Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2770: Metodismens historie og teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Hilde Marie Øgreid Movafagh (Hilde.M.Movafagh@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Mappevurdering2021-11-26 26. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2021

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i utdanningen av prester og diakoner for Metodistkirken. TEOL2770 gir en grunnleggende innføring i Metodistkirkens historie, med særlig vekt på utviklingen av metodismen i England og i Norge. Videre gir emnet en grunnleggende innføring i den teologiske tradisjon Metodistkirken er en del av. Målet med faget er å gi studentene økt innsikt i både den historiske og den aktuelle selvforståelsen til Metodistkirken. Emnet består av tre delemner: A. Metodismens historie, B. Metodismens teologi og C. Metodismen i dag.

Overlappende emner

TEOL2770 Metodismens historie og teologi overlapper fullstendig med TEOL5770 Metodismens historie og teologi 1. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har TEOL5770 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL2770 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering skal studenten
 • Levere en skriftlig oppgave på 1000-1500 ord i metodismens historie
 • Levere en skriftlig oppgave på 2000-2500 ord i metodismens teologi
 • Levere en skriftlig oppgave på 1000-1500 ord i metodismen i dag. Oppgavene formuleres i samarbeid med faglig ansvarlig. Oppgavene blir evaluert og danner grunnlag for mappeinnleveringen
 • Delta i evaluering av studietilbudet dersom dette skal evalueres det aktuelle semesteret.
 
Oppgavene formuleres i samarbeid med faglig ansvarlig. Oppgavene blir evaluert og danner grunnlag for mappeinnleveringen
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
 
 

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2770 har ett vurderingsalternativ, mappeinnlevering. I mappen inngår de tre skriftlige oppgavene nevnt under studiekrav. Karakteren (A-F) settes på grunnlag mappen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Metodismens historie
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om Metodistkirken i Norge
 • god kunnskap om utviklingen av metodismen i England
 • kunnskap om John Wesleys liv og lære
 
Delemne B: Metodismens teologi
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om hovedtrekkene i metodismens teologi
 • kunnskap om metodismens teologi i en økumenisk kontekst
 • kunnskap om sammenhengen mellom teologi og etikk i metodismen
 
Delemne C: Metodismen i dag
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om "Nådens fellesskap"
 • kunnskap om internasjonal metodisme i dag
 • kunnskap om metodismens teologi i relasjon til dagens samfunn
 
Felles for delemnene A, B og C
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • se teologi i en historisk og kontekstuell sammenheng
 • drøfte metodismens teologi i en økumenisk kontekst
 • drøfte sammenhengen mellom teologi og etikk i metodismen
 • drøfte metodismens teologi i relasjon til dagens samfunn
 • presentere faglig kunnskap både muntlig og skriftlig
 • bruke fagkunnskap i muntlige diskusjoner på en reflektert og kritisk måte
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Borgen, P. (1993). Metodistkirken. I P. Borgen & B. Haraldsø (Red.), Kristne kirker og trossamfunn (s. 229-242). Trondheim: Tapir. Bibliotek
 • Haddal, I. (1969). Hvem var John Wesley?. I E. A. Nilsen (Red.), Metodismen og John Wesley (s. 15-35). Oslo: Lutherstiftelsen.
 • Hassing, A. (1991). Religion og makt: Metodismen i norsk historie (s. 11-115, 247-315). Trondheim: Tapir. Bibliotek
 • Metodistkirken i Nord-Europa, . (2016). The Book of discipline: 2016 supplement (s. 7-15). Fredrikstad: The Northern Europe and Eurasia Central Conference,.. Hentet fra www.umc-northerneurope.org
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (s. 11-24). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Bibliotek
 • Wesley, J. (1969). Et besøk hos Herrnhuterne; Metodist-selskapene. I E. A. Nilsen (Red.), Metodismen og John Wesley (s. 104-121). Oslo: Lutherstiftelsen.

DELEMNE B LITTERATUR

 • Meistad, T. (1992). Frelsens veg: Teologi og etikk i wesleyansk tradisjon (s. 13-234, 265-299, 325-330, 353-399). Alta: Alta lærerhøgskole. Bibliotek
 • Meistad, T. (1999). Metodistisk kristendomsforståelse i dag. (Med teologiske kommentarer fra representanter for andre kirkesamfunn). Teologisk forum, 13(2), s. 1-87. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (s. 25-44). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Bibliotek
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (s. 93-103). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Bibliotek
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (s. 47-91). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • (1994). Nådens fellesskap: Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke (s. 2-58). Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. Bibliotek
 • (1997/2000). Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren.. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • (2006). En metodistisk erklæring om tilslutning til Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren.. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • Fotland, R. G. (2015). En kirke for folket: Et metodistisk perspektiv. I S. Dietrich (Red.), Folkekirke nå (s. 82-92). Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek
 • Nordby, L. E. (2011). Som i et speil: En sammenligning mellom Den norske kirke og Metodistkirken. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 227-247). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (s. 105-145). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Bibliotek
 • Wesley, J. (2013). Et økumenisk sinn. I P. Braaten & O. Braaten (Red.), John Wesleys standardprekener (s. 191-198). Bergen: Ove Braaten. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift