NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL1580: Praktisk teologi for offiserskandidater i Frelsesarmeen

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Litteratur 


Emneansvarlig:Roar G. Fotland (Roar.G.Fotland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet TEOL1580 er et kjerneemne i Frelsesarmeens offisersskole sin utdannelse av kandidater til offiserstjeneste. Emnet gir en grunnleggende innføring i praktisk teologi og praktisk-teologisk metode, med vekt på fagforståelse og øvelse i å reflektere teologisk i spennet mellom praksis og teori. Refleksjon over praksis vil også være integrert i TEOL1580. Kurset består av tre delemner: A. Forkynnelse og gudstjenesteliv, B. Sjelesorg og C. Ledelse

Studiekrav

For å levere mappen og få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha deltatt i minst 75 % av undervisningen
 • holdt en gudstjeneste med preken som godkjennes av den lokale korpsleder
 • legge frem minst en av oppgavene/innleveringene for gruppen.
 • avtale emne for individuell skriftlig oppgave knyttet til sjelesorg med emneansvarlig (ca. 1500 ord)
 • avtale tema for individuell skriftlig oppgave om ledelseserfaring med emneansvarlig (ca. 2000 ord)
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

TEOL1580 har mappevurdering som eksamensform. For å kunne få avsluttende vurdering må studentene innen oppsatte frister ha oppfylt studiekravene.
Følgende inngår i mappen:
 • preken og program for gudstjenesten
 • refleksjonsnotater over gudstjeneste og menighetens gudstjenesteliv
 • individuell skriftlig oppgave i sjelesorg (ca 1500 ord)
 • individuell skriftlig oppgave i ledelse (ca. 2000 ord)
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av de innleverte oppgaver.

Mål

Studenten skal etter fullført delemne A ha:
 • kjennskap til korpslokalets viktigste elementer
 • kjennskap til kirkeårets oppbygning
 • god kunnskap om møtestruktur og Frelsesarmeens gudstjenestelige ordninger
 • evne til å utvikle og holde en preken
 • evne til å observere gudstjenestepraksis i et korps og reflektere teologisk over dette

Studenten skal etter fullført delemne B ha:

 • kjennskap til sjelesorg som praktisk-teologisk fagfelt
 • evne til å reflektere teologisk over sjelesorgspraksis

Studenten skal etter fullført delemne C ha:

 • kjennskap til Frelsesarmeens organisering og kirkeforståelse
 • evne til å reflektere teologisk over kirkelig ledelse som fagfelt
 • evne til å reflektere teologisk over forholdet mellom egen identitet og identitet som leder i Frelsesarmeen

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Frelsesarmeen (2005). Seremonier i Frelsesarmeen. [Oslo]: Frelsesarmeens hovedkvarter. Bibliotek
 • Nielsen, J. (2012). Blod og ild" i William Booths sanger. I N.-P. Enstad (Red.), Så lenge: William Booth for 100 år siden og i dag (s. 28-40). Oslo: Frelsesarmeens historiske selskap. Bibliotek
 • Nordhaug, H. (2000). -så mitt hus kan bli fullt: En bok om prekenen. Oslo: Luther. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Bergem, A. (2011). "Som epler av gull-": En bok om kristen sjelesorg (Vol. 2, 184 s.). Oslo: Kolofon. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • (2012?). Sammen i tjeneste: Perspektiv på salvasjonistenes kall og oppdrag (124 s.). Oslo: Frelsesarmeens internasjonale lærenemnd. Bibliotek
 • (2009). Frelsesarmeen - en del av Kristi kropp = Hjalpræsdisherinn - hluti af likama Krists. = Frelsunarherurin - partur av kroppi Kristusar (s. 1-19). Oslo: Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene. Bibliotek
 • Brunstad, P. O. (2009). Klokt lederskap: Mellom dyder og dødssynder. Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Lydholm, G. (2006). Rites for commissioning/ordination to ministry in the Salvation Army in the Nordic Countries related to the theological development in the Salvation Army internationally. I H. Raun Iversen (Red.), Rites of ordination and commitment in the churches of the Nordic countries / theology and terminology (s. 391-415). København: Museum Tusculanum Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift