Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2106: Salmene og bibelhermeneutiske spørsmål

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Gard Granerød (Gard.Granerod@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste D

Generell informasjon

Emnet gir en innføring i tolkningsspørsmål knyttet til Salmenes bok og en drøfting av grunnleggende spørsmål knyttet til lesning og tolkning av bibeltekster, og hvilke særlige utfordringer man står overfor når en slik lesning og tolkning skjer innenfor en kirkelig kontekst.
 
Emnet består av to delemner: A. Salmenes bok (8 stp) og B. Hermeneutiske spørsmål: Å studere Skriften i en kristen kontekst (2 stp).
 
Forkunnskaper:
For å melde seg opp i emnet anbefales studenten å ha avlagt eksamen i K1010 og K1020 eller tilsvarende.

Overlappende emner

Deler av TEOL2106 overlapper med TEOL2105. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har TEOL2105, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2106 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Studenten skal for å få avsluttende vurdering og i tilknytning til undervisningen:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2105 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den skriftlige eksamenen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Salmenes bok (8 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om Salmenes bok
 • kunnskap om bruks- og virkningshistorien til Salmenes bok
 • kjennskap til bruken av Salmenes bok i Det nye testamente
 FERDIGHETER
Studenten kan
 • gjennomføre en historisk orientert analyse av salmer fra Salmenes
Delemne B: Hermeneutiske spørsmål: å studere skriften i en kristen kontekst (2 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om grunnleggende spørsmål knyttet til lesning og tolkning av bibeltekster
 • kunnskap om historisk orientert analyse av bibeltekster
FERDIGHETER:
Studenten kan:
 • reflektere hermeneutisk og teologisk over arbeidet med Det gamle testamente
 • reflektere over hvordan Det gamle testamente kan leses og tolkes innenfor en kirkelig kontekst

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2011). Salmenes bok. I Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente. [Oslo]: Bibelselskapet. Bibliotek
 • (1997). Arbeidsskjema: Til bruk ved historisk orientert analyse av bibeltekster. Oslo: Menighetsfakultetet. (Se Canvas)
 • Michelsen, L. M. (1991). Rop til Herren: Et utvalg gammeltestamentlige salmer. Bergen: NLA-forl. Bibliotek. Hentet fra www.nb.no

DELEMNE B LITTERATUR

 • Brueggemann, W. (1995). The Psalms and the life of faith (s. 3-32). Minneapolis, MN: Fortress Press. Bibliotek
 • Davis, E. F. & Hays, R. B. (Red.) (2003). The art of reading Scripture (s. 1-159). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek

DELEMNE A LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Day, J. (1990). Psalms. Sheffield: Publ. by JSOT Press for the Society for Old Testament Study. Bibliotek

Eller:

 • Day, J. (2003). Psalms. New York: T & T Clark. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift