Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1570: Praktisk teologi for lokalpredikanter i Metodistkirken

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Litteratur 


Emneansvarlig:Hilde Marie Øgreid Movafagh (Hilde.M.Movafagh@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021

Generell informasjon

Kurset er et kjerneemne i Metodistkirkens teologiske seminar sitt kurs for lokalpredikanter.
Kurset gir en grunnleggende innføring i praktisk teologi og praktisk-teologisk metode, med vekt på fagforståelse og øvelse i å reflektere teologisk i spennet mellom praksis og teori. Refleksjon over praksis vil også være integrert i TEOL1570. Kurset består av tre delemner: A. Liturgi og prekenlære, B. Sjelesorg og C. Ledelse
 
Kurset består av varierte arbeidsformer: Forelesninger, praktisk-teologiske verksteder og studentenes egenaktivitet.
 

Overlappende emner

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 • Med TEOL1510 reduseres dette emnet med 4 stp
 • Med TEOL5580 reduseres dette emnet med 2 stp
 • Med PT573 reduseres dette emnet med 2 stp
 • Med PT575 reduseres dette emnet med 2 stp
 

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten ha
 • deltatt i minst 75 % av undervisningen. - holdt en gudstjeneste med preken som godkjennes av den lokale prest
 • i forbindelse med den avholdte gudstjeneste leveres prekenen (ca 1000 ord), program for gudstjeneste, et refleksjonsnotat over gudstjenesten (ca 500 ord) og et refleksjonsnotat over menighetens gudstjenesteliv (ca 500 ord),
 • skrive og innlevere en indviduell skriftlig oppgave knyttet til sjelesorg, over et emne som er avtalt med emneansvarlig (ca 1500 ord).
 • skrive og innlevere en faglig oppgave hvor en reflekterer over engen ledelseserfaring i kirke eller menighet, knyttet opp mot pensum. Tema avtales med emneansvarlig (ca, 2000 ord).
 • legge frem minst en av oppgavene/innleveringene for gruppen.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

TEOL1570 har mappevurdering som eksamensform. For å kunne få avsluttende vurdering må studentene innen oppsatte frister ha oppfylt studiekravene.
Følgende inngår i mappen:
 • preken og program for gudstjenesten
 • refleksjonsnotater over gudstjeneste og menighetens gudstjenesteliv
 • faglig oppgave i sjelesorg
 • faglig oppgave i ledelse.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av de innleverte oppgaver.

Mål

DELEMNE A: LITURGI OG PREKENLÆRE
Studiet skal gi studenten:
 • Kjennskap til kirkebyggets arkitektur
 • Kjennskap til kirkeårets oppbygning
 • God kunnskap om ordning for gudstjeneste og kirkelige handlinger i Metodistkirken
 • Evne til å utvikle og holde en preken
 • Evne til å observere gudstjenestepraksis i en menighet og reflektere teologisk over dette
 

DELEMNE B: SJELESORG
Studiet skal gi studenten:

 • Kjennskap til sjelesorg som praktisk-teologisk fagfelt
 • Evne til å reflektere teologisk over sjelesorgspraksis
 

DELEMNE C: LEDELSE
Studiet skal gi studenten:

 • Kjennskap til Metodistkirkens organisering og kirkeforståelse
 • Evne til å reflektere teologisk over kirkelig ledelse som fagfelt
 • Evne til å reflektere teologisk over forholdet mellom egen identitet og identitet som leder i kirken
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2009). Liturgier. Oslo: Metodistkirken i Norge.
 • Nordhaug, H. (2000). -så mitt hus kan bli fullt: En bok om prekenen. Oslo: Luther. Bibliotek
 • Refsdal, K. (1995). Kirkebygg og teologi. Teologisk forum, (2). Bibliotek.

DELEMNE B LITTERATUR

 • Bergem, A. (2011). "Som epler av gull-": En bok om kristen sjelesorg (Vol. 2, 184 s.). Oslo: Kolofon. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Brunstad, P. O. (2009). Klokt lederskap: Mellom dyder og dødssynder. Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Metodistkirken i Nord-Europa, . (2016). The Book of discipline: 2016 supplement (§§ 201-205, 214-258, 266-271). Fredrikstad: The Northern Europe and Eurasia Central Conference,.. Hentet fra www.umc-northerneurope.org

> PDF-versjon for utskrift