Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2110: Gammeltestamentlig metode, Deuteronomium og deuteronomistisk litteratur

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Kristin Joachimsen (Kristin.Joachimsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste D

Generell informasjon

TEOL2110 innleder et grunnspråklig studium av Det gamle testamentet. Emnet gir en fordypning i metodiske og hermeneutiske problemstillinger knyttet til å forstå en historisk tekst som Det gamle testamentet og gir anledning til å arbeide spesielt med Deuteronomium (5 Mosebok) og GT-litteratur som er særskilt influert av Deuteronomium. Utvalgte tekster fra Deuteronomium og den deuteronomistiske litteraturen studeres på grunnlag av hebraisk tekst. Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad.
 
Emnet er delt inn i tre delemner:
 
DELEMNE A: GAMMELTESTAMENTLIG METODE (3 STP)
Arbeidet med Det gamle testamentet stiller oss overfor mange ulike utfordringer: arbeid med hebraisk språk og tekstkritikk, spørsmål om hvilke metodisk grep vi skal/kan benytte når vi leser en valgt tekst, spørsmål om forholdet mellom hvordan teksten ble lest og forstått i sin samtid, hvordan den har blitt lest og forstått videre i historien, og hvordan den leses og forstås i dag. Dette delemnet gir en fordypning i ulike metodiske tilnærminger for arbeid med gammeltestamentlige tekster. Dette konkretiseres gjennom arbeid med utvalgte hebraiske tekster. Videre tar delemnet sikte på å gi grunnlag for videre hermeneutisk og teologisk refleksjon over arbeidet med Det gamle testamentet.
 
DELEMNE B: DEUTERONOMIUM (4 STP)
Deuteronomium gir viktige bidrag til flere sentrale teologiske emner, som for eksempel gudsbegrepet, menneskesynet, loven (tora) og Guds utvelgelse av Israel som Guds folk. Deuteronomiums teologi har også preget innholdet i og redigeringen av andre bøker og samlinger av bøker i GT, blant annet Pentateuken, Det deuteronomistiske historieverk, profetbøker og salmer. Et studium i Deuteronomium kan videre bidra til å avklare likheter og forskjeller mellom jødiske og kristne tradisjoner i det første århundre etter Kristus, og berører også en vesentlig side ved religionsdialogen mellom jøder og kristne i dag. 
 
DELEMNE C: DEUTERONOMISTISK LITTERATUR (3 STP)
 
I bibelforskningen betegner Det deuteronomistiske historieverket (DtrH) et litterært verk eller «bibliotek» (Josva, Dommerne, 1-2 Samuelsbok, 1-2 Kongebok) som etter manges oppfatning er preget av Deuteronomiums språk, teologi og historiesyn. Verket omhandler Israels historie fra ørkenvandringen, via landnåmet og frem til slutten av kongetiden. DtrH er kjennetegnet av en rekke typiske ord og formuleringer. En rekke av enkeltfortellingene relaterer seg til hverandre innbyrdes i verket/biblioteket. Dessuten byr DtrH på en enhetlig kronologisk ramme.
 
DtrH er en kilde til Israels historie og religions- og teologihistorie. Samtidig har DtrH vært en deltaker i denne historien, dels i sin egen samtid da det fikk sin form (trolig omkring midten av det første årtusen fvt.), og dels ved å ha vært en sentral bidragsyter til de historiske og teologiske paradigmene som ettertiden har tolket Israels historie innenfor.
 
Forkunnskaper: Studenten må ha avlagt eksamen i TEOL1110, K1010 og K1020 eller tilsvarende.
Det er anbefalt å ta TEOL1120 parallelt med TEOL2110.
 
Arbeidsform og organisering:
Undervisningsform er forelesninger. Det åpnes for at studentene kan gi et kort, forberedt muntlig fremlegg over et faglig tema i forelesningene.

Overlappende emner

Deler av TEOL2110 Gammeltestamentlig metode, Deuteronomium og deuteronomistisk litteratur overlapper med TEOL2110 utgave 2008V-2016V (merk at lenken viser den nåværende emnebeskrivelsen) og med det utgåtte emnet TEOL2115 Deuteronomium. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har TEOL2110 utgave 2008V-2016V fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOl2110 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2115 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2110 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering skal studenten
 
 • levere og få godkjent utkast til faglig essay (minimum 1000 ord) med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon. Utkastet skal dessuten vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur og vise at studenten har arbeidet på grunnlag av GTs hebraiske tekst. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord) og skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt alle studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven og skriftlig eksamen. Den individuelle skriftlige oppgaven teller 1/3 og skriftlig eksamen 2/3.

Læringsutbytte etter fullført emne

GENERELLE KOMPETANSE
Studenten kan:
 • anvende bibelvitenskapelige teorier og terminologi på en kritisk og reflektert måte i analyse av bibeltekster og tema
 
Delemne A: Gammeltestamentlig metode
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike metodiske tilnærminger for arbeid med gammeltestamentlige tekster
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • benytte ulike bibelvitenskapelige metoder i konkret arbeid med tekst
 • reflektere hermeneutisk og teologisk over arbeidet med Det gamle testamentet
 • bruke elektroniske hjelpemidler, som Bibleworks, Accordance eller Logos Bible Software
 
Delemne B: Deuteronomium
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om Deuteronomiums tilblivelse, innhold og sluttform samt den betydning boken har for andre gammeltestamentlige skrifters tilblivelse, teologi og sluttform
 • kunnskap om Deuteronomiums religionshistoriske bakgrunn og bokens egenart som lovsamling og paktsdokument sammenlignet med ande lovsamlinger i Den hebraiske bibelen / Det gamle testamentet og for-orientalske paktstraktater
 • oversikt over Deuteronomiums videre bruk og aktualitet innenfor jødisk og kristen tradisjon
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • eksegere følgende tekster på grunnlag av Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS): 5 Mos 5,1-22; 6,4-9; 7,1-11; 12,1-7; 16,1-17; 18,15-18; 22,1-12
 
Delemne C: Deuteronomistisk litteratur
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om teorier om det deuteronomistiske historieverkets bakgrunn og tilblivelse og om dets oppbygging
 • kunnskap om deuteronomistisk språk, teologi og historiesyn
 • kunnskap om innholdet i GT-tekster som er preget av deuteronomistisk teologi: Jer 1,4-10 (studert på grunnlag av den hebraiske teksten)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • eksegere følgende tekster på grunnlag av Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS): Jos 1,1-11; 1 Sam 12,1-25; 2 Sam 7,4-16; 1 Kong 8,23-30; 2 Kong 17,7-23; 23,1-7.21-23
 • sammenligne deuteronomistisk historiografi med andre religionshistoriske kilder i Det gamle Midtøsten (for eksempel Mesja-innskriften)

Merknad til litteraturlisten

Litteratur (under) uten sidehenvisning er å anse som referanselitteratur. Det betyr: I
kommentarer studeres innledningsdelen og de sidene som kommenterer bibeltekstene omtalt i
målformuleringene.

> PDF-versjon for utskrift