Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2740: Kulturanalyse: Teologi og populærkultur

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Carl Petter Opsahl (Carl.Petter.Opsahl@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021

Generell informasjon

En viktig motivasjon for emnet handler om forstå populærkultur og se hvordan populærkultur kan møte teologiske spørsmål, særlig i barne- og ungdomsarbeid. Dypest sett handler det om å møte kulturuttrykk i mennesker hverdag og prøve forstå hva disse utrykkene i møte en teologisk diskusjon. Selve begrepet populærkultur vil bli diskutert og analysert i løpet av undervisningen. Begreper som «modernitet» og «postmodernitet» vil også bli behandlet.
 
I dette emnet blir populærkultur forstått som et spekter av hverdagskultur utrykt gjennom ulike massemedier, underholdning, musikk og litteratur. TEOL2740 har som mål å utvikle å tolke denne hverdagskulturen med tanke på samspillet mellom teologi, kultur, identitet og livstolkning. Studenten skal arbeide med tre ulike «lesemåter» av kulturelle uttrykk: Semiotikk, retorikk og narratologi.
 
Emnet bygger på kunnskap om ungdomskultur og populærkultur fra SAM1030/RP115.

Overlappende emner

Deler av TEOL2740 Kulturanalyse: Teologi og populærkultur overlapper med RL1030 Religion og kristendommens historie. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL1030 fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOL2740 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
 • ha godkjent fremmøte i undervisningen (minst 75 prosent)
 • bestå en kortprøve (1 ½ time) relatert til det faste pensum. Prøven vurderes til bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått kortprøve kan studenten gå opp til ny prøve én gang
 • få godkjent en øvingsoppgave (1000-1500 ord) over et oppgitt tema der en anvender enten semiotikk, retorikk eller narratologi levert innen en fastsatt frist
 • få godkjent et utkast til en individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord), en analyse av en selvvalgt roman, film, musikkvideo, tegneserie eller sangtekst, levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

TEOL2740 har individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord) som eksamensform. For at den individuelle skriftlige oppgaven (den store analyseoppgaven) skal kunne leveres inn, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven. Studenter som ikke får ståkarakter kan levere en bearbeidet oppgave innen en nærmere angitt frist.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om aspekter ved humanistisk kulturteori, med vekt på samspillet mellom kultur, identitet og livstolkning
 • god kunnskap om forskjellige tilnærmingsmåter (semiotikk, retorikk og narratologi) for å tolke kulturelle uttrykk
 • kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til forholdet mellom tro, teologi og kultur
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisertmåte
 • knytte faglige innsikter til aktuelle temaer i trosopplæring for barn og ungdom
 • tolke kulturelle uttrykk i lys av teologiske problemstillinger
 • bruke kulturanalyse til å tolke ulike kulturelle utrykk i møte med kristen livstolkning

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til det faste pensumet kommer det en pensumdel som er variabel, og som kan endres for hvert semester. Det variable pensum kommer primært til å være av skjønnlitterær/filmatisk art og tilsvarer ca. 250 sider (vel 3 studiepoeng). Se emneheftet.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Endsjø, D. Ø. & Lied, L. I. (2011). Det folk vil ha: Religion og populærkultur. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamfunn (4. utg., s. 113-229). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Hjarvard, S. (2011). The mediatisation of religion: Theorising religion, media and social change. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), s. 119-135. Bibliotek (Kompendium).
 • Lynch, G. (2005). Understanding theology and popular culture (s. 1-194). Malden, Mass.: Blackwell. Bibliotek
 • Lövheim, M. (2011). Mediatisation of religion: A critical appraisal. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), s. 153-166. Bibliotek (Kompendium).
 • Morgan, D. (2011). Mediation or mediatisation: The history of media in the study of religion. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), s. 137-152. Bibliotek (Kompendium).
 • Opsahl, C. P. (2016). Dance to my ministry: Exploring hip-hop spirituality (s. 31-64). Go?ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Bibliotek (Kompendium)
 • Sigurdson, O. & Svenungsson, J. (Red.) (2006). Et utvalg (Innledningskapittel). I Postmodern teologi: En introduktion. Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Ward, P. (2020). Celebrity worship (s. 108-124). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift