Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1540: Kirke i kontekst

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Tron Fagermoen (Tron.Fagermoen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Ungdom, kultur og trosopplæring (UKT).
I emnet diskuterer vi hvordan kirken er formet av, og former, den konteksten den er en del av.
Emnet er organisert i to delemner: Delemne A Kirke i kontekst (7 stp) og delemne B Praksis i menighet
(3 stp).
 
Emnet har et mangfold av undervisningsformer og studiekrav: retreatdag, ekskursjon til en kirke og dens lokale kontekst, refleksjonsnotater, metodeseminar og annen seminarundervisning, feltarbeid, og faglig oppgave.

Overlappende emner

TEOL1540 Innføring i praktisk teologi med praksis overlapper fullstendig med TEOL1510 Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har TEOL1510 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1540 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • bestå kortprøve knyttet til delemne A
 • ha levert og fått godkjent et refleksjonsnotat (1000-1500 ord) på bakgrunn av utarbeidet mal innen en fastsatt frist
 • ha levert og fått godkjent en oppgave (2000-2400 ord). Oppgaven skal innhente empirisk materiale fra praksismenigheten og dens kontekst ved hjelp av samfunnsvitenskapelig metode og analysere dette ved hjelp av relevant teori på bakgrunn av oppgitt mal (se Canvas)
 • gi en forberedt muntlig og skriftlig respons på en medstudents utkast til oppgave
 • få godkjent en muntlig presentasjon av en oppgitt del av studielitteraturen
 • få godkjent læringskontrakt relatert til praksis, levert innen en fastsatt frist
 • ha bestått praksis
 • få godkjent evalueringsrapport fra praksis, levert innen fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått"/"ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: : KIRKE I KONTEKST (7 STP)
Delemne A gir innføring i kirkekunnskap og kirkens kontekstualitet.Delemnet vektlegger ekklesiologiske, misjonale og diakonale perspektiver og bringer disse i dialog med religionssosiologisketeori. Det flerkulturelle Norge vil være et eksplisitt tema i delemnet. Arbeidet med de ulike temaene relateres til studentens praksis i et barne- og ungdomsarbeid. Delemnet gir øvelse i å reflektere teologisk i spennet mellom praksis og teori. Delemnet gir også en innføring i spiritualitetsuttrykk som bønn og kontemplasjon, og studentene skal delta på en retreatdag.
 
Kunnskap
Studenten har
 • kunnskap om Den norske kirkes oppbygging og virksomhet, og kjennskap til mangfoldet av tros- og livssynssamfunn i Norge.
 • kunnskap om sosiologiske og teologiske perspektiver på kirkene i det norske samfunnet, med særlig vekt på Den norske kirke som folkekirke, og som en del av en flerkulturell virkelighet
 • kunnskap om sosiologiske og teologiske perspektiver på ekklesiologi, diakoni og misjon i norsk kontekst
 • kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode
 • god kunnskap om kirkens kontekstualitet
 • kunnskap om ulike kristne spiritualitetsuttrykk som retreat, bønn og kontemplasjon
 
Ferdighet
Studenten kan
 • gjennomføre et avgrenset empirisk prosjekt der tema/problemstilling er knyttet til den lokale menigheten og dens kontekst
 • gi og ta imot veiledning på skriftlig oppgaver
 • reflektere selvstendig over begrepene misjon og diakoni
 • reflektere over forholdet mellom egne erfaringer med former for kristen spiritualitet og rollen som barne- og ungdomsleder
 
DELEMNE B: PRAKSIS I MENIGHET (3 STP)
Praksis på UKT inngår i hovedsak i emnene PED1640, TEOL1540, TEOL2540 og TEOL2542. Studenten skal i praksisstudiet observere, reflektere over og delta i barne- og ungdomsarbeidet, og øve seg i å ha et blikk for ungdoms livsutfordringer i en menighetskontekst. Delemne C står i nær sammenheng med delemne A og B. Det er et mål at studentene i praksisen gjør nytte av kunnskaper og ferdigheter de tilegner seg
gjennom arbeidet med delemne A og B. For nærmere beskrivelse av den konkrete utforming av praksisen, se Informasjonshefte for praksis ved UKT.
 
Ferdighet
Studenten kan
 • holde avtaler, administrere egen tidsbruk og forholde seg respektfullt til andres tid
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • gjøre rede for styrings- og organisasjonsform i praksismenigheten
 • utføre oppgaver tilknyttet trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid med teologisk, pedagogisk, diakonal og etisk bevissthet
 • reflektere over egne følelser og reaksjonsmønstre i møte med andre
 • se veiledning som en læringsmulighet og bruke tilbakemelding for å utvikle seg faglig og personlig
 
Generelle ferdigheter etter fullført emne:
 • Studenten kan reflektere over egen utvikling knyttet til rollene disippel, formidler, veileder og innovatør
 • nyttiggjøre seg kunnskap og ferdigheter fra delemne A inn i praksisen (delemne B)
 • reflektere over forholdet mellom praksis og teori

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til den faste studielitteraturen i delemne A kommer det litteratur som er variabel, og som kan endres for hvert semester. Det variable pensum vil primært være knyttet til temaene bønn, kontemplasjon og spiritualitet, og tilsvarer ca. 100 sider.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2018). Norsk kirkekunnskap. (Se Canvas)
 • Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. utg., s. 17-120). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Fagermoen, T. & Lauritzen, S. M. (2018). Teologier i trosopplæringen. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet.. Hentet fra www.mf.no
 • Furseth, I. (Red.) (2015). Religionens tilbakekomst i offentligheten?: Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet (s. 38-69, 105-182). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2011). Hva er vi kalt til å være og kalt til å gjøre?: Fem dimensjoner ved å være menighet. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Sammen i forandring: Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken (s. 9-27). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (s. 61-109). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Holmberg, A. (2019). Kyrka i nytt landskap (s. 27-30). Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Høeg, I. M. (2010). Religiøs tradering. I P. K. Botvar & U. Schmidt (Red.), Religion i dagens Norge: Mellom sekularisering og sakralisering (s. 181-195). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Høeg, I. M. (Red.) (2017). Religion og ungdom (s. 9-29). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Johannessen, A., Christoffersen, L. & Tufte, P. A. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (5. utg., s. 31-67, 127-159). Oslo: Abstrakt. Bibliotek (Kompendium)
 • Nedergaard, T. (2019). Ungdomsteologi i en post-kristen tid. I B. W. Berg, C. Noval & T. Nedergaard (Red.), Aldrig har jeg følt mig mere velkommen: 20 års erfaringer fra arbejdet med unge og teologi (s. 17-48). Frederiksberg: Ungdomsanalyse.nu ; Kirkefondet. Bibliotek (hf.)/8797088900 (hf.) (Kompendium)
 • Nikolajsen, J. B. (2015). Den missionale kirke i et pluralistisk samfund. I J. Bach Nikolajsen (Red.), Missional kirke i et pluralistisk samfund (2. utg., s. 123-139). Fredericia: Kolon. Bibliotek (Kompendium)
 • Noval, C. (2019). Hvad er ungdommen set med teologiske briller?. I B. W. Berg, C. Noval & T. Nedergaard (Red.), Aldrig har jeg følt mig mere velkommen: 20 års erfaringer fra arbejdet med unge og teologi (s. 171-194). Frederiksberg: Ungdomsanalyse.nu ; Kirkefondet. Bibliotek (hf.)/8797088900 (hf.) (Kompendium)
 • Rapisarda, D. L. (2020). Oaths of peace: Theology of peacebuilding in southern Sudan (s. 21-32). New York: Peter Lang. Bibliotek (Kompendium)
 • Svenska kyrkan Linköping Stift, . (2019). Här får jag vara: En rapport från ett teologiskt forskningsprosjekt om konfirmand- och ungdomsverksamheten i Vadstena och Dals församlingar. Linköping: Svenska kyrkan. (Se Canvas). Hentet fra www.svenskakyrkan.se
 • Valve, K. (2013). A perspective on the exposure approach to pedagogy in community development work. I I. Porkka & J. Pentikäinen (Red.), Community of the future: Challenges and new approaches to community based social work and diaconia from the CABLE approach (s. 168-191). Helsinki: Diaconia University of Applied Siences.. Hentet fra www.theseus.fi

> PDF-versjon for utskrift