Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2546: Ungdom og kirke

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Tron Fagermoen (Tron.Fagermoen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Utdanningen har som mål å utvikle kompetanse innenfor utvalgte temaområder som er aktuelle i organisasjon/kirkens arbeid blant ungdom, og bidra til økt tverrfaglig samarbeid om kristent ungdomsarbeid. Sentrale emneområder er:
 • Kommunikasjon om tro. Hvordan kommunisere om tro i samspillet med ungdoms ulike arenaer og fortolkningsrammer.
 • Relasjoner, roller og identitet. Hvordan legge til rette for at ungdom kan vokse på oppgaver, tillit og relasjoner. Perspektiver på prestasjon og mestring, langsiktig utvikling av medarbeiderskap, etc.
 • Når livet blir vanskelig. Møte med ungdom som opplever små og store kriser. Forholdet mellom miljøarbeid og sjelesorg, psykisk helse. Identitetsutvikling i lys av nye medier.
 
Arbeidsform og organisering:
 • 4-6 felles undervisningssamlinger
 • 4-6 studiesamlinger lokalt
Disse samlingene vil følge detaljerte planer som utarbeides fra MF med litteraturkollokvier, samtaler med utgangspunkt i skriftlig arbeid studentene har gjort, eventuelle videoressurser, etc. Emnet går over to semestre.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Levere inn og få godkjent refleksjonsnotat (1000-1200 ord) på bakgrunn av utarbeidet mal innen en fastsatt frist
 • Levere og få godkjent et refleksjonsnotat (1000-1200 ord), på bakgrunn av utarbeidet mal innen en fastsatt frist
 • Levere og få godkjent avsluttende notat (2000-2500 ord), der innholdet skal omhandle refleksjon ut fra teori- og praksisperspektiv innen en fastsatt frist
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • kunnskap ungdommer som frivillige i et ungdomsarbeid
 • kunnskap om hvordan relasjon, rolle og identitet spiller seg ut i ungdomsfasen
 • kunnskap om diakonale utfordringer blant ungdommer
 • god kunnskap om utviklingen av relasjonskompetanse og dens betydning i et ungdomsarbeid
 • god kunnskap om samarbeid mellom ulike profesjoner og frivillige i til et ungdomsarbeid
 • god kunnskap om forholdet mellom miljøarbeid (fellesskapsbyggende arbeid) og sjelesorg i et ungdomsarbeid
 • god kunnskap om teologiens plass i et ungdomsarbeid
 
 
Ferdigheter
Studenten kan:
 • kommunisere om tro i samspill med ungdommenes ulike arenaer og fortolkningsrammer
 • fange opp signaler på trakassering (jfr.#metoo), kriser og psykiske utfordringer hos barn og ungdom
 • observere, skrive ned og reflektere over egen praksis i et ungdomsarbeid
 • analysere hvordan organisasjonens/menighetens eksplisitte og implisitte mål- og verdiformuleringer er kulturelle hjelpemidler i ungdomsarbeidet
 • reflektere over forholdet mellom miljøarbeid og sjelesorg i et ungdomsarbeid
 • møte ungdommer som opplever små og store kriser
 • reflekterer rundt teologiens plass i et ungdomsarbeid

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aubert, A.-M. & Bakke, I. M. (2018). Utvikling av relasjonskompetanse: Nøkler til forståelse og rom for læring (2. utg.). Oslo: Gyldendal. Bibliotek
 • Briså, L. & Lindtjørn, M. (2016). Medvandring med ungdom i sårbare livssituasjoner: En teoretisk og empirisk beskrivelse av det ungdomsdiakonale samtaletilbudet 13-20. Tidsskrift for sjelesorg, 36(1), s. 5-21. Bibliotek (Kompendium).
 • Fagermoen, T. & Lauritzen, S. M. (2018). Teologier i trosopplæringen. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet.. Hentet fra www.mf.no
 • Fretheim, K., Mogstad, S. D. & Lorentzen, H. (Red.) (2016). Fellesskap og organisering: Frivillig innsats i kirkens trosopplæring (s. 7-55, 115-147). Oslo: IKO-forl. Bibliotek
 • Graff-Kallevåg, K. (2018). "Det handler kanskje om min egen troshistorie-": Når kirkelig ansattes troshistorie setter spor i trosopplæringen. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 48-73). Oslo: IKO-Forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Grenholm, C. H. (2004). Den förlorade sonen möter kärleken: Aktuell Gudsförståelse i nordisk kontext. Tidsskrift for Teologi og Kirke, 75(2/3), s. 98-110. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Henriksen, J.-O. (2014). Tro som gjør seende: Evangeliet etter Bartimeus. Kristiansand: Portal forl. Bibliotek
 • Holmquist, M. & Sandsmark, A. (2018). Vår trosopplæring?: Stab, samarbeid og trosopplæring. Oslo: MF. Bibliotek. Hentet fra www.mf.no
 • Ideström, J. (2018). Själavårdande möten i en väv av relationer: Ecklesiologiska reflektioner om själavård och kyrka. I J. Ideström & G. L. Edberg (Red.), Att öppna ett slutet rum: Själavård och ecklesiologi (s. 91-107). Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss?. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Root, A. (2007). Revisiting relational youth ministry: From a strategy of influence to a theology of incarnation (s. 104-123). Downers Grove, Ill: InterVarsity Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Stålsett, S. (2018). Sårbarhetens mysterium: Liturgi, lidelse og livsmot i globaliseringens tidsalder. Dansk teologisk tidsskrift, 81, s. 2-17. Bibliotek. Hentet fra tidsskrift.dk
 • Willemse, D. (2016). "...face to face blir altfor synleg og sårbart": Ungdom, skam og openheit på Kirkens SOS-chat. Tidsskrift for sjelesorg, 36(1). Bibliotek (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift