Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1540: Kirke i kontekst

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Tron Fagermoen (Tron.Fagermoen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Hvordan fremtrer kirken i ulike kontekster? Hvilke roller inntar den i forhold til lokalsamfunnet? Hva vil det si å være folkekirke i en flerkulturell kontekst?
 
Målet med dette emnet er å gi studentene analytiske verktøy hentet fra teologi og samfunnsvitenskap for å undersøke hvordan kirken trer frem i ulike kontekster.
Gjennom et kvalitativt feltarbeid undersøker studentene hvordan den lokale kirkes selvforståelse kommer til uttrykk i ulike deler av dens virksomhet (eksempelvis trosopplæring / barne- og ungdomsarbeid, spiritualitet, diakoni og liturgi). Spørsmål knyttet til hva det betyr å være en folkekirke i en flerkulturell kontekst står sentralt i emnet. Emnet fokuserer også på hvordan erfaringer med kirke og spiritualitet former den enkeltes forståelse av kirkens identitet og oppdrag.
 
Emnet er organisert i to delemner: A. Kirken i lokalsamfunnet (6 stp), og B. Praksis og spiritualitet (4 stp).
 
Emnet har ulike undervisningsformer: forelesninger, ekskursjoner til ulike lokalkirker og fremleggseminar.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Ungdom, kultur og trosopplæring (UKT)

Overlappende emner

TEOL1540 Innføring i praktisk teologi med praksis overlapper fullstendig med TEOL1510 Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har TEOL1510 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1540 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • bestå kortprøve knyttet til delemne A,
 • få godkjent oppmøte i undervisningen (minimum 75% oppmøte)
 • få godkjent et refleksjonsnotat om bakgrunnen for egen kirkeforståelse (1000-1500 ord),
 • gi respons på en medstudents utkast til empirisk oppgave,
 • få godkjent en empirisk oppgave om en utvalgt lokalkirkes selvforståelse (2000-2400 ord),
 • få godkjent læringskontrakt relatert til praksis,
 • ha bestått praksis
 • få godkjent evalueringsrapport fra praksis.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått"/"ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: KIRKEN I LOKALSAMFUNNET (6 STP)
Delemnet gir en teoretisk og empirisk innføring i ulike roller kirken inntar i forhold til lokalsamfunnet. Gjennom undervisning, ekskursjoner og feltarbeid, får studentene mulighet til å reflektere over hva som former forståelsen av kirkens identitet og oppdrag. Delemnet utforsker muligheter og utfordringer knyttet til det å være en folkekirke i en flerkulturell kontekst.
 
Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om ulike forståelser av kirkens identitet og oppdrag,
 • god kunnskap om hvordan kirken fremtrer i ulike kontekster, i lys av ekklesiologiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver,
 • kunnskap om Den norske kirkes oppbygging og virksomhet,
 • kunnskap om Den norske kirke som folkekirke i en flerkulturell kontekst,
 • kunnskap om ulike forståelser av lokalkirkens virksomhetsområder,
 • kunnskap om hvordan teologiske og samfunnsvitenskapelige teorier og metoder kan spille sammen i studiet av kirken.
 
Ferdighet
Studenten kan
 • gjennomføre et avgrenset empirisk prosjekt om kirke i kontekst,
 • gi og ta imot veiledning på skriftlige oppgaver,
 • reflektere over muligheter og utfordringer ved å være folkekirke i en flerkulturell kontekst,
 • reflektere over egne erfaringer i lys av faglige perspektiver.
 
DELEMNE B: PRAKSIS OG SPIRITUALITET (4 STP)
Delemnet består av en praksisdel (3 stp), og en del som omhandler kristen spiritualitet (1 stp). I praksisdelen får studentene mulighet til å observere, reflektere over og delta i barne- og ungdomsarbeidet, og øve seg i å ha et blikk for ungdoms livsutfordringer i en menighetskontekst. I spiritualitetsdelen gis det en innføring i ulike spiritualitetsuttrykk som bønn og kontemplasjon, og studentene blir kjent med retreat som spiritualitetspraksis.
 
Delemne B står i nær sammenheng med delemne A. Det er et mål at studentene i praksis gjør seg nytte av kunnskaper og ferdigheter de tilegner seg
i arbeidet med delemne A. For nærmere beskrivelse av den konkrete utforming av praksisen, se Informasjonshefte for praksis ved UKT.
Ferdighet
Studenten kan
 • reflektere over forholdet mellom egne erfaringer med former for kristen spiritualitet og rollen som barne- og ungdomsleder,
 • holde avtaler, administrere egen tidsbruk og forholde seg respektfullt til andres tid
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • gjøre rede for styrings- og organisasjonsform i praksismenigheten
 • utføre oppgaver tilknyttet trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid med teologisk, pedagogisk, diakonal og etisk bevissthet,
 • reflektere over egne følelser og reaksjonsmønstre i møte med andre,
 • se veiledning som en læringsmulighet og bruke tilbakemelding for å utvikle seg faglig og personlig.
 
 
Generelle ferdigheter etter fullført emne:
Studenten kan:
 • nyttiggjøre seg kunnskap og ferdigheter fra delemne A inn i praksisen (delemne B),
 • reflektere over forholdet mellom praksis og teori

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2018). Norsk kirkekunnskap. (Se Canvas)
 • Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. utg., s. 17-120). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Fagermoen, T. & Lauritzen, S. M. (2018). Teologier i trosopplæringen. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet.. Hentet fra www.mf.no
 • Furseth, I. (Red.) (2015). Religionens tilbakekomst i offentligheten?: Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet (s. 38-69, 105-182). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2011). Hva er vi kalt til å være og kalt til å gjøre?: Fem dimensjoner ved å være menighet. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Sammen i forandring: Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken (s. 9-27). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (s. 61-109). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Holmberg, A. (2019). Kyrka i nytt landskap (s. 27-30). Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Høeg, I. M. (2010). Religiøs tradering. I P. K. Botvar & U. Schmidt (Red.), Religion i dagens Norge: Mellom sekularisering og sakralisering (s. 181-195). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Høeg, I. M. (Red.) (2017). Religion og ungdom (s. 9-29). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Johannessen, A., Christoffersen, L. & Tufte, P. A. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (5. utg., s. 31-67, 127-159). Oslo: Abstrakt. Bibliotek (Kompendium)
 • Nedergaard, T. (2019). Ungdomsteologi i en post-kristen tid. I B. W. Berg, C. Noval & T. Nedergaard (Red.), Aldrig har jeg følt mig mere velkommen: 20 års erfaringer fra arbejdet med unge og teologi (s. 17-48). Frederiksberg: Ungdomsanalyse.nu ; Kirkefondet. Bibliotek (hf.)/8797088900 (hf.) (Kompendium)
 • Nikolajsen, J. B. (2015). Den missionale kirke i et pluralistisk samfund. I J. Bach Nikolajsen (Red.), Missional kirke i et pluralistisk samfund (2. utg., s. 123-139). Fredericia: Kolon. Bibliotek (Kompendium)
 • Noval, C. (2019). Hvad er ungdommen set med teologiske briller?. I B. W. Berg, C. Noval & T. Nedergaard (Red.), Aldrig har jeg følt mig mere velkommen: 20 års erfaringer fra arbejdet med unge og teologi (s. 171-194). Frederiksberg: Ungdomsanalyse.nu ; Kirkefondet. Bibliotek (hf.)/8797088900 (hf.) (Kompendium)
 • Rapisarda, D. L. (2020). Oaths of peace: Theology of peacebuilding in southern Sudan (s. 21-32). New York: Peter Lang. Bibliotek (Kompendium)
 • Svenska kyrkan Linköping Stift, . (2019). Här får jag vara: En rapport från ett teologiskt forskningsprosjekt om konfirmand- och ungdomsverksamheten i Vadstena och Dals församlingar. Linköping: Svenska kyrkan. (Se Canvas). Hentet fra www.svenskakyrkan.se
 • Valve, K. (2013). A perspective on the exposure approach to pedagogy in community development work. I I. Porkka & J. Pentikäinen (Red.), Community of the future: Challenges and new approaches to community based social work and diaconia from the CABLE approach (s. 168-191). Helsinki: Diaconia University of Applied Siences.. Hentet fra www.theseus.fi

> PDF-versjon for utskrift