Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2516: Innføring i praktisk teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Carl Petter Opsahl (Carl.Petter.Opsahl@mf.no)
Studiepoeng:20
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato: 3. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2021
Innleveringsfrist:15:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

Emnet gir innføring i de sentrale praktisk-teologiske disipliner, og er særlig beregnet for studenter som har fått godkjenning av Kirkerådets evalueringsnemnd og skal fullføre «praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet» (Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke § 2 c).
 
For studenter som ikke tar ordinært profesjonsstudium i teologi, legger MF opp praktisk-teologisk utdanning som følger:
Sammen med gjennomført menighetspraksis (PT508) og institusjonspraksis (PT509) gir TEOL2516 mulighet til å ta TEOL5520 Stiftspraksis og TEOL5530 Avsluttende praktikum. MF understreker at studenten selv har ansvaret for å melde seg opp til Veien til prestetjeneste/vigslet tjeneste.
 
Emnet TEOL2516 består av seks delemner:
A. Ekklesiologi og pastoralteologi (5 stp)
B. Liturgikk (4 stp)
C. Homiletikk (3 stp)
D. Sjelesorg (4 stp)
E. Menighetspedagogikk (4 stp)

Overlappende emner

Deler av TEOL2516 Innføring i praktisk teologi overlapper med PT171 Innføring i praktisk teologi: Kirkekunnskap og trosformidling, PT272 Forkynnelse og gudstjenesteliv med menighetspraksis, PT573 Sjelesorg med institusjonspraksis, TEOL1510 Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi og TEOL2510 Menighetspraksis, liturgikk og muntlig formidling. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har PT171 fra før, vil få 10 poeng uttelling for TEOL2516 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har PT272 fra før, vil få 15 poeng uttelling for TEOL2516 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har PT573 fra før, vil få 15 poeng uttelling for TEOL2516 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL1510 fra før, vil få 10 poeng uttelling for TEOL2516 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2510 fra før, vil få 15 poeng uttelling for TEOL2516 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Delta i innføringssamtale med programleder/praktikumsleder, fortrinnsvis i begynnelsen av semesteret.
 • Delta i innførende øvelse i stemmebruk og formidling (hvis dette ikke skjer i rammen av PT508 Menighetspraksis)
 • Deltagelse i refleksjonsgruppe (zoom)
 • Levere og få godkjent refleksjonsnotat (1000-1500 ord) med tema «Jeg ; en prest». Notatet tar utgangspunkt i personlige refleksjoner om hva det innebærer å skulle være prest i dagens kirke og samfunn.
 • Preken med refleksjonsnotat
 • Levere og få godkjent utkast til faglig oppgave. Utkastet skal inneholde problemstilling, disposisjon, anvendt litteratur. Omfang ca. 500 ord.
 • Faglig oppgave om tema formulert innenfor emnebeskrivelsens temaer, drøftet i lys av emnets litteratur. Omfang på oppgaven er 3000-3500 ord
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 • tudenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

6 timers hjemme-eksamen. Leveres i WiseFlow. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen

Læringsutbytte etter fullført emne

Emnet som helhet 
GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan: 
 • Reflektere over sammenhengen mellom egen fremtidige prestetjeneste og kunnskapsstoffet i emnet. 
 • Reflektere over, og nyttiggjøre seg, tilbakemeldinger og veiledning i emnet.
 
A. Ekklesiologi og pastoralteologi 
KUNNSKAP 
Studenten har: 
 • Kunnskap om Den norske kirkes oppbygging og virksomhet, og kjennskap til mangfoldet av tros- og livssynssamfunn i Norge. 
 • Kunnskap om teamteori og ledelse i/av team.
 • Kunnskap om konfliktforebygging og håndtering av konflikt
 • Kunnskap om ledelse av frivillige
 • Kjennskap til kristen spiritualitet. 
 • Kjennskap til samfunnsvitenskapelige og teologiske perspektiver på religion, spiritualitet, kirke og prestetjeneste i det norske samfunnet. 
 • Kjennskap til prestetjeneste som samspill med andre, og viktigheten av kroppslig tilstedeværelse og stemmebruk. 
 • Oversikt over prestetjeneste som profesjonsutøvelse og bidragsyter til ledelse. 
 • Oversikt over praktisk teologi som fag. 
 
FERDIGHETER 
Studenten kan: 
 • Reflektere over forholdet mellom egne erfaringer med former for kristen spiritualitet, i lys av litteraturen i emnet. 
 • Ta imot, og nyttiggjøre seg, veiledning på skriftlig, faglig oppgave. 
 
B. Liturgikk
KUNNSKAP 
Studenten har: 
 • God kunnskap om prestetjeneste i menighet
 • God kunnskap om prestens rolle som gudstjenesteleder
 • God kunnskap om ordningen for hovedgudstjenesten i Den norske kirke og grunnlaget for denne
 • Kunnskap om liturgikk som fagfelt, om liturgiens teologi og historie
 • Kunnskap om kirkeår, kirkehus og kirkerom
 
C. Homiletikk
KUNNSKAP 
Studenten har: 
 • God kunnskap om prestetjeneste i menighet
 • God kunnskap om prekenbeskrivelse som metode.
 • Kunnskap om prekenarbeid som prosess og pastoral praksis.
 • Oversikt over retorikk som ressurs i prekenarbeidet.
 • Oversikt over teologiske, historiske og empiriske perspektiver på prekenen som kommunikativ hendelse.
 
D. Sjelesorg
KUNNSKAP
Studenten har:
 • Kunnskap om sjelesørgeriske kompetanseområder.
 • Kunnskap om verbale og nonverbale kommunikasjonsferdigheter.
 • Kjennskap til sjelesørgeriske praksiser i den lokale menighet.
 • Oversikt over narrativ tilnærming i sjelesorg.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • Reflektere over egen rolle som samtalepartner i sjelesørgerisk kontekst.
 • Vurdere, drøfte og analysere utfordringer i den sjelesørgeriske samtale.
 
E. Menighetspedagogikk
KUNNSKAP
Studenten har:
 • God kunnskap om sosiokulturell læringsteori
 • God kunnskap om ulike kunnskapssyn
 • God kunnskap om trosopplæringen ut fra et dåpsteologisk og familiepedagogisk perspektiv.
 • Kunnskap om ulike læringsteorier
 • Kunnskap om grunnleggende pedagogiske begreper
 • Kjennskap til sentrale problemstillinger innen menighetspedagogikk og til trosopplæringsreformen
 • Oversikt over menighetspedagogikkfaget

Merknad til litteraturlisten

Kontakt emneansvarlig for litteraturliste.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Christoffersen, J. T. (2017). Kompendium i kirkekunnskap. Oslo: MF. (Se Canvas)
 • Den norske kirke, . (2008). Plan for diakoni i Den norske kirke ([Bokmålutg.]. utg.). Oslo: Den norske kirke, Kirkerådet. Bibliotek. Hentet fra kirken.no
 • Furseth, I. (Red.) (2015). Religionens tilbakekomst i offentligheten?: Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Grint, K., Jones, O. S. & Holt, C. (2017). What is Leadership: Person, Result, Postition or Process, or All or None of These?. I J. Storey (Red.), The Routledge Companion to Leadership (s. 3-20). New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (s. 61-109, 125-147). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Saxegaard, F. (2019). Pastoralteologi for prestespirer. Oslo: MF. (Se Canvas)
 • Sirris, S. (2015). Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert modell for kirkelig frivillighetsledelse. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2, s. 1-21. Bibliotek. Hentet fra sjlt-journal.com
 • Sjøvold, E. (2014). Resultater gjennom team (s. 31-51). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Sortland, N. & Einarsen, S. (2011). Mellommenneskelige konflikter: Årsaker og kommunikasjonsmønstre. I S. Einarsen & A. Skogstad (Red.), Det Gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer (2. utg., s. 138-163). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Sutton, A., Allinson, C. . & Williams, H. (2013). Personality type and work-related outcomes: An exploratory application of the Enneagram model. European management journal, 31(3), s. 234-249. Bibliotek (Kompendium).

DELEMNE B LITTERATUR

 • Berger, T. (Red.) (2001). Dissident daughters: Feminist liturgies in global context (s. 219-230). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Den Norske kirke, . & Kirkerådet, . (2020). Gudstjeneste med veiledninger = Gudsteneste med rettleiingar = Gudsteneste med rettleiingar. Bergen: Eide forlag. Bibliotek
 • Flemming Nielsen, B. (2017). Pa? den første dag: Kirkens liturgi: Oldtid og Middelalder (s. 35-97). København: Eksistensen. Bibliotek (Kompendium)
 • Harbsmeier, E. & Raun Iversen, H. (1995). Praktisk teologi (s. 231-248). Frederiksberg: Anis. Bibliotek (Kompendium)
 • Hellemo, G. (Red.) (2014). Gudstjeneste på ny (s. 89-104, 105-126). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Opsahl, C. P. (2020). Noen må synge i verdens natt: Liturgiske perspektiver i Svein Ellingsens salmer. Kirke og Kultur, 124(1), s. 22-34. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Senn, F. C. (2012). Introduction to Christian liturgy (s. 17-42). Minneapolis, Minn: Fortress. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Jakobsen, R. N. & Øierud, G. L. (2009). Prekenbeskrivelse: Forstå - formidle - forbedre - forkynne (s. 15-110). Oslo: Høyskoleforlaget. Bibliotek
 • Saxegaard, F. (2018). Homiletikk til å begynne med. Oslo: MF. (Se Canvas)

DELEMNE D LITTERATUR

 • Bergem, A. (2008). "Som epler av gull-": En bok om kristen sjelesorg (Vol. 1, s. 67-116). Oslo: Kolofon. Bibliotek
 • Cooper-White, P. (2012). Suffering. I B. J. Miller-McLemore (Red.), The Wiley-Blackwell companion to practical theology (s. 23-31). Malden, MA: Wiley-Blackwell. Bibliotek (Kompendium)
 • Danbolt, L. J. (2014). Hva er religionspsykologi. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 17-32). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Danbolt, L. J., Grung, A. & Stifoss-Hansen, H. (2016). Sjelesorg på plass: På sporet av dagens sjelesorgpraksis i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, 33(1), s. 28-43. Bibliotek (Kompendium).
 • Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner: Personorientering, samhandling, etikk (3. utg., Kap. 3-5 +7). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Eide, Ø. M. (2014). Forståelse og fordypning: Perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen (s. 11-22). [Oslo]: Luther. Bibliotek (Kompendium)
 • Engedal, L. G. (2003). Mange fortellinger - ett liv: Momenter til belysning av narrativ teori. Tidsskrift for sjelesorg, 23(3), s. 165-179. Bibliotek (Kompendium).
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), s. 84-95. Bibliotek (Kompendium).
 • Falk, B. (2016). Å være der du er: Oppmerksomhet, grenser og kontakt i den hjelpende samtale (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Halstensen, K. (2013). Hvordan blir tillit til: Om tilknytningsteori som nøkkel til å forstå dynamikken mellom tillit og mistillit i relasjonsdannelse. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 81-100). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Okkenhaug, B. (2002). Når jeg ser ditt ansikt: Innføring i kristen sjelesorg (s. 103-121). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE E LITTERATUR

 • Den norske kirke, . (2010). Gud gir - vi deler: Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet. Bibliotek. Hentet fra kirken.no
 • Graff-Kallevåg, K. & Kaufman, T. S. (Red.) (2018). Byggekloss-spiritualitet?: En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring. Oslo: IKO-forl. Bibliotek
 • Hagen, T. v. D. (2016). Trosopplæring og skole/kirke-samarbeid: Styrket sammenheng mellom ulike læringsfellesskap - til barn og unges beste. Prismet, 67(1), s. 35-42. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Melangen, K. (2016). Kunsten å være klar: En fagbok om undervisning i kirken (s. 49-62). Stavanger: Eide. Bibliotek (Kompendium)
 • Stray, J. H. & Wittek, L. (Red.) (2014). Pedagogikk: En grunnbok (s. 113-132, 149-178). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Søbstad, F. (2006). Læring i kirken sett i et utvidet perspektiv. I T. S. Lannem & H. Stifoss-Hanssen (Red.), Metode, mål og mening i den Norske kirkes trosopplæringsreform (s. 147-154). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift