Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2544: Bacheloroppgave

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Tone Stangeland Kaufman (Tone.S.Kaufman@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring. TEOL2544 skal bidra til at studentene bearbeider og reflekterer videre over den praksisen de har gjennomført i fire semestre knyttet til ulike emner. Bacheloroppgavens tema skal være relatert til praksis. Arbeidet med oppgaven skal gi studenten god kunnskap om et praktisk teologisk tema og evne til å skrive en akademisk tekst på fordypningsnivå. Arbeidet med bacherloroppgaven skjer under veiledning og i tilknytning til et skrive- og oppgaveseminar der studentene legger frem deler av sine oppgaver, og medstudenter og lærer gir respons. Hver student har krav på tre timer individuell veiledning i løpet av semesteret.
 
 

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i undervisning og skrive- og oppgaveseminar
 • levere utkast til oppgaveinnledning til bacheloroppgaven innen en fastsatt frist, og legge frem utkastet i seminar. Oppgaven skal ha tema hentet fra skjæringsfeltet mellom teori og praksiserfaring. Temavalg og arbeidstittel skal godkjennes av faglærer innen 2 uker etter seminaret
 • gi forberedt skriftlig og muntlig respons på en medstudents utkast til oppgaveinnledning og seminar
 • få godkjent selvvalgt litteratur knyttet til temaet i bacheloroppgaven (ca. 300 sider) av faglærer
 • levere enten et forslag til intervjuguide med en refleksjon (500-800 ord), om de ulike valg som er foretatt, eller en bokrapport (1000-1500 ord) fra selvvalgt studielitteratur, der minimum 300 ord er selvstendig refleksjon knyttet til litteraturen.
 • møte til veiledningssamtaler underveis i arbeidet med oppgaven
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2544 har bacheloroppgave (ca. 6000 ord) og justerende muntlig prøve (30 minutter) som eksamensform. Før oppgaven leveres inn, må studenten ha oppfylt studiekravene. Den muntlige prøven består av et forberedt innlegg (ca. 10 minutter) knyttet til selvvalgt litteratur som ikke brukes eksplisitt i oppgaven, med på følgende drøfting, og også en samtale med utgangspunkt i bacheloroppgaven. Det kan stilles spørsmål fra hele studielitteraturen. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av bacheloroppgaven og den justerende muntlige prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om kvalitativ og hermeneutisk metode
 • kunnskap om grunnleggende problemstillinger innenfor (fagfeltet) praktisk teologi
 • god kunnskap om et teoretisk tema som aktualiseres i møte med praksiserfaringer
Ferdighet
Studenten kan
 • begrunne metodiske valg ut i fra en problemstilling
 • gi og ta imot respons på skriftlig arbeid
 • identifisere sammenhenger mellom praksiserfaringer og mer grunnleggende teoretiske problemstillinger
 • skrive en akademisk tekst om et tema i skjæringsfeltet mellom teori og praksis

Merknad til litteraturlisten

Felleslitteraturen til emnet (se nedenfor) har et omfang på ca. 550 sider. Av disse omhandler ca. 250 sider problemstillinger knyttet til teori/praksis og kvalitativ metode. Denne delen av studielitteraturen skal gi et metodisk og teoretisk fundament for arbeidet med oppgavens tema. Den selvvalgte delen av litteraturen (ca. 300 sider) skal være knyttet til det temaet en velger for oppgaven. Denne litteraturen skal inneholde noe av den foreslåtte supplerende litteraturen (avhengig av hvilken metode studenten velger).
 
 
 
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Anker, T. (2020). Analyse i praksis: En håndbok for masterstudenter (1. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Beaudoin, T. & Turpin, K. (2014). White Practical Theology. I K. A. Cahalan & G. S. Mikoski (Red.), Opening the field of practical theology: An introduction (251-269, 315-319 (fotnoter)). Lanham, Md: Rowman & Littlefield. Bibliotek
 • Cameron, H., Bhatti, D., Duce, C., Sweeney, J. & Watkins, C. (2010). Talking about God in practice: Theological action research and practical theology (s. 49-60). London: SCM Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Kaufman, T. S. (2018). "Og så var det lov å gå sånn runde-": Bønnevandring som mulighetsrom. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 100-128). Oslo: IKO Forlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Kaufman, T. S. & Danbolt, L. J. (2020). Hva er praktisk teologi?. Tidsskrift for praktisk teologi, 37(1), s. 6-18. Bibliotek (Kompendium).
 • Ward, P. (2017). Introducing practical theology: Mission, ministry, and the life of the church (s. 1-131, 153-177). Baker Academic. Bibliotek

Enten:

 • Fretheim, K. (2008). Empiri og diskursanalyse: Relevant for teologisk etikk?. Tidsskrift for teologi og kirke, 79(3/4), s. 268-284. Bibliotek. Hentet 2015-01-20 fra www.idunn.no

Eller:

 • Eirin Hoel, H. (2008). Trendy eller nødvendig? ? Bruken av termen «intertekstualitet» i bibelforskningen. Tidsskrift for Teologi og Kirke, 79(03-04), s. 196-209. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no

Eller:

 • Løland, H. (2008). Connecting the Dots: Om lesere og lesning i Reader response criticism. Tidsskrift for teologi og kirke, 79(3/4), s. 164-181. Bibliotek. Hentet 2010-01-29 fra www.idunn.no

Eller:

 • Saxegaard, K. M. (2008). Bibelsk narratologi: Metode til lesning av bibelske fortellinger. Tidsskrift for teologi og kirke, 79(3/4), s. 182-195. Bibliotek. Hentet 2017-05-12 fra www.idunn.no

> PDF-versjon for utskrift