Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2100: Ikke-grunnspråklig innføring i arbeidet med Det gamle testamente

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Matthew Phillip Monger (Matthew.P.Monger@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Forkunnskapskrav tilsvarende:K1010 K1020

Generell informasjon

Emnet gir en innføring i Israels historie og fordypning i bibelbøkene Jesaja, Jeremia, Amos, Hosea, Salmenes bok og Ordspråkene. Emnet legger også opp til en drøfting av grunnleggende spørsmål knyttet til lesning og tolkning av bibeltekster, og hvilke særlige utfordringer man står overfor når en slik lesning og tolkning skjer innenfor en kirkelig kontekst.
 
Emnet består av fire delemner; A: Israels historie (2,5 stp), B. Profetisme (2 stp), C. Salmenes bok Og Ordspråkene (3,5 stp) og D. Hermeneutiske spørsmål: Å studere Det gamle testamente i en kristen kontekst (2 stp).
 
DELEMNE A: ISRAELS HISTORIE (2,5 STP)
Delemnet vil gi studentene kunnskaper om historien i Palestina/Israel i perioden fra det som rubriseres som patriarktiden til og med hellenistisk tid. Innsikten i denne historieperioden vil gi studentene et hjelpemiddel til bedre å forstå den kulturelle og samfunnsmessige bakgrunn for tekster i Det gamle testamente, samt kunne lese enkelttekster i Det gamle testamente i lys av konkrete historiske forhold.
 
DELEMNE B: PROFETISME (2 STP)
Delemnet skal gi studentene innblikk i Profetismen som fenomen og kjennskap til utvalgte profetbøker. Studiet av delemnet skal også gi studenten innsikt i hvordan profetenes forkynnelse var knyttet til den aktuelle situasjonen profetene levde og virket i, samt metodiske og hermeneutiske problemstillinger knyttet til den videre bruken av profetlitteraturen.
 
DELEMNE C: SALMENES BOK OG ORDSPRÅKENE (3,5 STP)
Delemnet skal gi studenten en grunnleggende innføring i Salmenes bok og dens tidlige virkningshistorie. Delemnet gir også en innføring i Visdomslitteraturen i Det gamle testamente med Ordspråkene som eksempel.
 
DELEMNE D: HERMENEUTISKE SPØRSMÅL: Å STUDERE DET GAMLE TESTAMENTE I EN KRISTEN KONTEKST (2 STP)
Delemnet vil gi studentene innsikt i grunnleggende spørsmål knyttet til lesning og tolkning av bibeltekster, og hvilke særlige utfordringer man står overfor når en slik lesning og tolkning skjer innenfor en kirkelig kontekst. Litteraturen legger opp til at både et katolsk og protestantisk perspektiv presenteres. Det vil være en målsetting at studentene blir presentert for faglige perspektiver fra andre tradisjoner enn studentens egen, og se forbindelser mellom de ulike tradisjonene.
 
Emnet er et kjerneemne i studieporgrammet metodistisk presteutdanning.
 
Forkunnskaper:
For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i K1010 og K1020 eller tilsvarende.
 

Overlappende emner

Deler av TEOL2100 Ikke-grunnspråklig innføring i arbeidet med Det gamle testamente overlapper med TEOL2110 Gammeltestamentlig metode, Deuteronomium og deuteronomistisk litteratur. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har TEOL2110 fra før, vil få 8 poeng uttelling for TEOL2100 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Studenten skal for å få avsluttende vurdering og i tilknytning til undervisningen:
 • delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2100 har 8 timers hjemmeeksamen (1200-2500 ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Israels historie
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om hovedtrekkene i de historiske epoker i Israel/Palestina-området den tid som rubriseres som patriarktiden til og med år 63 f. Kr.
 • kjennskap til ulike epoker i historien
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • relatere hovedtrekkene i Israels historie til datidens religiøse, kulturelle og politiske kontekst
 • anvende kunnskapen om de historiske epokene som tolkningshjelp i møte med bibeltekster
 
Delemne B: Profetisme
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om profetisme og profeter i Israel og omverdenen i gammeltestamentlig tid
 • kjennskap til profetisk litteratur og utvalgte profetbøker i Det gamle testamentet: Jesaja, Jeremia, Hosa og Amos.
 • kjennskap til tidlig kristen bruk av jesajaboken
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over metodiske og hermeneutiske problemstillinger knyttet til lesning av profetlitteratur i lys av deres historiske kontekst og til deres videre bruk
 
Delemne C: Salmenes bok og ordspråkene
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om Salmenes bok
 • kunnskap om Ordspråkene
 • kjennskap til den tidlige brukshistorien til Salmenes bok (Det annet tempel og Det nye testamente)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over betydning of historisk kontekst for forståelsen av tekster fra Salmenes bok og Ordspråkene
 
Delemne D: Hermeneutiske spørsmål: Å studere Det gamle testamente i en kristen kontekst
KUNNSKAP
Studenten har:
 • Kunnskap om grunnleggende spørsmål knyttet til lesning og tolkning av GT-tekster i en kristen kontekst
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere hermeneutisk og teologisk over arbeidet med det gamle testamente
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Shanks, H. (Red.) (1988). Ancient Israel: A short history from Abraham to the Roman destruction of the Temple (s. 1-204). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Petersen, D. L. (2002). The prophetic literature: An introduction (s. 1-135, 169-181, 184-189, 215-238). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Clements, R. E. (1992). Wisdom in theology. Carlisle: Paternoster Press. Bibliotek
 • Holt, E. K. & Nielsen, K. (Red.) (2003). Dansk kommentar til Davids Salmer (2. utg., Vol. 1, s. 13-148). København: Forlaget Anis. Bibliotek

DELEMNE D LITTERATUR

 • Davis, E. F. & Hays, R. B. (Red.) (2003). The art of reading Scripture (s. 69-159). Grand Rapids, MI: Eerdmans. Bibliotek
 • Løland, H. (2008). Connecting the Dots: Om lesere og lesning i Reader response criticism. Tidsskrift for teologi og kirke, 79(3/4), s. 164-181. Bibliotek. Hentet 2010-01-29 fra www.idunn.no

DELEMNE D LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Davis, E. F. & Hays, R. B. (Red.) (2003). The art of reading Scripture (s. 1-68). Grand Rapids, MI: Eerdmans. Bibliotek

Eller:

 • Pontifical Biblical Commission, . (1993). The Interpretation of the Bible in the Church / presented by the Pontifical Biblical Commission to Pope John Paul II on April 23, 1993. Hentet 2010-01-04 fra catholic-resources.org

> PDF-versjon for utskrift