Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2120: Exodus: Tekst, resepsjon og metode

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Kristin Joachimsen (Kristin.Joachimsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste D

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-11-19 19. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. des. 2021
Individuell skriftlig oppgave2021-11-26 26. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2021

Generell informasjon

TEOL2120 gir en fordypning i utvalgte tekster fra Exodus-boken, som analyseres på grunnlag av hebraisk tekst. Tekstene plasseres i sin historiske og litterære kontekst, med vekt på motiv som er sammenvevd i fortellingen: om Moses og familien hans, utferden fra Egypt, ørkenvandring, teofani, mottakelsen av loven på Sinai, pakten mellom Gud og hans folk Israel, religiøse fester, telthelligdommen og forholdet til andre folkegrupper. Det fokuseres også på de ulike litterære sjangere vi finner i Exodus, med en blanding av fortelling, poesi og lover.
Emnet belyser også hvordan Exodus er brukt i ulike kontekster og forskjellige kulturelle uttrykk gjennom tidene. I både jødiske, kristne og sekulære sammenhenger har tekster og motiv fra Exodus vært anvendt for å uttrykke for eksempel migrasjon, undertrykkelse og frigjøring, og til å forme identitet til enkeltindivid og grupper. Exodus har inspirert ulike kunstneriske uttrykk, både i musikk, film, litteratur og bildekunst.
I alle disse ulike måtene å lese Exodus på, legges det stor vekt på metodiske og hermeneutiske problemstillinger. Sentrale spørsmål dreier seg om forholdet mellom tekst og historie, og tekst og resepsjon. Emnet behandler ulike metoder for å fortolke gammeltestamentlige tekster, med fokus på tekstkritikk, retorikk, sjanger, kildekritikk, redaksjonskritikk, narratologi, frigjøringsteologi, feministisk kritikk, og postkolonial kritikk. Det gis også opplæring i bruk av elektroniske hjelpemidler
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet/-programmene: Candtheol, Bachelor i teologi og Metodistisk presteutdanning. Emnet kan inngå i følgende studieprogram: Bachelor i religion og samfunn.
 
For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL1110, TEOL1010, TEOL1013 eller tilsvarende. Det er anbefalt å ta TEOL1120 parallelt med TEOL2120

Overlappende emner

Studenter som tidligere har tatt emner, eller tar emnet samtidig med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 • Studenter som har TEOL2110 utgave fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOL2120 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2115 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2120 www.mf.no karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten
 • ha godkjent fremmøte de 4 første timene i emnets undervisning. Studenter som ikke oppfyller oppmøtekravet, kan kompensere for fraværet ved å få godkjent en kompensasjonsoppgave over et oppgitt tema (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist. Se Canvas.
 • et kort, forberedt muntlig fremlegg over et faglig tema i undervisningen
 • levere og få godkjent utkast til faglig essay (minimum 1000 ord) med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon. Utkastet skal dessuten vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur og vise at studenten har arbeidet på grunnlag av GTs hebraiske tekst. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningsform er seminar/forelesning. I forkant av de fleste timene tilbys det også gjennomgang av den hebraiske teksten sammen med faglærer.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord) og skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt alle studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven og skriftlig eksamen. Den individuelle skriftlige oppgaven teller 1/3 og skriftlig eksamen 2/3.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike metodiske tilnærminger for arbeid med gammeltestamentlige tekster
 • kunnskap om Exodus-bokens komposisjonshistorie, innhold og ulike sjangere
 • kunnskap om ulik resepsjon av Exodus innenfor jødiske og kristne tradisjoner og i ulike sekulære kontekster
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • anvende bibelvitenskapelige teorier og terminologi på en kritisk og reflektert måte i analyse av bibeltekster og tema
 • reflektere hermeneutisk og teologisk over arbeidet med Det gamle testamentet
 • bruke elektroniske hjelpemidler, som Bibleworks, Accordance eller Logos Bible Software
 • eksegere følgende tekster på grunnlag av Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS): Exodus 1-3, 6:2-13, 12, 15:1-18, 19-20, 21:22-36, 34
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Assmann, J. (2010). Memory, narration, identity: Exodus as a political myth. I H. Liss & M. Oeming (Red.), Literary construction of identity in the ancient world: Proceedings of the conference Literary Fiction and the Construction of Identity in Ancient Literatures: Options and Limits of Modern Literary Approaches in the Exegesis of Ancient Texts, Heidelberg, July 10-13, 2006 (s. 3-18). Winona Lake, Ind: Eisenbrauns. Bibliotek (Kompendium)
 • Christoph, B. (2010). MainLemma. I . Dale C. Allison et al., (Red.), Encyclopedia of the Bible and its reception. Berlin: Walter de Gruyter.. Hentet fra www.degruyter.com
 • Dozeman, T. B. (2009). Commentary on Exodus (1-43, 55-135, 163169, 258?281, 318-346, 411-495, 520-521, 533-538, 731-755.). Grand Rapids, MI: Eerdmans. Bibliotek
 • Dozeman, T. B. (Red.) (2010). Methods for Exodus (XI-130, 163-240). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek
 • Friis, M. (2021). I Moses' billede: Jahves nærvær og synlighed i Anden Mosebog. I J. Dietrich & A. K. d. H. Gudme (Red.), Gud og os: Teologiske læsninger af Det Gamle Testamente i det 21. århundrede (s. 61-79). København: Bibelselskabets Forlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Granerød, G. (2016). Dimensions of Yahwism in the Persian period: Studies in the religion and society of the Judaean community at Elephantine (s. 165-182). Berlin: de Gruyter. Bibliotek (Kompendium)
 • Hadjiev, T. S. (2018). 'I have become a stranger in a foreign land': Reading the Exodus narrative as the villain. Biblical Interpretation, 26(4-5), s. 515-527. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Haran, M. (1978). Temples and temple-service in ancient Israel: An inquiry into the character of cult phenomena and the historical setting of the priestly school (s. 317-348). Oxford: Clarendon. Bibliotek (Kompendium)
 • Kotze?, G. R. (2013). The Qumran manuscripts of Lamentations: A text-critical study (s. 1-13). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra search.ebscohost.com
 • Leveen, A. (2010). Inside out: Jethro, the Midianites and a biblical construction of the outsider. Journal for the Study of the Old Testament, 34(4), s. 395-417. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Olson, D. T. (2016). Crossing boundaries: Moses the man, masculinities and methods. Hebrew Bible and ancient Israel, 5, s. 151-168. Bibliotek. Hentet fra viewer.content-select.com
 • Römer, T. (2015). The revelation of the divine name to Moses and the construction of a memory about the origins of the encounter between Yhwh and Israel. I T. E. Levy, T. Schneider & W. H. C. Propp (Red.), Israel's Exodus in transdisciplinary perspective: Text, archaeology, culture, and geoscience (s. 305-315). Cham: Springer International Publishing : Imprint: Springer. (Kompendium)
 • Schmid, K. (2015). Distinguishing the world of the Exodus narrative from the world of its narrators. I T. E. Levy, T. Schneider & W. H. C. Propp (Red.), Israel's Exodus in transdisciplinary perspective: Text, archaeology, culture, and geoscience (s. 331-346). Cham: Springer International Publishing : Imprint: Springer. (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift