditions (s. 1-15). Washington, DC: Catholic Biblical Association of America. Bibliotek (Kompendium)
 • Eberhart, C. (2011). Sacrifice? Holy smokes! Reflections on cult terminology for understanding sacrifice in the Hebrew Bible. I C. Eberhart (Red.), Ritual and metaphor: Sacrifice in the Bible (s. 17-32). Atlanta, Ga: Society of Biblical Literature. Bibliotek (Kompendium)
 • Granerød, G. (2016). Dimensions of Yahwism in the Persian period: Studies in the religion and society of the Judaean community at Elephantine (s. 81-127). Berlin: de Gruyter. Bibliotek (Kompendium)
 • Granerød, G. (2016). Multi-Dimensional Yahwism: The Case of the Persian Period Judaean Community in Elephantine. The Ancient Near East Today, 4(10). Hentet fra asorblog.org
 • Gudme, A. d. H. (2015). Tomhændet må ingen se mit ansigt! Gavens teologi i Det Gamle Testamente. Dansk teologisk tidsskrift, 78(4), s. 300-319. Bibliotek. Hentet fra www.eksistensen.dk
 • Olyan, S. M. (2012). Is Isaiah 40-55 really monotheistic?. Journal of Ancient Near Eastern Religions, 12(2), s. 190-201. Bibliotek (Kompendium).
 • Schmid, K. (2014). New Creation Instead of New Exodus: The Innerbiblical Exegesis and Theological Transformations of Isaiah 65: 17?25. I L.-S. Tiemeyer & H. M. Barstad (Red.), Continuity and discontinuity: Chronological and thematic development in Isaiah 40-66 (s. 175-194). Vandenhoeck & Ruprecht. Bibliotek (Kompendium)
 • Sommer, B. (2016). Monotheism. I J. Barton (Red.), The Hebrew Bible: A critical companion (s. 239-267). Princeton: Princeton University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Sommer, B. (2009). The bodies of God and the world of ancient Israel. Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek
 • Spieckermann, H. (2016). Creation: God and World. I J. Barton (Red.), The Hebrew Bible: A critical companion (s. 271-290). Princeton University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Vanderkam, J. C. (1998). Calendars in the Dead Sea Scrolls: Measuring time (s. 1-41). London: Routledge. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift