Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2630: Økumenikk: grunnlagsspørsmål og arbeidsformer

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Terje Hegertun (Terje.Hegertun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Generell informasjon

Økumenikk forstås som kirkenes ønske og arbeid for større synlig enhet. Den har mange uttrykksformer og blir oppfattet som en integrert del av kirkens evne til å gi et troverdig vitnesbyrd i verden. Emnet skal gi en grundig innføring i økumenikk som teologisk begrep og vil ta utgangspunkt i de faktisk konfesjonelle forskjeller som preger den verdensvide kirke. Emnet vil kartlegge hvilke spørsmål som er i spill i den økumeniske grunnlagstenkningen og hvilken rolle de ulike kirkesyn spiller i de økumeniske dialogprosessene. Vi vil se nærmere på hvordan ulike kirker begrunner sitt økumeniske engasjement og hvilke holdninger som fremmer gjensidig anerkjennelse, forståelse og respekt. Emnet er opptatt av dynamikken i de økumeniske tilnærmingene og vil se på hva det er som fremmer og hemmer arbeidet mot en tydeligere enhet mellom kirkene. Undervisningen vil kritisk tematisere de redskaper og arbeidsformer som har preget økumenikken gjennom de siste 100 år, og vi vil drøfte ulike alternative tilnærmings- og samarbeidsformer. Emnet vil også se på hvordan endringer i kirkelandskapet, sosialetiske spørsmål og arbeidet for fred og rettferdighet stiller økumenikken overfor nye utfordringer.
 
Forkunnskaper
Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å begynne på emnet, men for studenter anbefales det at grunnstudier er fullført før en starter på dette emnet. Det vil være en fordel om man tar delemne «konfesjonskunnskap» tilknyttet K1030 eller tilsvarende før man studerer dette emnet.
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningsformen er i hovedsak forelesninger, men det kan også være andre former for undervisning, bl.a. ekskursjon, debatt mellom kirkeledere, samt mulighet for en studiereise.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2630 har bare én vurderingsform, skriftlig eksamen (6 timer). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av denne

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne ha:
 • kjennskap til den globale økumeniske historie og aktuelle arbeidsformer
 • kjennskap til hvordan samfunnsetiske spørsmål påvirker den økumeniske dialogen
 • kjennskap til utvalgte økumeniske samarbeidsavtaler, dialogdokumenter og alternative arbeidsformer og modeller
 • god kunnskap om økumeniske grunnlagsspørsmål, herunder forståelsen av kirken som Guds folk og av Jesu bønn om enhet i Joh 17,21
 • evne til å reflektere kritisk omkring økumeniske særtrekk ved tre ulike kirkefamilier, den lutherske, katolske og pentekostale, med særlig henblikk på forholdet mellom kirkesyn og økumenisk involvering
 • innsikt i hva som fremmer en god samtalekultur, og hvordan teologisk uenighet og kirkelig mangfold tilrettelegges innenfor så vel en og samme kirkefamilie som i møte med andre kristne kirkesamfunn

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Åndens enhet i den fred som binder sammen: Samtaledokument etter dialog med Metodistkirken og Pinsebevegelsen i perioden 2008-2011. Hentet 2013-02-12 fra www.metodistkirken.no
 • (1965). Den katolske kirke og de kristnes enhet: Dekretet "De oecumenismo" vedtatt av Det annet vatikankonsil og promulgert av Pave Paul VI 21.november 1964 ; forord av biskop John W. Gran. Oslo: St. Olav forlag.
 • (2009). Hva er kirken?: To økumeniske bidrag (nr. nr 15, s. 3-18). Oslo: Norges kristne råd. Bibliotek
 • (1994). Nådens fellesskap: Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke (s. 4-28). Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. Bibliotek. Hentet fra urn.nb.no
 • (1997/2006). Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren. Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra www.kirken.no
 • (2003). Charta oecumenica: Takt og tone for samarbeid i Norges kristne råd (nr. nr 8 [i e 9]). Oslo: Norges kristne råd. Bibliotek. Hentet nr 8 [i e 9] fra www.norgeskristnerad.no
 • (1983). Dåp, nattverd og embete. [Oslo]: Verbum. Bibliotek. Hentet fra www.nb.no
 • Briggs, J. (2004). The changing shape of the Ecumenical Movement. I J. Briggs, G. Tsetsis & M. A. Oduyoye (Red.), A history of the ecumenical movement: 1968-2000 (Vol. 3, s. 659-674). Geneva: World Council of Churches. Bibliotek (Kompendium)
 • Fotland, R. G. (2008). The southern phace of Christianity: The contribution of the global south to the church in the global north. I T. .. a. Engelsviken (Red.), Mission to the world: Communicating the Gospel in the 21st century: Essays in honour of Knud Jørgensen (s. 215-229). Oxford: Regnum. Bibliotek (Kompendium)
 • Fretheim, K. (2012). The power of invitation: The moral discourse of Kairos Palestine. Dialog, 51(2), s. 135-144. Bibliotek. Hentet 2018-11-07 fra onlinelibrary.wiley.com
 • Hegertun, T. (2008). Pinsebevegelsen og økumenikk. I K. O. Sannes & E. Grandhagen (Red.), Med Kristus til jordens ender: Festskrift til Tormod Engelsviken (s. 155-164). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (s. 177-198). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2010). Fra konfesjonalisme til differensiert konsensus: Refleksjoner om luthersk teologi i en økumenisk kontekst. I T. Austad, T. Engelsviken & L. Østnor (Red.), Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv (s. 199-209). Trondheim: Tapir akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Jenkins, P. (2011). The next Christendom: The coming of global Christianity (3. utg., s. 101-133). New York: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Jones, S. R. (2009). The Global Christian Forum: A narrative history. I H. v. Beek (Red.), Revisioning Christian unity: Journeying with Jesus Christ, the reconciler at the global Christian forum, Limuru, November 2007 (s. 3-36). Oxford: Regnum. Bibliotek (Kompendium)
 • Jonson, J. (2008). Ekumenik på världens villkor: Kyrkornas världsråd i den ekumeniska rörelsen efter Uppsala 68. Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Kasper, W. (2005). Enhetens sakarament: Eukaristi og kirke (103 s.). Oslo: St. Olav forlag. Bibliotek
 • Lodberg, P. (2004). Justice and peace in a world of chaos. I J. Briggs, G. Tsetsis & M. A. Oduyoye (Red.), A history of the ecumenical movement: 1968-2000 (Vol. 3, s. 323-343). Geneva: World Council of Churches. Bibliotek (Kompendium)
 • McCullum, H. (2004). Racism and ethnicity. I J. Briggs, G. Tsetsis & M. A. Oduyoye (Red.), A history of the ecumenical movement: 1968-2000 (Vol. 3, s. 346-371). Geneva: World Council of Churches. Bibliotek (Kompendium)
 • Meyer, H. (2004). Christian world communions. I J. Briggs, G. Tsetsis & M. A. Oduyoye (Red.), A history of the ecumenical movement: 1968-2000 (Vol. 3, s. 103-122). Geneva: World Council of Churches. Bibliotek (Kompendium)
 • Murray, P. D. (Red.) (2008). Receptive ecumenism and the call to Catholic learning: Exploring a way for contemporary ecumenism (IX-XV, 3-51, 78-88). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek
 • Robeck, C. M. (1999). Pentecostalism and ecumenism in a pluralistic world. I M. W. Dempster, B. D. Klaus & D. Petersen (Red.), The Globalization of pentecostalism: A religion made to travel (s. 338-362). Oxford: Regnum. Bibliotek (Kompendium)
 • Rusch, W. G. (2004). A survey of ecumenical reflection about unity. I C. E. Braaten & R. W. Jenson (Red.), The Ecumenical future: Background papers for In one body through the cross: The Princeton proposal for Christian unity (s. 1-10). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Tjørhom, O. (2005). Kirkens enhet - for at verden skal se og tro: En innføring i økumenisk tenkning (s. 9-116). [Oslo]: Verbum. Bibliotek
 • Veiteberg, A. (Red.) (2010). Et sannhetens øyeblikk: Kairos Palestina. Oslo: Stiftelsen Karibu. Bibliotek. Hentet fra www.kui.no
 • Wainwright, G. (2004). The global structures of ecumenism. I C. E. Braaten & R. W. Jenson (Red.), The Ecumenical future: Background papers for In one body through the cross: The Princeton proposal for Christian unity (s. 11-28). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • World Council of Churches. Central Committee, . (2012). The church - towards a common vision (36 p.). Kolympari, Crete, Greece:.. Hentet fra www.kirken.no

> PDF-versjon for utskrift