Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2542: Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Astrid Sandsmark (Astrid.Sandsmark@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring.
Emnet er organisert i tre delemner: A. Ungdomsdiakoni (3 stp) B. Sjelesorg (4 stp) og C. Praksis i ungdomsarbeid (3 stp).
For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i PED1640, TEOL1540 og TEOL2540, eller ha tilsvarende kompetanse.

Overlappende emner

TEOL2542 Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis overlapper fullstendig med PT503 PT-3: Sjelesorg med institusjonspraksis, og delvis med PT510 Sjelesorg og DIA511 Diakoni I: Sjelesorg og kulturforståelse. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har PT503 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL2542 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har PT510 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2542 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har DIA511 fra før, vil få 6 poeng uttelling for TEOL2542 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
 

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten ha:
 • godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i undervisningen
 • bestått en kortprøve (1 ½ time) relatert til studielitteraturen
 • fått godkjent læringskontrakt relatert til praksis, levert innen fastsatt frist
 • gjennomføre og få godkjent emnets øvingsdager. Godkjente øvingsdager er en forutsetning for å fortsette i praksisperioden.
 • bestått praksis. Dersom praksisperioden vurderes til «Ikke godkjent», må praksis helt eller delvis tas på ny. Det vil normalt bli gitt én ny mulighet til å bestå praksis, jf Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole. Praksis anses som påbegynt første øvingsdag. Fravær eller trekk fra praksis uten gyldig grunn,teller som ett (1) forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvunget fravær. Fraværet må meldes MF umiddelbart.
 • fått godkjent sluttevalueringsrapport fra praksis, levert innen en fastsatt frist
 • deltatt i PT-gruppe
 • gitt skriftlig respons på en medstudents refleksjonsnotat knyttet til sluttevalueringsrapporten, etter utarbeidet mal (se semesterark)
 • fått godkjent en kasusdrøfting (1500-2000 ord) som anvender teori fra studielitteraturen i møte med en konkret sjelesørgerisk problematikk, levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.
 
 

Avsluttende vurdering

 Emnet TEOL2542 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».
 

Læringsutbytte etter fullført emne

A: UNGDOMSDIAKONI (3 STP)
Diakoni er en integrert del av kirkens liv. Diakonien utfordrer til et helhetlig menneskesyn i menighetsbyggende arbeid. «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.» (Plan for diakoni i Den norske kirke) Delemnet vil særlig legge vekt på¿ diakoniens forankring i den lokale menighet, og med vekt på diakoni rettet mot barn og ungdom. Valg av diakonale arbeidsformer og satsningsområder i de lokale menighetene bestemmes i stor grad av den samfunnsmessige konteksten for det diakonale arbeidet. Delemnet vil derfor fokusere på diakoniens muligheter og begrensninger innenfor velferdsstaten.
Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om kirken som diakonalt fellesskap i møte med barn og ungdommer
 • kunnskap om noen utvalgte diakonale arbeidsformer
Ferdigheter
Studenten kan
reflektere over prioritering mellom ulike diakonale utfordringer i møte med barn og ungdom i lokalsamfunnet
 • avdekke og videreutvikle diakonale ressurser hos ungdom i menigheten
 • utføre en sårbarhetsanalyse i et barne- og/eller ungdomsarbeid
 • gi og ta imot veiledning på skriftlig oppgave
B: SJELESORG (4 STP)
Dette delemnet gir en grunnleggende innføring i den kristne sjelesorgens egenart. Det fokuseres på sjelesorgens funksjon og teologiske begrunnelse i rammen av kirkens diakonale egenart. Delemnet vektlegger sammenhengen mellom sjelesorg og diakoni som to sentrale deler av kirkens liv. Det vil også¿ bli gitt innføring i ulike arenaer for sjelesorg for ungdom og hvilke midler kirken kan bruke i denne sammenhengen. Delemnet vil belyse den sjelesørgeriske samtalens egenart, og tematiserer hvordan fagområder som religionspsykologi og utviklingspsykologi kan anvendes. Studenten skal gjennom arbeidet med delemnet oppøve evnen til refleksjon over egen troshistorie og livserfaring.
Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om sjelesorgens teologiske begrunnelse og kirkelige forankring
 • god kunnskap om sjelesørgeriske problemstillinger i ungdomsfasen
 • kunnskap om den sjelesørgeriske samtalens forutsetninger og rammer med henblikk på arbeid med ungdom
Ferdighet
Studenten kan
 • reflektere over bruk av bønn, Bibelen og skriftemål i sjelesorgen
 • reflektere over egne forutsetninger for sjelesørgerisk arbeid, herunder også kroppsspråk og stemmebruk
 • analysere og vurdere sjelesørgiske utfordringer
 • møte mennesker i samtale som sjelesørger
C: PRAKSIS I MENIGHET (3 STP)
Praksisstudiet på UKT inngår i hovedsak i emnene PED1640, TEOL1540, TEOL2540 og TEOL2542. Studenten skal i praksisstudiet observere, reflektere over og delta i barne- og ungdomsarbeidet og øve seg i å ha et blikk for ungdoms livsutfordringer i en menighetskontekst. Delemne C står i nær sammenheng med delemne A og B. Det er et mål at studentene i praksisen gjør nytte av kunnskaper og ferdigheter de tilegner seg gjennom arbeidet med delemne A og B. I løpet av praksisperioden vil det være obligatorisk deltakelse i PT-gruppe på MF. For nærmere beskrivelse av den konkrete utforming av praksisen, se Informasjonshefte for praksis ved UKT.
Ferdighet
Studenten kan
 • holde avtaler, administrere egen tidsbruk og forholde seg respektfullt til andres tid
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • utføre oppgaver tilknyttet trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid med teologisk, pedagogisk, diakonal og etisk bevissthet
 • reflektere over egne følelser og reaksjonsmønstre i møte med andre
 • se veiledning som en læringsmulighet og bruke tilbakemeldinger for å utvikle seg faglig og personlig
Generelle ferdigheter etter fulført emne:
Studenten kan
 • kan reflektere over forholdet mellom miljøarbeid og sjelesorg i et barne- og ungdomsarbeid
 • reflektere over egen utvikling knyttet til rollene disippel, formidler, veileder og innovatør
 • nyttiggjøre seg kunnskap og ferdigheter fra delemne A og B i praksis (delemne C)
 • reflektere over forholdet mellom praksis og teori

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Briså, L. & Lindtjørn, M. (2016). Medvandring med ungdom i sårbare livssituasjoner: En teoretisk og empirisk beskrivelse av det ungdomsdiakonale samtaletilbudet 13-20. Tidsskrift for sjelesorg, 36(1), s. 5-21. Bibliotek (Kompendium).
 • Edgardh, N. (2019). Diakonins kyrka: Teologi, kön och omsorgens utmattning (s. 193-209, 231-242). Stockholm: Verbum AB. Bibliotek (Kompendium)
 • Eide, S. B. & Skorstad, B. (2013). Etikk: Til refleksjon og handling i sosialt arbeid (3. utg., s. 67-92, 118-136). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Glavin, K. & Erdal, B. (2018). Tverrfaglig samarbeid i praksis: Til beste for barn og unge i kommune-Norge (4. utg., s. 47-57, 85-107). Oslo: Kommuneforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Halstensen, K. & Myrvik, H. (2017). Livsmot og mestring i folkehøgskolen (s. 51-128). [Oslo]: Noregs kristelege folkehøgskolelag. Bibliotek
 • Killén, K. (2015). Sveket: 1: Risiko og omsorgssvikt - et helseproblem og tverrfaglig ansvar (5. rev. utg., Vol. 1, s. 35-74, 100-123). Oslo: Kommuneforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandsmark, A. (2013). Hva driver vi egentlig med?: En aktivitetsteoretisk analyse av trosopplæringsarenaer. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 209-222). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Spurkland, M. (2017). Klassen: Fortellinger fra et skoleår. Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek
 • Tjora, A. H. (2018). Hva er fellesskap. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2016). Kirkens samtaler med barn og ungdom: Om taushetsplikt og profesjonelt skjønn (33 s.). Oslo: Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter. Bibliotek ?3. Hentet fra ressursbanken.kirken.no
 • Bergem, A. (2008). "Som epler av gull-": En bok om kristen sjelesorg (Vol. 1, s. 67-116). Oslo: Kolofon. Bibliotek (Kompendium)
 • Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner: Personorientering, samhandling, etikk (3. utg., Kap. 3-5 +7). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), s. 84-95. Bibliotek (Kompendium).
 • Farstad, M. (2013). Skam, skyldfølelse og ensomhet. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 101-117). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Halstensen, K. (2013). Hvordan blir tillit til: Om tilknytningsteori som nøkkel til å forstå dynamikken mellom tillit og mistillit i relasjonsdannelse. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 81-100). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Hermstad, G. & Isaksen, S. (2013). Den fortrolige samtalen med ungdom. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 276-290). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Okkenhaug, B. (2002). Når jeg ser ditt ansikt: Innføring i kristen sjelesorg (s. 47-121). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Willemse, D. (2016). "...face to face blir altfor synleg og sårbart": Ungdom, skam og openheit på Kirkens SOS-chat. Tidsskrift for sjelesorg, 36(1). Bibliotek (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift